Şube müdürlüğü atamaları yazılı ve sözlü sınavın aritmetik ortalamasına göre yapılacak. Başvuru için 657 sayılı Dmk'nın 68/B maddesine göre 10 yıl memuriyet şartının yanı sıra 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak gerekiyor.

Bu şartlara ilave olarak MEB Personelinin görevde yükselme,ünvan değişikliği ve yer değiştirmelerine ilişkin yönetmeliğin 6.maddesine göre son iki yıl bakanlık kadrolarında görev yapıyor olmak ve öğretmenlik kadrosunda 4 yıl görev yapmış olma şartları aranmaktadır.


          DENEME SINAVI

Şube Müdürlüğü deneme sınavı

 

1- Hem bir yolculuğa çıkacaksın hem de elinde bir harita, pusula olmayacak! Yolun sonu nereye varıyor bilmeyeceksin, olacak iş mi bu? İşte böylesi durumlarda sorarsın bir yazar olarak senden öncekilere: “Niçin çıktın yola? Niçin kaldın yarı yolda?” ya da “Nasıl vardın, varmayı düşlediğin noktaya?”

 

Bu parçada geçen “elinde bir harita, pusula olmama”

sözüyle yazarlarla ilgili olarak anlatılmak istenen

aşağıdakilerden hangisidir?

 A) Gerçekçi ve gözlemci bir anlatımı yeğlememe

 B) Okurların yaşamını zenginleştirecek bir amaca

yönelmeme

 C) Deneyimli yazarların birikiminden yararlanmama

 D) Yapıtlarını oluştururken değişik alanların verilerini

kullanma

 E) Yapıtlarını, okurların ilgi ve beklentileri doğrultusunda oluşturma

 

2-  (I) Her sabah sokağa çıktığımda “İstanbul’da yaşadığım için ne kadar şanslıyım!” diyorum. (II) Belki her gün pek çok sorunla yüz yüze geldiğiniz için bana karşı çıkacaksınız. (III) Ama beni, okumak kadar besleyen, benim için başlı başına bir kitaplık değeri taşıyan kenttir İstanbul. (IV) Ancak bir yandan da içim acıyor İstanbul için. (V) Çözülmeyen ve çözülemeyecek gibi görünen sorunları yüzünden değil bu. (VI) Eşine az rastlanır güzelliğe, ruha sahip yüzlerce yıllık bu kentin yakın tarihini ortaya koyan “özellikli” sokakları birer birer yok olduğu için…

 

Bu parçada, I. cümlede öne sürülen düşüncenin

gerekçesi, numaralanmış cümlelerin hangisinde

belirtilmiştir?

 A) II. B) III. C) IV.      D) V.    E) VI.

 

 

3- Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcükler tür

bakımından birbirinden farklıdır?

 A) Çocuğun kapıyı açması ile kapatması bir oldu.

Buraya, “danışma”dan alınan elektronik kart ile

girilebiliyor.

 B) Toplantıdan önce o raporu okudunuz mu?

Bu havada dışarıya paltosuz mu çıkıyorsun?

 C) O, her zaman günün modasına göre

Geçerken bizi fark etmediğine göre kafası meşgul

olmalı.

 D) Senin bu iyiliklerini ölsem de

Ona böyle sözler söylemen hiç de yakışık almadı.

 E) Aradığın bilgiyi ancak bu kitapta bulabilirsin.

Bu tür yiyecekleri ancak sağlıklı insanlar yiyebilir.

 

 

4- İnsan her gün hoş bir şarkı dinlemeli, iyi bir şiir

okumalı, güzel bir resme bakmalı ve aklıbaşında

                                                                              I

birkaç güzel söz söylemelidir ki günlük yaşamın

    II                                 III

koşturmacası içinde estetik duyarlığını kaybetmesin.

                             IV                                             V

 

Bu parçadaki numaralanmış sözlerden hangisinin

yazımı yanlıştır?

 A) I. B) II. C) III.     D) IV.       E) V.

 

 

5- Arnavut kaldırımlı daracık sokakları, avlulu ve eyvanlı

evleriyle geçmişi günümüze taşıyan bir ilçe Kula. Ahşap

Kula evleri ise kapı tokmaklarından cumbalarına kadar görsel bir şölen sunuyor ziyaretçilerine. Kula’nın eski mahallelerinde geleneksel Türk ve Rum evleri yan yana

görülüyor. Rum evlerini Türk evlerinden ayıran en önemli özellik, giriş kapısının sokağa açılması. Türk evlerine ise duvarlarla çevrili bir avludan geçilerek giriliyor. Tescilli 595 tarihî evin bulunduğu Kula’da; Zabunlar Konağı, Palanduz, Beyler, Göldeliler ve Tamburacılar Evi başta olmak üzere insanı hayran bırakan birçok yapı bulunuyor. Beyazoğlu Evi, kapı kemerindeki 1860 tarihli Bizans kartalı ve kalem işi süslemeleriyle dikkat çekici. Eski Zafer İlkokulu da aslında Damyon Efendi’nin konağıymış.

 

Bu parçada Kula evleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden

hangisine değinilmemiştir?

 A) Görenleri hangi yönüyle etkilediğine

 B) Değişik topluluklara ait olanların farkına

 C) Yapımında kullanılan malzemeye

 D) Üzerinde ne tür desenler bulunduğuna

 E) Zamanın yıkıcı etkilerine

 

 

6- Yönetimde insan ilişkilerinde aşağıdakilerden hangisi iletişimde en önemli husustur?

 A) Duygudaşlık

 B) Kayıtsızlık

 C) Sınırsız Hoşgörü

 D) Anlamdaşlık

 E) Duygusallık

 

 

7- Sistem kuramına göre insan ilişkilerinin bir sistem olarak kabul edilebilmesi için aşağıdakilerden hangisine gerek yoktur?

 A) Sistemin girdileri

 B) Girdilerin sistem içinde işlenmesi

 C) Sistemin çıktıları

 D) Dönüt

 E) Kaynak

 

 

8- Aşağıdakilerden hangisi yöneticilerde bulunması gereken özelliklerden birisi değildir?

 A) İnsanları tanımak

 B) Kendine güvenmek

 C) İletişim becerisine sahip olmak

 D) Gerektiğinde yetkisini aşabilmek

 E) Sorumluluk duygusuna sahip olmak

 

 

9- Aşağıdakilerden hangisi liderlik işlevlerinden değildir?

 A) Kritik karar alma

 B) Başlatıcılık

 C) Yürütücülük

 D) Yönlendiricilik

 E) İlham verme

 

 

10- Bir okul yöneticisi öğretimsel lider olarak zamanını daha çok aşağıdakilerden hangisine harcar?

 

 A) Okulun yönetsel işlerine

 B) Öğrenme ve öğretme etkinliklerine

 C) Personel işlerine

 D) Danışma ve rehberlik hizmetlerine

 E) Öğrenci işlerine

 

 

11- İnsan hakları kavramıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 A) İnsan hakları insanın kişiliğine bağlıdır

 B) İnsan hakları düşüncesi geçmişten günümüze sürekli gelişmektedir.

 C) İnsan hakları Anayasa ve yasalarla güvence altına alınırsa işlerlik kazanır

 D) İnsan hakları kişi hakları ve siyasal haklardan ibarettir.

 E) İnsan hakları devredilmez/vazgeçilmez haklardır.

 

 

12- Toplumsal normlar, gelenekler ve değerlere önem veren yönetici, hangi etiğe göre hareket etmektedir?

 A) Amaçlanan sonuç etiği

 B) Toplumsal sözleşme etiği

 C) Kural etiği

 D) Uygulamalı etik

 E) Meta etik

 

13- T.C. İdari yapısına göre aşağıdakilerden hangisi genel idari yapıda yer olmaz?

 A) İl özel idareler

 B) Danıştay

 C) Bakanlıklar

 D) Diyanet İşleri Başkanlığı

 E) Bucaklar

 

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının yargı ile ilgili görev ve yetkilerindendir?

 A) Yargıtay üyelerini seçmek

 B) Üniversite rektörlerini seçmek

 C) Danıştay üyelerinin tamamını seçmek

 D) Devlet Denetleme Kurulu üyelerini seçmek

 E) Hakimler ve savcılar yüksek kurulu üyelerini seçmek

 

 

 

15- Aşağıdakilerden hangisi protokolde öndegelme sıralamasında dikkate alınmaz?

 A) Ünvan

 B) Kuruluş tarihi

 C) Anayasal sıralama

 D) Atanma tarihi

 E) Protokol listesi

 

 

16- Mustafa Kemal Paşa ve Temsilciler Kurulunun,

Sivas Kongresi’nden sonra İstanbul Hükûmetine

karşı kazandığı ilk siyasi başarı aşağıdakilerden

hangisidir?

 A) Amasya Genelgesi’nin yayımlanması

 B) Amasya Görüşmelerinin yapılması

 C) Mebusan Meclisinin açılması

 D) Misakımillî’nin ilan edilmesi

 E) Saltanat Şûrasının toplanması

 

 

17- Aşağıdakilerden hangisi, Erzurum Kongresi’nin toplanmasının nedenlerinden biri değildir?

 A) İstanbul’un, Anlaşma Devletleri tarafından resmen

işgal edilmesi

 B) Doğu Anadolu’nun Ermenilere verilmesi olasılığı

 C) Pontus Rum Devleti kurulması amacıyla girişilen

faaliyetler

 D) Anlaşma Devletlerinin Osmanlı Devleti’nin kimi bölgelerini işgal etmesi

 E) Erzurum ve Trabzon’da kurulan cemiyetlerin birleştirilmek

istenmesi

 

 

18-

 1. Şer’i hukuk kuralları
 2. Eski Türk gelenekleri

III. Fethedilen bölgelerde daha önceki uygulamalar

 

Osmanlı Devleti’nin hukuk sisteminde yukarıdakilerden

hangileri etkin olmuştur?

 A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III   D) I ve II E) I, II ve III

 

 

19- Aşağıdakilerin hangisinde, yer altı kaynağının rezerv bakımından zengin olduğu yer yanlış verilmiştir?

 A) Demir – Sivas (Divriği)

 B) Krom – Elâzığ (Guleman)

 C) Manganez – Konya (Seydişehir)

 D) Bakır – Artvin (Murgul)

 E) Barit – Antalya (Alanya)

 

 

20-Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından 2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti olarak hangisi ilan edildi.?

 A) Astana B) Eskişehir C) Bişkek   

 D) Bakü E) Kastamonu

 

 

 

 

21- Eski kısa ismi ‘İMKB’ olan İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nın yeni kısa ismi aşağıdakilerden hangisidir?

      A) IMKB B) BİST C) BIST                D) BORIST E) BORİST

 

 

 

22- UNESCO, 2013 yılını aşağıdakilerden hangisini anma yılı olarak ilan etmiştir?

 A) Eflatun              B) Piri Reis           C) Yunus Emre    

 D) Mimar Sinan E) Evliya Çelebi

 

 

 

23- 1982 Anayasası’na göre, yasama dokunulmazlığı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 A) Milletvekili olmayan bakanlar yasama dokunulmazlığından faydalanamazlar.

 B) Yasama dokunulmazlığının kaldırılması milletvekilliğini sona erdirmez.

 C) Yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin karara karşı Anayasa Mahkemesine başvurulabilir.

 D) Yasama dokunulmazlığı kaldırılan bir milletvekili tekrar seçilirse yargılanabilmesi için dokunulmazlığının yeniden kaldırılması gerekir.

 E) Siyasi parti grupları, yasama dokunulmazlığı ile ilgili görüşme yapamaz, karar alamaz.

 

24- 1982 Anayasası’na göre, Türkiye Büyük Millet Meclisinde yapılan aşağıdaki oylamaların hangisinde nitelikli çoğunluk aranmamaktadır?

 A) Kamu Başdenetçisinin seçimi

 B) Anayasa Mahkemesine üye seçme kararı

 C) Devamsızlık sebebiyle milletvekilliğinin düşürülmesi kararı

 D) Yüce Divana sevk kararı

 E) Seçimlerin yenilenmesi kararı

 

 

 

25- 1982 Anayasası’na göre, Yüksek Seçim Kurulu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 A) Seçim konularıyla ilgili şikâyet ve itirazları inceleme

görevi vardır.

 B) Kararları aleyhine başka bir merciye başvurulamaz.

 C) Yedi asıl ve dört yedek üyeden oluşur.

 D) Üyeleri Cumhurbaşkanı tarafından seçilir.

 E) Cumhurbaşkanlığı seçim tutanaklarını kabul etme

görevi vardır.

 

 

 

26- 1982 Anayasası’na göre, Cumhurbaşkanlığına Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri içinden veya dışından aday gösterilebilmesi için en az kaç milletvekilinin yazılı teklifi gerekir?

 A) 10 B) 20 C) 25      D) 30       E) 55

 

 

27- 1982 Anayasası’na göre, Bakanlar Kurulu ile ilgili

aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 A) Başbakan, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri arasından

atanır.

 B) Bakanların, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri arasından

atanması zorunlu değildir.

 C) Bakanlıkların kurulması ve kaldırılması kanunla düzenlenir.

 D) Bakanlar Kurulu tüzük çıkarabilir.

 E) Bakanların görevine doğrudan doğruya Başbakanca

son verilebilir.

 

28- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre yıllık izin ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 A) Hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (On yıl dahil) olanlar için otuz gün,

 B) Hizmeti on yıldan fazla olanlar için 40 gündür.

 C) Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir.

 D) Birbirini izleyen üç yılın izni bir arada verilebilir.

 E) Hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (On uncu yıl hariç) olanlar için yirmi gün,

 

 

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre Millî Eğitim Bakanlığı’nda malî yıl içinde ödüllendirileceklerin sayısı, kurumun yılbaşındaki dolu kadro mevcudunun binde kaçıdır?

 A) Binde beşi

 B) Binde onu

 C) Binde on beşi

 D) Binde yirmisi

 E) Binde yirmibeşi

 

 

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre başarı, üstün başarı değerlendirmesi ve ödül ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 A) Dört defa başarı belgesi alanlara üstün başarı belgesi verilir.

 B) Merkezde bağlı veya ilgili bakan, illerde valiler, ilçelerde kaymakamlar tarafından başarı belgesi verilebilir.

 C) Üstün başarı belgesi verilenlere en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dâhil) % 200’üne kadar ödül verilebilir.

 D) Yıl içinde ödüllendirilen personel sayısı kurumlarınca izleyen yılın Ocak ayı sonuna kadar Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.

 E) 3 defa üstün başarı belgesi alanlara ödül verilir.

 

 

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa

göre “Amirine veya maiyetindekilere

karşı küçük düşürücü veya aşağılayıcı

fiil ve hareketler yapma” fiili aşağıdaki

disiplin cezalarından hangisini

gerektirir?

 A) Kınama

 B) Aylıktan kesme

 C) Devlet memurluğundan çıkarma

 D) Kademe ilerlemesinin durdurulması

 E) Derece İndirilmesi

 

 

 1. 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre “Eğitim kurumları dil, ırk, cinsiyet ve din ayırımı gözetilmeksizin herkese açıktır. Eğitimde hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.” cümlesi aşağıdaki Türk Milli Eğitiminin Temel İlkelerinden hangisidir?

 A) Karma eğitim

 B) Eğitim hakkı:

 C) Fırsat ve imkan eşitliği

 D) Ferdin ve toplumun ihtiyaçları

 E) Genellik ve eşitlik

 

 

 1. 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre, her Türk çocuğunu ilgi, istidat ve kabiliyetleri yönünden yetiştirerek hayata ve üst öğrenime hazırlamak aşağıdaki kurumlardan hangisinin amaç ve görevlerindendir?

 A) Okul Öncesi

 B) İlköğretim

 C) Ortaöğretim

 D) Yükseköğretim

 E) Yetişkin Eğitimi

 

 

 1. 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre Ortaöğretim, ilk öğretime dayalı, en az kaç yıllık öğrenim veren kurumlardır?

 A) 2     B) 3         C) 4)          D)5           E) 6

 

 

 1. 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi İlköğretime ait gelir kaynakları değildir?

 A) Her yıl Devlet gelirlerinin % 3 ünden az olmamak üzere Devlet bütçesinden yapılacak yardımlar.

 B) Özel idare bütçelerine, bu kanun hükümleri gereğince sağlanacak gelirler hariç ve 1960 mali yılında ilköğretime tahsis edilen miktardan az olmamak üzere, yıllık gelirlerinin en az % 20 si oranında konulacak ödenekler.

 C) Köy okullarına gelir sağlamak üzere, tahsis edilen araziden ve okul uygulama bahçesinden elde edilen gelirler hariç köy bütçelerine her yıl genel gelirlerinin en az % 20 u oranında konulacak ödenekler.

 D) Gelirleri sıbyan, mahalle tıfıl okullarıyle medreselere ve diğer ilim müesseselerine tahsis edilmiş bulunan mazbut vakıflar hasılatından her yıl Vakıflar Genel Müdürlüğünce bütçe ile tesbit edilecek gelirlerle mütevelliler tarafından idare olunacak vakıflardan ayrılacak hisseler.

 E) Mahkemelerce hükmolunanlar da dahil olmak üzere bu kanuna göre verilecek para cezaları.

 

 

 1. 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre "İlköğretim haftası" ne zaman kutlanır?

 A) Her yıl Eylül ayının birinci haftası

 B) Her yıl Eylül ayının ikinci haftası

 C) Her yıl Eylül ayının üçüncü haftası

 D) Her yıl Eylül ayının dördüncü haftası

 E) Okulların açıldığının ikinci haftası

 

 

 1. 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre okulun yakınında bulunan uygulama bahçesi kaç dekardan az olamaz?

 A) 2 B) 5      C) 10       D) 30         E) 50

 

 

 1. 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre Bakanlık Yurtdışı teşkilatını aşağıdaki hangi mevzuat esaslarına uygun olarak kurmaya yetkilidir?

 A) Milli Eğitim Bakanlığının Yurt Dışı Teşkilatına Sürekli Görevle Atanacak Personel Hakkında Yönetmelik

 B) Kamu Kurum Ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

 C) Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun

 D) Devlet Memurları Kanunu

 E) 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

 

 1. 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre ‘’Yükseköğretime giriş sistemine ilişkin usul ve esasların belirlenmesinde ilgili birim, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak’’ aşağıdakilerden hangisinin görevidir?

 A) Yenilik ve Eğitimi Teknolojileri Genel Müdürlüğü

 B) İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü

 C) Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü

 D) Ortaöğretim Genel Müdürlüğü

 E) Yükseköğretim Genel Müdürlüğü

 

 

 1. 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre özel eğitim giderleri ile ilgili olarak özürlü bireylerin özür grupları ve dereceleri ile özür niteliğine göre eğitim programlarının kapsamı ve eğitim süreleri, hangi bakanlığın görüşü alınmak suretiyle yönetmelikle belirlenir?

 A) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

 B) Milli Eğitim Bakanlığı

 C) Gençlik ve Spor Bakanlığı

 D) Maliye Bakanlığı

 E) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

 

 

 

 1. 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre il eğitim denetmenlerinin her hizmet bölgesinde kaç yıldan az olmamak üzere bakanlıkça belirlenecek süreler kadar çalışmaları esastır?

 A) İki B) Üç C) Dört           D) Beş             E) Altı

 

 1. 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre özüre dayalı yer değiştirme istekleri hizmet puanı sıralamasındaki yetersizlik sonucu yerine getirilemeyenlere, istekleri halinde istekte bulundukları yere atanmaya hak kazanıncaya kadar, aylıksız izin verilebilir.

 

Bu şekilde aylıksız izne ayrılan öğretmenler, kaçıncı yıl sonuna kadar istedikleri yere atamalarının yapılamaması halinde durumların uygun boş öğretmen kadrolarına öncelikle atanırlar?

 A) dördüncü B) üçüncü             C) ikinci       D) birinci E) beşinci

 

 

 1. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre yetkili merci, soruşturma izni verilmesine veya verilmemesine ilişkin kararı nereye bildirir?

 A) Cumhuriyet Başsavcılığı’na

 B) Adalet Bakanlığı’na

 C) Danıştay’a

 D) İçişleri Bakanlığı’na

 E) Valiliğe

 

 

 1. İlçede görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında hazırlık soruşturmasına izin verme yetkisi kimdedir?

 A) İlgili İlçe Müdürü B) Vali C) Kaymakam    D) Savcı E) İçişleri Bakanı

 

 

 1. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu göre kamu idarelerinin bütçelerinde yer alan performans göstergeleri aşağıdaki kurumlardan hangisi/hangileri tarafından tespit edilir?

 A) Maliye Bakanlığı

 B) Maliye Bakanlığı, DPT ve ilgili kamu idaresi ile birlikte

 C) DPT Müsteşarlığı

 D) DPT Müsteşarlığı ve ilgili kamu idaresi ile birlikte

 E) Maliye Bakanlığı ve DPT Müsteşarlığı

 

 

 1. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu göre aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de merkezi bütçenin hazırlanma sürecine katılmaz?

 A) Sayıştay

 B) Bakanlar Kurulu

 C) Maliye Bakanlığı

 D) Yüksek Planlama Kurulu

 E) Devlet Planlama Teşkilatı

 

 

 1. 47. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu göre Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısı hangi tarihe kadar TBMM’ne sunulur?

 A) 1 Ekim B) 13 Ekim C) 15 Ekim

               D) 17 Ekim E)  31 Ekim

 

 

 1. 2886 Sayılı devlet ihale kanununa göre aşağıdakilerden hangisi ilanlarda bulunması zorunlu hususlardan değildir?

 A) İhale konusu olan işin niteliği

 B) İhalenin nerede hangi tarih ve saatte yapılacağı

 C) Şartname eklerinin nereden nasıl alınacağı

 D) Varsa tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarı

 E) Tebligat adresinin bulunması

 

 

 

 1. 2886 Sayılı devlet ihale kanununa göre hangi ihale usulünde geçici teminat alınması zorunlu değildir?

 A) Pazarlık usulü

 B) Kapalı teklif usulü

 C) Yarışma usulü

 D) Açık teklif usulü

 E) Teklif usulü

 

 

 1. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihale komisyonları ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 

 A) Üyeler ihale yetkilisince görevlendirilir

 B) İhale komisyonu ihale yetkilisinin başkanlığında toplanır.

 C) Üyelerden ikisinin ihale konusu işin uzmanı olması şarttır.

 D) Kanun kapsamındaki idarelerden komisyona üye alınabilir.

 E) Kararlarda çekimser kalınamaz.

 

 

 1. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihalelerde geçici teminat tutarı bedelin yüzde kaçından az olamaz?

 A) Yedi B) Altı C) Beş   D) Dört E) Üç

 

 

 1. 52. 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa göre sözleşme türlerine göre fiyat farkı verilebilmesine ilişkin esas ve usuller tespite aşağıdakilerden hangisinin teklifi üzerine Bakanlar Kurulu yetkilidir?

A) Devlet Personel Başkanlığı

B) TBMM Bütçe Komisyonu

C) Maliye Bakanlığı

D) Kamu İhale Kurumu

 E) Ekonomi Bakanlığı

 

 1. 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi bilgi edinme hakkı kapsamında değildir?

 A) Kişilerin özel hayatına açıkça haksız müdahale sonucunu doğuracak bilgi ve belgeler.

B) Ülkenin ekonomik çıkarlarına zarar verecek bilgi veya belgeler,

 C) Soruşturmanın güvenliğini tehlikeye düşürecek bilgi ve belgeler.

 D) Kurum ve kuruluşların faaliyetlerini yürütmek üzere, elde ettikleri görüş, bilgi notu, teklif ve tavsiye niteliğindeki bilgi veya belgeler.

 E) Yargı denetimi dışında kalan işlemler

 

 

 1. 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’na göre İl ve ilçe kurulması, kaldırılması, merkezlerinin belirtilmesi, adlarının değiştirilmesi, bir ilçenin başka bir il'e bağlanması ne ile olmaktadır?

 A) Kanun

 B) Bakanlar Kurulu

 C) İç işleri Bakanlığı

 D) Cumhurbaşkanı

 E) İçişleri Bakanlığının tavsiyesi ve Bakanlar Kurulunun Kararı

 

 

 1. 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi valinin görevi değildir?

 A) Vali, ilin genel idaresinden her Bakana karşı ayrı ayrı sorumludur.

 B) İlin her yönden genel idare ve genel gidişini düzenlemek ve denetlemekten sorumludur.

 C) Vali, Cumhuriyet Bayramında ilde yapılacak resmi törenlere başkanlık yapar ve tebrikleri kabul eder.

 D) Memurin Kanundaki usulüne göre savunmasını aldıktan sonra uyarma, kınama cezaları verir ve uygular.

 E) Devlet gelirlerinin tahakkuk tahsilat ve ödeme işlerinin düzenli yapılmasını sağlar.

 

 

 1. 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’na göre kaymakamlar tayini kendisine ait memurlara, Memurlar Kanunundaki yıllık izin, süresine mahsup edilmek üzere ne kadar izin verebilir?

 A) 8 gün B) 15 gün  C) Bir ay  D) İki ay E) Üç ay

 

 

 1. 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununa göre aylıksız izne ayrılmayan şube yönetim kurulu üyeleri ne kadar süre kurumlarından izinli sayılırlar?

 A) Ayda bir gün

 B) Ayda beş gün

 C) Eğitim-Öğretim yılı boyunca

 D) İzinleri yoktur.

 E) Haftada bir gün

 

 

 1. 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi sendikaların kurabilecekleri hizmet kollarından biri değildir?

 

 A) Kültür ve Sanat Hizmetleri

 B) Diyanet ve Vakıf Hizmetleri

 C) Yerel Yönetim Hizmetleri

 D) Ulaştırma Hizmetleri

 E) Adalet Hizmetleri

 

 

 

 1. 5580 Sayılı Özel Eğitim Kurumları Kanununa göre kurumların ücretsiz öğrenci okutmakla yükümlü oldukları oran bakanlıkça yüzde kaça kadar arttırılabilir?

 A) Oniki B) On C) Yedi   D) Beş E) Üç

 

 

 1. 5580 Sayılı Özel Eğitim Kurumları Kanununa göre ‘’kurum açma izninin iptali, kurumun kapatılması, devri ve nakli’’ ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 A) kapanan ve kapatılan kurum; mühürlerini, yönetici, öğretmen ve öğrencilerle ilgili bütün defterlerini, dosyalarını ve diğer evrakını ilgili valiliğe devir ve teslim etmeye mecburdur.

 B) Devir ve teslimden kaçınan veya bu görevi savsaklayan kurucu veya kurucu temsilcisi hakkında 5326 sayılı kabahatler kanununun ilgili maddesi uygulanır.

 C) Kurum açma izni verilen kurumlarda bir yıl içinde öğretime başlayamayan ve amacı dışında kullanıldığı tespit edilen kurumun kurum açma izinleri iptal edilir.

 D) Okul kurucusu/kurucu temsilcisi; Bakanlığa yönetici, öğretmen, uzman öğretici, usta öğretici ve öğrenci/kursiyerlere en az üç ay önce yazılı olarak bildirmek şartıyla ve gerekçesi Bakanlıkça uygun bulunduğu takdirde öğretim yılı sonuna kadar okulunu kapatabilir.

 E) Kurumların devir ve nakline ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.

 

Not: Deneme sınavımız, ÖSYM’nin son 5 yıl içinde yapmış olduğu sınavlardan ve kitaplardan yararlanarak hazırlanmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DENEME SINAVI CEVAP ANAHTARI

1

C

20

E

39

D

58

E

2

B

21

C

40

E

59

B

3

A

22

B

41

A

60

C

4

A

23

A

42

B

 

 

5

E

24

E

43

A

 

 

6

D

25

D

44

C

 

 

7

E

26

B

45

B

 

 

8

D

27

E

46

A

 

 

9

C

28

C

47

D

 

 

10

B

29

D

48

E

 

 

11

D

30

A

49

A

 

 

12

B

31

D

50

B

 

 

13

A

32

E

51

E

 

 

14

E

33

B

52

D

 

 

15

D

34

C

53

C

 

 

16

B

35

C

54

A

 

 

17

A

36

C

55

D

 

 

18

E

37

A

56

C

 

 

19

C

38

B

57

E

 

 


 

39

D

58

E

40

E

59

B

41

A

60

C

42

B

 

 

43

A

 

 

44

C

 

 

45

B

 

 

46

A

 

 

47

D

 

 

48

E

 

 

49

A

 

 

50

B

 

 

51

E

 

 

52

D

 

 

53

C

 

 

54

A

 

 

55

D

 

 

56

C

 

 

57

E

 

 

 

 

 

 

 Inkılap tarihi ve güncel örnek sorular

 1930’lu yıllarda, okulu olmayan köylerde eğitimi gerçekleştirmek amacıyla açılmış olan kurum ağıdakilerden hangisidir?

A) Köy enstitüleri  B) Millet mektepleri  C) Halkevleri  D) Eğitmen kursları  E) Halk eğitim kursları
 
cevap: 
Eğitmen Kursları 1930’lu yıllarda, okulu olmayan
köylerde “eğitim”i gerçekleştirmek amacıyla açılmış olan
kurslardır. Cumhuriyet yönetimi siyasal, sosyal ve
ekonomik açılımları olan bu kurslar sayesinde, köyde ve
köylülükte cumhuriyet yönetiminin ilkeleri doğrultusunda
bir dönüşümü gerçekleştirerek, ideal köy ve ideal köylüyü
inşa etmeyi amaçlamıştır.

 

 

Modern Kazak Türkleri tarihinin en önemli simalarından biri olan ve “Türk birliğinin fedakâr savunucusu” olarak
bilinen Kazak Türkü gazeteci yazar Mustafa Çokay’dır.
 
Millet Partisi, 1948-1954 yılları arasında etkin olan Türk siyasi partisi. Partinin kurulmasının en önemli
nedenlerinden biri Demokrat Parti’nin Cumhuriyet Halk Partisi’ne sert muhalefet yapmamasıydı. Parti kurucuları
arasında; Fevzi Çakmak, Osman Bölükbaşı, Enis Akaygen, Yusuf Hikmet Bayur, Kenan Öner, Osman Nuri Köni,
Mustafa Kentli ve Sadık Aldoğan vardı.

 

Kurtuluş Savaşı’nın tek deniz çatışmasının silahsız  kurtarma gemisi olan ve Milli Mücadele döneminde harp
malzemesi taşıyan gemilere kollama görevini de üstlenen  “tek deniz çatışmasının kahramanı” Alemdar gemisidir.
 
Seçme ve Seçilme Hakkı 30’lu yıllardan itibaren getirilen düzenlemelerle Türk Kadınına sağlanmıştır. Medeni Kanunun Türk kadınına sağladığı bazı haklar;
– Tek eşli evlilik kabul edildi.
– Resmî nikâh zorunluluğu getirildi.
– Evlilikte yaş sınırı getirildi.
– Boşanma şartlara bağlandı.
– Kadın - erkek eşitlik ilkesi getirildi.
– Mirasta kadın - erkek eşitliği sağlandı.
– Evlenmede eşlerin isteği esas alındı.
 

 

Türkiye Büyük Meclisinde kabul edilen 429 sayılı kanun ile Erkânıharbiye Vekâleti kaldırıldı. Onun yerine, en yüksek
askerî makam olarak Erkânıharbiyeiumumiye Reisliği (Genelkurmay Başkanlığı) kuruldu. Böylece ordu, siyasetin
dışında tutuldu.
 
Misak-ı Milli Kararlarının Kabul Edilmesinden hemensonra İstanbul İtilaf kuvvetleri tarafından resmen işgal
edilmiş, Meclis kapatılmış, Milletvekilleri tutuklanarak Malta’ya sürgüne gönderilmiştir. Kalan Milletvekilleri de
Anadolu’ya geçerek Ankara’da yeni kurulan Meclis’e katılmışlardır.
“Yeni Türk Harflerinin kabulü” Siyasi değil
Eğitim alanındaki bir değişikliktir.
 
Ankara’nın Başkent Oluşu (13 Ekim 1923) tarihinde yani Cumhuriyet’in ilanından 16 gün önce gerçekleşmiştir.
 
Partilerin kuruluş tarihleri
Halk Fırkası 1923
Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası 1924
Serbest Cumhuriyet Fırkası 1930
Milli Kalkınma Partisi 1945
 
Doğu Cephesi Gümrü, Güney Cephesi Ankara Batı cephesi ise Mudanya Ateşkes’i ile kapatılmış ve
Kurtuluş Savaşının mütareke dönemi sona  erdirilmiştir.
 
Türk hükümeti tarafından 1973 yılında Devlet Ödülü verilen ve 1998 yılında da Liyakat Madalyası
ile onurlandırılan, Türkçeye çevrilen eserleri arasında Türklerin Tarihi, Orta Asya: Tarih ve Uygarlık gibi
eserler bulunan ünlü Türkolog Jean-Paul Roux’tur.
 
Kapitülasyonlar Lozan’da çözülen problemlerden
biridir.
Musul Sorunu 1926 Ankara Antlaşması ile,
Boğazlar Sorunu 1936 Montrö Boğazlar Sözleşmesi
Hatay Sorunu 1939’da Hatay’ın Anavatana katılması
Mübadele Sorunu ise 1930 yılında Ahali Mübadelesi
Antlaşması ile çözülmüştür.
 
Türk Tarih Kurumu, Türk milleti aleyhindeki görüşlere cevap vermek, millî bilinç ve kültürü
geliştirmek amacıyla kuruldu. 1930’da Türk Ocağı çatısı altında yapılandırıldı. 1931’de Türk Tarihi
Tetkik Cemiyeti adı ile yeniden teşkilatlandı. Kurumun adı daha sonra Türk Tarih Kurumu oldu.
 
XVI. yüzyılda Osmanlı Devleti idaresi altına giren Tunus, Trablusgarp ve Cezayir eyaletlerinde yönetimi
ele geçiren kimselere verilen unvan Dayı’dır.
 
XVII. yüzyılda Polonya’da yaşayan,
Dünya’nın yuvarlak olduğunu ve Güneş’in
etrafında döndüğünü açıklayan bilim
insanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Newton
B) Bacon
C) Kopernik
D) Pascal
E) Erasmus
CEVAP C
 
XIX. yüzyılda İstanbul, İzmir, Selânik, Beyrut ve İskenderiye gibi Osmanlı Devleti’nin işlek liman şehirlerinde
doğmuş ve yaşamış İtalyan, Fransız ve İngilizlerden oluşan, ortak dilleri Fransızca olup biraz Türkçe ve Arapça bilen
kendilerine özgü bir kültürü olan zümre aşağıdakilerden hangisidir?
A) Martolos
B) Maruni
C) Gebran
D) Levanten
E) Levendat
CEVAP D
 
1916'da imzalanan Sykes-Picot
Antlaşmasına göre Musul'un aşağıdaki
devletlerden hangisine bırakılması
öngörülmüştür?
A) Osmanlı
B) İngiltere
C) Almanya
D) Fransa
E) ABD
CEVAP D
 

2018 Pyeongchang Kış Olimpiyatları Maskotları Aşağıdakilerden hangileridir?

Kore mitolojisi ve kültürü ile ilişkili bir hayvan olduğu için maskot olarak bir kaplan seçti

 İlk Türk kadın savaş pilotu: Sabiha Gökçen

İlk Türk kadın tiyatro oyucusu: Afife Jale

İlk kadın bakan: Türkan Akyol

İlk kadın başbakan: Tansu Çiller

İlk kadın belediye başkanı: Sadiye Hanım

İlk kadın hâkim: Suat Berk

İlk kadın büyükelçi: Filiz Dinçmen

İlk kadın doktor: Safiye Ali

İlk kadın profesör: Prof.Dr. Fazıla Şevket Giz

İlk kadın vali: Lale Aytaman

İlk kadın romancı: Fatma Aliye Topuz

İlk kadın siyasetçi: Emine Semiye Hanım

İlk kadın rektör: Prof.Dr. Saffet Rıza Alpar

İlk kadın kaymakam: Özlem Bozkurt

İlk kadın gazeteci: Selma Rıza

İlk kadın beyin cerrahı: Aysima Altınok

İlk kadın heykeltıraş: Sabiha Bengütaş

Kamera karşısına geçen ilk kadın: Bedia Muvahhit

İlk kadın yönetmen: Cahide Sonku

İlk kadın muhtar: Gül Esin (Gülkız Übbül)