MEB'den bugün bazı medya organlarında "Karma eğitime darbe" başlığıyla servis edilen, Çok Programlı Anadolu Lisesi, Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi ve Mesleki Eğitim Merkezlerinde karma eğitimin sonlandırıldığına dair haberlerle ilgili yapılan açıklamada, ""Millî Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği" değişen ve gelişen şartlar ile ortaya çıkan ihtiyaçlar ve yargı kararları doğrultusunda güncellenmiştir. "Çok programlı Anadolu Lisesi, Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi ve Mesleki Eğitim Merkezinde karma eğitim yapılır." maddesi Danıştay İdari Mahkemesinin Dava Daireleri Kurulu YD İtiraz No: 2018/91 sayılı kararı ile 27 Haziran 2018 tarihli yürütmenin durdurulması kararına istinaden kaldırılmıştır. 24 Haziran 2017 tarihli önceki düzenlemede birden fazla mevzuat, yaygın eğitime yönelik mesleki eğitim merkezlerini kapsayacak şekilde tek bir çalışma altında birleştirildiği için "Karma Eğitim" ifadesine yer verilmiştir. Konuyla ilgili şahıslarca açılan idari davada ise bu konudaki düzenlemenin kanunda yer aldığı belirterek düzenlemenin yeniden yapılması istenmiştir" denildi.

Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:

Mahkeme kararında karma eğitimle ilgili düzenlemenin 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun 15. maddesinde açıkça yer aldığına vurgu yapılarak, söz konusu yönetmelikte okul türlerine göre böyle bir ifadenin ayrıca belirtilmesine gerek olmadığı ifade edilmiştir. Milli Eğitim Temel Kanununun 15. Maddesine göre; "Okullarda kız ve erkek karma eğitim yapılması esastır. Ancak eğitimin türüne imkan ve zorluklara göre bazı okullar, yalnızca kız veya yalnızca erkek öğrencilere ayrılabilir." hükmü açıkça yer almaktadır. Söz konusu medya organlarındaki haberlerde iddia edildiği gibi, karma eğitimin sonlandırılması veya böyle bir duruma zemin hazırlanması kesinlikle söz konusu değildir.

 

karma eğitim ile ilgili görsel sonucu

 

Eğitim; Teorik olarak” toplum tarafından onaylanan değerlerin yeni kuşaklara aktarılmasını sağlamak, yönlendirilmiş bir öğrenmeyi gerçekleştirmek için oluşturulmuş bir sistemdir.” Karma eğitim; erkek ve kadınların aynı eğitim kurumunda ve aynı sınıflarda birlikte eğitim almasıdır.  Karma eğitim ilk defa Batı Avrupa’da reform hareketinden sonra Hristiyan Protestan mezhebi mensuplarının erkeklerin yanı sıra kızlara da özellikle mukaddes kitap incili okuyarak din eğitimi vermek istemeleriyle ortaya çıkmıştır. Bu uygulama İskoçya, İngiltere ve Amerika kısa zamanda yaygınlaştı. Türkiye’de bugün sorun olarak tartışılan birçok konu gibi ”karma eğitim” sorunu bize batıdan gelmiştir. Osmanlılarda karma eğitim uygulaması Tanzimat yıllarına kadar kız ve erkek çocuklar beş altı yaşlarından itibaren sibyan mekteplerinde üç dört yıl kadar birlikte öğrenim görmeleri şeklindeydi. 1870 yılında ilk kez kız öğretmen okulu açılır. O yıllarda karma eğitim sadece bazı azınlık okullarında ve yabancı okullarda görülür. Cumhuriyetin ilanından sonra 1924 yılında ilkokullarda ve 1927 yılında Milli Eğitim Bakanı Mustafa Necati tarafından ortaöğretimde halkın istememesine rağmen ısrarla uygulanmaya başlanmıştır.

1934 yılında tek lisesi bulunan merkezlerde ülke çapında on dokuz lisede karma eğitim uygulaması gerçekleştirildi. Önceleri beş yıl süreli ilkokul öğrencilerin çocukluk dönemine denk geldiği için fazlaca sorun gibi görünmeyen, gösterilmeyen karma eğitim problemi sekiz yıllık kesintisiz ilköğretime dönüştürülmesiyle su yüzüne çıkmıştır. Ülkemizde eğitim ve öğretim faaliyetleri 3 Mart 1924 yılında kabul edilen Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile tamamen devletin denetim ve gözetimi altında yürütülmektedir. Karma eğitimin bütün okullarda uygulanması bu kanunun esas alınmasıyla yapılmaktadır. 1973 yılında çıkarılan 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunun ikinci bölümünde Türk Milli Eğitimin Temel İlkeleri belirtilmiştir. Bu ilkelerin on ikincisi Karma eğitim ilkesidir. Karma eğitim verilen okullardaki tespitlere göre öğrenciler dört konuda öğretmenlere zorluk göstermektedir. Bunlar; öğrenci motivasyonu, davranışı, sınıf yönetimi ve disiplin olarak sıralanmaktadır. Batılı ülkelerde yapılan araştırmalarda karma eğitim olmadığı okullarda kız öğrenciler etrafında kendilerini etkileyecek ya da yadırgayacak erkek öğrenci olmadığı için yanlış yapmaktan korkmadığı ve zekâsını daha iyi kullandığı gözlemlenmiştir. Ayrı eğitim uygulanması erkek ve kız öğrenciler üzerinde bir başka olumlu etkisi, kendi içlerinde daha rahat ederek kendine güvenleri artmakta bu da psikolojik bakımdan öğrencilere doyum sağlamaktadır. Karma eğitimde öğrencilerin ders içinde ve okulda karşı cinse göre hareket etme eğilimi artarken, karma eğitimin uygulanmadığı ortamlarda ise öğrencilerin derse daha fazla odaklanarak dersin gereğine göre hareket ettikleri çeşitli araştırmalardan anlaşılmaktadır. Ayrı eğitimde, öğrencileri karmada eğitimde fazlaca meşgul eden; eğlence, vakti boşa harcama, şiddet, sözlü-fiili taciz, kavga gibi olumsuz davranışların aza indiği ve başarının arttığı öğrencilerin psikolojileri ve bedenleri daha sağlıklı olduğu gözlemlenmiştir. Karma eğitimin ilk uygulandığı batıda karma eğitim yanında ayrı eğitim uygulamaları son yirmi, otuz yılda yaygın bir biçimde tartışılmakta araştırmalar yapılmaktadır. Amerika da yüzlerce kız üniversitesi ve kız koleji bulunuyor. Almanya da karma eğitim “yüz yılın en büyük pedagojik yanlışı” olarak nitelendirilerek karma eğitim ısrarından vazgeçilmiştir. İngiltere de ayrı eğitim veren okul sayıları hızla artmaktadır. Batıda eğitime yaklaşım biçimi ideolojik değil, realist, rasyonel ve pratik olduğu için karma eğitimden ayrı eğitime geçiş son yıllarda ivme kazanmıştır. Yurt dışındaki çalışmalardan anlaşılıyor ki kız ve erkek öğrenciler açısından ayrı eğitimin birçok yararı vardır. Bu tür araştırma çalışmaları ülkemizde de yapılmalıdır. Çünkü toplumumuzun kültürel, coğrafi ve sosyolojik farklılığını düşünmek zorundayız. Eğitim öğretim konusuna ideolojik, dinsel ya da siyasi yaklaşmak yerine bilimsel olarak incelemekte fayda vardır. Kaynak link: https://sivrihisar.web.tr

 

karma eğitim ile ilgili görsel sonucu

 

karma eğitimin ahlâkî açıdan gençliği kötü etkilediği, derslere odaklanmaya ciddî zarar verdiği ve bazı ülkelerde kaldırıldığını biliyoruz Ve bu nedenle; kaldırılması ve kız ve erkek öğrencilere ayrı kurumlarda eğitim verilmesini istiyoruz.

YÜZ YILIN PEDAGOJİK YANLIŞI KARMA EĞİTİM SORGULANIYOR

 

Batı’da “karma eğitim” masaya yatırıldı, sorgulandı, yol açtığı aksaklıklar araştırmalarla ortaya kondu. Karma eğitim, “yüz yılın en büyük pedagojik yanlışı”, “pedagojik ham ölü” olarak nitelendirildi. Gün geçmiyor ki kız-erkek karışık eğitimin daha fazla zararı keşfedilmesin. Karma eğitim, bilindiği 68 kuşağının bir projesi idi ve sosyal hayatta kadın-erkek eşitliğini sağlamak istiyordu. Bir nesil 20’dir. 90’lı yıllara gelindiğinde karma eğitimin uygulandığı ülkelerde kadınların erkekler kadar toplumda yükselemediği, aynı işi yapan kadınların erkeklere göre daha az para kazandığı, eşitliğin sağlanmadığı ortaya çıkınca karma eğitim masaya yatırıldı, karma eğitimin projesinin “pedagojik bir ham ölü” olduğu, kızların erkek hegemonyasında yaşamayı karma sınıflarda öğrendiği ortaya çıktı. Almanya, İngiltere ve Amerika’da ayrı eğitim trendi başladı. Bir projenin ömrü 20 yıldır. 20 yıl sonra toplumda kadın erkek eşitliğini sağlanmadı. Yapılan araştırmalar gösterdi ki karma eğitim, kadın-erkek eşitliği sağlamak yerine kadınların erkeklerin hegemonyası altında yaşamasını sağlıyor, baskı altında yaşamayı öğretiyor.

KARMA EĞİTİM ÇIKMAZ SOKAK, KIZ ve ERKEKLERİN YARATILIŞI FARKLI

Cambrid Üniversitesinde araştırmalar yapan psikolog Prof. Simon Baron Cohen, kız ve erkeklerin yaratılışının farklı olduğunu söylüyor: “Daha ilk günden farklı. Kadın ve erkek dünyaya farklı beyinlerle geliyor. Erkeklerin beyni, dünyayı sistematik olarak algılıyor. Buna karşılık kadın beyni duyarlılık ve empati yapacak şekilde yaratılmıştır. Kadınlar, konuşma sırasında erkeklere göre daha çok göz kontağı kurarlar. Kızlar, erkek çocuklara göre konuşmaya daha erken başlar, erkekler konuşamama sıkıntısı çeker. Erkekler mekânsal düşünür, Kadınlar dil konusunda daha yeteneklidir. Bugüne kadar cinsiyetleri dikkate alma konusunda çok ihmalkâr davrandık. Erkekler sistemi düşünür, kadınlar empati yapar, başkasının yerine kendini koymayı tercih eder. Kadınlar böyle davranır, çünkü anne karnında farklı programlanmıştır. Kadın ve erkeğe ait tipik özellikler, çocuk dünyaya gelmeden önce şekillendiriliyor, sosyal araştırmacılar bunu kabullenmek zorunda. Yüzlerce çocuğu doğduktan sonra bir dakika gözlemledik. Kız çocukları insan yüzüne daha uzun süre bakar. Kız çocukları bebeklerle oynuyor, erkek çocuklar arabayla.”(1) Dünyada Nobel fizik ödülü alan 168 kişiden sadece ikisi bayan. Almanya’daki fizik profesörlerinin % 4’u kadın. Buna karşılık kadınlar dil öğrenme ve sözel derslerde daha yetenekli. Beyinin konuşmayla ilgili bölümü kadınlarda % 11 oranında daha fazla nörona sahip. Kadınların beyni günlük 20 bin kelime ile düşünürken, erkek beyni 7 bin kelime ile yetiniyor.” (2) Erkeklerin beyni kadınlara göre % 9 oranında daha büyük.

KADINLAR NEDEN FARKLI?

Amerikalı nörolog Louann Brizendine, yeni kaleme aldığı (Das weibliche Gehirn-Warum Frauen anders sind als Maenner- Kadın Beyni, Kadınlar Neden Farklıdır) adlı eser ile kadın erkek farklılıklarını ele alıyor. Erkeklerin mekânsal düşündüğünü ve kısa sürede geometrik problemleri çözdüğünü söylüyor, buna karşılık kadınların dil yeteneğinin daha fazla olduğunu vurguluyor. Nörolog Brizendine, insanlara kabiliyetleri yaratılıştan verildiğini, erkeklik ve dişiliğin anne karnında şekillendirildiğini söylüyor. 8. haftadan itibaren beyin erkek veya kız beyni olarak şekilleniyor. Mimari ve mühendislikte erkekler doğuştan kabiliyetli. Erkekler matematik ve fizik alanında kadınlara göre daha yetenekli. Beynin hipokampus bölgesindeki seksüel etkisi olan iki nokta, erkeklerde kadınlara göre iki kat daha büyük. Erkekler 58 saniyede bir seks düşünürken (günde 850 defa) kadınlar haftada bir hayal ediyor. Anne karnında henüz 8 haftalık iken erkeklerde cinsiyet hücreleri, haberleşme merkezindeki bazı hücreleri öldürüyor; bölgede seksüalite ve saldırganlık ile yetkili hücrelerin büyümesine yol açıyor. İşte bu yüzden karma eğitim, kızların cinsel tacize uğramasına sebep oluyor.

AMERİKA’da HAMİLE ÖĞRENCİ SAYISI ARTTI

 

“New York Harlem’de 2003 yılında yapılan bir araştırmaya göre ergenlik çağındaki kızların hamile kalma oranı sadece kızların okuduğu okullarda 40’ta bir, karma okullarda 3’te bir. Araştırmaları önemseyen ABD yönetimi, kız ve erkekler için ayrı sınıf açılmasını teşvik ediyor. 1995’te üç okulda ayrı eğitim yapılırken, bugün sayı 253’e çıktı. 200 okul da karma eğitimi bırakmak için başvurdu”.

(3) ALMANYA’da KARMA EĞİTİM 2001’de RAFA KALDIRILDI

 

Almanya’da devlet okullarındaki karma eğitim mecburiyeti 2001 yılında kaldırıldı. Almanya’da isteyen velinin öğrencisine ayrı eğitim verilmeli, ayrı eğitim daha verimli; veli, resmi okullarda da çocuğuna ayrı eğitim aldırabilmeli, anlayışı benimsendi. Üstelik bu anlayış, Hıristiyan Demokrat veya Sosyal Demokrat Partilerin iktidar olduğu her eyalette benimsendi. Hıristiyan Demokrat Partilerin iktidar olduğu Bayern, Baden-Württemberg, Hessen’de de kanaat bu. Sosyal Demokrat Partinin iktidar olduğu Kuzey Rheinwesfalen’de de böyle. Bilimsel verilere, Avrupa’da kimse itiraz etmiyor. Özel okul ve kurslarda zaten karma eğitim zorunluluğu yoktu ve hâlen yok. Devlet okulları da isteyen veliye kızını ayrı okulda okutma imkânı sunuyor. Kız ve erkeklerin tamamen ayrılamadığı okullarda dil, matematik, fizik, kimya, bilgisayar ve spor gibi kız ve erkeklerin yeteneklerinin farklı olduğu dersler ayrı yapılıyor. Böylece öğrenciler yeteneklerini daha çok geliştiriyor ve hayatta daha başarılı oluyor. Ayrı ders uygulaması çoktan başladı. Der Spiegel, Hamburg’daki die Grund-Haupt und Realsculklassen er Schule Hinschenfelde okulundaki örnek uygulamayı anlatıyor. Ayrı eğitim uygulaması öğrencilerin not ortalamasını yükseltti.

(4) HEM HIRİSTİYAN HEM DE SOSYAL DEMOKRATLARIN KARMA EĞİTİME BAKIŞI AYNI

Araştırmalar, politikacıların, eğitimcilerin ve pedagogların, karma eğitime bakış açısı değiştirdi. Kuzey Rheinwestafalen eyaletinin sosyal demokrat Eğitim ve Bilim Bakanı eski Gabriele Behler, 2000-2001 öğretim yılı başında bütün okullara birer yazı göndererek, imkânları ölçüsünde ve kademeli olarak ayrı eğitime geçmelerini emretti. Bakan şöyle diyor: “70’li yıllarda hepimiz, karma eğitimin erkeklerle kızlar arasında şans eşitliği sağlayacağına inandık. Meğer bu, aşırı iyimser bir bakış açısı imiş. Sınıflardaki erkek hegemonyasına karşı savaşıyorum.” Der Spiegel araştırmaların sonucu özetleyen şu manşeti attı: “Yüz yılın en büyük pedagojik yanlışı karma eğitim karaya oturdu.” Amerikalı bilim kadını Prof. Dr. Sigrid Metz-Göckel, karma eğitimin kadınları hayata iyi hazırlamadığını ve hayatta başarılı hale getirmediğini tespit etmiş. Şöyle diyor: “Kız üniversitelerinden mezun olan kadınlar, yeni araştırmalara göre, iş hayatında ve bilimsel çalışmalarda çok başarılı.” Amerika’da 1996 yılı itibariyle 84 tane kızların devam ettiği üniversite bulunuyor. Bunların % 50’si kiliselere ve dinî cemaatlere ait. (5) Bayern Eğitim Bakanlığı dergisi Schule-Aktuel şunları yazdı: “Pedagojik bir ham ölü. Karma okul kızları aptallaştırıyor.” (6) Eğitimci Ali Erkan Kavaklı, karma eğitimin hem erkek hem de kız öğrencilere zarar verdiğini söyledi. Almanya, Amerika, Kanada'nın karma ğitimden çoktan vazgeçtiğini, belirten Kavaklı, Akit'teki yazısında, "1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu eğitim karmadır, diyor. 2000’li yıllara kadar geleneksel erkek ve kız liseleri vardı. İstanbul Erkek Lisesi, Çemberlitaş Kız Lisesi vb. 2001’de Bülent Ecevit’in Milli Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu, bütün okullara, kurslara karma eğitim mecburiyeti getirdi. Tam da ben Almanya, İngiltere, ABD ve Kanada’da karma eğitimin zararlarını ortaya koyan araştırmaları yayınladığım yıl" dedi. Kavaklı, dünyanın farklı ülkelerinden ilim insanlarının karma eğitimin zararlarına dair görüşlerini şöyle anlattı: "1991 yılında Doç. Dr. İlse Brehmer, Schule im Patriarchat-Schulung fürs Patriarchat (Pederşahi Okul- Eğitim Pederşahilik için) isimli kitabını yayınlamış. Karma eğitimin kızlara bir şey kazandırmadığını ortaya koydu. Doç Brehmer’in tespitleri şunlardı: 1) Karma eğitim kızların uysallığını istismar ediyor. 2) Kızların yeteneklerini geliştirmesine engel oluyor. 3) Karma eğitim kızların fiili ve sözlü cinsel tacize uğramasına yol açıyor. 4) Kız okulları kızların özellikle matematik ve fen bilimlerinde daha iyi yetişmesini sağlıyor. 5) Kız okullarından mezun olan kızlar hayatta daha başarılı. (s.112) Araştırma neticelerine bakarak Doç. Brehmer, Bayern eğitimden sorumlu Kültür Bakanlığına şu tavsiyelerde bulunuyor ki karma eğitimin verimliliği araştırmalarını Doç. İlse Brehmer, Bayer Kültür Bakanlığı’nın isteği üzerine yapıyor: 1) Geleneksel kız-erkek okulları geliştirilmeli ki Almanya’da Kilise okulları ayrı eğitim verir. 2) Yeni kız okulları açılmalı. 3) Karma okullarda erkeklerin saldırganlığı ve sınıflara hükmetmesine karşı inisiyatif geliştirilmeli. 4) Öğretmenler, idareciler ve aileler karma eğitimin zararları konusunda bilgilendirilmeli. 5) Karma eğitimde kızların aşağılanması önlenmeli.  Kız okulları açılmalı çünkü: 1) Bu okullarda kızlar kişisel yeteneklerini, sınırlama olmadan geliştirebilirler. 2) İlgi alanlarında kendilerini ilerletebilirler. 3) Erkeklerin seksüel baskılarından kurtulurlar. 4) Toplum hayatını, bilimi, geçmiş ve geleceği kadınlarla birlikte öğrenebilirler. 5) Bilinçli ve kaliteli eğitim alabilirler. (s.113) Prof. Maria Anna Kreienbaum, 1999 yılında Scuhle Lebending Gestalten (Okulu Canlı Olarak Şekillendirmek) isimli eserini yazdı. Karma okullarda kızların cinsel tacize uğradıklarını, tacizlerin engellenemediğini, erkek tacizlerine karşı alınması gereken tedbirleri anlattı. Der Spiegel dergisi 6 Mayıs 1996 yılında Kız Okuluna Dönüş/ Kızlara Daha Fazla Şans başlığı ile kapak yaptı. Karma eğitimin karaya oturduğunu, politikacıların karma eğitimin kızların aşağılanmasına (Diskiriminierung) yol açtığını yazdı. Kız okullarında eğitim gören bayanlar hayatta daha başarılı. Eyalet Başbakanı Heide Simonis (Sosyal Demokrat Partili), Amerika Dışişleri eski Bakanı Hillary Clinton kız okulu mezunu idi. Amerika’daki Wellesley Colege başarılı öğrenciler yetiştiriyor ve buraya erkek sinek giremiyor. 16 Mart 1998 yılında Der Spiegel, karma eğitim konusuna yer verdi: “Kızlar ve Gençler için Karma Eğitimi Tarihi Bir Yanılgı” başlığını kullandı. Kültür Bakanlarının okullarda ayrı eğitim trendini başlattıklarını yazdı. Düsseldorf Eğitim Bakanı Gabriele Behler, sınıflardaki erkek hegemonyasına karşı savaştığını söyledi; kızların özellikle fizik, matematik, kimya, bilgisayar, el işi ve spor derslerinde erkeklerle yarışamadığını, okullarda bu derslerin kız ve erkeklere ayrı verilmesini isteyen bir yazı yazdı. (16.05.1998, s.99)

 

17 Mayıs 1994’e gelindiğinde Der Spiegel, tekrar karma eğitime yer verdi. Bu defa araştırmalar, karma eğitimin erkeklere de zarar verdiğini ortaya koymuştu. Erkekler daha çok okulu terk ediyor, kötü notlar alıyor, ilkokullarda bayan öğretmenlerin çokluğu erkek öğrencilerin model bulamamasına, gençler için felakete yol açıyor, diye yazdı. 8 Ocak 2001’de Der Spiegel, karma eğitimin toplumda kadın-erkek eşitliğine hizmet etmediğini, toplumun tepelerinde yine erkeklerin olduğunu ele alan bir araştırma yayınladı. Kızların aşağılanmasının devam ettiğini vurguladı. Türkiye’de Prof. Çiğdem Kâğıtçıbaşı ve Doç. Dr. Hakan Ulaş, karma eğitim konusunda araştırmalar yaptılar. Karma eğitimin hem erkek hem de kız öğrencilere zarar verdiğini tespit ettiler. Türkiye uluslararası PISA araştırmalarında 2009 yılında 65 ülke arasında Fen bilimlerinde 43. Okuma becerilerinde 41. oldu. 2011 yılında yapılan TIMSS araştırmalarında 50 ülke arasında matematik alanında 35. fen bilimlerinde 36. oldu. Kemal Kılıçdaroğlu, eğitimin kalitesini konuşmak yerine Başbakan Tayyip Erdoğan’ı karma eğitimi yok etme niyetinde olmakla suçladı. Dünyadaki bunca araştırmaya, ABD, İngiltere ve Almanya’da resmi okullarda karma eğitim mecburiyetinin kaldırılmasına rağmen 11 yıldır AK Partili Milli Eğitim Bakanları bu konuda seçmenin sesine kulak vemedi, hiçbir şey olmamış gibi davrandı. Bu konuda Başbakan Tayyip Erdoğan da henüz hiçbir şey söylemedi. Usta, bu konuya el atmalı. Karma eğitim dayatması son bulmalı. İsteyen veli çocuğuna ayrı eğitim aldırabilmeli.