2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ  İLÇE ZÜMRE ÖĞRETMENLER TOPLANTI TUTANAĞI

Toplantı No:

Toplantı Tarihi:

Toplantı Yeri:

Zümre Başkanı:

Ders Öğretmenleri:

 

                                                       GÜNDEM

1.Açılış,Yoklama

2.Zümre başkanının ve yazmanın seçimi

3.2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı 1.dönem ilçe zümre öğretmenler kurulu toplantı kararlarının gözden geçirilmesi

4.Derslerin öğretim programları ile ilgili emir,tebliğ ve genelgelerin gözden geçirilmesi

5.Fen ve Teknoloji dersi müfredatının incelenmesi ve değerlendirilmesi

6.Fen ve Teknoloji dersinin öğretim yöntem ve tekniklerinin değerlendirilmesi

7.2016-2017 Eğitim-Öğretim yılında uygulanmakta olan yıllık planlarının görüşülmesi

8.Yazılı sınav sayısı ve zamanlamasının görüşülmesi,performans görevleri,proje çalışmalarının değerlendirilmesi

9.2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı 1.döneminin genel değerlendirilmesi

10.Ders araç gereç durumunun değerlendirilmesi

11.2016-2017Eğitim-Öğretim yılında başarının arttırılması için alınması gereken önlemler.

 

 

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ VE ALINAN KARARLAR

12016-2017 Eğitim-Öğretim yılı Fen ve Teknoloji dersi ilçe zümre öğretmenler toplantısı …………………. tarihinde saat ………….. da …………………İlköğretim Okulunda yapılmıştır.Toplantıya Fen ve Teknoloji zümre başkanlarının tümü katılmışlardır.

2.Fen ve Teknoloji dersi ilçe zümre başkanlığına ………………………………………,yazmanlığa da …………………………………..seçilmiştir.

3.2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı 1.dönem zümre öğretmenler kurulu toplantı kararları zümre başkanı …………………………tarafından okundu.1.dönem zümresinde alınan karaların ne derece uygulanabildiği tartışıldı.Alınan kararların titizlikle uygulandığı ve bu dönemde de aynı şekilde alınan kararların uygulanacağı belirtildi.

4.İlgili yönetmelikler ve genelgeler zümre başkanı tarafından okundu.Okullara gönderilen yazıların takip edilmesinin gerekli olduğu vurgulandı.Uygulanmakta olan programın artıları ve eksileri tartışıldı.

5.Zümre başkanı …………………………………. uygulamakta olduğumuz müfredat ile ilgili olarak ;müfredatın sağlıklı bir şekilde uygulanması için öğrencinin merkeze alınmasının önemli olduğunu belirtti………………………….çalışma kitabındaki etkinliklerin sınıfta öğrenci ile beraber yapılmasının  konuyu pekiştirmek açısından önemli olduğunu ifade etti……………………………………………… özellikle 8.sınıf müfredatının ağır olduğunu öğrencilerin konuları kavramada zorluk çektiklerini bu yüzden de müfredatın geri kaldığını ileri sürdü.Fen ve Teknoloji dersinin öğrencilere sevdirilebilmesinin önemli olduğu vurgulandı.1.dönem zümresinde de belirtildiği gibi tüm sınıflarımızda hazırlana plan dahilinde laboratuar etkili bir şekilde kullanılacaktır.

6.Yeni müfredata paralel olarak laboratuarlara yeni malzemelerin temin edilmesinin gerektiği vurgulandı.Laboratuarlarda görselliği arttırmak amacıyla çeşitli poster ve modellerin temin edilmesinin gerekli olduğu ifade edildi……………………………………….. “ders işleme yöntem ve tekniklerimizi paylaşırsak faydalı olacağına inanıyorum.”dedi.Öğretmenler söz alarak dersleri nasıl işlediklerini anlattılar.Sonuç olarak dersin işlenişinde öğrenci merkezli ders işlemenin müfredatı destekleyici olduğu hatırlatıldı.Etkinliklerin mümkün derce sınıfta yapılmasının bazılarının da ödev verilmesinin uygun olacağı kararlaştırıldı.Kullanılacak yardımcı kitapların özenle seçilmesinin önemli olduğu bir kez daha hatırlatıldı……………………………………… öğrencilere verilen görevlerin daha titiz yapılmasına dikkat etmenin faydalı olacağını ifade etti.

7.Uygulanmakta olan yıllık planlar,kılavuz kitaplardaki yıllık  planlar,çevre koşulları ve çalışma takvimi dikkate alınarak hazırlanmıştır.6.ve 7.sınıflarda müfredatın yıllık planlarla paralel olarak işlendiği fakat 8.sınıflarda müfredatın yetiştirilemediği vurgulandı.8.sınıflarda müfredatın yetiştirilebilmesi için  gerekirse telafi dersleri yapılacaktır.Basınç ve  kimyasal tepkimeler konularında öğrencilerin zorlandıkları ifade edildi.

8.1.Dönem ilçe zümresinde belirtildiği gibi zümre öğretmenlerinin ortak kararıyla 6,7 ve 8.sınıflarda en az 3 yazılı sınav yapılması karar bağlanmıştır.Yapılacak yazılı sınavların kazanımları ölçmeye yönelik olmasına dikkat edilecek.Yazılı sınavların ilk ikisinin  karma(doğru yanlış,boşluk doldurma,eşleştirme,test) yapılmasına karar verildi.Son sınavın ilçe genelinde ortak yapılmasına karar verildi.…………………………………………….performans ve proje görevlerinin zamanında verilmesi ve zamanında toplanmasının önemli olduğunu ifade etti. 

9.Zümre başkanı …………………………………………...Genel olarak başarısız öğrencilerin derslere ilgisi olmayan ve verilen görevleri yerine getirmeyen öğrenciler olduğunu ifade eden ……………………………………. öğrencilerin velilerine ziyaretlerde bulunmanın faydalı olacağını belirtti…………………………………. Öğrencileri düşünmeye sevk edecek çalışmaların teşvik edilmesinin önemini vurgulayarak,öğrencilerin proje yarışmalarına katılmalarını sağlamanın gerektiğini ifade etti.

10.Fen ve Teknoloji dersinin işlenişinde ders materyallerinin çok önemli olduğu bir kez daha ifade edildi.Bilgisayar ve internetten ve diğer ders araçlarından faydalanmak görselliği arttıracağı için kalıcı öğrenmeye katkısı olacaktır.Projeksiyon cihazının kullanımı hem görselliği arttırıyor hem de zamandan tasarruf sağlıyor.Projeksiyon cihazının hafta sonu kurslarında test sorularının  çözümünde kolaylık sağladığı vurgulanmıştır.

11.İkinci dönemde başarıyı arttırmak için yapılacak çalışmalar tartışıldı.Öğrencilerimizin Türkçeyi doğru ve güzel kullanmalarına yönelik çalışmalar desteklenmeli.Öğrenciler kitap okumaya ve araştırma yapmaya teşvik edilecek.Her şeyi olduğu gibi kabul eden sormayan düşünmeyen bireyler yerine bizi zorlayan neden sorularını soran öğrenciler yetiştirmenin önemi vurgulandı.Bu anlamda özellikle Türkçe zümre öğretmenleriyle ve diğer öğretmenlerle işbirliği yapılacaktır………………………………………..Öğrenci-veli-okul işbirliğinin çok önemli olduğunu ifade etmiştir.Öğrenci başarısının arttırılması için akşam etütleri yapılacağını bu etütlerde öğrencilerle yakından ilgilenileceği belirtildi.Hafta sonu TEOG kursuna gelen öğrencilerin devamının da önemli olduğu belirtildi.Başarının arttırılması için veli ziyaretlerinin gerçekleştirilmesine karar verildi.Yardımcı kaynakların veya soru bankalarının seçiminde öğrencilere yardım etmenin de yaralı olacağı ifade edildi.

 

                     Zümre başkanı  Eğitim-Öğretim yılının hayırlı olması dilekleriyle kurul toplantısını sona erdirmiştir.