liseliler için ingilizce 2.dönem zümre kararları indir

ORTAOKULLAR İÇİN ÖRNEK ZÜMRE TOPLANTI TUTANAĞI 2.DÖNEM YENİ

…………………….. ANADOLU LİSESİ 2016-2017  EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

2. DÖNEM İNGİLİZCE DERSİ ZÜMRE TOPLANTI TUTANAĞI

 

ZÜMRE  TOPLANTISI NO              :  2

ZÜMRE TOPLANTISI TARİHİ       :  20 Şubat 2017 

ZÜMRE BAŞKANI                           :

ZÜMRE ÖĞRETMENİ                      : 

TOPLANTI YERİ                              :   ÖĞRETMENLER ODASI

TOPLANTI SAATİ                            :   12.30 – 13.10

 

GÜNDEM

 1. Açılış ve yoklama
 2. 2016-2017 öğretim yılı zümre toplantıları kararlarının uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi ve uygulamaya yönelik yeni kararların alınması.
 3. 2016-2017 öğretim yılı I.dönem başarı durumlarının ve başarıyı artırıcı tedbirlerin görüşülmesi.
 4. Türk Milli Eğitiminin Genel Amaçları, okulun kuruluş amacı ve ilgili dersin programında belirtilen amaçların/hedeflerin ve açıklamaların okunarak, plânlamanın bu doğrultuda yapılması;
 5. “Atatürk İnkılâp ve İlkelerinin Öğretim Esasları Yönergesi” ile “Öğretim Programlarında Yer Alması Gereken Atatürkçülükle İlgili Konular” üzerinde durularak, çalışmaların buna göre plânlanması; (21042488 sayılı Tebliğler Dergisi)
 6. Öğretim programının uygulanmasında karşılaşılan güçlükler ve yapılması gerekenler
 7. Ölçme ve değerlendirme konusunda yapılması gerekenler,
 8. Yıllık ödevlerin toplama zamanı ve değerlendirilmesi ile ilgili konular,
 9. Dilek ve temenniler.

 

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ VE ALINAN KARARLAR

                1-2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılının 2. döneminin başarılı geçmesi  dileğiyle toplantı başladı. Yapılan yoklamada tüm öğretmenlerin toplantıda hazır bulundukları görüldü.

2-2016-2017 yılı 1. döneminde yapılan zümre öğretmenler kurulu tutanağı gözden geçirildi. Eğitim öğretim çalışmalarında alınan zümre kararlarına uyulduğu görüldü.

3- 2016-2017 öğretim yılı başarı durumu değerlendirildi. Genel olarak başarılı bir dönem geçtiğini ancak başarının artırılması için yeni çalışmalar yapılması gerekliliğini belirtti. I: dönem için okuldaki İngilizce derslerindeki genel başarı oranı aşağıdaki gibidir:

 

9-A    %  97                                 10-A  %  88

9-B    %  100                               10-B   % 100

9-C    %  97                                 10-C   % 100

9-D    %  100                               10-D  %  100

9-E    %  100                               10-E   % 100        

 

11-A :  % 100                         11-DİL:  % 100

11-B:  % 93                            11-FEN: % 100

11-C:   % 85                           11-TM :  % 100

11-D:  % 100                          11-SOS:  % 100

 

Başarı yüzdelerinin tüm sınıflarda yüksek olduğu görüldü. Özellikle 9. sınıflardaki başarı oranının yüksekliğinin 1. dönem başında yapılan seviye belirleme sınavına uygun olarak seçilen A1 seviye ve kitabının bu başarıda önemli rolü olduğu vurgulandı. Derste kullanılan kitap ve materyallerin öğrencilerin ilgi ve isteklerine uygun olması ve ders konularının da seviyelerine göre seçilmesinin başarıyı arttırdığı tespit edildi. Yeni öğretim programıyla gelen başarının üst sınıflarda da görülmesini sağlamak için gelecek yıllarda da amacına uygun yöntem ve tekniklerin kullanımına ve materyal seçimine azami önem verilmesi vurgulandı

 Ayrıca söz alan ders öğretmeni …………………. başarısız olan 9. ve 10. sınıf öğrencilerinin derse hazır bulunuşluk seviyelerinin düşük olduğunu ve başarıda önceki yıllardaki yetersizliklerin de etkin olduğunu söyledi.  Bu sebeple başarısız olan öğrencilerin ödevlendirme veya birebir çalışmalarla eksiklerinin giderilmesi karara bağlandı.

Söz alan ………………………. 11. ve 12. sınıflarda başarının yüksek olmasının sebeplerinden birinin de 9. ve 10. sınıflarda edinilen bilgilerin başarılı bir şekilde kullanılması ve yeni öğrenilen konularda yardımcı ve temel bilgi olarak faydalanılmasının etkisine değindi. Bu sebeple sürekli olarak yeni dilbilgisi veya kelime bilgisi konularının işlenişinde mutlaka geçmiş bilgilere dönülerek ilişki kurulması gerektiğini vurguladı.

                                              

4- Türk Milli Eğitiminin Genel Amaçları, okulun kuruluş amacı ve ilgili dersin

programında belirtilen amaçlar ve açıklamaları okundu. 1. dönem başında bu doğrultuda hazırlanan yıllık planların düzenli bir şekilde uygulanılmasına özen gösterilmesi gerektiği Zümre Başkanı ……………………… tarafından hatırlatıldı.

 

          5- Özel gün ve haftalarda günün anlam ve önemine uygun olarak önceden belirlenen Atatürkçülük konuları işlenirken farklı görsel ve işitsel materyallerin kullanılması kararlaştırıldı. Ayrıca bu tür çalışmalar yapılırken zümre öğretmenleri arasında ve gerektiğinde diğer zümre öğretmenleriyle de irtibata geçerek bilgi ve materyal paylaşımı yapılması karara bağlandı.

           6- ……………………. özellikle 10. sınıflarda ders saatinin 9. sınıflara nazaran azaltılarak 4 saate indirilmesi ancak kazandırılması beklenen hedef davranışların 9. sınıf müfredatından daha da yoğun olması nedeniyle konuların yeterli kadar derine inilemeden verilmek zorunda kaldığını belirtti. Bu nedenle eksik görülen veya ekstra zaman harcanması gereken ders konularının öğrencilere çalışma kağıtları, özetler dağıtılarak yada ödevlendirmeler yapılarak giderilmesi karara bağlandı. …………………… özellikle 12. sınıf öğrencilerinin YGS ve LYS’ye dönük çalışmaları ve sadece sınava motive olmaları nedeniyle İngilizce dersine olan ilginin 2. dönem azalabileceğini belirtti. Bunu engellemek amacıyla 2. dönem konuların çok daha ilgi çekici hale getirilerek işlenmesi kararlaştırıldı.

………………. başarı düzeyi ve derse motivasyon için öğrencilere sınıf geçme ve alan seçme yönetmelikleri üzerinde durulması, gününde ödevlerin yapılmasının ve tekrarın öneminin anlatılmasının faydalı olacağı  ve ders içinde bu yönde zaman zaman konuşulmasının önemini vurguladı. Bu yönde uygulamaların yapılması kararı alındı. Bunu yanı sıra ders çalışma yöntemleri ve sözlük kullanımı ve bu sayede kelime bilgisinin artırılmasına bu dönem de yer verilmesini hatırlattı. Ayrıca öğrencilerde ilgi uyandırmak için duvarlara İngilizce dersi ile ilgili afişlerin asılması, günlük hayatta kullanılan sözlerin renkli fon kartonlarına yazılıp asılmasının da öğrencileri İngilizce konuşmaya teşvik etmede önemli yerinin olduğu, bu bağlamda bu konuda öğrencilerle gerekli çalışmaların yapılması kararlaştırıldı.

           

            7- 1. dönem zümresinde belirtilen tarihlere dayalı olarak ilk dönem olduğu gibi tüm  sınıflarda 3 yazılı 2 sözlü, dil ağırlıklı sınıflarda ise en az 4 yazılı 3 sözlü verilmesi karara bağlandı. Tüm sınıflar için 2. dönemin 1. yazılı sınavının ortak sınav olarak yapılması karara bağlandı.

            8-  Öğrenci yıllık ödevleri hakkında …………… tarafından Ders Dışı Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik’ e göre uyulması gereken hususlar: (8.11.1989 tarih 20336 sayılı R.G./ 2300 S.T.D.) okundu ve yıllık ödevlerin değerlendirilmesinde uygulanacak not baremi 1. zümre kararında alındığı gibi zümre öğretmenlerine hatırlatıldı. Ödevlerin Nisan ayının üçüncü haftası toplanması kararı yinelendi. Ödevlerin aylık periyodik kontrollerine önem verilmesi ve mutlaka takibinin yapılması …………………. tarafından vurgulandı.

                       

9- 2016-2017  eğitim-öğretim yılının 2. döneminin başarılı ve uyumlu geçmesi temennisiyle zümre başkanı ………………………tarafından toplantıya son verildi.

 

   İNGİLİZCE ÖĞRETMENLERİ:

                                                                                                           

                                                                                                            17.02.2017

                                                                                                          UYGUNDUR

                                                                                                                                                                                                                                                                   Okul Müdürü

 

2016-2017 ÖĞRETİM YILI ……………….. ORTAOKULU

 1. DÖNEM İNGİLİZCE DERSİ ZÜMRE ÖĞRETMENLER TOPLANTI TUTANAĞIDIR

 

TOPLANTI KARAR NO

 

TOPLANTI TARİHİ

 

TOPLANTI YERİ

 

TOPLANTI SAATİ

 

TOPLANTIYA KATILANLAR

 

 

 

 

                     GÜNDEM:

 

 1. Açılış ve yoklama,
 2. 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunun Okunması,
 3. İngilizce dersinin Atatürk İlke ve İnkılâpları doğrultusunda işlenmesi, (2504 sayılı   

          Tebliğler Dergisi)

 1. Bir önceki zümremde alınan kararların incelenip değerlendirilmesi,
 2. I. Dönem başarı durumlarının incelenmesi,
 3. İngilizce dersinde başarıyı arttırmada alınabilecek tedbirler. 
 4. I. Dönem yapılan Ünitelendirilmiş yıllık planlara göre, konuların zamanında işlenip

         işlenemediğinin, iş takvimi ve çalışma programına uyulup uyulamadığının tespiti. Yeni

         öğretim programının 4. sınıflar için uygulanışının değerlendirilmesi. Dyned programının

         uygulanması.

 1. Proje ödevlerinin verilmesi, takibi ve toplanması esnasında karşılaşılan

         zorluklar.

 1.   Derslerde uygulanacak yöntem ve teknikler ile konularının görüşülmesi,
 2. Ölçme değerlendirme ve sınavlar hakkında bilgi. Değişikliklerin Değerlendirilmesi.
 3. İlköğretim Yönetmeliğinin Zümre Öğretmenleri Bölümünün Okunması.(Madde 35) ve

         İngilizce dersinin diğer dersler ile ilişkisi (Zümre öğretmenleri ile ilişkisi)

 1. Öğrencinin derse hazırlığının kontrol edilmesi.(Günlük ödevler)
 2. Ders araç ve gereçlerinin kullanılması.(Ders içinde kullanılacak araç ve gereçler)
 3. Dilek, temenniler ve kapanış.

 

 

                      GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ       

 

 1. Müdür Yardımcısı ……………. zümre toplantısını açtı. Yapılan yoklamada zümre öğretmenlerinin toplantıda hazır olduğu görüldü.

 

 1. 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Müdür Yardımcısı ……………. tarafından okundu ve Müdür Yardımcısı ……………. 1739 sayılı Milli eğitimin temel kanununda belirtildiği gibi öğrencilerimizin hepsinin iyi birer vatandaş olarak Milli birlik ve bütünlüğe yönelik sosyal ve kültürel yönleri zengin olan çağdaş uygarlığın yapıcı seçkin bir ortağı olarak yetiştirilmesi yolunda gayret gösterilmesi gerektiği konusunda bazı açıklamalarda bulundu. İngilizce öğretmeni ……………. Milli Eğitimin temel ilkeleri olan genellik ve eşitlik ferdin ve toplumun ihtiyaçları yöneltme, eğitim hakkı, fırsat ve imkan eşitliği süreklilik, Atatürk inkılap ve ilkeleri ve Atatürk Milliyetçiliği, demokrasi eğitimi, laiklik, Bilimsellik, planlılık, okul aile işbirliği ve her yerde eğitim konusunda derslerde sık sık yer verilmesini ve özenle uygulanmasının önemine değindi. Bu konulara derslerde özenle yer verilmesine karar verildi.

      

 1. 2504 ve 2488 sayılı tebliğler dergisinden Atatürkçülükle ilgili konular görüşüldü. Müdür Yardımcısı …………….   yıllık planlara alınan bu konuların zamanı olan gün ve haftalarda derslerde işlenmesi gerektiğini önemle vurguladı. Atatürkçülük konusunda  söz alan İngilizce öğretmeni …………….  I. Dönemde gerekli zamanlarda Atatürk ilke ve inkılaplarının derslerde anlatıldığını belirtti. Müdür Yardımcısı …………….  I.dönemde olduğu gibi  II. Dönemde de  Atatürkçülük konuları hususunda dikkatli bir şekilde hareket edilmesinin  faydalarını anlattı.
 2. Bir önceki zümrede alınan kararlar İngilizce Öğretmeni ……………. tarafından okundu. Kararlara uyulduğu tespit edildi.
 3. Müdür Yardımcısı ……………. başarı oranlarını okudu. Söz alan İngilizce öğretmeni …………….  bu başarı oranlarının  İngilizce öğretiminin yeterli olduğu anlamına gelmediğini, İngilizce öğrenmeye istekli ve yetenekli öğrencilerimizin çok olduğu bu öğrencilere gereken yardımın İngilizce öğretmenleri tarafından yapıldığı ve daha iyi İngilizce öğrenmek için yol gösterilip kaynak sağlandığını belirtti. Dyned programının cok iyi bir kaynak olduğunu belirtti.

 

 1. Müdür Yardımcısı …………….: İngilizce dersi öğrenciye sevdirilmeli, ders anlatımı ilgi çekici hale getirilmeli, soyut örneklerden çok somut örnekler verilmeli, günlük hayatımızda İngilizcenin yeri öğrencilere iyi anlatılmalıdır. .

      İngilizce öğretmeni …………….: Ders konularına öğrenciler önceden hazırlanmalıdır. Hiç olmazsa birer defa okumalıdır. Bu öğrencilerin kendilerine anlatılacak konu hakkında bir fikir edinmelerini sağlayacaktır. Öğrencilere her dersten sonra muhakkak ödev verilmelidir. Bu ödevler bıktırıcı, usandırıcı olmamalıdır. Aksine teşvik edici olmalıdır. Verilen ödevler öğretmen tarafından kontrol edilmelidir.

      İngilizce öğretmeni …………….: çalışamayan, çalışmayı bilmeyen öğrencilerin velileri ile görüşülmelidir. İngilizceye nasıl çalışılması gerektiği öğrencilere hususu iyi anlatılmalıdır. Öğretmenler çocuğun 1 gününü nasıl geçireceğini programlamasında yardımcı olmalıdır. Bu programı yaparken ders, rehber ve sınıf öğretmeninden yardım almalıdır.

      İngilizce Öğretmeni …………….: çok sık ,ezbere dayanmayan, pekiştirme alıştırmalarına yer verilmeli. Dili kullanmaya yönelik alıştırmalar(iletişimci yaklaşım-örn: pair-work)uygulanmalı. Geniş zamanın çok iyi oturtulması diğer bilgilerin çabuk kavranmasını ve dilin pratikliğini sağlayacaktır. Gerekli konularda Türkçe zümresiyle işbirliği yapılması, gerekli olduğunda Türkçe Çeviri Yönteminin kullanılmasına karar verildi.

 

 1. İngilizce Öğretmeni ……………. öğrenci seviyelerinin düşük olması ve bu sebeple derslerde bol örnek yapmaya yönelik çalışma yaptığımız için I.dönem Ünitelendirilmiş yıllık planda konu olarak geri kaldık.

       Müdür Yardımcısı …………….: dersi plana göre yetiştireceğiz diye anlatmayın planı yetiştirmek önemli değil, önemli olan özellikle başarısız öğrencileri kazanmaya yönelik çalışmalar yapmanız ve planda yazdığınız amaç ve davranışlardan kazandırabildiğiniz kadarını öğrencilere kazandırmalısınız dedi.

 

 1. İngilizce öğretmeni ……………. geçen dönem olduğu gibi yazılı ve ödevlerle ilgili aldığımız kararlara aynen uyularak bu dönemde de İngilizce dersi için 4 ve 5. sınıflarda 2 yazılı; 6, 7 ve 8 inci sınıflarda 3 yazılı notu verilmesine karar verildiğini hatırlattı.

 

9.Müdür Yardımcısı …………….  zümre toplantısında alınan kararlara titizlikle uyulmasını isteyerek,  2016-2017 öğretim yılının II. döneminin sağlıklı, mutlu ve başarılı geçmesi dilekleriyle toplantıya son verildi.

 

 

ALINAN KARARLAR:

 

 1. 2016-2017 Öğretim yılı İngilizce Zümre Öğretmenler Kurulu toplantısı ………….. tarihinde ……………………. yapılmıştır. Toplantıda Okul Müdür yardımcısı ……………. başkanlığında ve İngilizce Öğretmenleri ……………. ve …………….’in hazır bulunmasıyla başlamış ve gündemin diğer maddelerine geçilmiştir.

 

 1. 2. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunundan Türk Milli Eğitiminin Genel Amaçları ile Türk Milli Eğitiminin Temel İlkeleri İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde belirtilen İlköğretim Kurumlarının Amaçları ve Genel Esasları okundu. Daha sonra Türk Ulusu’nu çağdaş uygarlık düzeyine çıkarmak için Atatürk’ün önderliğinde gerçekleştirilen devletin yapısı ve toplumun yaşamı ile ilgili değişiklik ve düzenlemeleri kapsayan yenilik hareketlerinin tümü anlamına gelen Atatürk İlke ve İnkılâpları okunarak değerlendirildi.

 

 1. İngilizce öğretiminde iletişimsel yaklaşımın ( Communicative Approach) benimsenmesi ve dilin iletişimi sağlamak için bir bütün olarak ele alınmasının gereği ( Whole Language Approach) vurgulandı. Bu yüzden derslerde dört temel dil becerisinin-dinleme, konuşma, yazma,okuma- geliştirilmesinin hedeflenmesinin gerektiği söylendi. Ayrıca derslerde öğrenciyi merkeze alan ve işbirlikçi öğrenime dayalı aşağıdaki tekniklerin uygulanması kararlaştırıldı.

*Karşılıklı Diyaloglar ( Role-plays)

*Soru-Cevap Tekniği ( Question-Answer)

*Grup çalışması (Group-work)

*İkili Çalışma Etkinlikleri ( Pair-work Activities)

                 

 

 1. DEĞERLENDİRME: İlköğretim Okulları Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde öngörülen esaslar dikkate alınarak yapılacak Yazılı Sınav sayısı ve tarihleri şöyle saptandı :

 

 1. YAZILI SINAVLAR:
 2. DÖNEM:

                       

                        1.SINAV:Mart ayının 2. haftası

 1.    SINAV: Nisan ayının 2. haftası

                        3.SINAV:Mayıs  ayının 4. haftası

                  

Yazılı kâğıtları okunmadan önce cevap anahtarı hazırlanacak ve bu cevap anahtarında belirlenen kriterler esas alınarak sınav soruları değerlendirilecektir. Yazılı sınav tarihi iki hafta önceden öğrencilere duyurulacaktır.

 

 1. b) ÖDEVLER: İlköğretim Okulları Yönetmeliği’nin ödev vermede dikkate alınması gereken maddeleri okunarak tartışıldı. Ödev vermiş olmak için ödev vermenin anlamsızlığına işaretle : Ödev konularının titizlikle seçilip sınırlandırılmasına,öğrenciyi gerek zaman ve gerekse seviye ve hatta kapasite açısından onu sıkıntıya sokmayacak bir çerçevede,öğrencinin gelişimine ve bilgisine katkı sağlayacak bir yapıda ve en önemlisi de önemin fonksiyonel yani öğrenciye bir yarar sağlayacak nitelikte olmasına özen gösterilmesi gereğinin altı çizildi. Verilen ödevin mutlaka kontrol edilmesi, kontrol edilmeyecek ödevin kesinlikle verilmemesine karar verilmiştir. Bu arada, İlköğretim Okulları Yönetmeliği’nin not verme esası gözden geçirildi. Notlar ve puanlamalar şöyle değerlendirilecek:

 

Derece                                      Rakamla                                  Puanlama

 

Pekiyi                                          5                                            85-100

İyi                                                4                                            70-84

Orta                                             3                                            55-69

Geçer                                          2                                            45-54

Başarısız                                     1                                            0-44

 

 1. 5. YILLIK PLANLAR: Yıllık planların 2551 sayılı Tebliğler Dergisi’ne uygun olarak hazırlanması gerektiği belirtildi.

GÜNLÜK PLANLAR: 8. sınıf Günlük planlarının haftalık yapılmasına karar verildi.

ATATÜRKÇÜLÜK KONULARI:Atatürkçülük konularına yıllık planlarda yer verilmesi ve bu planların derslerde yeri geldiğinde işlenmesi gerekliliği vurgulandı.

6- Dyned programının tüm sınıflarda düzenli olarak uygulanmasına karar verildi.

 

 1. 7. Türkçe´nin doğru ve güzel kullanılması için Türkçe öğretmenleri ile işbirliği içinde olunmasının

eğitim ve öğretim açısından faydalı olacağı söylendi.

 

 1. 8. DİLEKLER : 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılının sağlık,mutluluk ve başarılı bir şekilde geçmesi dileğiyle sonra toplantıya  son verildi.

 

 

 

 

 

DERS ÖĞRETMENİ                                            OKUL MÜDÜRÜ