2.dönem zümre dosyayı indir

 …………..LİSESİ

2016-2017 ÖĞRETİM YILI DİN KÜLT.VE AH.BİL.DERSİ

II.DÖNEM ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ TOPLANTI TUTANAĞI

TOPLANTI TARİHİ:07.02.2017

TOPLANTI SAATİ:15.50

TOPLANTI YERİ:ÖĞRETMENLER ODASI

TOPLANTIYA KATILANLAR:

 

GÜNDEM:

1.Açılış ve yoklama

2.I.Dönem toplantı tutanağının okunup incelenmesi, görülen aksaklıkların tespiti,II.Dönem yapılması gereken çalışmaların görüşülmesi,

3.I.Dönem başarı durumlarının değerlendirilmesi,

4.Okul zümre başkanları toplantısında alınan kararların incelenmesi,

5.Öğrenci başarısını artırıcı tedbirlerin görüşülmesi,

6.Öğretim metot ve tekniklerinde birliğin sağlanması

7.Ortak sınavların değerlendirilmesi,

8.Diğer zümre öğretmenleri ile işbirliğinin sağlanması,

9.Ödev takibi, toplanması,değerlendirilmesi konularında birliğin ve verimliliğin sağlanması,

10.Yıllık planların uygulanması ile ilgili hususların görüşülmesi,

11.Toplam kalite yönetiminin derslerde uygulanması,

12.Telafi derslerinin yapılması,

13.Öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırma ile ilgili görüşme,

14.Türkçenin doğru kullanılması ile ilgili alınması gereken önlemler,

15.Dilek ve temenniler.

 

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ:

 

1.2016-2017 Öğretim yılı Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi II.Dönem zümre öğretmenleri toplantısını yapmak üzere ders öğretmenleri,…………. Ve…………….,Zümre başkanı ……………. başkanlığında toplandılar.

 

2.I.Dönem başında yapılan zümre öğretmenleri toplantı tutanağı ……………… tarafından okundu.I.Dönemde alınan yazılı sınav,sözlü,ödev,ortak sınav,öğretim metot ve teknikleriyle ilgili alınan kararlara uyulduğu görüldü.

    Ancak,derslerin işlenişinde başarıyı artırıcı bir etken olabileceği düşünülen tepegöz,projeksiyon,vcd,dvd gibi

Araç ve materyallerden yeterli imkan olmadığı gerekçesi ile yararlanamadığı görüldü.Konularla ilgili çeşitli kavram haritaları,açıklayıcı bilgi ve belgelerin hazırlanarak sınıflara asılması karar altına alındı.Özellikle engelli öğrencilerin bu belgelerden daha fazla yararlanabileceği belirtildi.

……………….:Bu konu ile ilgili eksiğin zümre başkanları toplantısında bildirildiğini,söyledi.

 

3……………….:Okulumuz Din Kült.ve Ah.Bil.Dersi I.Dönem başarı ortalamasının %100 düzeyine yakın olduğunu ifade etti.Başarı ortalamalarının sınıflara göre şu şekilde gerçekleştiği görüldü: 9/A%100, 9/B%100, 9/C%1OO, 9/D%100, 9/E%100, 9/F%100, 9/G%100,9/H%100,A2/A%100,A2/B%100,10/A%100,10/B%100, 10/D%100,10/E%100,10/F%100,A3/A%100,A3/B%10011/A%100,11/B%100,11/C%100,11/D%100,

11/E%100,11/F%100, 12/A%100,12/C/100,1/A-B%100,4/B%100,10.T.A%100,10/C.%100,10/G%100, 12/D%100,A-4/A-%100 başarının son derece memnun edici olduğunu söyledi.

  Din Kült.ve Ah.Bil.Dersleri için yüksek başarı oranının normal olduğu.Başarıyı oluşturan notların her öğrencide aynı olmadığı,”BAŞARABİLİYORUM” düşüncesinin Din Kült.ve Ah.Bil.Derslerinde önemli olduğu …………………. tarafın-

dan ifade edildi.

 

4………………………. 10.02.2017/SALI günü yapılan zümre başkanları toplantısında görüşülen konu ve kararlarla ilgili

zümreye bilgi verdi.Kültür derslerinde başarısız olan öğrencilerin başarısızlık nedenleri olarak aşağıdaki gerekçeler

gösterildi:

   a-Derslerin müfredatlarının öğrenci seviyesine göre yüklü ve ağır olması

   b-Sınıflardaki öğretim araçlarının yetersizliği.(Tepegöz,vcd,bilgisayar vb.)

   c-Rehberlik planlarının öğrencinin durumu ve okulumuzdaki ihtiyaçlarla örtüşmemesi

   d-Öğrencilerin kitap okumaya yeterli zaman ayırmadıkları,kitap okuyan öğrenci sayısının azlığı.Okunacak kitapları

      öğrencinin seçemeyişi.

   e-Öğrencilerin ön yargılı olarak derslere bakışı

   f-Sınıfların kalabalık oluşu,dersliklerin yetersizliği.

   g-Öğrencilerin haberleşme ve medya araç - gereçlerinden bilinçli yararlanmayışı.

   Alınan kararlar:

a-Ders okuma saatlerinin 40 dakika olarak uygulanması.Öğretmenlerin de öğrencileri okumaya teşvik etmek için

yanların okuma kitapları bulundurarak  ilgili saatlerde okuması.

b-Tepegöz araçlarının onarımının yapılarak hizmete sunulması.

c-Sınıf öğretmenliği saatlerinde fırsat buldukça öğrenci sorunlarına değinilmesi.

d-Ders telafilerine önem verilmesi

e-Öğrencinin sınıfa telefon,müzik çalar gibi araçları getirmesinin önlenmesi.

f-Ortak sınavların önceden belirlenerek sınıflara asılması,böylece sınav yığılmalarının önüne geçilmesi.

g-Sınavlarda sorulan soruların doğru bir teknikle hazırlanarak,soru güvenliğinin sağlanması.

 

5.Öğrenci başarısını artırıcı tedbirler olarak I.Dönem alınan kararlara uyulmaya devam edilmesi kararlaştırıldı.Buna göre: Öğrenci başarısını arttırıcı ve başarısızlığını giderici hususlardaki tedbirler konusunda, öğrencilerimize ders çalışma tekniklerinin öğretilmesinin önemi, öğrencilerimizin sorunlarını çözücü yaklaşımların başarıyı arttırıcı etkenler olduğu vurgulandı. Öğrenci başarısını arttırmak için aile ve okul işbirliğinin öğrencilerin sorunlarını çözme yolunda önemli bir çalışma olduğu, sorunlu öğrencilerin velisinin mutlaka okula çağrılarak ortak çözüm yolları bulunmasının önemine değinildi.

Öğrencilerin derse katılımlarını sağlamak için şu hususlara önem verilmelidir:

Dersin önemi üzerinde durulmalı, konular anlatılırken hayattan kopuk değil de, güncel hayatla bağlantılı bir      şekilde anlatılmalı,

Özellikle örnekleme yaparken kendi sorunlarına eğilerek,hayatlarıyla bütünleşecek şekilde örnekler vermeli, bu şekilde derse motivasyonları sağlanmalı,

Öğrencilerin yanlışları hoşgörü ile karşılanarak ve sevgi ile düzeltme yoluna gidilmeli,

Öğrencilerin ders araç ve gereçlerini getirmeleri ve kullanmaları sağlanmalı,

Değişik kaynaklardan faydalanmaları sağlanarak derse hazır gelmeleri sağlanmalı,

Derse hazır gelen öğrenciler ile derse katılanlar anında sözlü notu verilerek değerlendirilmeli.

Teknolojik araçlardan imkanlar ölçüsünde yararlanmalı.

 

6……………………...-Derslerde kullanacağımız metot,yöntem ve teknikler I.Dönem zümresinde ve yıllık planlarımızda

belirtilmiştir.Bu yöntem tekniklerde bir değişiklik yapılmasının gerekli görmüyorum,dedi.

…………………….:-Zümre kararlarını ve yıllık planları inceledim.Ben de yeterli görüyorum.Eğer bu kararlara uyarsak

Yöntem ve tekniklerde gereken birliği sağlamış olacağız,dedi.

  Yazılı imtihanlar yönetmelikte belirtildiği gibi 2 yazılı yapılacaktır.Yazılı soruları test tekniği kullanılarak hazırlanmasına,özellikle soruların basitten karmaşığa doğru sıralanmasına,sözlü notlarının her öğrenci için bir sözlü

notu verilmesine,sözlü sayısı bakımından tüm öğrencilere eşit sayıda sözlü notu verilmesine,böylece ölçme ve değerlendirmede birlik ve beraberliğin sağlanmasına karar verildi.Engelli öğrencilere imtihan öncesi hazırlık bilgi ve soruları verilecek,yazılı sınavları basitleştirilmiş 10 sorudan oluşacaktır.

 

7.I.Dönem yapılan ortak sınav sonuçları  ve değerlendirmesi ……………………….. tarafından ilgili zümre tutanağından

Okundu.Buna göre:

12/A-C,%100,1/A-B,%100,4/B,%100,10.T.A/%100 10/C%100,10/G%100, 2/B%100,12/D%100,A4/A%1009/%100,   9/B%100, 9/C%1OO, 9/D%100, 9/E%100, 9/F%100, 9/G%100,9/H%100,A2/A%100,A2/B%100,10/A%100,10/B%100,10/D%100,10/E%100,10/F%100,A3/A%100, A3/B%10011/A%100,11/B%100,11/C%100,11/D%100,11/E%100,11/F%100 sınav sonuçlarının memnuniyet verici

olduğunu ifade etti.II.Dönem yapılacak ortak sınavların tarihleri zümre başkanları toplantısında belirlenen tarihleri

şöyle belirlendi:

                     9.Sınıflar:26.Mayıs.2016,3.Ders saati

                     10.Sınıflar:21.Mayıs.2016,7.Ders saati

                     11.Sınıflar:25.Mayıs.2016,8.Ders saati(Öğle 1.Ders saati)

                     12.Sınıflar:26.Mayıs.2016,3.Ders saati(I.Grup)

                     12.Sınıflar:29.Mayıs.2016,3.Ders saati

   Sınavlarda sorulacak sorularla ilgili olarak 20 sorulu test tekniği,kaynaştırma öğrencileri için 10 sorulu basitleşti-

rilmiş  test tekniği uygulanmasına karar verildi.

 

8.İşbirliği yapılacak zümre öğretmenleri ve işbirliği yapılacak üniteler aşağıya çıkarılmıştır:

 Lise II.Sınıflarda:Haklar ,Özgürlükler ve Din Ünitesinde Felsefe Öğretmenleriyle, Atatürk ve Din Ünitesinde Tarih Öğretmenleriyle,yine İslam ve Bilim ünitesinde Müslümanların Bilme Katkıları konusunda Tarih Öğretmenleriyle işbirliği yapılacaktır.

Lise III.Sınıflarda:Atatürk ve Cumhuriyet Dönemi Din Hizmetleri ünitesinde Tarih öğretmenleriyle işbirliği yapılacaktır.

Edebiyat öğretmenleriyle lise 3. Sınıflar için özellikle Türk-İslâm Edebiyatı ve tasavvuf konuları müzakere edilecek ve bu konular işlenmeden önce Edebiyat Öğretmenlerinin ilgili sınıflara bu konuları yeniden hatırlatmaları sağlanacaktır.    

Lise IV.sınıflarda :Din ve Laiklik ünitesinde Felsefe ve Tarih Öğretmenleriyle işbirliği yapılacaktır.

  

9.I.Dönem başında sınıf rehber öğretmenlerince belirlenen Din Kült.ve Ah.Bil Dersinden ödev alan öğrencilere ı.Dö-

Em zümre kararlarına göre ödev verildiği görülmüştür.Ödev değerlendirme esasları aşağıda belirtilen şekilde karar-

altına alınmıştır:

                      Kaynak taramadaki başarısı-25 Puan

                      Konuyu uygun biçimde işleyebilmesi-25 puan

                      Konunun öğrenci tarafından yorumlanabilmesi-25 puan

                      Yazı,imla,düzen yönünden uygunluk-25 puan

    Ödevler Nisan ayının son haftası içinde öğrenciden toplanacaktır.Ödev değerlendirme esasları ve ödevle ilgili diğer bilgilerin yer aldığı form daha önceden öğrencilere dağıtılmıştır.

……………..:Girdiğimiz sınıflarda ödevlerin öğrencilere yeniden hatırlatılması,ödevlerde olası hataların giderilmesi için kontrol ettirilmesi,son teslim tarihlerinin öğrenciye hatırlatılmasının yararlı,olacağını söyledi.

 

10…………………….:Yıllık planların uygulanmasında bir güçlükle karşılaşmamakla birlikte,haftada 1 saatlik ders için

Müfredatın yoğun olduğunu,tatil,okuma etkinliği,toplantılar gibi nedenlerle yapılamayan derslerden dolayı,telafinin

Oldukça güç olduğunu,I.Dönem 10/B,10/E sınıfında 1 haftalık konunun sayılan nedenlerden işlenemediğini,işlene-

mediği takdirde telafi derslerinin yararlı olacağını,söyledi.

 

11.Toplam Kalite Yönetimi  konusunda her öğrencinin okul toplumunun bir parçası olduğunu kabul etmesi ve yete-

nekleri doğrultusunda bu yönetime katılmasının sağlanması,derslerin verimli geçmesi içim öğrenci merkezli ders iş-

leme biçiminin önemli olduğu vurgulandı.

 

12……………:Çeşitli nedenlerle işlenemeyen konuların telafisi için toplantı salonunda devre ve servisten yararlanan öğrenciler göz önüne alınarak yapmalıyız,dedi.

…………………….:Girdiğim sınıflarda böyle bir durum oluşursa telefi dersi yapacağım,dedi.10/E’de bir derslik telafi

yapabilirim,dedi.

 

13.Öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırma konusunda …………………:Girdiğimiz sınıflarda okuma etkinlik saatlerinde kitapların okunmasını sağlayabiliriz.Kendimiz de bir kitap okuyarak örnek olabiliriz,dedi.

…………………:Girdiğimiz sınıflara konu ile ilgili bir kitabı götürerek öğrencinin dikkatini kitaba çekebiliriz.Kütüpha-

nedeki alanımızla ilgili kitapları öğrencilere tanıtabiliriz,dedi.

 

14.Türkçenin doğru ve güzel kullanılması için aşağıdaki kararlar alınmıştır:

     -Argo ve kaba sözlerin kullanılmasına izin verilmemesi.

     -Öğretmen olarak Türkçeyi doğru kullanarak öğrenciye örnek olunması.

     -Sınıf içinde söz kesme’ye izin verilmemesi,karşılıklı saygının oluşturulmaya çalışılması.

     -Öğretmen olarak tahtayı kullanırken,yazım kuralarına dikkat edilmesi,tahtanın düzenli kullanılması.

     -Teknolojik haberleşme araçlarından  yararlarınken,Türkçenin doğru kullanılmasının özendirilmesi.

     - Söz alan öğrencinin dikkatlice dinlenmesi,değer verildiği hissettirilmesi.

 

15.Görüşecek başka konu olmadığından toplantı sona erdi.

 

 

       ……………………..                         ……………………………   

Din Kült ve Ah.Bil Öğretmeni            Din Kült ve Ah.Bil Öğretmeni                             …………………..

                                                                                                                           Okul Müdürü