Milli Eğitim Bakanlığı Taşra Teşkilatı Şube Müdürlüğü İçin Görevde Yükselme Yazılı Sınavı kılavuzunu yayımladı.

Milli Eğitim Bakanlığı Taşra Teşkilatı Şube Müdürlüğü İçin Görevde Yükselme Yazılı Sınavına İlişkin Duyuru için

TIKLAYINIZ

 Yazılı sınav, EK-1 takvimde belirtilen sınav merkezlerinde 01 Nisan 2018 Pazar günü saat 14.30’da başlayıp, tek oturum olarak yapılacak ve 75 dakika sürecektir.

YAZILI SINAV BAŞVURU ŞARTLARI

1. En az fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak (18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibarıyla iki yıllık veya üç yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar, diğer şartlara sahip oldukları takdirde dört yıllık yükseköğrenim mezunu olanlara tanınmış haklardan yararlanırlar.)

2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen şartları taşımak. (Lisans mezunlarının 10 hizmet yılını, 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibarıyla iki yıllık veya üç yıllık yükseköğrenim mezunlarının 12 hizmet yılını tamamlayanlar başvuruda bulunabilir.)

3. Talim ve Terbiye Kurulu uzmanı, eğitim uzmanı, uzman, raportör, sivil savunma uzmanı veya okul müdürü görevinde iki; müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı görevlerinde ayrı ayrı veya toplamda üç; mimar, mühendis, biyolog, psikolog, istatistikçi, çözümleyici, programcı, araştırmacı, tekniker, şef veya sayman kadrosunda üç; öğretmen kadrosunda dört ya da bu alt bentte sayılan kadrolarda toplam dört yıldan az olmamak üzere asaleten görev yapmış olmak.

4. 3. maddede belirtilen unvanlarda geçirilen sürelerin en az 6 (altı) ayını Bakanlığımızda geçirmiş olmak.

5. Son iki yıl Bakanlıkta görev yapmış olmak. 

6. Görevde yükselme yazılı sınavına, başvuru tarihinin son günü itibarıyla gerekli şartları taşıyanlar başvuruda bulunabilir.

7. Aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanlar da başvuruda bulunabilir.

8. Diğer kurumların personeli, ilan edilen kadrolara sınavsız atanma hakkına sahip olanlar ile aday memur statüsünde bulunanlar yazılı sınava başvuruda bulunamazlar.

B- YAPILACAK İŞLEMLER

1- İl Millî Eğitim Müdürlüklerince Yapılacak İşlemler

1.1. Duyuru, tüm taşra teşkilatı personeline duyurulacaktır.

1.2. Görevde yükselme yazılı sınavına yapılacak başvurulara ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesinde herhangi bir aksamaya meydan verilmemesi için gerekli önlemler alınacaktır.

1.3. Başvuruda bulunanların durumları, özlük dosyalarının tutulduğu il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerince incelenecektir.

1.4. Görevde yükselme yazılı sınavına başvuracak taşra teşkilatı personelinden Yönetmelikte aranan şartları taşıyanların başvuruları sırasıyla okul, ilçe ve son olarak il milli eğitim müdürlüğünce elektronik ortamda onaylanacaktır.

1.5. MEBBİS e-Personel Modülündeki bilgilerin doğruluğundan ilgili İl Millî Eğitim Müdürlüğü sorumlu olacaktır. Bu nedenle başvuruların incelenmesi ve onaylanmasında gerekli özen ve dikkat gösterilecektir.

2- Merkez Teşkilatı Birimlerince Yapılacak İşlemler

2.1. Duyuru, birimlerince personeline duyurulacaktır.

2.2. Görevde yükselme yazılı sınavına başvuracak merkez teşkilatı personelinden Yönetmelikte aranan şartları taşıyanların başvuruları birimlerince incelenerek onaylanacaktır.

C- BAŞVURU İŞLEMLERİ

1- Yazılı Sınava Başvuru

1.1. Görevde yükselme yazılı sınavına başvuruda bulunacakların MEBBİS e-Personel Modulü’ndeki öğrenim durumu, hizmet durumu ve benzeri bilgilerinde eksiklik ya da yanlışlık olması durumunda, düzeltmeye esas belgeleri ile birlikte başvuruları üzerine ilgili birimce gerekli düzeltmeler MEBBİS modülünde yapılacaktır.

1.2. Görevde yükselme yazılı sınavına başvuruda bulunmak isteyen adaylar EK-1 TAKVİM’de belirtilen süreler içerisinde, http://mebbis.meb.gov.tr internet adresindeki elektronik başvuru formunu eksiksiz ve doğru olarak doldurmak suretiyle başvurularını yapacaklardır.

2 | 1 0 1.3. Adayların onaylanan başvuru çıktısı, merkez teşkilatında görev yaptıkları birimlerde, taşra teşkilatında ise görev yaptığı il millî eğitim müdürlüğünün insan kaynakları biriminde muhafaza edilecektir.

1.4. Başvuruda bulunanlar, başvurularının onaylanıp onaylanmadığını başvuru yaptıkları http://mebbis.meb.gov.tr internet adresinden başvuru süresi içerisinde takip edeceklerdir.

1.5. Aday, Elektronik Başvuru Formu ile yapmış olduğu başvurusunda, duyuruda belirtilen bütün şartları taşıdığını kabul etmiş sayılır ve bu konularda yapılan eksiklik ve yanlışlıklardan doğacak sonuçlardan aday sorumlu olacaktır.

1.6. Sınava başvuran adaylar arasında sınav öncesinde ve sınav anında ÖDSGM tarafından tedbir alınmasını gerektirecek herhangi bir engel durumuna sahip olan aday/adaylar var ise bunlar sağlık kurulu raporunun, engelli kimlik kartının kurum onaylı örneği veya adayın engel durumunun resmi olarak işlenmiş olduğu nüfus cüzdanı örneğinin herhangi birini bir nüsha halinde bağlı bulunduğu kuruma teslim edecek ve “elektronik başvuru formu” nda “engel durumu” ve “almak istediği hizmet” kutucuğunu işaretleyeceklerdir.

Beyan edilen engel durumunun doğruluğundan başvuruyu yapan aday, raporun geçerliliğinden ise ilgili kurum sorumlu olacaktır.

2- Başvurunun Geçersiz Sayılacağı Durumlar a) Gerekli şartları taşımadığı halde başvuruda bulunan, b) Elektronik Başvuru Formu dışında bir belgeyle yapılan, başvurular işleme alınmayacak, geçersiz başvuruya dayanarak yapılan işlemler iptal edilecektir.

D- SINAVLA İLGİLİ ESASLAR 1. GÖREVDE YÜKSELME YAZILI SINAVINDA UYGULANACAK TESTLER

Sınavda, Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğin 12. maddesi hükmüne göre, konu başlıkları ile ağırlıkları aşağıda belirtilmiştir. Adaylara toplam 60 adet (5) şıklı çoktan seçmeli sorulardan oluşan bir test uygulanacaktır.

SIRA NO KONU ADI SORU SAYILARI

1 Türkçe dil bilgisi, 5

2 Yönetimde insan ilişkileri ve iletişim, 2

3 Yönetim, liderlik ve organizasyon, 3

4 İnsan hakları ve demokrasi, 1

5 Yönetimde etik, 1

6 Türk idare sistemi, 2

7 Protokol kuralları 1

8 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 2 

9 Genel kültür 5

10 T.C. Anayasası Bunlara bağlı mevzuat 5

11 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4

12 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 3

13 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 3

14 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK 5

15 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun 2

16 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 3

17 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 2

18 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 2

19 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 1

20 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, 1

21 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, 3

22 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu, 2

23 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu 2

                                                            TOPLAM 60 SORU

GÖREVDE YÜKSELME YAZILI SINAV TAKVİMİ TARİH İŞİN TANIMI

29/01/2018 Sınavla ilgili bilgilendirme amaçlı hazırlanan sınav uygulama duyurusunun http://www.meb.gov.tr/ ve/veya http://ikgm.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanması.

01/02/2018- 12/02/2018 Yazılı sınav internet başvurusu ve onay süreci (Başvuru tarihinin son günü saat 18.00’a kadar.)

15/02/2018 Görevde yükselme yazılı sınavına katılacaklar listesinin http://www.meb.gov.tr ve/veya http://ikgm.meb.gov.tr internet adresinde ilanı 19/02/2018- 28/02/2018 Başvuruları onaylanan adayların sınav ücretini yatırması. 14/03/2018 Sınav giriş belgelerinin http://www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanması.

01/04/2018 Sınav (Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van ’da, Pazar günü saat: 14.30’da tek oturum hâlinde yapılacaktır.)

03/04/2018 Sınav sorularının ve cevap anahtarının http://www.meb.gov.tr/ ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinde yayımlanması.

04/04/2018 - 10/04/2018 Yazılı sınav sorularına ve cevap anahtarına itirazların alınması. 11/04/2018 - 25/04/2018 Yazılı sınav sorularına ve cevap anahtarına itirazların incelenerek sonuçların duyurulması.

26/04/2018 Sınav sonuç bilgilerinin http://odsgm.meb.gov.tr ve/veya www.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanması.

27/04/2018 - 04/05/2018 Yazılı sınav sonuçlarına itirazların alınması.

07/05/2018 - 18/05/2018 Yazılı sınav sonuçlarına itirazların incelenmesi ve sonuçlarının ilgililerine duyurulması Sözlü sınava ilişkin takvim, yazılı sınava ilişkin sürecin tamamlanmasından sonra ilan edilecektir.

2. SINAV ÜCRETİ

a) Sınava girecek adaylar sınav ücreti olarak 75 TL’yi (Yetmiş beş TL KDV dâhil), 19/02/2018- 28/02/2018 tarihleri arasında MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığıyla yatıracaktır.

b) Adaylar sınav ücretini; T.C. Ziraat bankası için; bankamatik, internet bankacılığı Türkiye Halk Bankası için; bankamatik, internet bankacılığı Türkiye Vakıflar Bankası için; bankamatik, internet bankacılığı ya da şube Ayrıca; https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartları ile ödeme yapabilirler.

Tüm ödeme kanallarından yapılacak ödemelerde adayların katılacağı ilgili sınav adıyla ücret yatırmaları gerekmektedir.

Tahsilat esnasında adaylardan talep edilen telefon numarasının adaya ait olması ve güncel telefon numarası bildirmesi zorunludur.

c) Aday, sınav ücreti yatırma işlemi için bankaya herhangi bir havale ücreti ve benzeri gider ödemeyecektir.

SINAV GİRİŞ BELGESİ

ÖDSGM tarafından adayların sınava girecekleri bina ve salonları gösteren sınav giriş belgeleri; http://www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.

Ayrıca, fotoğraflı sınav giriş belgesinin çıktısı, adaylar tarafından internet ortamında alınacaktır.

Adaylara sınav giriş belgesi posta yoluyla ayrıca gönderilmeyecektir. Fotoğraflı sınav giriş belgesinde adayın kimlik bilgileri ile sınava gireceği sınav bölgesi (il), bina, salon ve sıra bilgileri yer alacaktır.

Aday, fotoğraflı sınav giriş belgesinde yer alan sınav bölgesinde (ilinde), binada, salonda ve sırada sınava girecektir. Ancak, olağanüstü durumlarda (doğal afet, yangın, vb.) ÖDSGM’nin uygun görüşü alınmak suretiyle sınav yeri değiştirilebilecektir.

4. SINAVIN UYGULANMASI

a) Yazılı sınav, EK-1 takvimde belirtilen sınav merkezlerinde 01 Nisan 2018 Pazar günü saat 14.30’da başlayıp, tek oturum olarak yapılacak ve 75 dakika sürecektir.

b) Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için adaylar en geç saat 14.00’da sınav giriş belgelerinde belirtilen salonda hazır bulunacaktır. Adaylar sınava gelirken yanlarında fotoğraflı sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgelerinden birisi (üzerinde T.C. kimlik numarası yer alan nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı, sürücü belgesi, geçerlik süresi devam eden pasaport), kurşun kalem, kalemtıraş ve silgi bulunduracaklardır. Ayrıca adaylar yanlarında şeffaf şişe içerisinde su getirebileceklerdir.

c) Fotoğraflı sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgelerinden birisi (üzerinde T.C. kimlik numarası yer alan nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı, sürücü belgesi, geçerlik süresi devam eden pasaport) yanında olmayan adaylar kesinlikle sınava alınmayacaktır.

ç) Kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar (işitme cihazı, insülin pompası, kan şekeri ölçüm cihazı ve benzeri) hariç; çanta, cüzdan, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlarla, depolama kayıt ve veri aktarma cihazları, databank, sözlük, hesap makinesi, kâğıt, kitap, defter, not defteri vb. dokümanlar, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar, ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek nesneleri yanlarında bulunduran adaylar sınav binasına alınmayacaktır.

d) Aday, fotoğraflı sınav giriş belgesinde belirtilen sıra numarasında oturacak, gerektiğinde adayın yerini değiştirme yetkisi salon başkanına ait olacaktır. Gerekli kimlik kontrolleri ve yerleştirme işlemlerinden sonra salon başkanı sınavda uyulacak kuralları hatırlatacak, sınav evrakının bulunduğu güvenlik poşetlerini adayların önünde açarak cevap kâğıtlarını dağıtacaktır.

e) Aday; cevap kâğıdında yazılı olan T.C. kimlik numarası, adı, soyadı bilgilerini kontrol edecek; hata varsa salon görevlilerine bildirerek tutanak tutulmasını isteyecektir. Adayın adına düzenlenmiş cevap kâğıdı bulunmuyorsa veya cevap kâğıdı kullanılamayacak durumdaysa yeni bir cevap kâğıdına adayın kimlik bilgileri salon başkanının açıklamalarına göre yazılacaktır.

f) Salon görevlileri adaylara soru kitapçıklarını ve cevap kâğıtlarını kontrol ederek dağıtacaktır. Aday, soru kitapçığı ve cevap kâğıdını kontrol ederek soru kitapçığında eksik sayfa veya baskı hatası varsa kitapçığın değiştirilmesini isteyecektir.

g) Aday, cevap kâğıdı üzerinde işaretlemeleri kurşun kalemle yapacaktır.

ğ) Sınavda cevap kâğıdının başkaları tarafından görülmesi veya herhangi bir dokümandan kopya çekilmesi halinde durum salon görevlileri tarafından tutanakla tespit edilecektir. Ayrıca ikili veya toplu kopya çektiği bilgisayar ortamında tespit edilen adayların sınavı geçersiz sayılacaktır.

h) Aday, sorulara verdiği cevapları almayacaktır. Bu kurala uymayanların sınavı geçersiz sayılacaktır.

ı) Sınav başladıktan sonra ilk 15 dakika içinde gelen adaylar sınava alınacak, bu adaylara ek süre verilmeyecektir. Sınavın ilk 30 dakikası tamamlanmadan ve sınav bitimine 15 dakika kala sınav salonu terk edilemeyecektir.

i) Bu kurallara uymayan adayların sınavı iptal edilecek ve sınava devam etmelerine izin verilmeyecektir. Ancak, salon görevlileri diğer adayların dikkatini dağıtmamak, zaman kaybetmelerine yol açmamak için gerekli görürlerse kural dışı davranışlarda bulunanlara sınav sırasında uyarıda bulunmayabilirler. Bu adayların sınavlarının geçersiz sayılması için kusurları ve kimlik bilgileri bir tutanakla sınav evrakına eklenecektir.

j) Şube Müdürlüğü Sınav soruları ve cevap anahtarı 03 Nisan 2018 tarihinde http://www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinde yayımlanacaktır.

5. SINAV DEĞERLENDİRMESİ

a) Sınava giren tüm adaylar için [Puan = (Doğru Sayısı /Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılarak başarı puanı hesaplanır. b) Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak, doğru cevaplar dikkate alınarak 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır. c) Sınavda yer alacak her soru puan olarak eşit ağırlığa sahiptir. Tam puan virgülden sonra ondalık dilim ne olursa olsun bir üst puana tamamlanmaz. ç) Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Yürütme Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir. d) Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, 09/12/2016 tarih ve 29913 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 02/12/2016 tarih ve 6764 sayılı MEB Teşkilat ve 6 | 1 0 Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 69 uncu maddesinin ikinci fıkrası gereğince “Sınavlarda soru iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.” hükmü gereğince değerlendirme yapılacaktır. e) Adayların; sınav puanının eşit olması hâlinde, Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümleri doğrultusunda değerlendirilir.

ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SINAVI KONULARI DENEME SINAVLARI VE ÖRNEK SORULAR BURADA