istediğiniz yazılıyı tıkla indir

 

 9.SINIF BİYOLOJİ 1.DÖNEM 1.YAZILI

9.SINIF BİYOLOJİ DERSİ 1.DÖNEM 2.YAZILI

10.Sınıf BİYOLOJİ 1.DÖNEM 2.YAZILI

BİYOLOJİ 10.SINIF 1.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI

11.SINIF BİYOLOJİ DERSİ 1.DÖNEM 2.YAZILI

BİYOLOJİ 11.SINIF 1.DÖNEM 2.YAZILI

12.SINIF BİYOLOJİ DERSİ 1.DÖNEM 2.YAZILI SORU VE CEVAPLARI

 BİYOLOJİ 12.SINIF 1.DÖNEM 2.YAZILI

 

 

 

 

 

9.Sınıf Biyoloji 1. Dönem 2. Yazılı Soruları

 

A.Aşağıdaki sorulardaki boşlukları uygun şekilde tamamlayınız. ( her soru 2 puandır)

1. İki ya da daha fazla cins atomdan oluşan saf maddelere ...................... denir.

2. Su içerisinde çözündüğünde H iyonu veren bileşiklere ...................... denir.

3. İnsan kanının pH’ı ...................... de sabittir.

4. Demir eksikliğinde ...................... yapılamaz ve anemi görülür.

5. Flüorün azlığı dişlerin çürümesine, fazlalığı dişlerin ...................... yol açar. 6. Küçük moleküllerin birleşirken su açığa çıkarması olayına ...................... sentezi denir.

7. Yağ asidinin karbonları arasında arasında ikili veya üçlü bağlar yoksa bunlara ...................... yağ asidi denir.

8. Depo polisakkaritler olan GLİKOJEN hayvanlarda,……………….. ise bitkilerde görülür.

9. Nişastanın üzerine iyot damlatılırsa renk ……………. olur.

10.Tabiatta bugün bilinen ...................... farklı amino asit vardır.

11. Disakkaritler, iki tane monosakkaritin birleşmesiyle oluşan yapılardır.Bu olay sırasında glikozit bağları arasından SU çıkar.Ve bu olaya………………………sentezi denir.

12. 2 aminoasidi birleşmesinden ...................... bağı oluşur.

13.Aşırı şekerle beslenme sonucunda kandaki glikozun fazlası insan vücudunda kaslarda da ve karaciğerde de ……………..olarak depo edilir. 

 

 

BİYOLOJİ 9. SINIF 1. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI (1) (TEST) (CEVAP ANAHTARLI)

 

… – … EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ………..……..… OKULU 9/… SINIFI

BİYOLOJİ DERSİ 1. DÖNEM 2. YAZILISI

 

ADI SOYADI:………………… NU:…. PUAN:…

 

1) ''Tüm fotosentez yapanlarda kloroplast bulunmaz.'' diyen bilim insanının yapacağı ilk uygulama aşağıdakilerden hangisidir?

 1. A) Tahmin yapmak
 2. B) Kontrollü deney
 3. C) Veri toplamak
 4. D) Gözlem yapmak
 5. E) Hipotezini başka hipotezlerle karşılaştırmak

 

2-)Aşağıdaki olaylardan hangisi sadece bazı canlı türleri tarafından gerçekleştirilebilir?

A)Solunum

B)Boşaltım

C)Fotosentez

D)Anabolizma

E)Üreme

 

3) Bir bitki hücresi aşağıda verilenlerden hangisini dış ortamdan hazır halde almak zorundadır?

A)Yağ

B)Karbonhidrat

C)ATP

D)Mineral

E)Protein

 

4)- Vitaminler için aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)Organik yapıda bileşiklerdir.

B)Metabolizmada düzenleyici rol oynarlar.

C)A,D,E,K vitaminleri yağda çözünür.

D)Hayvansal besinlerle vücuda alınabilirler.

E)Hücrenin yapısına katılarak enerji verirler.

 

5)Aşağıdaki besinlerden hangisinin sentezi canlı hücreler tarafından gerçekleşmez?

A)Protein

B)Tuz

C)Yağ

D)Vitamin

E)Karbonhidrat

 

6) Aşağıdakilerden hangisi nişasta,glikojen ve selüloz moleküllerinin ortak özelliğidir?

A)İnsanlarda enerji kaynağı olarak kullanılma

B)Hayvanlarda depo edilme

C)Glikoz birimlerinden oluşma

D)Suda çözünebilme

E)Bitkilerde yapı maddesi olma

 

7)Aşağıdaki moleküllerden hangisi organik yapılıdır?

A)Su  B)Karbondioksit  C)Glikoz    D)Demir   E)Tuz

 

8) Su için aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlış- tır?

 1. A) Kararlı bir yapıda olmasından dolayı çok miktarda hidrojen bağı içerir.
 2. B) İyi bir çözücü olmasından dolayı madde taşınmasında rol oynar.
 3. C) İnorganik maddelerden organik madde elde edilirken kullanılır.
 4. D) Metabolik atıkların uzaklaştırılmasında kullanılır. E) Vücut sıcaklığının ayarlanmasında kullanılır.

 

9)

I.Kitin

II.İnsan eşey hormonları

III.Kolesterol

Yukarıdakilerden hangileri steroid yapıdadır?

A)Yalnız I   B)I ve II C)I ve III  D)II ve III E)I,II,III

 

10)Aşağıdakilerden hangisi yağların görevlerinden değildir?

A)Enerji (bilgi yelpazesi. com) ihtiyacını karşılama

B)Bazı hormonların yapısını oluşturma

C)Isı kaybına ve darbelere karşı koruma

D)İç organların etrafında koruyucu olarak görev yapma

E)Hücre çeperinin yapısına katılma

 

11)

I.Glikoz

II.ATP

III.Maltoz

IV.Yağ

Yukarıdakilerin hangilerinde glikozit bağı yoktur?

A)I ve IV                B)II ve III

C)II ve IV              D)II,III ve IV

E)Yalnız II

 

12) Enzimler ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

 1. A) Biyokimyasal reaksiyonları başlatır.
 2. B) Etki ettiği maddeye substrat denir.
 3. C) Biyolojik katalizördür.
 4. D) Aktivasyon enerjisini düşürür.
 5. E) Organik yapılı bileşiktir.

 

13) Aşağıdaki nükleotid dizilerinden hangisi DNA’ya ait olamaz?

 1. A) AAA      B) SGA     C) TAT     D) UAS       E) GGA

 

14)Aşağıdaki vitaminlerden hangisinin eksikliğinde oluşan hastalık yanlış verilmiştir?

 1. A) A vitamini-Gece körlüğü
 2. B) B vitamini-Beriberi
 3. C) C vitamini-Skorbit
 4. D) D vitamini-Raşitizm
 5. E) E vitamini-Kanın geç pıhtılaşması

 

15)Aşağıda verilen moleküllerden hangisinin yapısı protein değildir?

 1. A) Antikor    B) Albümin

C)Kolesterol  D)Aktin  E)Hemoglobin

 

16)

 

17)

 

18)

 

19)Aşağıdakilerden hangisi RNA ya ait bir özelliktir?

A)Timin nükleotiti bulundurma

B)Çift sarmal yapıya sahip olma

C)Urasil nükleotiti bulundurma

D)Kendini onarabilme

E)Deoksiriboz şekeri bulundurma

 

20)

 

BAŞARILAR DİLERİM…

 

CEVAP ANAHTARI

 

1)A

2)C

3)D

4)E

5)B

6)C

7)B

8)A

9)D

10)E

11)A

12)A

13)D

14)E

15)C

16)B

17)B

18)B

19)C

20)E

 

BİYOLOJİ 10. SINIF 1. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI (1)

 

… – … EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ………..……..… OKULU 10/… SINIFI

BİYOLOJİ DERSİ 1. DÖNEM 2. YAZILISI

 

ADI SOYADI:………………… NU:…. PUAN:…

 

AŞAĞIDAKİ SORULARDA DOĞRU OLAN SEÇENEĞİ İŞARETLEYİNİZ

 

SORU1: Bir ekosistemdeki belirli bir türe ait bireylerin toplam ağırlığına ne ad verilir?

A)Süksesyon   B)Ekoton          C)Biyokütle

D)Baskın tür     E)Mikroklima

 

SORU2: Aşağıdakilerden hangisi hava kirliliğinin bir sonucu değildir?

A)Solunum Sistemi hastalıklarına yol açar

B)Topraktaki mikroorganizmaların ölmesine ve toprak verimliliğinin düşmesine neden olur.

C)Atmosferde iklim değişikliklerine neden olur.

D)Asit yağmurlarına neden olur.

E)Ozon tabakasının incelmesine neden olur.

 

SORU3: Zirai mücadelede kullanılan ilaçlar,doğal dengeyi bozmakta,o bölgede yaşayan tür çeşitliliğini etkilemektedir.Bu konuyu inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A)Ekoloji               B)Morfoloji                            C)Sitoloji

D)Sistematik        E)Moleküler biyoloji

 

SORU4: Doğadaki azot döngüsünün bazı basamakları aşağıda verilmiştir.

I-Saprofit bakterilerin amonyak(NH),Nitrit(NO)ve Nitrat(NO) oluşturmaları

II-Toprağa bağlanan azot tuzlarının denitrifikasyon bakterilerinin faaliyeti ile azot gazına dönüştürülmesi.

III-Toprakta yaşayan azot bakterileri ve baklagillerin köklerindeki nodüllerde simbiyoz yaşayan bakterilerin faaliyeti.

Bu olayların hangi sırayla gerçekleşmesi, havadaki azotun canlı yapısına katılıp tekrar havaya dönmesini sağlar

 1. A) I,III ve II       B) II,I ve III    C) II,III ve I
 2. D) III,II ve I       E) III,I ve II

 

SORU5: Aşağıdakilerden hangisi yada hangileri toprak kirliliğini önlemek için yapılması gerekenlerden değildir?

I-Sanayi atıkları arıtılmadan toprağa verilmemeli

II-Toplu taşımacılıkta yakıt olarak doğal gaz kullanılmalıdır.

III-Evsel atıklar toplanmalı ve imha edilmelidir.

IV-Toplu taşıma sistemine geçilmelidir.

V-Tarım ilaçlarının yanlış kullanılması önlenmelidir

A)I-II     B)II-III-IV   C)III-IV-I D) II –IV  E) II-I-III-V

 

SORU6: Belirli bir alanda karşılıklı ilişkiler içinde yaşayan çeşitli bitki ve hayvan türlerinin oluşturduğu topluluğa ne ad verilir?

A)Flora    B)popülasyon     C) Fauna    D) Süksesyon   E) Komünite

 

SORU7: Hücrenin yapısının kimyasal ve morfolojik yönden en az değişikliğe uğramasını sağlamak amacıyla, hücrenin birden bire öldürülmesine ne ad verilir?

A)Kesit alma                    B)Vital inceleme  C)Fiksasyon

D)Doku kültürü tekniği   E)Boyama

 

SORU8: Aşağıdaki beslenme şekillerinden hangisine sahip olan canlılar ,kendi besinlerini kendileri üretirler?

A)holozoik     B)kemoototrof    C)mutualizm   D)saprofit     E)parazit

 

SORU9: Azot bakımından fakir topraklarda yaşayan böcekçil bitkiler beslenmeleri bakımından nasıl canlılardır?

A)Holozoik canlı

B)Saprofit canlı

C)Hem otobur hem etobur canlı

D)Parazit canlı

E)Hem ototrof,hem heterotrof canlı

 

SORU10:Aşağıdakilerden hangisi karasal yaşam birliğidir?

A)Bataklıklar   B) Göller    C)Denizler   D)Stepler   E)Akarsular

 

SORU11:Bir komünitede çevre şartlarının etkisiyle baskın olan organizmaların yerini,zamanla başka bir organizma alabilir.Bu olaya ne ad verilir?

A)Ekolojik niş   B)Mikroklima  C) Süksesyon    D)Biyolojik birikim   E)Biyotop

 

SORU12: Gerileyen bir popülasyondaki genç,ergin ve yaşlı bireylerin sayısal olarak miktarları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 1. A) Yaşlı >Ergin>Genç
 2. B) Genç >Ergin>Yaşlı

C)Genç = Ergin=Yaşlı

 1. D) Yaşlı=Genç >Ergin

E)Ergin>Genç=Yaşlı

 

AŞAĞIDAKİ SORULARDA BOŞLUKLARA UYGUN KELİMELERİ YADA CÜMLELERİ YAZINIZ

 

SORU13:İnsanların yanlış faaliyetleri sonucu havadaki karbondioksit miktarının artması, gündüz yeryüzüne gelen güneş ışınlarının bir kısmının geriye yansımasını önleyeceğinden, dünyanın sıcaklığının da 3 – 4 derece  artmasına neden olmaktadır. ……………………………….  Adı verilen bu olay yeryüzündeki iklimi etkilemektedir. Ayrıca kutuplardaki buzulların erimesine de neden olabileceği düşünülmektedir.

 

SORU14:Canlıların yaşamını etkileyen cansız etmenler;

1)…………………….

2)……………………

3)………………………

4)…………………………………..

5)…………………… ve

6) PH’ tır.

 

SORU15:Radyasyondan korunmak için yapılması gerekenlerden biride;

………………………………………………………………………’ dir.

 

SORU16:Evsel atıklardan, endüstriyel atıklardan ve tarımsal gübrelerden sulara bol miktarda azot (bilgi yelpazesi. com) ve fosfor bileşikleri geçer.Bu bileşiklerde sudaki bitkisel yaşam için gübreleme etkisi yapar.Bu durumda bitki ve bazı alg türlerinin üremesi hızlanır.Sular yeşil ve bulanık bir renk alır.Bu olaya ………………………………… denir.

 

SORU17: Belirli şartlar altında bir ekosistemde yada habitatta, yaşayan bir türe ait bulunabilecek en yüksek birey sayısı  o popülasyonun ………………………………………………………. dir.

 

SORU18:Gözümüzle göremediğimiz mikroorganizmaların beslenme,üreme gibi yaşam şekillerini inceleyen bilim dalına ………….……………………………….. adı verilir.

 

SORU19:Köpek balığına tutunarak onunla taşınan küçük bir balık(Echeneis),köpek balığına herhangi bir zarar vermez ve yarar da sağlamaz.Köpek balığının yiyecek artıkları ile beslenerek kendisine yarar sağlar.Köpek balığı ile Echeneis balığı arasındaki bu yaşam şekline…………………………………………. adı verilir

 

SORU20: Ses kirliliğinin insan sağlığı üzerinde çeşitli etkileri vardır. Zihinsel etkinliğin azalması, uyku düzenin bozulması, stres, iş veriminin düşmesi gibi sonuçlar ses kirliliğinin  ………………………………..’ne örnek olarak verilebilir.

 

BAŞARILAR DİLERİM…

 

BİYOLOJİ 11. SINIF 2. DÖNEM 1. YAZILI (4)

 

… – …  EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI …………………..… OKULU

BİYOLOJİ DERSİ 11. SINIF 2. DÖNEM 1. YAZILISI

 

ADI SOYADI:………………... SINIF…… NO…….. PUAN………

 

1.Ses ve ışık uyarılarını alan duyu hücreleri merkezi sinir sistemine birbirinin aynı özellikte uyarılar gönderdikleri halde, bu uyarılar ses ve ışık olarak farklı niteliklerde algılanırlar. Bu durumun nedenini açıklayınız.

 

 

 

2.Uzaktaki bir cisme bakarken önce şeklinin, sonra renginin algılanmasının nedenini açıklayınız.

 

 

 

 

 

3.Sinir demetleri ‘Ya Hep Ya Hiç’ prensibine uymazlar. Nedenini açıklayınız.

 

 

 

 

 

 1. Bir nöronda impuls iletiminde harcanan ve oluşan maddeler nelerdir?

 

 

 

 

5.Beyin,beyincik,omurilik soğanı ve omurilikte boz madde ve ak maddenin yerleri nasıldır?

 

 

 

 

 

6.Dans etme,örgü örme,yazı yazma gibi davranışlar hangi merkezi sinir sistemi organı tarafından kontrol edilir?

 

 

 

7.Herhangi bir uyarının tüm vücuda yayılmasını engelleyen mekanizmayı açıklayınız.

 

 

 

 

 

 

8.Kediler karanlıkta bıyıklarında bulunan reseptörler sayesine herhangi bir cisme        çarpmadan hareket edebilirler. Kedi bıyıklarında bulunan reseptörlere ne ad verildiğini yazarak reseptör hakkında bilgi veriniz.

 

 

 

 

 1. Işığın gözdeki görme sinirlerine ulaşıncaya kadar geçtiği yapıları sırasıyla yazarak hangilerinde kırıldığını belirtiniz.

 

 

 

 

 

10.Aşağıda verilen dokular üzerinde sempatik ve parasempatik sinirlerin etkilerini yazınız.

 

 1. Uyarılara karşı oluşturulan tepkinin şiddeti aşağıdakilerden hangilerine bağlı olarak değişir?
 2. Uyaranın şiddeti          II. İmpuls hızı                        III. İmpuls sayısı

 

 1. Ayağı taşa takılıp düşmek üzere olan bir kişinin ani hareketle düşmeyi engellemesinde aşağıdaki (bilgi yelpazesi. com) yapılardan hangileri görev yapar?
 2. Beyincik            II. Orta beyin               III. Omurilik

 

 1. Babası Aslı’ya gazete getirmesini söyledikten sonra Aslı;
 2. Okumakta olduğu kitabı bırakır
 3. Ayağa kalkar

III.   Gazeteyi yerinden alır

 1. Babasına götürür

Aslı’nın yukarıdaki davranışlarından hangileri merkezi sinir sistemi tarafından kontrol edilmektedir?

 

 1. Refleks olayında uyarı aşağıdaki yapıların hangilerinden geçmez?
 2. Reseptör              II. T alamus               III. Ara nöron            IV. Motor nöron

 

 1. Ön beyni çıkarılmış bir kuş yaşamaya devam ederken, omurilik soğanı çıkarılmış bir kuş ölür. Nedenini açıklayınız.

 

 

 

 

 1. Alkol alan bir kişide önce konuşma,sonra düz yürüme, en son olarak da normal soluk alıp verme düzeni kaybolur.Buna  göre alkolün merkezi sinir sisteminde etkilediği yapıları sırasıyla yazınız.

 

 

NOT BAREMİ: İlk 4 sorunun doğru cevabı 7 puan, diğer soruların doğru cevapları 6 puan değerindedir.

NOT:Süre 45 dakikadır.

BAŞARILAR DİLERİM…