Milli Eğitim Bakanlığı 2017 Aralık ayı Tebliğler Dergisi'ni yayımlandı.

Yeni tebliğler dergisinde öğretmen seçiminde kriterler yayımlandı.

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa No

1. Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri 1876

2. Duyurular 1896

Tebliğler Dergisi için TIKLAYINIZ

 

Öğretmen yeterlikleri konusunda bir sonraki çalışma Temel Eğitime Destek Programı (TEDP) kapsamında yapılmıştır. Temel Eğitime Destek Projesi, Avrupa Birliği Komisyonu ile Türk Hükümeti arasında 8 Şubat 2000 tarihinde imzalanan Finansman Anlaşması’yla yürürlüğe girmiştir.

Proje faaliyetlerine 2002 yılı Eylül ayında başlanmıştır. Temel Eğitime Destek Projesi (TEDP); Öğretmen Eğitimi, Eğitimin Kalitesi, Yönetim ve Organizasyon, Yaygın Eğitim ve İletişim olmak üzere 5 bileşenden oluşmuştur. Öğretmen Eğitimi bileşeni ile ilgili proje çalışmalarının sorumluluğunu Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü üstlenmiştir. Bu proje kapsamında “yeterlik” belirlemeye ilişkin, 13-16 Nisan 2004 tarihleri arasında bir çalıştay düzenlenmiştir.

Öğretmen Yeterlikleri ile ilgili ülkemizde Millî Eğitimi Geliştirme Projesi kapsamında YÖK-MEB, Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü ve Eğitim Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı (EARGED) tarafından daha önce hazırlanan tüm çalışmalar ile farklı ülkelere ait yeterlik dokümanları incelenerek konuya ilişkin kavram ve terimler üzerinde ortak bir anlayış oluşturulmaya çalışılmıştır.

Başlatılan bu çalışmada öğretmen yeterliklerinin, Avrupa Birliği ülkeleriyle uyumlu olacak şekilde yeniden belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda, ulusal ve uluslararası uzmanlar, akademisyenler, öğretmenler ve çok sayıda katılımcının bulunduğu çalıştaylar, pilot uygulamalar ve paydaş görüşleri neticesinde;

a) Kişisel ve meslekî değerler- meslekî gelişim,

b) Öğrenciyi tanıma,

c) Öğrenme ve öğretme süreci,

d) Öğrenmeyi, gelişimi izleme ve değerlendirme,

e) Okul, aile ve toplum ilişkileri,

f) Program ve içerik bilgisi olmak üzere 6 ana yeterlik alanı, bu yeterliklere ilişkin 31 alt yeterlik ve 233 performans göstergesinden oluşan “Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri” belirlenmiştir.

Ardından Bakanlık temsilcileri, öğretmenler, akademisyenler, müfettişler, sendika temsilcileri gibi farklı görevden çok sayıda kişinin katıldığı çalıştaylar düzenlenerek “Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri Taslağı”na son hâli verilmiş ve 17/04/2006 tarihli Makam Oluru ile uygun bulunan bu yeterlikler, 2006 yılında 2590 sayılı Tebliğler Dergisi’nde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri’nin yürürlüğe girmesinin ardından öğretmenlerin kendi alanlarında sahip olmaları gereken bilgi, beceri, tutum ve değerleri ifade eden “Öğretmenlik Mesleği Özel Alan Yeterlikleri”nin belirlenmesine yönelik çalışmalar başlatılmıştır.

Bu çalışmaların neticesinde ilköğretim kademesi öğretmenlerine yönelik Türkçe, İngilizce, Fen ve Teknoloji, Bilişim Teknolojileri, Görsel Sanatlar, Okul Öncesi, Matematik, Sınıf Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler, Müzik, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Beden Eğitimi, Teknoloji Tasarım, Özel Eğitim (görme, işitme, zihinsel engelliler) olmak üzere 14 alanda Özel Alan Yeterlikleri hazırlanarak 04/06/2008 ve 25/07/2008 tarihli Makam Onayları ile yürürlüğe konulmuştur.

Ortaöğretim kademesi öğretmenlerine yönelik ise Orta Öğretim Projesi (OÖP) kapsamında Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Tarih, Coğrafya ve Felsefe olmak üzere sekiz alanda Özel Alan Yeterlikleri hazırlanmış ve 26/01/2011 tarihli Makam Onayı ile yürürlüğe konulmuştur.

ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ GENEL YETERLİKLERİ
A YETERLİK ALANI: MESLEKİ BİLGİ
KAPSAM: Bu yeterlik alanı, öğretmenin öğretmenlik mesleğine ilişkin sahip olması gereken
alan bilgisi, alan eğitimi bilgisi ve mevzuat bilgisi yeterliklerini kapsamaktadır.
YETERLİKLER YETERLİK GÖSTERGELERİ
A1. ALAN BİLGİSİ
Alanında sorgulayıcı bakış
açısını kapsayacak şekilde
ileri düzeyde kuramsal,
metodolojik ve olgusal
bilgiye sahiptir.
A1.1. Alanı ile ilgili konu ve kavramları analiz eder.
A1.2. Alanındaki temel kuram ve yaklaşımların alanına yansımalarını
yorumlar.
A1.3. Alanı ile ilgili temel bilgi ve veri kaynaklarını sınıflandırır.
A1.4. Alanına ilişkin temel araştırma yöntem ve tekniklerini
sınıflandırır.
A1.5. Millî ve manevi değerlerin alanına yansımalarını yorumlar.
A2. ALAN EĞİTİMİ BİLGİSİ
Alanının öğretim programı
ve pedagojik alan bilgisine
hâkimdir.
A2.1. Alanının öğretim programını tüm öğeleriyle açıklar.
A2.2. Alanının öğretim programını, ilgili diğer öğretim programları ile
ilişkilendirir.
A2.3. Öğrencilerin gelişim ve öğrenme özelliklerine ilişkin bilgisini
öğretim süreçleri ile ilişkilendirir.
A2.4. Alanın öğretiminde kullanılabilecek farklı strateji, yöntem ve
teknikleri karşılaştırır.
A2.5. Alanın öğretim süreçlerinde kullanılabilecek ölçme ve
değerlendirme yöntemlerini karşılaştırır.
A2.6. Alanının öğretiminde millî ve manevi değerlerden nasıl
yararlanacağına karar verir.
A3. MEVZUAT BİLGİSİ
Birey ve öğretmen olarak
görev, hak ve
sorumluluklarına ilişkin
mevzuata uygun davranır.
A3.1. Vatandaş olarak bireysel hak ve sorumluluklarını açıklar.
A3.2. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının içeriğini açıklar.
A3.3. Atatürk’ün eğitim sistemimize katkılarını değerlendirir.
A3.4. Öğretmenlik mesleğini ilgilendiren mevzuatı açıklar.
A3.5. Eğitim paydaşlarının hak ve sorumluluklarını ayırt eder.
Aralık 2017 - 2723 Millî Eğitim
YETERLİK ALANI: MESLEKİ BECERİ
KAPSAM: Bu yeterlik alanı, öğretmenin sınıf içi ve sınıf dışı uygulamalarıyla ilgili eğitim
öğretimi planlama, öğrenme ortamları oluşturma, öğretme ve öğrenme sürecini yönetme ile
izleme ve değerlendirme yeterliklerini kapsamaktadır.
YETERLİKLER YETERLİK GÖSTERGELERİ
B1. EĞİTİM ÖĞRETİMİ
PLANLAMA
Eğitim öğretim süreçlerini
etkin bir şekilde planlar.
B1.1. Planlarını alanının öğretim programına uygun olarak hazırlar.
B1.2. Öğretim sürecini çevresel şartları, maliyeti ve zamanı dikkate alarak
planlar.
B1.3. Öğrencilerin bireysel farklılıklarını ve sosyokültürel özelliklerini
dikkate alarak esnek öğretim planları hazırlar.
B1.4. Öğretim sürecini planlarken millî ve manevi değerleri dikkate alır.
B2. ÖĞRENME ORTAMLARI OLUŞTURMA
Bütün öğrenciler için etkili
öğrenmenin
gerçekleşebileceği sağlıklı
ve güvenli öğrenme
ortamları ile uygun öğretim
materyalleri hazırlar.
B2.1. Sağlıklı, güvenli ve estetik öğrenme ortamları düzenler.
B2.2. Kazanımlara uygun öğretim materyalleri hazırlar.
B2.3. Öğrenme ortamlarını öğrencilerin bireysel farklılıklarını ve ihtiyaçlarını
dikkate alarak düzenler.
B2.4. Öğrenme ortamlarını dersin kazanımlarına göre düzenler.
B2.5. Öğrencilerle etkili iletişim kurabileceği demokratik öğrenme ortamları
hazırlar.
B2.6. Öğrencilerin üst düzey bilişsel becerilerini geliştirici öğrenme ortamları
oluşturur.
B2.7. Öğrencilerin millî ve manevi değerleri içselleştirmesine katkıda
bulunacak öğrenme ortamları oluşturur.
B3. ÖĞRETME VE ÖĞRENME SÜRECİNİ YÖNETME
Öğretme ve öğrenme
sürecini etkili bir şekilde
yürütür.
B3.1. Alanının eğitim ve öğretimi için gerekli olan becerileri sergiler.
B3.2. Öğretme ve öğrenme sürecinde zamanı etkin kullanır.
B3.3. Öğrencilerin öğrenme süreçlerine aktif katılımlarını sağlar.
B3.4. Derslerini öğrencilerin günlük yaşamlarıyla ilişkilendirir.
B3.5. Öğretme ve öğrenme sürecini yürütürken, özel gereksinimleri olan
öğrencileri dikkate alır.
B3.6. Uygulamalarında, çalıştığı çevrenin doğal, kültürel ve sosyoekonomik
özelliklerini dikkate alır.
B3.7. Öğrencilerin derslerde analitik düşünmelerine yönelik etkinlikler
hazırlar.
B3.8. Eğitim öğretim faaliyetlerinde ilgili kişi, kurum, kuruluş ve
meslektaşları ile iş birliği yapar.
B3.9. Öğretme ve öğrenme sürecinde bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin
olarak kullanır.
B3.10. Öğretme ve öğrenme sürecinde uygun strateji, yöntem ve teknikleri
kullanarak etkili öğrenmeyi gerçekleştirir.
B3.11. Öğretme ve öğrenme sürecinde uygun araç, gereç ve materyalleri etkin
kullanır.
B3.12. Sınıfta istenmeyen davranış ve durumlarla etkin ve yapıcı bir şekilde
baş eder.
B4. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Ölçme ve değerlendirme,
yöntem, teknik ve
araçlarını amacına uygun
kullanır.
B4.1. Alanına ve öğrencilerin gelişimsel özelliklerine uygun ölçme ve
değerlendirme araçları hazırlar ve kullanır.
B4.2. Ölçme ve değerlendirmede süreç ve sonuç odaklı yöntemler kullanır.
B4.3. Ölçme ve değerlendirmeyi objektif ve adil olarak yapar.
B4.4. Ölçme ve değerlendirme sonuçlarına göre öğrencilere ve diğer
paydaşlara doğru ve yapıcı geribildirimler verir.
B4.5. Ölçme ve değerlendirme sonuçlarına göre öğretme ve öğrenme
süreçlerini yeniden düzenler.