Müslüman halkımız tarafından "Üç Aylar" olarak isimlendirilen, yeni bir mânevî mevsime girmiş bulunuyoruz.

Ramazan ayının da içinde bulunduğu üç aylar, 29 Mart Çarşamba günü başlıyor. Recep ayının Cuma'ya bağlanan ilk Perşembe akşamı olan 30 Mart'ta da Regaip Kandili idrak edilecek. Peki, Üç aylar'da nasıl ibadet edilir?

Bu üç aya dinimizde son derece önem verilir; Müslümanlar adeta bu ayları iple çeker ve bu ayları değerlendirmek için azami gayret gösterirler. “Mübarek üç aylar” diye bilinen aylar bu şekilde hiçbir kaynakta yer almamasına rağmen Müslüman toplumlarda özel bir yeri vardır. Şüphesiz bu durum “onbir ayın sultanı” diye anılan Ramazan Ayı'nın çekim kuvvetinden dolayıdır. İslamî-Hicri takvimin 7. ve 8. ayları olan Recep ve Şaban"ın diğer aylar arasında fonksiyonları Ramazan"dan önce gelmeleri ve böylece hazırlık dönemi olmaları hasebiyledir.

3 ayların önemi ile ilgili görsel sonucu

Sevgili Peygamberimiz, mübarek üç aylar için, “Recep Allah"ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazan ise ümetimin ayıdır” (Buhârî) buyurmuşlardır. Peygamberimizin duası böyle idi.

Rasulullah, Ramazan ayı dışında en fazla Recep ve Şâban aylarında oruç tutmuşlardır. Recep ayı girdiğinde de, “Allah"ım, bize Recep ve Şaban"ı mübarek kıl ve bizi Ramazan"a ulaştır” (Keşfu"l Hafa) diye dua etmiştir.

Üç ayların kıymeti neden kaynaklanıyor?

Dinimizde 24 saatin içinde saat yoktur. Haftanın 7 günü içinde de uğursuz gün, senenin 12 ayı içinde de uğursuz hayırsız ay yoktur. Ancak günün 24 saatinin hepsi maneviyat açısından aynı değildir, seher vakti günün diğer saatlerine göre daha feyizli, daha bereketli manevi kazanıma daha müsait vakittir. Mesela Cuma günü haftanın diğer günlerinden daha üstündür. Ramazan ayı da 12 ay içerisinde en üstün aydır.  Peygamber Efendimiz A.S, “Recep Allah’ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazan da ümmetimin ayı” demiştir. Peki biz diğer aylarda ibadet yapmayacak mıyız, yapacağız; diğer aylarda dua etmeyecek miyiz, edeceğiz. Peygamber Efendimiz A.S. bu sözleriyle bize üç ayların maneviyat açısından daha feyizli daha bereketli, daha verimli olduğunu anlatmak istiyor. Üç aylar bizim dini gayretimizi artırmak için bölümlere ayrılmış bir zaman dilimi.  Üç aylar, üç aylar içindeki 5 kandil ve Kadir Gecesi’nde Müslümanların ‘benim hayatımda yapmamam gerektiği halde yaptığım ne gibi günahlarım var’ şeklinde kendi muhasebesini yapması gereken zamanlar. Kişinin bu muhasebesi sadece kendi ve Allah arasındadır ve kişinin hiç çekinmeden bu muhasebeyi yapması gerekir. Mesela “Olmaması gerekiyor ama alkol var, olmaması gerekir ama arada kumar oynadığım oluyor, olmaması gerekir ama faizle ilgim var, olamaması gerekiyor ama şöyle yanlışlarım var…” şeklinde kişi bunları bir bir tespit etmeli.  Bir de kişi yapmam gerektiği halde yapmadığım ne gibi görevlerim var diye düşünüp bunun da muhasebesini yapmalı. Mesela, 5 vakit namazımı kılıyor muyum?  Ramazan orucumu tam tutuyor muyum? Zekâttan hiç borcum var mı, kurban borcum var mı? Eğer varsa kişi bunları bir tarafa yazmalı ve şu üç aylarda ve hiç olmazsa her kandil gecesinde eksik bir ibadetini yapmaya başlasa, bir günahından tövbe edip ona bir daha dönmemeye söz verse üç aylar ve kandil gecelerini en güzel değerlendirme şekli bu olur. 

Bu üç ayda ayrıca Regaip Kandili, Berat Kandili, Miraç Kandili ve Kadir geceleri bulunmaktadır. Ramazan ayındaki farz orucun yanısıra Rasululah, Recep ve Şaban aylarında da Müslümanları oruç tutmaya teşvik etmiştir.

Konuyla ilgili Abbad ibn Hanif şöyle bir rivayette bulunmuştur: “Said İbnu Cübeyr (ra)"a Recep ayındaki oruçtan sordum. Bana şu cevabi verdi. İbni Abbas (ra)"ı dinledim, şöyle demişti: Rasulullah Recep ayında bazı yıllarda öyle oruç tutardı ki biz Galiba hiç yemeyecek (ayın her gününde oruç tutacak) derdik, (bazı yıllarda da öyle) yerdi ki biz, galiba hiç tutmayacak derdik.”(Müslim)

3 ayların önemi ile ilgili görsel sonucu

Hz. Aişe başka bir rivayetinde bu konuda şunları söyler: “Rasulullah senenin hiçbir ayında Şaban ayındakinden fazla oruç tutmaz ve şöyle buyururdu: Amellerden gücünüzün yettiğini yapın. Çünkü siz bıkmadıkça, Allah da size asla bıkmış muamelesi yapmaz. Allah yanında amelin en makbulü, kişinin az da olsa devam üzere işlediği ameldir.” (Müslim)

İslâm'ın mübarek saydığı hicrî kamerî aylardan Recep, Şaban ve Ramazan ayları. Bu aylar ve diğer dokuz ayın süreleri, ayın hareketlerine göre belirlenmektedir. Kameri ayların süresi, şemsî ayların süresine nazaran değişiklik arzeder. Kamerî sene, şemsî seneden on bir gün daha kısadır. Ayrıca kamerî ayların diğer bir özelliği şemsî aylarda olduğu gibi senenin aynı mevsimine değil, değişik mevsimlerine tesadüf etmesidir. Mesela, kamerî bir ay olan Ramazan ayı, senenin mevsimlerini dolaşır. Hicrî ve kamerî aylar arasında küçük önem taşıyan ve "üç aylar" diye adlandırılan Receb, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylar olarak kabul edilirler. Bu ayların Müslümanlarca önemli ölçüde değer kazanmasının sebepleri arasında Hz. Peygamber (s.a.s)'in bu aylar hakkında verdiği haberler gösterilebilir. Rasûlüllah (s.a.s) bir hadis-i şerifinde; "Recep Allah'ın ayı, Şaban benim ayım ve Ramazan ümmetimin ayıdır" buyurmuştur. Ayrıca Peygamber Efendimiz, Receb ayı girince, " Âllahım! Receb ve Şabanı bize mübarek kı!! Bizi Ramazana ulaştır" diye dua ederdi.

3 aylar takvimi 2017 ile ilgili görsel sonucu


 ÜÇ AYLARIN ÖNEMİ 

Üç ayların değerini ifade eden diğer bir önemli özellik ise beş mübarek kandil gecesinden dördünün bu aylar içinde olmasıdır. Regaib gecesi, Recep ayının ilk cuma gecesine, Mirac gecesi, Recep ayının yirmi yedinci gecesine, Berat gecesi, Şaban ayının on beşinci gecesine, Kadir gecesi ise Ramazan ayının yirmi yedinci gecesine rastlar.

Hz. Peygamber (s.a.s) Şaban ayında çok oruç tutardı. Hz. Aişe, Rasûlüllah (s.a.s)'ın bu aydaki orucu hakkında şöyle der: "Şaban ayındaki kadar çok oruçlu olduğu bir ay görmedim" (Tecrid-i Sarih, VI, 295).

Ramazan ayının fazileti ise çok daha yücedir. Peygamber Efendimiz (s.a.s) şöyle buyurmaktadır: "Ramazan geldiğinde Cennet kapıları açılır, Cehennem kapıları kapanır, şeytanlar da bağlanır" (Müslim, Kitâbu's-Sıyam, 1).

Receb ve Şaban ayları, rahmet ayı olan Ramazanı karşılayan aylar olup Ramazan ayının müjdecisidir. Dinimizde ayrı bir değeri olan üç ayların, kişide insanî özelliklerin olgunlaşmasında ve iradenin kontrol altına alınmasında rolü büyüktür. Zira Receb ve Şaban aylarının feyzinden ve bu aylarda bulunan Regaib, Mirac ve Berat gecelerinin rahmetinden istifade yolunu tutan bu kişi Ramazan ayında ise her türlü kötülükten kendini uzak tutar ve insanî vasıflarının artmasına gayret eder. Nihayet Kadir gecesinde yapacağı ibadet ve tevbe ile manevî hazza ulaşır.

NASIL İDRAK EDELİM

"Peygamberimiz mümkün olduğu kadar oruçla, Kur’an-ı Kerim okuyarak bu ayları ihya etmiştir. Biz de peygamberimizin yolunu takip etmeliyiz." dedi.

Bu nedenle özellikle, bu aylarda bol bol istiğfar etmek, namaz kılmak, oruç tutmak, Kur'ân okumak ve dua etmek en uygun davranışlardır.

Peygamber'in (sas) pazartesi-perşembe günleri oruç tuttuğunu biliyoruz.