Kimya dersi yıllık planları

9.SINIF KİMYA DERSİ YILLIK PLANLARI 2016-2017

9.SINIF KİMYA DERSİ 2016-2017 YILI YILLIK PLANLARI

KİMYA DERSİ 10.SINIF YILLIK PLANI İÇİN TIKLA

 11.sınıf KİMYA DERSİ YILLIK PLANI 2016-2017

10.SINIF KİMYA DERSİ YILLIK PLANI 2016-2017

12.SINIF KİMYA DERSİ YILLIK PLANI 2016-2017

KİMYA YILLIK PLANI 12.SINIF 3 SAATLİK DERS 2016-2017

 

SENE BAŞI ZÜMRE KARARLARI 2016-2017

 LİSE KİMYA DERSİ KURS PLANI DESTEKLEME KURSU 2016-2017

 

ÖRNEK ZÜMRE KARARI AŞAĞIDA

T.C.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

                              ………..  ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

2016 – 2017 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM KİMYA DERSİ

ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ TOPLANTI TUTANAĞIDIR.

 

ZÜMRE NO

:

1

 

 

 

TOPLANTI BAŞKANI

:

 

TOPLANTI YERİ

:

Öğretmenler Odası

ZÜMRE TARİHİ

:

05.09.2016

TOPLANTI SAATİ

:

13.00

TOPLANTIYA KATILANLAR

:

 

 

 

 

 

 

GÜNDEM MADDELERİ

 • Açılış, yoklama,
 • Zümre başkanı ve yazman seçimi,
 • Türk Milli Eğitiminin amaçlarının okunması, (1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu)
 • Kimya dersinin genel amaçları, (2359 Sayılı tebliğler dergisi)
 • Bir önceki öğretim yılının (2015–2016 yılının) zümre kararlarının gözden geçirilmesi,
 • Bir önceki öğretim yılının (2015–2016 yılının) öğrenci başarılarının değerlendirilmesi ve 2015 YGS ve LYS sonuçlarının değerlendirilmesi,
 • 10. 11. ve 12.sınıf ders programlarının ve kimya öğretim programının incelenmesi, (Talim ve terbiye kurulu başkanlığının 01.02.2013 tarih ve 11 sayılı Ortaöğretim Kimya Dersi Öğretim Programı)
 • Ders konularının ağırlıklarının tespiti, hangi konuya ne kadar zaman ayrılacağının tespit edilmesi ,LYS de değişen konuların dikkate alınması
 • Ünite planlarının hazırlanması ve günlük ders planlarının yapılışı ile ilgili değerlendirmeler, (2089 ve 2551 sayılı TD.)
 • Atatürkçülükle ilgili konuların tebliğler dergisine göre, ünite planlarına dağılımının yapılması, (2104 sayılı tebliğler dergisi)
 • Öğretim programında belirtilen kazanım ve davranışlar dikkate alınarak derslerin işlenişinde uygulanacak öğretim, yöntem ve teknikleri ile bunların uygulama şeklinin belirlenmesi, kaynak araç ve gereçlerin belirlenmesi, Akıllı tahtaların aktif kullanılması için çalışmalar,
 • Konu tarama, YGS ve LYS deneme sınavları ve etüt çalışmalarının planlanması ve yaprak test alınacaksa hangi sınıflara alınacağının planlanması,
 • Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin okunması, (07.09.2013 tarih ve 28758 sayılı resmi gazete),
 • Proje ödev konularının tespiti ve proje değerlendirme formu,
 • Diğer zümre öğretmenleriyle işbirliği, hangi konuda hangi ders öğretmeniyle işbirliği yapılacağının tespiti,
 • Dilek, temenniler ve kapanış.

 

 

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ VE ALINAN KARARLAR

            Hilalkent Anadolu Lisesi Kimya dersi zümre öğretmenleri  05.09.2016 tarihinde saat 13.00’da Öğretmenler odasında başkanlığında toplandı. Gündem maddeleri okundu, öğretmenlerin görüşüne sunuldu, çıkarılması veya eklenmesi gereken madde olmadığından gündem maddeleri aynen kabul edildi, görüşmelere geçildi.

 

1-: 2016–2017 Eğitim - öğretim yılının zümre toplantısına hoş geldiniz. İlk toplantıda aldığımız kararlar öğretim yılı boyunca uygulanacaktır. Daha sonradan karşılaşabileceğimiz durumları şimdiden görüşelim ve gerekli önlemleri alalım. Gerektiğinde yeni kararlar alabiliriz. Yoklama sonucu tüm öğretmenlerin hazır olduğu görüldü.

 

 1. Yazmanlığa ………seçildi.

 

3-………: 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nun “amaçlar ve genel ilkeler” bölümlerini okuyorum. Bu amaçları her öğretmenin okuması ve incelemesi gerekir.

Türk Milli Eğitiminin Genel Amaçları:

Madde 2. Türk Millî Eğitiminin genel amacı, Türk milletinin bütün fertlerini;

 1. Atatürk inkılâp ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk milletinin millî, ahlâkî, insanî, manevî ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan; insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik; laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış hâline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek.
 2. Beden, zihin, ahlâk, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş birkişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip,insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan;yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek.
 3. İlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek, gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların, kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak. Böylece, bir yandan Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah ve mutluluğunu artırmak; öte yandan millî birlik ve bütünlük içinde iktisadî, sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmak ve nihayet Türk milletini çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı, seçkin bir ortağı yapmaktır.

 

KARAR:

 1. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nun okunması, incelenmesi,
 2. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’na zümre öğretmenlerinin devamlı sahip çıkmaları,

 

4-…………..: Kimya dersinin genel amaçlarını okuyorum;

Kimya dersi öğretim programı, ortaöğretim sürecinde Türk vatandaşlarında,

 1. Madde ve maddeler arası etkileşimler ile ilgili temel kavramlar hakkında bilgi ve kavrayış edinmek, bu kavramların tarihsel gelişimi, bireysel, sosyal, ekonomik ve teknolojik dünyaya etkileri ve çevre ile ilişkileri ekseninde bir bilinç geliştirmeyi;
 2. Belli bir konuya özgü veri ve bilgilerden kavram ve modellere ulaşma yetisi; bu kavram ve modellerin açıklanmasında kimya terimlerini kullanma becerisi; gözlem, deney, veri toplama gibi basit becerilerden problem çözmeye geçiş mahareti ve üst düzey iletişim ilişkilerine uyum sağlamayı;
 3. Maddeyi ve maddeler arası ilişkileri inceleme-kavrama arzusu, kendine, çevresine, topluma ve başkalarının görüşlerine saygı itiyadı, kimyanın çeşitli alanlarında farklı görüşleri eleştirel bir gözle karşılaştırma alışkanlığı kazandırmayı; amaçlar.

 

2359 Sayılı tebliğler dergisinden kimya Lise 9, Lise 10, Lise 11 ve Lise 12.sınıfların genel amaçları şöyledir.

Kimya dersi Lise 9, Lise 10, Lise 11 ve Lise 12 sınıfları için;

 

 

 

AMAÇLAR

      1.Öğrenciye genel olarak bilimsel gerçeklere ulaşmada izlenecek yöntem hususunda maddenin yapısı ve doğasını anlamaya çalışan modern bilimin durmadan ilerlemekte olan en ön kesimine kadar getirmek

     2.Bu yol boyunca kendisinden önemli ve çok sayıda bilgiler türetecek nitelikteki prensiplere önem vermek ve bu prensiplerden kopuk ezbere dayalı bilgiler vermekten kaçınmak.

     3.Öğrenciye bilim kaynağının laboratuvarda olduğunu aşılamak, imkân olduğunca bütün bilimsel gerçekleri kendi yapacağı deneylerle ulaşmasını sağlamak, imkânsızlık halinde gösteri deneyleri veya filmlere başvurmak.

     4.Deney sonuçlarının değerlendirilmesine ve tümevarımda tartışma ve kendine bulma alışkanlığı kazandırmak.

     5.Kimya laboratuvar çalışmalarında pratik beceriler kazandırmak.

     6.Bu şekilde öğrenciyi kimya dersi disiplini ile ilgili veya ona dayalı bir yönde öğrenim koluna hazırlamak.

   

 AÇIKLAMALAR

       1.Öğrencilere bağımsız düşünme, çalışma ve hevesli çabalarla bilgi edinme davranışı geliştirilmelidir.                                                                     

       2.Öğrenciyi düşünmeye, denemeye, okumaya, tekrar denemeye okumaya, düşünmeye ve kendi başına yargılara varmaya alıştırmalıdır.

       3.Öğrenciler ferdi çalışmaya hazırlıklı bulunmaya, tartışmaya katılmaya, yeni metotlar ve teknikler aramaya ve bunları uygulamaya teşvik etmeli, başarıları değerlendirilmelidir.

       4.Dersler taklitten uzak olmalı, deney dışındaki etkinlikler öğretmeninin yönettiği tartışmalar halinde geçmelidir.

       5.Öğrencilere ömürleri boyunca nasıl öğrenmeye devam edeceklerini öğretmek esas alınmalıdır. Yeni öğrenme yolları öğretilmelidir.

       6.Verilen temel bilgilerin öğrencinin daha sonra karşılaşacağı problemleri çözmede kullanılması sağlanmalıdır.

       7.Öğrencilere bilginin kendi kendilerine edinilmesi öğretilmelidir.

       8.Atatürkçü düşünce sisteminde akılcılık ve bilime verilen önem, akılcılığın gerçekçilik ve yapıcılıkla ilişkisi, akılcılığın temeli bilim ve teknoloji göz önüne bulundurulacak. Esaslar akılcılığın temeli bilim ve teknolojiyi, Atatürk’ün “Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir” prensibini yeri geldikçe temas edilecek, ayrıca bu konuların sonlarında yer alan okuma parçaları sınıfta okunup gerekli açıklamalarda bulunulacaktır.

 

Temel düzey kimya dersinin amacı, kimya bilimini, tarihsel gelişimi ve sebep sonuç ilişkileri temelinde tanıtarak, öğrencilerde kariyer bilinci ve girişimcilik açısından farkındalık oluşturmak; kimyanın kavramlarına ve sembolik diline aşinalık kazandırmak suretiyle gündelik hayata girmiş çeşitli kimyasalların özellikleriyle işlevleri arasındaki ilişkiyi keşfetmelerini, kimyasalların insan ve çevre sağlığı açısından etkilerinin farkına varmalarını ve doğru kullanımlarına yönelik bilinç edinmelerini sağlamaktır. Diğer bir deyişle, öğrencilerin kimya dersi kapsamında edindikleri bilgi ve becerilerini hayata dair farklı durumlar ile ilişkilendirerek, kendi sağlıkları ve çevrenin korunmasına duyarlı ve bilinçli bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmaktır.

Kimya Dersi Öğretim Programı; kimyanın gündelik hayattaki yerini kavrayan ve değerini fark eden, kimyaya ilgi duyan, analitik düşünen kimya okur-yazarı bireyler yetiştirmeyi amaçlar. Kimya okur-yazarı öğrenciler;

 1. Kimya biliminin temel kavram, ilke, model, teori, yasa ve becerilerini kazanır, bu bilgi ve becerileri gündelik hayat, insan sağlığı, sanayi ve çevre sorunlarıyla ilgili olayları açıklamada kullanır.
 2. Kimyasal teknolojilerin insan hayatına yansıyan olumlu ve olumsuz yanlarını ayırt edebilecek tutum geliştirir; bunları insan sağlığı, toplum, çevre ve hayat kalitesi açısından değerlendirir.
 3. Kimya biliminin ve bilimsel bilginin gelişim sürecini ve doğasını anlar; bu süreci etkileyen faktörleri irdeler.
 4. Deneyimleri ile elde ettiği/hazır verileri çözümler; gerektiğinde bilişim teknolojilerinden de yararlanarak bunları kimyanın sembolik diline ve bilimsel içeriğe uygun olarak düzenler, sunar, rapor eder/paylaşır.

 

KARAR:

 1. Kimya dersinin genel amaçları ilkesinden yola çıkarak öğrenciyi en iyi şekilde yetiştirerek onların bir bilim adamı olmaları yolunda eğitim yapılması,
 2. Öğrencilerin kimya dersi kapsamında edindikleri bilgi ve becerilerini hayata dair farklı durumlar ile ilişkilendirerek, kendi sağlıkları ve çevrenin korunmasına duyarlı ve bilinçli bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmaya çalışılması.

 

5- A: 2014–2015 öğretim yılında alınan zümre kararlarını okuyorum. Birinci dönem başı, ikinci dönem olmak üzere toplam 4 zümre toplantısı yaptık. Zümrede alınan kararlara uyularak eğitim öğretim verimli bir şekilde gerçekleştirilmiş, düzenlemeleri bir sonraki zümre kararında ele alınmıştır. Ayrıca okul zümre başkanları, bölge zümre ve ilçe zümre kararlarını da inceledik. Herhangi bir aksamaya rastlanmamıştır.

 

6- 2014–2015 eğitim öğretim yılı sınıflara göre öğrenci başarı durumları:

…………:: 9 ve 10. Sınıflarda başarı orta düzeyde  11 ve 12. sınıflarda başarı oranları iyi seviyede olduğu görüldü.  Bütün öğrencileri ve özellikle başarısı yüksek olan öğrencileri tebrik ediyorum.  YGS ve LYS sınavlarına öğrencilerimizi daha iyi hazırlamak için belirli bir plan yapılmasının ve ders programlarının, özellikle 12.sınıfların bu plana göre düzenlenmesinin uygun olacağını savunuyorum. YGS öncesi öğrencilerin sınav heyecanının giderilmesi için YGS deneme sınavlarının yapılması, YGS konularının tekrar edilmesi, öğrencinin eksik konularının giderilmesi için bire bir ders etütlerinin yapılması, LYS öncesi eksik konularının giderilmesi için etüt çalışması yapılması uygun olacaktır. Tüm sınıflardaki puan ortalamalarının düşük olmasının nedeni, sayısal işlemleri doğru yapan öğrencilerin azlığından kaynaklanmaktadır. Sayısal işlem yapabilme becerilerinin gelişmesi gerekmektedir.

 2016 YGS ve LYS için sene başında gerekli önlemler alınarak başarının daha da arttırılması sağlanmalıdır.

Okul başarı oranının  artması ve notların yüksek olabilmesi için aşağıdaki tedbirlerin alınmasına karar verildi.

 

KARAR:

 1. Öğrencilerin planlı ve programlı çalışmaya yöneltilmesi,
 2. Öğrencilere yeni çalışma teknikleri ve metotları hakkında bilgi verilmesi,
 3. Öğrencilerin derslere hazır olarak gelmesinin sağlanması,
 4. Öğrenci merkezli ders ortamının sağlanması,
 5. Verilen günlük ödevlerin düzenli olarak kontrolünün yapılması, eksik ve hataların sınıfta düzeltilmesi,
 6. Derslerde zayıf öğrencilere daha çok söz verilerek derse katılmalarının sağlanması,
 7. Öğrencilere verimli ders çalışma tekniklerinin verilmesi,
 8. Bakanlığımızın belirlediği 100 temel eseri okumalarının teşvik edilmesi,
 9. Konu bitiminde anlaşılmayan noktalar üzerinde tekrar durulması,
 10. Ders sırasında öğrenciyi motive etmek için anında olumlu performans notu verilmesi,
 11. Kimyanın günlük yaşamdaki yerinin konulara göre araştırılıp sınıfta sunmalarının sağlanması,
 12. Laboratuvar çalışmalarında daha aktif ve dikkatli olarak katılmalarının sağlanması,
 13. Konu bitiminde test uygulaması,
 14. Kimya yarışmalarına katılacak öğrencilere yönelik etüt çalışmalarının yapılması,
 15. Derse ilgisiz öğrencilerin rehberlik servisi ve velileri ile diyalog kurulması,
 16. Her ünite sonunda konu tarama testi uygulanarak öğrencilerin hem çalışmaya yönlendirilmesi hem de başarılarının yakından izlenmesi kararlaştırıldı.

 

7- Ders programlarının ve kimya öğretim programının incelenmesi:

…………….: Lise 9. Lise 10. Lise 11. ve Lise 12. sınıfların müfredatı ve uygulamalarını iyi bilmemiz gerekiyor. Talim ve terbiye kurulu başkanlığının 01.02.2013 tarih ve 11 sayılı Ortaöğretim Kimya Dersi (9, 10, 11 ve 12.Sınıflar) Öğretim Programında 9.sınıf kimya dersi için 72 saat ders saati, 10.sınıf kimya dersi için 72 saat ders saati, 11.sınıf kimya dersi için 144 saat ders saati, 20.10.2009 tarih ve 182 sayılı öğretim programında 12.sınıf kimya dersi için 108 saat ders saati uygun görülmüştür. Talim ve Terbiye Kurulunun 01.02.2013 tarih ve 11 sayılı kararı, 26.12.2008 tarih ve 289 sayılı kararı, 20.10.2009 tarih ve 182 sayılı kararları ile kabul edilen Lise Kimya (9-10-11-12) dersi öğretim programındaki konular aşağıda gösterilmiştir;

 

Lise 9. Sınıf Üniteler ve ders saatleri: (2 saat/hafta)

ÜNİTE NO

ÜNİTE İSMİ

YÜZDE ORANI

SÜRE/DERS SAATİ

1

KİMYANIN BİLİMİ

19

14

2

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM

28

20

3

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER

25

18

4

MADDENİN HALLERİ

28

20

 

Toplam

100

72

 

Lise 10. Sınıf Üniteler ve ders saatleri: (2 saat/hafta)

ÜNİTE NO

ÜNİTE İSMİ

YÜZDE ORANI

SÜRE/DERS SAATİ

1

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR

25

18

2

KARIŞIMLAR

22

16

3

ENDÜSTRİDE VE CANLILARDA ENERJİ

28

20

4

KİMYA HER YERDE

25

18

 

Toplam

100

72

 

Lise 11. Sınıf Üniteler ve ders saatleri: (4 saat/hafta)

ÜNİTE NO

ÜNİTE İSMİ

YÜZDE ORANI

SÜRE/DERS SAATİ

1

MODERN ATOM TEORİSİ

19

28

2

KİMYASAL HESAPLAMALAR

8

12

3

GAZLAR

14

20

4

SIVI ÇÖZELTİLER

17

24

5

KİMYA VE ENERJİ 

20

28

6

TEPKİMELERDE HIZ VE DENGE

22

32

 

Toplam

100

144

 

Lise 12. Sınıf Üniteler ve ders saatleri: (3 saat/hafta)

ÜNİTE NO

ÜNİTE İSMİ

 YÜZDE ORANI

SÜRE/DERS SAATİ

1

KİMYA VE ELEKTRİK

22

32

2

ORGANİK KİMYAYA GİRİŞ

22

32

3

ORGANİK BİLEŞİKLER

31

44

4

HAYATIMIZDA KİMYA

25

36

 

Toplam

100

144

 

KARAR: Kimya dersi müfredatlarına, kazanım ve ders saatine göre derslerin işlenmesine karar verildi.

 

8- 1.ÖĞRETMEN: Ders konularının toplam ders saatlerine göre dağılımı yıllık planda belirlendiği gibi olması kararlaştırıldı.

                                                             

 

9-……….: Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin Resmî Tatil Günleri ve Çalışma Takvimi maddelerini okuyorum.

Resmî tatil günleri; MADDE 14- (1) Okulların hafta sonu, yarıyıl ve yaz tatili dışındaki resmî tatil günleri 17/3/1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun ile 5/5/2012 tarihli ve 28283 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulusal ve Resmî Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliği hükümlerine göre belirlenir ve yıllık çalışma takviminde belirtilir.

(2) Öğleden sonra tatil olan günlerde yarım gün programı uygulanır.

Çalışma takvimi; MADDE 15- (1) Ders yılı iki döneme ayrılır. Ders yılının başlaması, birinci yarıyıl ikinci yarıyıl ve yaz tatilleriyle ders kesimi tarihleri Bakanlıkça belirlenir. Ders yılının 180 iş gününden az olmaması esastır. Ancak 180 inci iş gününün hafta arasına rastlaması durumunda ders yılının bitim tarihi, haftanın son iş gününe kadar uzatılır. Ders yılının süresi, derslerin başladığı günden kesildiği güne kadar okulun açık bulunduğu günlerle öğrencilerin törenlere katıldıkları resmî ve mahallî bayram günleri sayılarak hesaplanır. Bu tarihler göz önünde bulundurularak millî eğitim müdürlüklerince hazırlanacak çalışma takvimi valilik onayı ile yürürlüğe konur.

………….: Ünitelendirilmiş yıllık planlarının hazırlanmasında 2089 ve 2551 sayılı TD. esas alınacaktır. Milli Eğitim Müdürlüğünün hazırladığı 2015–2016 öğretim yılı çalışma takvimine göre yıllık planlarda haftalar şu şekilde oluşturulacaktır.

 

I. Dönem

Eylül   : 2 Hafta

Ekim   : 4 Hafta

Kasım  : 5 Hafta

Aralık  : 5 Hafta

Ocak   : 3 Hafta

Toplam: 17 Hafta

90 işgünü

II. Dönem

Şubat : 4 Hafta

Mart   : 5 Hafta

Nisan : 4 Hafta

Mayıs : 5 Hafta

Haziran: 2 Hafta

Toplam: 19 Hafta

90 işgünü

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………: Yıllık planlar öğretim programları esas alınarak yapılır. Daha önce konuları inceledik. Yıllık planda kazanımlar bölümüne konu amaçlarına uygun kazanım cümleleri yazılmalıdır. Bu iş yapılırken gereken titizlik gösterilecektir.

Kimya dersinin amaçlarına ulaşabilmesi için belirli planlama doğrultusunda gerekli şartların oluşturulması gerektiğini vurguladı. Bu amaçla müfredat programlarında aşağıdaki değişikliklerin oluşturulması kararlaştırıldı.   12.sınıflarda elementler kimyası konusundan YGS’de soru çıkmaması veya çok az çıkması sebebiyle ,Organik kimya ve reaksiyonları  konularında 11 tane soru çıkması sebebiyle öncelikli olarak organik kimya işlenmesi kararlaştırılmıştır.

 

 

 

………….: Konu planlarının yapılması 2551 TD’ de açıklanmıştır. Konu planı yapılması ünitelendirilmiş yıllık planların gerçekleştirilme durumunu görmemizi sağlar. İşlenen ve işlenecek konuların izlenmesi kolaylaşır. Dersi işleyiş şekli belirlenmiş olduğundan dersin akışının düzenli olmasını sağlar. Derse hâkimiyet oluşturur. Konu planı yapılması derslere hazırlıklı girmeyi ve eğitim öğretim görevlerimizi gerektiği şekilde yapmamızı kolaylaştırır.

 

KARAR:

 1. Ünitelendirilmiş yıllık planlarda, Milli Eğitim Bakanlığının çalışma takvimine göre haftalar I.dönem için 18, II.dönem için 18 hafta olarak planlanması,
 2. Okulun açıldığı ilk hafta derslerde öğrencilere genel kuralların, ders araç ve gereçlerinin, programların tanıtılması, bilimin insan hayatındaki yeri ve önemi üzerinde durulması,
 3. Yıllık planların uygulanmasında karşılaşılan zorlukların ve aksama nedenlerinin planlarda değerlendirme bölümüne not düşülerek belirtilmesi,
 4. Ünitelendirilmiş yıllık planlarda kazanımların belirtilmesi, yazılı tarihlerinin, uygulanacak yöntem, tekniklerin ve Atatürkçülük konularının belirtilmesi,
 5. Konu planlarının yapılması kararlaştırıldı.
 6. 12. Sınıflarda organik kimyadan başlanmasına ve elementler kimyası konusunun en sona bırakılmasına  karar verildi.

 

10-…………..: Atatürkçülükle ilgili konular 2104 sayılı tebliğler dergisinden açıklandığı biçimde öğretim programlarımıza alınmıştır. Ders kitaplarında da okuma parçaları olarak yer almışlardı. 2104 sayılı tebliğler dergisinde yapılan açıklamalara göre bu konular verildiği şekliyle işlenmeyip önemli gün ve haftalarda yeri geldikçe Atatürk’ün görüş ve düşünceleri üzerinde durulacaktır. Konuların ilgisine göre yeri geldikçe:

 1. Atatürk'ün "Bilim ve Teknik İçin Sınır Yoktur" özdeyişinin, günümüzdeki uzay çalışmaları örnek verilerek, anlamının büyüklüğü ve önemi üzerinde durulmalıdır.
 2. Yine Atatürk'ün "Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir" özdeyişinin bilimin hızla geliştiği bu çağdaki etki alanı ve önemi açıklanmalıdır.
 3. Atatürk'ün Bilim ve Fende, Fen 'in uygulaması olan tekniğe ne kadar önem verdiğini ifade eden Bursa nutuklarındaki "Hakiki Rehberimiz İlim ve Fen Olacaktır." şeklindeki sözleri üzerinde durulmalıdır.

ç. Atatürk'ün "İstikbal Göklerdedir" sözünün anlamı belirtilmeli; Atatürk'ün Fen ve teknikten soyutlanamayan hava gücüne, dolaylı da olsa bu gücün dayandığı Fen ve Tekniğe verdiği önem açıklanmalıdır.

 1. Atatürk zamanında kurulan Fabrikalar ve fen kuruluşlarının, 0'nun Fen ve Tekniğe dayanan sanayie verdiği önemin açık bir kanıtı olduğu ve bunların önemi belirtilmelidir.
 2. Osmanlılar döneminde kullanılması güç olan arşın, dirhem, okka gibi uzunluk ve ağırlık birimleri ile ölçü sistemleri yerine daha kolay kullanılır, pratik metrik sistemin, gram ve kilogram ölçülerinin konulmasının Atatürk'ün emirleri ile gerçekleştirildiği açıklanmalı ve bunların önemine değinilmelidir.
 3. Fizik, Kimya, Biyoloji derslerinin ve bütün Fen Bilimleri ve Matematiğin öğretiminde kullanılan, yüzlerce anlaşılması güç Arapça ve Osmanlıca terimlerin, Atatürk'ün direktifleri ile Türkçeleştirildiği anlatılmalı, aradaki büyük öğrenim kolaylığına öğrencilerin dikkati çekilmelidir.

………..: Atatürk'ü bilinçli olarak sevdirme, O'nun eserlerine içtenlikle bağlama yol ve yöntemleri üzerinde de durulmalıdır. Atatürk'ün kişiliği, Kurtuluş Savaşındaki önemli olaylar, Atatürk İnkılabı, Atatürk'ün ilke ve görüşleri, Ulu Önderimizin özdeyişleriyle birlik ve beraberlik içerisinde her fırsatta öğrencilere duyurulmaya çalışılmalı öğrenciler Atatürkçülük konusunda bilinçlendirilmelidir. Önemli gün ve haftalarda genellikle okul programları hazırlanıp topluca sunum yapılıyor. Öğrencilerimizin bu toplantılara katılmasını sağlamak ve dikkatle dinlemeleri için uyarılarda bulunmak çok faydalı olacaktır. Atatürk ilke ve görüşlerinin kavratılıp, Atatürk devrimlerinin benimsetilmesinde birlik ve beraberlik sağlanmalıdır. Öğrencileri derslerimizde böyle zamanlara hazırlamalıyız. Günün anlamı ve önemine göre, Atatürk ilke ve devrimlerini her ders konusu başında mutlaka vurgulayıp derse giriş yapmalıyız.

 

KARAR:

 1. Atatürkçülükle ilgili konuların belirli gün ve haftalarda açıklamalar yapılarak bağlantı kurulması,
 2. Öğrencilerin eğitimlerine katkı sağlayan toplu programlara katılmalarının sağlanması ve uygun şekilde davranmaları için uyarılmaları,
 3. Yeri geldikçe Atatürk’ün görüş ve düşünceleri üzerinde durulması,
 4. Atatürk’ün “Bilim ve Teknik için sınır yoktur” özdeyişi,
 5. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı haftasında Cumhuriyetin anlamı ve cumhuriyetçilik ilkesi,
 6. 10 Kasım haftasında Atatürk’ün hayatı ve ilkesi,
 7. 24 Kasım öğretmenler gününün haftasında Atatürk’ün sözleri ile öğretmen ve eğitimin önemi,
 8. Atatürk’ün “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir” özdeyişi,
 9. Atatürk’ün “Hakiki rehberimiz ilim ve fen olacaktır” özdeyişi,
 10. Atatürk’ün “İstikbal göklerdedir” özdeyişi,
 11. Atatürk’ün zamanında kurulan fabrikalar ve fen kuruluşları ve onun fen ve sanayiye verdiği önem,
 12. Atatürk’ün direktifleri ve Türkçeleştirilen fen ve Matematik terimleri ve metrik ölçü sistemine geçilmesi,
 13. 18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ Haftası etkinliğinde, Atatürk zamanında kurulan Fabrikalar ve fen kuruluşları,
 14. 19 Mayıs Atatürk’ü anma Gençlik ve Spor Bayramı haftasında Atatürk’ün Türk gençliğine verdiği önem ve Türk gençliğinden bekledikleri, konularına yer verilecektir.

 

 

11-…………….: Ders konularını işlerken daha çok sözlü anlatım, soru cevap, araştırma, tartışma ve bunların yanında konu ve laboratuvar koşullarına göre deney ve gözlem tekniklerinden yararlanıyoruz. Yeri geldiğinde problem çözme yöntemi kullanılıyor. Öğrencilere konunun önemli yerleri kısaca not ettirilebilir veya kitaptan altları kurşun kalemle çizdirilebilir. Tablet bilgisayarlardan öğrenciler bir sonraki dersi daha etkin halde hazırlıklı gelebilirler.

Fatih projesi kapsamındaki öğrenciler dersleri tablet bilgisayarlardan takip etmeye devam edeceklerdir. Ders işlenirken uygulanacak yöntem ve teknikler yıllık planda uygun yerlerde gösterilecek. Konulara karşılık getirilmelidir. Amacımız öğrencilerin eğitim öğretim çalışmalarını olabildiğince fazla katılımını sağlamaya çalışmaktır. Öğrenci merkezli eğitim yapmaktır. Ancak çoğu zaman bu gerçekleştirilemiyor. Katılım çok az bir öğrenciyle sınırlı kalıyor.

………….: Defter, kitap, kalem, silgi vb araç gereçlerin öğrencilerin yanlarında olmasını sağlayalım. Defter ve kitapların temiz ve düzenli tutulmasının önemini belirtelim. Sözlü notlarının verilmesinde, öğrencinin sınıf içi olumlu davranışları yanında araç ve gereçlerin temiz ve tertipli olmasına da verildiğini vurgulayalım.

             Öğretim programında belirtilen kazanımlar dikkate alınarak yöntem ve tekniklerin belirlenmesi için ortaöğretim kimya programında kazanımlar şu şekildedir.

 

TEMEL DÜZEY KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMIYLA KAZANILMASI ÖNGÖRÜLEN BECERİLER

 1. Bilimsel Süreç Becerileri (BSB)
 2. Olguları anlamaya yönelik olarak kimya dersi kapsamında geliştirdiği analitik ve eleştirel düşünme becerilerini kullanır.
 3. Gözlem, deney ve araştırma ile ulaştığı sonuçları matematiksel ve sözel olarak ifade eder.
 4. Deneyimlerine, gözlemlerine ve bulgulara dayalı olarak tahminlerde bulunur.
 5. Hipotez kurar; hipotezini desteklemek ya da çürütmek üzere deney tasarlar.
 6. Deney yaparak veri elde eder; bu verileri işleyerek çıkarım yapar; yorumlar ve genellemelere ulaşır.
 7. Ölçülebilir büyüklükleri uygun birimlerle ifade eder.
 8. Deney sonuçlarını çizelge, grafik gibi gösterimlerle ifade eder.
 9. Çizelge ve grafikleri yorumlar.
 10. Yaşam becerileri
 11. Bilgisayar ve diğer elektronik aygıtlar aracılığıyla kimya bilgisine ulaşır; bu bilgileri işler; koruma altına alır ve paylaşır.
 12. İşbirliği yaparak çalışmaya gönüllüdür.
 13. Deneysel çalışma sırasında kendi güvenliği ve birlikte çalıştığı bireylerin güvenliği açısından gerekli önlemleri alır.
 14. Kimya dersinde öğrendiklerini günlük hayatında karşılaştığı problemleri çözmede kullanır.
 15. Çevre sorunlarına karşı duyarlılık kazanır.
 16. Hedefine ulaşmak için yeni denemeler yapmakta ısrarcı olur.
 17. Uzun süreli hedeflere ulaşmak için kısa süreli hedefler belirler ve bu hedeflere ulaşıp ulaşmadığını kontrol eder.
 18. Farklı fikirleri dikkatle dinler, kendini ifade eder, genel kabul görür temellere dayanarak talep ve iddia öne sürer.
 19. İletişim, Tutum ve Değer Kazanımları (İTD)
 20. Kimyanın topluma sosyal, ekonomik ve teknolojik etkilerinin farkına varır.
 21. Bilim ve teknolojideki gelişmelerin insanlar ve doğa üzerine olumlu/olumsuz etkilerini analitik olarak betimler.
 22. Günlük hayatta kullanılan teknolojik ürünlerin çalışma prensiplerini ve/veya işlevini bilimsel bilgiyi kullanarak açıklar.
 23. Bilime ve onun bir bileşeni olan kimyaya ilgi duyar.
 24. Çevre sorunlarının çözümüne katkıda bulunmaya isteklidir.
 25. Öğrenmenin kendisini bir ödül sayar ve ömür boyu öğrenmeye isteklidir.
 26. Deney yapabilme becerisi kazanır.
 27. Kimyasal olayları temsil etmek üzere model/maket tasarlar.

………….: Sınıfların ve öğrencilerin seviyeleri farklı olabilir her sınıfı ve öğrenciyi eşit düşünmek başarıyı olumsuz yönde etkiler. Derslerin işlenme şekli ve kullanılan yöntemler başarıyı etkiler. Bu yüzden dersine girdiğimiz sınıfın; kavrama düzeyini ve hazır bulunma düzeyini iyi tespit etmeliyiz ve öğrencilerin anlayabileceği düzeyde ders anlatmalıyız.

…………..: Her öğrencinin kavrama potansiyeli aynı değildir. Başarısız ya da zayıf olan öğrencilerle biraz daha yakından ilgilenilerek görev verilip-istenmesi ile sorumluluk bilinci kazandırılabilir, ayrıca öğrencilerin anlamadığı yerleri ve soru sormada rahat olabileceği anlayışını oluşturmak çok önemlidir.

…………..: Öğretmen-veli işbirliği ile başarısız öğrencilerin problemleri tespit edilip, çözüm yolları aranarak derse ilgileri artırılabilir. 12.Sınıflar için yapılan başarı değerlendirme sınavlarının diğer sınıflara da uygulanması durumunda öğrencilerin tabandan gelerek konu eksiklerini görmeleri ve tamamlamaları sağlanabilir. Her sınıf düzeyine sene içi etüt yapılarak başarı düzeyleri artırılabilir. Bunun için okul yönetiminin velilerle görüşmesi önerilebilir

 

KARAR: Dersin işlenişiyle ilgili olarak;

 1. Akıllı tahta ile tablet bilgisayarların ders içerisinde etkin kullanılması,
 2. Konunun ve öğrencilerin bilgi düzeylerinin durumuna göre anlatım, soru cevap, deney gözlem, problem çözme vb yöntem ve tekniklerinin kullanılması, gerektiğinde iç içe birleşik olarak kullanılması
 3. Ders başında önceki konuyla bağlantı kurulması, kısa cevaplı sorularla öğrencilerin ilgilerinin derse çekilmesi ve aktif katılımlarının sağlanması
 4. Gerekli durumlarda derslere katılanlara sözlü puanı verilerek öğrencilerin derse katılmaya teşvik edilmesi
 5. Derste önemli noktaların tahtaya yazılması, şekil, şema, grafik, afiş vb yararlanılması
 6. Öğrencilerin birbirleriyle bilgileri yüzünden alay etmelerinin önlenmesi
 7. Konu sonunda değerlendirme soruları sorulması, anlaşılmayan yerlerin uygunsa tekrarlanması, koşullar uygun değilse ev çalışmaları verilmesi
 8. Öğrencilerin ders kitabı olarak MEB tarafından belirlenen kitabını, silgi, kalem vb ders araç gereçlerini derslerde yanlarında bulundurmaları ve kullanmalarının sağlanması
 9. Son sınıflara deneme testlerinin yapılması, ara sınıflara etüt yapılması önerildi.

 

12-………..: 12. sınıflarda YGS-LYS deneme testleri uygulanmaktadır. Bu sınavlarla öğrencilerin konuyu pekiştirmeleri sınav öncesi bilgi düzeylerini değerlendirmeleri ve daha yüksek başarı elde edilmesi sağlanmaktadır. Zümremizce tarama ve deneme sınavlarına devam edilmesi uygun olacaktır.

………..: Sınav sonucu test analizlerinin yapılarak anlaşılmayan kısımların tespit edilmesinin konuların daha iyi anlaşılmasını sağlayacaktır.

          Öğrencilerin üniversite giriş sınavlarında hedefledikleri bölümleri kazanabilmeleri için kimya dersine ait öğrencilerimize bu zorlu yarışta elimizden gelen yardımı yapmalıyız. Öğrencilerin geçmiş yıllara ait konularda eksikleri var. Boş zamanlarda bu eksik konuları tamamlamak için konu anlatabiliriz. Böylece konu eksiklerini hızlı bir şekilde tamamlayabiliriz. Ayrıca derslerde konu ile ilgili çıkmış soruları çözerek pratik kazanmalarına yardımcı olabiliriz. Öğrencilerimiz ders dışı deneme sınavı olmaktadır. Sınav sonuçları isteyebilir ve öğrencilerin deneme sonuçlarını inceleyerek eksik oldukları konuları daha kolay tespit edebilir, yaptıkları hatalara dikkat çekerek hatalarını en aza indirebiliriz. Ayrıca öğrencilere testler dağıtarak test sorularını çözme mantığını kavratabilir. Konuların klasik sorularının yanında test soru tipine alışmalarını sağlayabiliriz.

Öğrenci başarısının arttırılması için aşağıdaki kararlar alınmıştır.

 

KARAR:

 1. YGS-LYS deneme testlerinin yapılması
 2. Tarama testlerinin yapılması
 3. İstekli öğrencilerin etüt çalışmalarında yardımcı olunması

           

13-………: Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 7., 43., 44., 45., 49., 50., 56. maddelerini okuyorum;

Ortaöğretim kurumlarının amaçları

MADDE 7- (1) Ortaöğretim kurumları;

 1. a) Öğrencileri bedenî, zihnî, ahlâkî, manevî, sosyal ve kültürel nitelikler yönünden geliştirmeyi, demokrasi ve insan haklarına saygılı olmayı, çağımızın gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatarak geleceğe hazırlamayı,
 2. b) Öğrencileri ortaöğretim düzeyinde ortak bir genel kültür vererek yükseköğretime, mesleğe, hayata ve iş alanlarına hazırlamayı,
 3. c) Eğitim ve istihdam ilişkilerinin Bakanlık ilke ve politikalarına uygun olarak sağlıklı, dengeli ve dinamik bir yapıya kavuşturulmasını,

ç) Öğrencilerin öz güven, öz denetim ve sorumluluk duygularının geliştirilmesini,

 1. d) Öğrencilere çalışma ve dayanışma alışkanlığı kazandırmayı,
 2. e) Öğrencilere yaratıcı ve eleştirel düşünme becerisi kazandırmayı,
 3. f) Öğrencilerin dünyadaki gelişme ve değişmeleri izleyebilecek düzeyde yabancı dil öğrenebilmelerini,
 4. g) Öğrencilerin bilgi ve becerilerini kullanarak proje geliştirerek bilgi üretebilmelerini,

ğ) Teknolojiden yararlanarak nitelikli eğitim verilmesini,

 1. h) Hayat boyu öğrenmenin bireylere benimsetilmesini,

ı) Eğitim, üretim ve hizmette uluslararası standartlara uyulmasını ve belgelendirmenin özendirilmesini amaçlar.

 

Ölçme ve değerlendirmenin genel esasları

MADDE 43-  (1) Öğrenci başarısının ölçme ve değerlendirilmesinde aşağıdaki esaslar gözetilir.

 1. a) Ders yılı, ölçme ve değerlendirme bakımından birbirini tamamlayan iki dönemden oluşur.
 2. b) Öğrencilerin başarısı; öğretim programı öğrenme kazanımları esas alınarak dersin özelliğine göre yazılı sınavlar, uygulamalı sınavlar, performans çalışmaları ve projeler ile işletmelerde beceri eğitiminde alınan puanlara göre tespit edilir.
 3. c) Sınav soruları, öğretim programlarında belirtilen genel ve özel amaçlarıyla öğrenme kazanımları esas alınarak hazırlanır.

ç) Öğretmen, ölçme ve değerlendirme yöntem ve araçlarıyla öğrencinin programlarda amaçlanan bilgi ve becerileri kazanıp kazanmadığını sürekli izler ve değerlendirir.

 1. d) Öğrencilerin durumunu belirlemeye yönelik faaliyetler, ders ve etkinliklere katılım ile performans çalışmalarından oluşur.
 2. e) Öğrencilerin başarısının belirlenmesinde, eleştirel ve yaratıcı düşünme, araştırma, sorgulama, problem çözme ve benzeri becerileri ölçen araç ve yöntemlere önem verilir.
 3. f) Öğrencilerin başarısının ölçülmesinde, geçerlilik, güvenirlilik ve kullanışlılık özellikleri açısından uygun ölçme araçları kullanılır. Ölçme aracının özelliğine göre cevap anahtarı, dereceli puanlama anahtarı ya da kontrol listeleri hazırlanır ve kullanılır.
 4. g) Kaynaştırma yoluyla eğitim ve öğretimlerine devam eden öğrencilere yönelik ölçme değerlendirmede Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP) esas alınır.

 

Puanla değerlendirme

MADDE 44- (1) Sınav, performans çalışması, proje ve uygulamalar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Değerlendirme sonuçları e-Okul sistemine işlenir.

(2) Puan değerleri ve dereceleri aşağıdaki gibidir.

Puan

Derece

85,00-100

Pekiyi

70,00-84,99

İyi

60,00-69,99

Orta

50,00-59,99

Geçer

0-49,99

Geçmez

 

Yazılı ve uygulamalı sınavlar

MADDE 45- (1) Derslerin özelliğine göre bir dönemde yapılacak yazılı ve uygulamalı sınavlarla ilgili olarak aşağıdaki esaslara uyulur.

 1. a) Yazılı sınavlar, haftalık ders saati sayısına bakılmaksızın her ders için en az iki ortak sınav yapılır. Sınav tarihleri her dönem başında zümre başkanları kurulunca belirlenir ve okul müdürünün onayından sonra e-Okul sistemi üzerinden ilan edilir. Sınavlarla ilgili gerekli tedbirler okul müdürlüğünce alınır.
 2. b) Aynı derse giren öğretmenlerin ortak değerlendirme yapabilmelerine imkân vermek üzere birden fazla şubede okutulan tüm derslerin yazılı sınavları ortak yapılır ve ortak değerlendirilir. Sorular ve cevap anahtarları zümre öğretmenlerince birlikte hazırlanır ve sınav sonunda ilan edilir. Bu sınavların şube ve sınıflar bazında sınav analizleri yapılır. Konu ve kazanım eksikliği görülen öğrencilerin durumları, ders ve zümre öğretmenleri tarafından yeniden değerlendirilir.
 3. c) Gerektiğinde ilçe, il ve ülke genelinde ortak sınavlar yapılabilir. Bu sınavların uygulanmasına ilişkin iş ve işlemler millî eğitim müdürlükleri veya Bakanlıkça yürütülür.

ç) Zorunlu hâller dışında yazılı sınav süresi bir ders saatini aşamaz.

 1. d) Soruların, bir önceki sınavdan sonra işlenen konulara ağırlık verilmek suretiyle geriye doğru azalan bir oranda tüm konuları kapsaması esastır.
 2. e) Sınavlardan önce sorularla birlikte cevap anahtarları da soru tiplerine göre ayrıntılı olarak hazırlanır ve sınav kâğıtlarıyla birlikte saklanır. Cevap anahtarında her soruya verilecek puan, ayrıntılı olarak belirtilir.
 3. f) Uygulamalı nitelikteki derslerin sınavları, her dönemde üç defadan az olmamak üzere ve dersin özelliğine göre yazılı ve uygulamalı olarak veya bunlardan yalnızca biriyle yapılabilir. Sınavların şekli, sayısı ve uygulamalı sınavların süresiyle hangi derslerde uygulamalı sınav yapılacağı zümre öğretmenler kurulunda belirlenir, okul müdürünün onayına bağlı olarak uygulanır.
 4. g) Bir sınıfta bir günde yapılacak yazılı ve uygulamalı sınavların sayısının ikiyi geçmemesi esastır. Ancak zorunlu hâllerde fazladan bir sınav daha yapılabilir.

ğ) Kaynaştırma yoluyla eğitimlerine devam eden öğrencilerin başarılarının değerlendirilmesinde Bireyselleştirilmiş Eğitim Programında (BEP) yer alan amaçlar esas alınır.

(2) Yazılı sınavların klasik/yoruma dayalı olarak yapılması esastır. Ancak her dönemde her dersin sınavlarından biri test usulüyle de yapılabilir.

 

………….: Yazılı sınavlarda tek tip soru sormamalıyız. Öğrencilere analiz-sentez yaptıracak sorular sormalıyız. Sorular kısa cevaplı ve bir bilgiyi ölçmeye yönelik olmalıdır. Cevap anahtarlarını sınavı uygulamadan önce çıkarmalıyız, sürenin uygun olup olmadığını kontrol etmeliyiz. Sınavdan hemen sonra cevap anahtarlarını öğrencilerin görebilecekleri panolara asmalıyız. Öğrenciler bu vesileyle yanlışlarını görüp sonraki sınavlarda aynı hataları yapmamalı.

 

……….: 9. 10. 11.ve 12.sınıflarda 2 yazılı olması uygundur. Sınavların hepsi şube bazında ortak sınav şeklinde yapılması, klasik türde yapılan yazılı sınavlarda en az on soruya yer verilmesi uygun olur. Çoktan seçmeli, eşleştirmeli, kısa cevaplı, açık uçlu, doğru/yanlış tamamlamalı ve benzeri sınav türlerinde ise soru sayısının çok, soruların kısa cevaplı olması amaçlanmıştır. Eğitim; davranış değişikliği süreci olduğuna göre, geleceğin büyükleri olan gençlerimizde gerçek dünya değerlerine göre, bilgi, beceri ve davranış değişimi ile başarma inancının ve güveninin geliştirilmesi için etkin rehberlik çalışmalarının önemi büyüktür. Yazılı sınavı değerlendirdikten sonra soru analizi yapmamız iyi olur. Böylece öğrencilerin zorlandıkları konuları rahatlıkla tespit edebiliriz. Öğrencilerin eksiklerini belirledikten sonra bunları gidermek için farklı çalışmalar yapabiliriz. Ayrıca her öğrenciye iki performans notu verilmesi gerekmektedir.

 

Ölçme ve değerlendirme sonuçlarının duyurulması

MADDE 49- (1) Öğretmenler sınav, performans çalışması ve projelerin sonuçlarını öğrencilere bildirir ve sınav analizlerine göre ortak hataları açıklar.

(2) Yazılı sınav, uygulama, performans çalışması ve projelerin değerlendirme sonuçları, yazılı sınavın yapıldığı tarih veya performans çalışmasının, uygulamanın yahut projenin teslim tarihini takip eden 10 gün içinde öğrenciye duyurulur ve e-Okul sistemine işlenir.

(3) Sınav, performans çalışması ve projelerle ilgili evrak öğrencinin talebi halinde ders öğretmeni tarafından yeniden incelenip değerlendirilerek öğrenciyle paylaşılır.

(4) Öğretmen tarafından yapılan yeni değerlendirmenin yeterli görülmemesi durumunda öğrenci okul yönetimine yazılı itirazda bulunulabilir. İtiraza ilişkin evrak okul yönetimince ders öğretmeninin dışında ilgili branştan en az iki öğretmenden oluşturulan komisyon, okulda yeterli öğretmen bulunmaması durumunda ise il/ilçe millî eğitim müdürlüğünce oluşturulan komisyon tarafından incelenip değerlendirilerek öğrencinin nihai puanı belirlenir.

(5) Uygun görülen performans çalışması ve projeler, öğrencileri özendirmek amacıyla sınıf veya okulun uygun yerinde sergilenebilir.

 

Performans çalışması, proje ve diğer çalışmalar

MADDE 50- (1) Öğrenciler okulların özelliklerine göre yazılı sınavların dışında proje ve performans çalışması ile topluma hizmet etkinliklerine yönelik seminer, konferans ve benzeri çalışmalar yaparlar. Öğrenciler, her dönemde tüm derslerden en az bir performans çalışması, her ders yılında en az bir dersten proje hazırlama görevini yerine getirirler.

(2) Öğrencilerin ders yılı içinde ulusal ve uluslararası yarışmalarda elde ettikleri başarılar, ilgili dersin proje veya performans çalışması olarak tam puanla değerlendirilir.

(3) Öğrencilerin hangi dersten/derslerden proje hazırlayacakları sınıf rehber öğretmenleri tarafından okul yönetimine bildirilir.

(4) Proje ve seminer çalışmalarında öğrencilerin laboratuvar, bilgisayar, internet, kitaplık, spor salonu ve konferans salonu gibi imkânlardan etkili ve verimli şekilde yararlanmaları için okul yönetimi tarafından gerekli tedbirler alınır.

(5) İşbirliği çerçevesinde, ilgili makamlardan izin ve onay alınmak şartıyla okulun amaçlarına uygun konferans ve seminerler düzenlenebilir.

(6) Topluma hizmet etkinliklerine önem verilir. Öğrencilerin bu etkinliklere katılmalarını teşvik etmek amacıyla okul yönetimince gerekli tedbirler alınır.

(7) Proje ve performans çalışması puanla değerlendirilir. Topluma hizmet etkinlikleri ve diğer çalışmalar puanla değerlendirilmez; ancak öğrencilerin mezuniyetlerinde belgelendirilir.

(8) Öğrencilerin derse hazırlıkları, derse aktif katılımları ve dersle ilgili araştırma çalışmaları da performans çalışması kapsamında ayrıca notla değerlendirilir.

…………..: Performans notlarının zümremiz tarafından aşağıdaki tabloda belirtilen kriterlere göre değerlendirme yapılması uygun olacaktır.