CAMİLERDE KUR’AN ÖĞRETİMİ PROGRAMI CAMİLERDE KUR’AN ÖĞRETİMİ PROGRAMI

I-GİRİŞ

Yaygın Din Eğitimi konusunda vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına uygun çalışmalar yapmayı hedefleyen Başkanlığımız, Kur’an öğretimi tecrübesinden ve bilimsel gelişmelerden faydalanarak, vatandaşlara yönelik Kur’an öğretiminin Kur’an kursları yanında gerektiğinde camilerde de uygulanabilir bir şekilde yürütülebilmesi için yeni bir projeyi hayata geçirmiştir. Daha önceden beri mevzuatta bulunmasına rağmen Kur’an öğretimi kurslarının açılış kriterlerinin, programının, uygulama esaslarının belli olmaması, görevlendirilenlere ücret ödenememesi vb. nedenlerle hayata geçirilemeyen bu kursların yeni proje kapsamında uygulanabilir hale getirilmesi amaçlanmaktadır.

Bu amaçla öncelikle Bakanlar Kurulunun 24 Temmuz 2009 tarihli ve 27298 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Diyanet İşleri Başkanlığınca Düzenlenen Eğitim Faaliyetlerinde Uygulanacak Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar”ı ile Kur’an kursu bulunmayan veya bulunup da ihtiyaca cevap vermeyen yerlerde Camilerde Kur’an Öğretimi Kurslarının açılmasına ve ders verecek öğreticilere ek ders ücreti ödenmesine imkân sağlanmıştır.

Bu kursların amacına uygun olarak planlanıp gerçekleştirilmesi, verimli ve etkin bir şekilde yürütülmesi amacıyla gerçekleştirilen önemli adımlardan biri de “Camilerde Kur’an Öğretimi Programı”nın geliştirilmesidir.

Program geliştirme aşamasında akademisyenler ve ilgili alan uzmanlarından oluşan bir komisyon kurulmuştur. Komisyon çalışmaları sonucunda hazırlanan programda, bu kursların açılmasından yürütülmesine, öğreticilik yapacak personelden kursun açılacağı mekâna varıncaya kadar öğretim sürecine etki edebilecek tüm hususlar dikkate alınmış ve bu konularda temel ilkeler belirlenmiştir.

“Camilerde Kur’an Öğretimi Programı”nın uygulamaya geçmesiyle Başkanlığımız, Kur’an-ı Kerim, meali ve gerekli dini bilgileri öğrenmek istediği halde Kur’an kursu hizmetlerinden faydalanma imkânı bulamayan bireylerin ihtiyaçlarını karşılamış, aynı zamanda din görevlilerinin Başkanlığın yaygın din eğitimi hizmetlerinde aktif rol almalarını sağlamış olacaktır.

II-PROGRAMIN AMAÇLARI

1. Program, Başkanlığımızın yürütmekte olduğu Kur’an kursu hizmetlerinden faydalanma imkânı bulamayan, ama Kur’an-ı Kerim, meali ve gerekli dini bilgileri öğrenmek isteyen bireylerin ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla hazırlanmıştır.

2. Kursiyerlerin Kur'an-ı Kerim'i hatasız ve tecvit kurallarına uygun bir şekilde yüzünden okumayı öğrenmelerine yardımcı olmak,

3. Kursiyerlerin ibadetlerini yerine getirirken okudukları sure ve duaları hatasız ve tecvit kurallarına uygun bir şekilde ezbere okumayı öğrenmelerine yardımcı olmak,

4. Kursiyerlerin öğrendikleri sure ve duaların anlamlarını öğrenmelerine rehberlik etmek,

5. İslam’ın inanç, ibadet ve ahlak konularını kursiyerlerin öğrenmelerine yardımcı olmak,

6. Programda yer alan sure/duaların anlamlarından hareketle ve dersler içerisinde yapılan müzakerelerle kursiyerlerin dini duygu ve bilinçlerini geliştirmelerine katkı sağlamaktır.

III-PROGRAMIN TEMEL İLKELERİ

1. Program, Kur’an kursu bulunmayan veya bulunup da ihtiyaca cevap veremeyen yerlerde açılan kurslarda uygulanacaktır.

2. Program, kur esasına göre hazırlanmış ve 3 kur olarak planlanmıştır. 3. kur nihai öğrenme birimi niteliğinde değildir. Bu anlamda 3. kuru başarı ile bitiren kursiyerler daha sonra bu kura yeniden kayıt yaptırarak Kur’an-ı Kerim’in hatmine, ihtiyaca göre belirlenecek sure ezberlerine ve dini bilgiler öğrenimine devam edebilecektir.

3. Programda, katılımcıların Kur’an-ı Kerim okuma bilgi ve becerilerini geliştirmeğe ağırlık verilmiştir.

4. Programda, kursiyerlerin gündelik hayatlarında özellikle ibadetlerini yerine getirirken ihtiyaç duyacakları temel dini bilgileri edinmeleri ve bu bilgileri anlamlandırabilmeleri öngörülmüştür.

5. Programda, sadece “Camilerde Kuran Öğretim Kurslarında Görev Alacak Öğreticiler Semineri”ne katılan ve bu hizmeti yapması uygun görülen personel görevlendirilecektir.

IV-PROGRAMIN YAPISI

Programda, Kur’an-ı Kerim’i temel tecvit bilgilerine uygun olarak yüzünden okuma ve ezbere ilaveten, öngörülen bölümlerin meali ve temel dini bilgiler de yer almaktadır.

50’şer saatlik 3 kur olarak hazırlanan programın her kurunda 34 saat Kur’an-ı Kerim ve 16 saat dini bilgiler dersi öngörülmüştür. Dinibilgiler alanı kendi içerisinde 5 saat itikat, 5 saat ibadet ve 6 saat siyer-ahlak olarak ayrılmıştır.

Haftada 6 saatlik programın 3 saati Kur’an-ı Kerimi yüzünden okuma, 1 saati ezber ve 2 saati dini bilgiler olarak planlanmıştır.

V-UYGULAMA ESASLARI

1. Camilerde Kur’an Öğretimi Programı, Kur’an Kursları ile Öğrenci Yurt ve Pansiyonları Yönetmeliği’nin 33’üncü Maddesi çerçevesince;

a. Kur’an kursu bulunmayan veya bulunup da kapasite, çalışma saatleri gibi nedenlerle ihtiyaca cevap veremeyen yerlerde,

b. “Camilerde Kuran Öğretimi Kurslarında Görev Alacak Öğreticiler Semineri”ne katılan ve başarılı olan personel bulunduğu takdirde,

c. Eğitim-öğretime uygun fiziki şartları haiz cami veya müştemilatında,

d. Yaygın din eğitiminin bir gereği olarak kursiyerlerin talepleri doğrultusunda, hafta içi veya hafta sonu günün herhangi bir zaman diliminde,

Müftülüğün teklifi ve mülki amirin onayıyla açılan kurslarda uygulanır.

2. Program uygulanırken, programın bütünlüğünün bozulmamasına dikkat edilerek, kursiyerlerin ihtiyaçlarına göre ders ağırlığında değişiklik yapılabilecektir.

3. Öğretim sürecinde, din eğitimi talep eden vatandaşların mezhep vb. farklılıkları öğreticiler tarafından dikkate alınacaktır.

4. Görevli ve kursiyer sayısına göre, bir camide birden fazla kurs düzenlenebilecektir.

5. Dersler, Kur’an kurslarında okutulan ders kitapları, Başkanlıkça hazırlanan ve tavsiye edilen İslam ilmihalleri vb. kaynaklardan yararlanılarak işlenecektir.

6. Kursta görevlendirilen personel ders öncesi hazırlıklarını, Başkanlıkça eğiticilerin eğitimi amacıyla hazırlanan kılavuz kitaplarla görsel-işitsel materyallerden faydalanarak yapabilecektir. Derslerin işlenmesinde grupla öğretim tekniklerinden faydalanılacaktır.

7. İhtiyaç duyulması halinde Kur’an-ı Kerim alanı derslerine bir personel, dini bilgiler alanı derslerine başka bir personel görevlendirilebilecektir.

8. Tüm kursiyerlerin katılımıyla dersin birlikte işlenmesi asıl olmakla birlikte, farklı yerleşim yerlerinde, kursiyerlerin ihtiyaçları/talepleri, kursun açıldığı mekân ve kursta görevlendirilecek personelin durumu vb. hususlar göz önüne alınarak ilgili müftülüğün koordinesi ile toplamları en az 15 olan kursiyere aynı gün içinde 2 farklı zamanda gruplar halinde de kurs düzenlenebilir.

Örnek: Kayıtlı 15 kursiyerden 8’i günün ikindi vaktinde, 7’si de yatsı vaktinde derslere devam edebileceğini beyan etmesi halinde; müftülüğün koordinesi, görevlendirilecek personelin bu şekilde öğreticilik yapmaya gönüllü olması durumunda her bir grupla günlük 2‘şer saat ders işlenecek ve görevliye o gün için sadece 2 saat ders ücreti tahakkuk ettirilecektir.

9. Yürütülen hizmetlerin değerlendirilebilmesi amacıyla, programda yer alan kursun başlangıcında Kurs Başı Bilgi Formu Ek-1, bitişinde ise Kurs Sonu Bilgi Formu Ek-2 doldurulacaktır. Bu formların bir örneği müftülüklerde bulundurulacak, bir örneği de dinegitimi@diyanet.gov.tr elektronik posta adresine gönderilecektir.

10. Programda görev alan personelin rehberlik ve denetimi il/ilçe müftülüklerince yapılacak ve kurs faaliyetleri başarılı görülen personel ile yürütülecektir.

FORMLARI İNDİRMEK İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ