MEB Yurt dışı görevi için yapılan sınavda çıkan mülakat soruları örnekleri

MÜLAKATLARDA ÇIKMIŞ SORULAR
1) Divan Edebiyatı nazım biçimlerinden olan "müstezat" ı açıklayın.
2) Orta Asya'da kurulan Göktürk Devleti'nin önemi nedir?
3) Sevr Antlaşması'nın önemi nedir?
4) Garip Akımı ve özellikleri nelerdir?
5) Azınlıkların kurdukları dernekler ve özellikleri nelerdir?
6) Engizisyon mahkemeleri nerede ve ne amaçla kurulmuştur?
7-OECD
8-NAZİRE
9-DİVANÇE
10-SANAYİ NEFİSE MEKTEBİ
Sanayi-i Nefise Mektebi, 1 Ocak 1882'de kurulmuş ve bugünkü Mimar Sinan Güzel Sanatlar
Üniversitesi adıyla eğitime devam eden sanat okuludur (akademi).
Sanayi-i Nefise Mektebi, Paris'te hukuk ve resim öğrenimi görmüş Osman Hamdi Bey'in, II.
Abdülhamit tarafından Sanayi-i Nefise Mektebi Müdürlüğü'ne tayin edilmesiyle resmen
kurulmuştur. 1 Ocak 1882'deki bu tayin ile ilk adımları atılan okul, Türkiye'nin ilk güzel
sanatlar okuludur. Kuruluşundaki resmi adı, kuruluş fermanındaki şekliyle Mekteb-i Sanayi-i
Nefise-i Şahane 'dir. Okulun adı, resmi yazışmalarda ve dönemin arşiv belgelerinde ise
Sanayi-i Nefise Mekteb-i Âlisi olarak geçer.
Okul binasının yapımı, kütüphane oluşturulması, akademik ve idari kadro temini gibi
meseleler halledildikten sonra, okul eğitime resmen 2 Mart 1883 tarihinde başladı. Okulun ilk
binası şimdiki İstanbul Arkeoloji Müzesi'nin ana giriş kapısının hemen karşısına, Çinili
Köşk'ün yanına inşa edilen, 5 derslik ve 1 atölyeden ibaret olan ve 1916 yılına kadar okul
binası olarak hizmet vermiş bir binadır. Okul, Ticaret Nezareti'ne bağlı olarak kurulmuştu ve
resim, heykel, mimarlık, hattatlık bölümlerinden oluşması düşünülmüştü.
Cumhuriyetin kurulmasından sonra Sanayi-i Nefise Mektebi'nin ismi 1928'de İstanbul Devlet
Güzel Sanatlar Akademisi'ne dönüştürüldü.
11-LOZAN ANT.
12-ERZURUM KONG.
13-BİYOGRAFİ OTOBİYOGRAFİ MONOGRAFİ ARASINDAKİ FARK
14-SEMANTİK
15-Sempozyum
16-Hükümetin Kuruluş aşamaları
17-Başbakanı kim atar?
18-Wilson İlkeleri
19-Divan-ı Kebir?
20-Türkiye'nin GSMH sı ne kadardır?
21-Anayasanın 62 maddesi? C. Yabancı Ülkelerde Çalışan Türk Vatandaşları Devlet, yabancı
ülkelerde çalışan Türk vatandaşlarının aile birliğinin, çocuklarının eğitiminin, kültürel
ihtiyaçlarının ve sosyal güvenliklerinin sağlanması, anavatanla bağlarının korunması ve yurda
dönüşlerinde yardımcı olunması için gereken tedbirleri alır.
Anayasa ile ilgili notlar...
1) Sermayenin tamamı yada bir kısmı devlete ait olan kuruluşlara ne denir?
KİT (Kamu İktisadi Teşebbüsü)
2) ) Belediye yönetimi ile ilgili bilgiler?
a)Belediye başkanı belediye yönetiminin başıdır. b)Belediye meclisi ve belediye encümeni
birer yerel yönetim birimleridir c)Belediye başkanı belediye meclisine başkanlık eder
3)Türkiye Cumhuriyetinin Anayasaları Nelerdir?
1921 Anayasası, 1924 Anayasası, 1961 Anayasası, 1982 Anayasası
4) Türkiye Cumhuriyeti Anayasalarından hangisi en uzun süre yürürlükte kalmıştır?
1924 Anayasası
5) Cumhurbaşkanı olmadığı zaman yerine kim vekalet eder?
TBMM Başkanı
6) Ölen bir kimsenin mal varlığının kimlere ne kadar verileceği konusu hangi hukuk dalının
kapsamına girer?
Medeni Hukuk
7) Ülkemizde uygulanmakta olan Hükümet modeli hangisidir?
Kabine Sistemi
8)Toplum Hayatını düzenleyen yazısız kurallar Nelerdir?
a)Gelenekler b)Görenekler c)Ahlak Kuralları
9) Toplum Hayatı düzenleyen yazılı kurallar nelerdir?
a)Hukuk Kurulları b)Anayasa
10) Millet Vekili olan bir kimse bu görevi süresince TBMM’nin onayı olmadan
sorgulanamaz, tutuklanamaz, yargılanamaz, hakkında yargı işlemi yapılamaz, buna Yasama
Dokunulmazlığı denir. Millet Vekillerine böyle bir hakkın tanınması neye yöneliktir? Yasama
görevi sırasında her türlü etki ve baskı altında kalmalarını engellemeyi amaçlar.
11) Evlenme, Boşanma, miras, gibi konulardaki anlaşmazlıklar sonucu açılan davalara hangi
mahkemeler bakar?
Adli Mahkemeler.
12) Adam öldürme, adam yaralama, hırsızlık vb. açılan davalara hangi mahkeme bakar?
Ceza Mahkemeleri.
13) Ülke ve toplum güvenliği açısından bazı özel durumlarda temel hak ve özgürlükler
kısmen yada tamamen kısıtlanabilir. Kişi Hak ve Özgürlüklerinden hangisi hiçbir durumda
kısıtlanamaz?
Yaşama Hakkı.
14) Kişi hak ve özgürlüklerinden hangileri savaş, olağan üstü hal ilan edilmesi gibi nedenlerle
kısıtlanabilir?
a)Toplantı ve gösteri yürüyüşü yapma b)Siyasi faaliyette bulunma c)Yerleşme ve Seyahat
özgürlüğü d) Haberleşme özgürlüğü
15) Günümüzde sanatçıların yapmış oldukları kasetler internet ortamında sanatçıdan habersiz
olarak çoğaltılıp dağıtılmaktadır. Bu hangi hakkın ihlal edildiğinin göstergesidir?
Telif Hakkı
16) Bir icadın, icadı yapan kişiden habersiz olarak kullanılması, çoğaltılması hangi hakkın
ihlal edildiğini gösterir?
Patent hakkı
17) Devletin temel görevlerinden hangisi toplumda birlik ve dayanışmanın, ülkede çağdaş ve
uygar bir görünüm kazanmasına katkı sağlar?
Halkın Eğitim ihtiyacını karşılamak ve modern eğitim kurumları açmaktır.
18) Anayasamızın Dayandığı Temel İlkeler Nelerdir?
a)Atatürk İlkelerine bağlılık b)Milli Egemenlik c)Demokratik ve Laik Devlet d)Temel Hak ve
Hürriyetlere dayanmak
19) Sermayesinin tamamı yada bir kısmı devlete ait olan kuruluşlara KİT (Kamu İktisadi
Teşebbüs) denir.( Ziraat Bankası,Halk Bankası)
20) Türkiye 2001 yılı başlarında girdiği ekonomik krizden iki yıl sonra çıkmaya başlamıştır.
Türkiye’nin ekonomik krizden çıkma yolunda ilerlediğini gösteren kanıtlar nelerdir?
a)Reel faizlerin düşmesi b)Türk Lirasının değer kazanması c)Uluslar arası derecelendirme
kuruluşlarının Türkiye’nin notunu artırması d)Devlet Borçlanma faizlerinin azalması
1) Bilim ve Kültür alanlarında Milletlerarası işbirliğini geliştirerek Dünya barışana katkıda
bulunmayı amaçlayan uluslar arası kuruluşun adı nedir?
UNESCO
22) Ülkemizde yasa çıkartma yetkisi kime aittir?
Halk Tarafından seçilen Millet Vekillerine (TBMM)’ye aittir.
23) TBMM Üyeleri kimlerden oluşur?
Başbakan, Devlet Bakanları, ve Milletvekillerinden oluşur.
24) Çalışan işçilerin haklarının korunması, işverenlerin yapacağı haksızlıkların önlenmesi ve
işçi ile işveren arasındaki anlaşmazlıkları çözümü için sendikalar oluşturulmuştur.
25) İl’lerde en yetkili birim amiri kimdir?
Vali
26)İlçelerde en yetkili birim amiri kimdir?
Kaymakam
27) Köyü yöneten kimdir?
Köy Muhtarı
28) Hasta ziyaretinde bulunmak, büyüklere saygı göstermek, bayramlarda akraba ziyareti,
toplumu düzenleyen hangi kurallardandır?
Görgü Kuralları
29) Devlet içerisinde yasama, yürütme ve yargı faaliyetlerinin ayrı ayrı organlar tarafından
yerine getirilmesine ne denir?
Güçler Ayrılığı İlkesi denir.
30) Hangileri Federal devlettir?
Almanya, ABD, Rusya
31) Ulus Devlet’e örnek (Basit Devlettir)
Türkiye,Yunanistan,Suriye
32) Tek Kişinin hakimiyetine dayanan devlet şekline ne denir?
Monarşik Devlet
33) Din Kurallarına göre kurulup idare edilen devletler yönetim bakımından nasıl
devletlerdir?
Teokratik Devletlerdir.
34)Toplum ilişkilerini düzenleyen kurallardan hangisi herkesi bağlar ve karşılıklı sözleşme
esasına dayanır?
Hukuk Kuralları
35) Belediye Başkanlığı Seçimi Kaç Yılda Bir Yapılır?
5 Yılda
36) Ülkemizde uygulanmakta olan hükümet modeli kabine sistemidir. Bu sisteme ne zaman
geçilmiştir?
Cumhuriyetin ilanı ile geçilmiştir.
37) Toplum ilişkilerini düzenleyen kurallardan hangisine uyulmaması durumunda Devlet
tarafından cezai yaptırımlar uygulanır?
Hukuk Kuralları
38) Hürriyetler Kamu hürriyeti ve siyasi hürriyetler olmak üzere iki kısma ayrılır. Siyasi
hürriyetlere örnek veriniz?
a)Millet Vekili olmak için aday olmak b)Belediye seçimlerinde oy kullanmak c)Siyasi
partilerden birine üye olmak d)Belediye Meclisi üyeliği için aday olmak.
39) Hakimiyet Hakkı doğrudan ulusa ait olan devlet şekli hangisidir?
Demokratik devlet.
40) Ülkemizde yapılan seçimler sonunda hangisinin gerçekleşmemesi koalisyon hükümeti
kurulmasını gerektirir?
Hiçbir siyasi partinin Mecliste çoğunluğu sağlayamaması
41) Ölen bir kimsenin mal varlığının kimlere ne kadar verileceği konusu hangi hukuk dalının
kapsamına girer?
Medeni Hukuk
42) Seçimlerde bütün vatandaşların serbestçe; hiçbir şekilde ırk, cins, düşünce, din ve mezhep
ayrımı gözetilmeden oylarını kullanabilmeleri ve yönetime katılabilmeleri neyin gereğidir?
Genel Oy Prensibinin
43) İktidarı oluşturan partiler dışında en gazla Millet Vekiline sahip olan partiye ne ad
verilir?
Ana muhalefet Partisi
44) Demokrasi yönetimlerinde birden fazla siyasi partinin bulunması hangisinin
gerçekleşmesi açısından önemlidir?
Farklı görüş ve düşüncelerin yönetime katılması
45) Siyasi Partilerin kapatılmasında kesin kararı hangi mahkeme verir?
Anayasa Mahkemesi
46) Günlük Yaşamımızda uymaya çalıştığımız –Büyüklerin ellerini öpmek –Yemek yerken
konuşmamak –Karşılaştığımız kişilere selam vermek gibi davranışlar toplum ilişkilerini
düzenleyen kurallardan hangisi ile ilgilidir?
Gelenekler
47) Siyasi Partilerin Gelirleri Nelerdir?
a)Üye aidatları b)Parti rozetlerinin satışlarından elde edilen gelirler c) Hazine yardımı
d)Partiye yapılan bağışlar
48)Ülkemizde demokrasi yönetimlerinden hangisi uygulanmaktadır?
Temsili Demokrasi
49) Bir Siyasi partinin mecliste grup kurabilmesi için en az kaç millet vekiline sahip olması
gereklidir?
20 Millet Vekili
50) Meclis çalışmalarında sık sık gündeme gelen “Salt Çoğunluk” ne demektir?
Meclis Üye sayısının yarısından bir fazlası

51) 1839’da kabul edilen Tanzimat Fermanı’na göre mahkemeler açık olacak, hiç kimse
yargılanmadan cezalandırılmayacaktı. Tanzimat Fermanı’nın getirdiği bu yenilik hangi alanda
şeffaflaşmayı sağlamaya yöneliktir?
Adalet
52) 1982 Anayasasına göre anayasa maddelerinin değiştirilebilmesi için TBMM üyelerinden
en az ne kadarının yazılı teklifi gereklidir?
Üçte birinin yazılı teklifi gereklidir.
53) Yüksek Seçim Kurulunun görevleri nelerdir)
a)İllerden çıkarılacak Millet Vekili sayısının belirlenmesi b)İl ve İlçe seçim kurullarının
oluşturulması c)Oy sayım işlerinin takip edilmesi d)Seçim sonuçlarına yapılan itirazların
değerlendirilmesi
54) İlk Demokrasi yönetimi hangi toplumda görülmüştür?
Yunanlılar
55) Anayasamıza göre seçimler sonunda en çok oyu alan siyasi parti, Mecliste çoğunluğu da
sağlamışsa iktidara gelir. Bu durum demokrasi ilkelerinden hangisi ile ilgilidir?
Çoğunluk Prensibi
56) Cumhur Başkanını kim seçer?
Halk
57) Savaş ilanına kim karar verir?
TBMM
58) Bakanlar Kurulunu ve Bakanları kim denetler?
TBMM
59) Kanun koymak, değiştirmek, kaldırmak kimin görevidir?
TBMM
60) Genel Kurmay Başkanını kim atar?
Cumhurbaşkanı
61) Bakanlar Kurulu tarafından ilan edilen sıkı yönetim, seferberlik ve savaş hali
durumlarının kaldırılmasına veya devam ettirilmesine karar vermek hangisinin görevidir?
TBMM
62) Hangisinin gerçekleşmemesi durumunda Cumhurbaşkanı tarafından TBMM seçimlerinin
yenilenmesine karar verilir?
Kırk Beş Gün içinde hükümetin kurulamaması
63) Millet Vekili seçilme yaşı en az kaçtır?
25
64) Millet Vekili seçimlerinde aday olabilmek için Eğitim düzeyi en az ne olmalıdır?
İlkokul Mezunu
65) Cumhur Başkanı Seçilebilme yaşı en az kaçtır?
40
66) Başbakanın, TBMM tarafından “Yüce Divan’a” sevk edilmesi hangisinin
gerçekleşmesine neden olur?
Hükümet istifa etmiş sayılır.
67) Anayasamıza göre Başbakan kime karşı sorumludur?
TBMM
68) TBMM Üyeleri üye sayısında çeşitli nedenlerden dolayı azalmalar olur. Bu durumda
eksilen millet vekillikleri ile ilgili “ara seçimler” yapılır. Hangisinin gerçekleşmesi ara
seçimlerin yapılmasını gerekli hale getirir?
Boşalan üye tam sayısının %5’ine ulaşması durumunda Ara Seçim yapılır.
69) Adli, idari ve askeri mahkemeler arasında görev ve karar anlaşmazlığının olması
durumunda hangi yola başvurulur?
Uyuşmazlık Mahkemelerine başvurulur.
70) İllerin çıkaracakları millet vekili sayısını hangisi belirler?
Yüksek Seçim Kurulu
71) Anayasalardan hangisi ile ilk kez “güçler ayrılığı” ilkesi kabul edilmiştir?
1961 Anayasası
72) Ülkemizde haksızlığa uğradığını düşünen bir kimse iç hukuk yollarını tükettikten sonra
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvurabilmektedir. Türkiye bu mahkemenin verdiği
kararı uygulamaktadır. Bu durum Neyin göstergesidir?
Ülkemizde Uluslar arası Hukuk Kurallarının da geçerli olduğunun göstergesidir.
73) Anayasa Mahkemesi üyeleri kim tarafından seçilir?
Cumhurbaşkanı
74) Cumhurbaşkanı seçilebilmek için en az kaç yaşında olmak gerekir?
40 Yaşında
75) Anayasamıza göre TMBB üyesi olmayan bir kimsenin Cumhurbaşkanlığına aday
olabilmesi için hangisi gereklidir?
TBMM Üye sayısının en az Beşte Biri tarafından aday gösterilebilmesi gereklidir.
76) Anayasamıza göre Cumhurbaşkanının, varsa siyasi partilerle ilişiğinin kesilmesi
gerekmektedir. Bu durum Cumhurbaşkanının hangi özelliğindendir?
Bu durum Cumhurbaşkanının tarafsızlığı ile ilgilidir.
77) Adliye Mahkemeleri tarafından verilen karar ve hükümlerin son inceleme yeri neresidir?
Yargıtay
78) Yasaların anayasaya aykırı olup olmadığına hangisi karar verir?
Anayasa Mahkemesi
79) Siyasi Partilerin mali denetimini hangisi yapar ?
Anayasa Mahkemesi
80) Cumhurbaşkanı’nın yurt dışında olduğu durumlarda yerine kim vekalet eder.?
TBMM Başkanı
81) Meslek ilkelerine aykırı davranan hakim ve savcılar haklarında gerekli işlemleri yapmak
ve cezai yaptırımlar uygulama görev ve yetkisi kime aittir?
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu
82) Cumhurbaşkanı’nı görevi ile ilgili suçlardan dolayı yargılama görevi kime aittir?
Anayasa Mahkemesi
83) 1982 Anayasası’na göre “Hiçbir organ, makam, merci veya kişi yargı yetkisinin
kullanılmasında Mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez, genelge gönderemez,
tavsiye ve telkinde bulunamaz” Anayasamızda yer alan bu hüküm neyi gerçekleştirmeye
yöneliktir?
Yargı bağımsızlığını
84) 1982 Anayasasına göre doğrudan halkın oylarıyla seçilerek görev başına kimler gelir?
TBMM üyeleri, Belediye Başkanı ve Muhtarlar.
85) 1982 Anayasasına göre hangi bakanların TBMM seçimlerinden önce çekilmeleri ve
yerlerine bağımsızların atanması gerekir?
Ulaştırma Bakanı, Adalet Bakanı, İçişleri Bakanı
86) Ülkemizde yapılan seçimlerde sık sık kullanılan “Genel Oy” kavramı ne demektir?
Her Vatandaşın, millet vekili veya yerel yönetim seçimlerinde, yaş ve sezginlik dışında başka
bir nitelik aranmadan oy hakkına sahip olmasına Genel Oy denir.
87) Yargı Yetkisi Türkiye tarafından da kabul edilmiş olan İnsan Hakları Mahkemesi hangi
uluslar arası kuruluş içinde yer almaktadır?
Avrupa Konseyi
88) 1982 Anayasasına göre bir siyasi partinin Anayasa Mahkemesi tarafından temelli
kapatılma nedenleri nelerdir?
a)Yabancı devletlerden veya uluslar arası kuruluşlardan maddi yardım alması b)Tüzük ve
programlarının laiklik ilkesine aykırı olması c)Tüzük ve Programlarının eşitlik ilkesine aykırı
olması d)Demokratik devlet ilkelerine aykırı eylemlerin odağı haline gelmesi
89) Hangisi “Doğal Yargıç” güvencesinin bir sonucudur?
Hiç kimsenin kanunen tabi olduğu mahkemeden başka bir merci önünde yargılanmaması.
90) 2001 yılının Nisan ayında “5 Yılda 1 Milyar Çocuğa Eğitim” kampanyasını başlatan Sivil
Toplum Örgütü hangisidir?
Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı
91) Birleşmiş Milletler Teşkilatı hangi olaydan sonra kurulmuştur?
II. Dünya Savaşından sonra
92) Türkiye’de yapılan yeniliklerden hangisi doğrudan halkın yönetime olan katılımını
artırmıştır?
Kadınlara Seçme ve Seçilme hakkının verilmesi
93) Hangisi Türk tarihinde Batılı anlamda ilk demokratikleşme hareketlerinin başlamasını
sağlamıştır?
Tanzimat Fermanın İlan edilmesi
94) Anayasamızın 55. maddesine göre “Devlet, Çalışanları yaptıkları işe uygun adaletli bir
ücret elde etmeleri ve diğer sosyal yardımlardan yararlanmaları için gerekli tedbirleri alır”
Anayasamızda yer alan bu madde temel haklardan hangisi ile ilgilidir?
Ekonomik Haklar
95) Toplu İş sözleşmesinin yapılması sırasında uyuşmazlıklar çıkabilmektedir. Bu durumda
işçilerin “Greve gitme” kanuni haklarındandır.
96) Anayasamıza göre İlköğretim herkes için zorunlu ve devlet okullarında parasızdır. Bu
durum “Eşitlik İlkesinin” bir gereğidir.
97) İnsan Hakları konusunda, “Magna Karta,Amerikan bağımsızlık Savaşı, Fransız İhtilali,
Birleşmiş Milletler” yenilikler getirmiştir.
98) Anayasamızda yer alan seçme ve seçilme hakkı, hem hak hem de görev niteliğindedir.
99) Anayasamızda yer alan Dernek Kurma hangi haklardandır?
Çalışma Hakkı
100) Az elemanla en iyi bir şekilde vergi toplamak “Vergide Tutumluluk Kuralı” nin
gereğidir.
101) Hangisi Kişi dokunulmazlığının gereğidir?
Hiç Kimse zorla çalıştırılamaz, angarya uygulanamaz.
102) “Askerlik yapmak”, Vatandaşların doğrudan ülke güvenliğine katılmalarını sağlamaya
yöneliktir.
103) TBMM Üyeleri Kimleri Temsil eder?
Milleti
104) Bir kişinin milletvekili seçimlerinde oy kullanabilmesi için en az kaç yaşını doldurmuş
olması gerekir?
18
105) Devlet Denetleme Kurulu hangisine bağlıdır?
Cumhurbaşkanlığı
106) Cumhurbaşkanı’nın TBMM tarafından kabul edilen ve kendisine gönderilen kanunları
kaç gün içinde yayımlaması veya bir daha görüşülmek üzere geri göndermesi gerekir?
15 Günde
107) Bütçe ve Kesin hesap kanun tasarılarını hangisi kabul eder?
TBMM
108) Birleşmiş Milletlerin çocuklara eğitim ve sağlık yardımı sağlamak amacıyla çalışan
kuruluşu hangisidir?
UNICEF
109) 1-Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, 2-Çağdaş Yaşamı Destekleme derneği 3-İlköğretim
Okullarına Yardım Vakfı 4-Türk Eğitim Derneği bu sivil toplum kuruluşlarının temel amacı
Ne ile ilgilidir?
Eğitim
110) 1-Önemli konularda halkoyuna başvurulmasını öngörme 2-İki Meclisli yasama sistemini
benimseme, hangi anayasamızın özelliklerindendir?
1961 Anayasası
111) Anayasamızın Değiştirilemeyecek Hükümleri Nelerdir?
1-Türkiye Devleti Bir Cumhuriyettir. 2-Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir
bütündür. 3-Milli Marşı İstiklal Marşı’dır. 4 Başkenti Ankara’dır.
112) TBMM genel oyla seçilen kaç millet vekilinden oluşur?
550
113) Hangisi Anayasa Mahkemesi’ne üye olmada aday gösterilemez?
Milli Güvenlik Kurulu
114) TBMM tarafından kabul edilen kanunları kim yayınlar?
Cumhurbaşkanı
115) Hangisi Milli güvenliğin sağlanmasında ve Silahlı Kuvvetler’in yurt savunmasına
hazırlanmasından TBMM’ye karşı sorumludur?
Genel Kurmay Başkanı
116) Genel Seçimlerin Gerçekleştirilmesinde uyulan ilkeler nelerdir?
a)Oy kullanırken hiçbir başkanın söz konusu olmaması b) Herkesin, oyunu gizli kullanması
c)Herkesin kullandığı oyun eşit ağırlıkta olması c) Oyların sayımının ve dökümanın açık
olarak yapılması.
117) Türkiye’de zorunlu eğitim çağındaki tüm kız çocukların ilköğretime erişimini sağlamaya
yönelik “Haydi Kızlar Okula” kampanyası Milli Eğitim Bakanlığı ile hangi kuruluşun işbirliği
ile yürütülmektedir?
UNICEF
118) Türkiye’de eğitimi yaygınlaştırmak ve eğitimin kalitesini artırmak üzere hükümetlerin
en fazla dış mali kaynak sağladığı uluslar arası kuruluş hangisidir?
Dünya Bankası
119) Cumhur Başkanlığı Seçimleri Kaç Yılda bir Yapılır?
7 Yılda
120) Genel Seçimler Kaç Yılda bir yapılır?
5 Yılda
121) Osmanlı İmparatorluğunda İlk Anayasal Gelişme Hangisidir?
Sened-i İttifak
122) İlk Osmanlı Anayasası (İlk Türk Anayasası) Hangisidir?
Kanun-u Esasi
123) Kanun-u Esasi Ne zaman kabul edilmiştir?
23 Aralık 1876 yılında bir ferman ile ilan edilmiştir.
124) 1876 Kanun-u Esasi (İlk Türk Anayasası) hangi padişah zamanında ilan edilmiştir?
II. Abdülhamit
125) Türk Anayasa tarihinde ilk yazılı anayasa hangi yıl kabul edilmiştir?
1876
126) Hükümeti Kurma görevi verilmiş olan partiye ne ad verilir?
İktidar Partisi
127) Basın Araçları Nelerdir?
1-Televizyon Kanalları, 2-Radyo 3-Dergi 4 Gazete
128) Yürürlükte olan Anayasamız Hangi yılda kabul edilmiştir?
1982
129) Ülkemizde kimsesiz ve bakıma muhtaç çocukların bakımını hangi kuruluş üstlenmiştir ?
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
130) Yangın söndürme birimi olarak çalışan itfaiye hangi birime bağlıdır?
Belediye
131) İnsan haklarının uluslar arası düzeyde korunmasında Uluslar arası belgeler nelerdir?
a)İnsan hakları evrensel bildirisi b)Çocuk hakları sözleşmesi
132) Ülkemizde milli güvenliği sağlayan kuruluşlar
a)Türk Silâhlı Kuvvetleri b)Emniyet Örgütü c)Jandarma
133) 1982 Anayasasına göre yeni bir ilin kurulması hangi kurumun alacağı kararla
gerçekleşir?
TBMM
134) Türkiye Cumhuriyeti’nde serbest piyasa kuralları çerçevesinde özel ve kamu kuruluş
firmaları arasındaki uyuşmazlıklara bakmak, piyasadaki tekelleşmeleri önlemek hangi
kurumun görevidir?
Rekabet Kurumu
135) Üniversitelerin en üst yöneticisi olan rektörler hangi makamca atanır?
Cumhurbaşkanı
136) Dünyanın en gelişmiş ve zengin sekiz ülkesinin oluşturduğu birliğe Ne ad verilir?
G-8 Ülkeleri
137) Doğrudan seçimle iş başına gelen yöneticiler Kimlerdir?
1-Muhtar, 2-Belediye Başkanı, 3-Belediye Meclis Üyeleri 4-İl Özel İdare Meclisi Üyeleri 5-İl
Genel Meclisi Üyeleri
138) 1982 Anayasasına göre TBMM’nin görev ve yetkileri nelerdir?
1-Bakanları denetlemek 2-Başbakanı denetlemek 3-Kanunları gerektiğinde değiştirmek 4-
Hükümetin sunduğu bütçeyi görüşmek
139) Anayasa değişikliklerinin hangisiyle laiklik ilkesi Anayasada yer almaya başlamıştır?
1924 Anayasasında, 1937’de yapılan değişiklikle,
140) Türkiye Cumhuriyeti’nde halk, yöneticilerini hangi yolla belirler?
Seçimle
141) Hukuka aykırı olarak bir kişinin malına veya canına karşı yapılan saldırılara karşı kişinin
kendini savunmasına hukuken ne ad verilir?
Meşru müdafaa
142) Yönetimin Makamlarından hangisi yaptığı eylemlerden dolayı sorumlu tutulamaz?
Cumhurbaşkanı
143) Anayasanın 89. maddesine göre TBMM tarafından hazırlanıp, cumhurbaşkanının
onayına sunulan onaylar kaç gün içinde yayımlanmak zorundadır?
Cumhurbaşkanı 15 gün içinde Resmi Gazetede yayımlamak zorundadır.
144) Cumhurbaşkanının onayına sunulan yasa hangi gazetede yayımlanır?
Resmi Gazetede
145) Banka Denetleme ve Düzenleme Kurulu Hangi kuruma bağlıdır?
Özerk bir yapıdadır.
146) Cumhurbaşkanlığına bağlı “Devlet Denetleme Kurulu” tüm kamu kurum ve
kuruluşlarında, meslek kuruluşlarında her türlü inceleme araştırma ve denetleme yapabilir.
Ancak bazı kuruluşlar Devlet Denetleme Kurulunun görev alanının dışında kalır ve denetleme
yapamazlar. Devlet Denetleme Kurulu hangisini denetleyemez?
Yargı Organlarını
147) Birleşmiş Milletler Örgütü’nün içinde yer alan eğitim, bilim ve kültür kuruluşunun adı
nedir?
UNESCO
148) Yönetim tarzları genel olarak merkezi ve yerel olmak üzere ikiye ayrılır. İl Özel İdareleri
hangi gruba girer? Yerel Yönetim
149) Türkiye’de yaşanan her ekonomik krizin ardından olduğu gibi 21 Şubat 2001 ekonomik
krizinde de belli koşullarla Türkiye’ye orta ve uzun vadede kredi sağlayan uluslar arası
kuruluş hangisidir?
IMF
150) Uluslar arası para fonunun kısaltması?
IMF

151) Kamu İktisadi Teşebbüslerinin (KİT) Özelleştirilmesinin Yararları Nelerdir?
1-Devletin Yükünü azaltmak. 2-Mal ve Hizmetlerin niteliğini artırmak 3-Siyasilerin
müdahalesini engellemek.
152)Temel Haklar Nelerdir?
Temel haklar:yaşama,yürütme,yargı organlarını,idare makamlarını diğer kuruluş ve kişileri
bağlayan temel hukuk kurallarıdır. Çeşitleri: yaşam, sağlık, eğitim, seçme seçilme hakkıdır.
153)Yaşam hakkı niçin gereklidir?Ölüm cezasıyla bağlantısını yazınız?
Yaşam hakkı insanın öldürülmemesini güvence altına alır.Herkes yaşama,maddi ve manevi
varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir.Ölüm cezası bir yasaya dayanarak yetkili
mahkeme tarafından verilmiş olsa bile yaşam hakkının ihlalidir.Yaşam hakkının mahkemece
ölüm cezasına çarptırılmasıdır.
154)Kişi dokunulmazlığı hakkı niçin gereklidir?
Kişi dokunulmazlığı,bireyi devlet görevlilerinden ve başka kişilerden gelen tehdit ve
saldırılara karşı korur.yaşam hakkının korunması,can güvenliğinin sağlanması ve vücut
bütünlüğüne dokunulmamasını güvence altına alır.
155)Sağlık hakkının güvence altına alınabilmesi için devlete düşen görevleri yazınız?
*Halka temiz ve ucuz içme suyu sağlamak*Çeşitli hastalıklara neden olan çevre kirliliğini
önlemek*Ekonomik gücü yeterli olmayan vatandaşlara parasız sağlık hizmeti vermek*Aşı
kampanyası gibi sağlık tarama hizmetlerini yaygınlaştırmak.
156)Eğitim hakkı nedir?Eğitim konusunda devletimize düşen görevler nelerdir?
Kişinin bir insan olarak sahip olduğu haklarının bilincine varması eğitimle
mümkündür.Buda,eğitim hakkı sayesinde gerçekleşir.*Devlet maddi kaynaklarını öncelikle
eğitime ayırmalıdır.*Devletin,eğitim dışında işsizliğin önlenmesi sağlık hakkının ve sosyal
güvencenin sağlanması gibi görevleri vardır.
157)Özel yaşamın gizliliği neden gereklidir?
Kişinin özel yaşamı ve aile içindeki yaşamı,devletin,toplumun ve başkalarının
karışamayacağı bir alandır.İşte bu yüzden özel yaşamın gizliliği önemlidir.
158)Oy verebilmenin koşullarından 5 tane yazınız?
*18 yaşını doldurmuş olmak*Askeri öğrenci olmamak*Hapishanelerde mahkum olarak
bulunuyor olmamak.*Askerliğini er ve erbaş olarak yapmış olmak.
159) Köy Yönetimi Kimlerden Oluşur
Muhtar ve İhtiyar Heyetinden oluşur.
160) Köy öğretmeni ihtiyar heyetinin doğal üyesidir.
161) Köy muhtarının, köylülerden, gelirlerine göre vergi alarak köy işlerinde kullanılmasına
ne denir? Salya
163) Köylülerin ortaklaşa cami, çeşme, okul yapmalarına nedir?
İMECE
164) En küçük ve en büyük idari birim hangileridir?
En küçük idari birim köy, en büyük idari birim ise il’dir.
165) Aşağıdakilerden hangisi demokrasinin temel ilkeleri Nelerdir?
a)Milli egemenlik b) Eşitlik d) Siyasi partiler
166) TBMM’ deki Milletvekilleri hangi yöntemle meclise girerler?
Seçimle
167) Yönetim şekillerinden hangisinde dine dayalı kurallar egemendir?
Teokrasi
168) “Halk iradesine dayanan yönetim şeklidir” bu kavram hangi yönetim şeklinin
özelliklerindendir?
Demokrasi
169) Demokrasilerde siyasi faaliyetler hangi organın etkinliği ile yürütülür?
Partiler
170) Ülkemizde kurulan ilk siyasi parti hangisidir?
Cumhuriyet’in ilk partisi, Mustafa Kemal’in 9 Eylül 1923′te kurduğu Cumhuriyet Halk
Fırkası oldu.
171) Hangileri sivil toplum örgütüdür?
A)Sendikalar b)Vakıflar c)Dernekler
172) Demokrasiye uygun davranışlar Nelerdir?
a) Söz hakkının eşit olması b) İfade özgürlüğü d) Herkesin Oy kullanma hakkının olması
173) Demokratik anlayışın yerleşmesinde ilk yer alan unsur?
Aile,
174) kamuoyunun oluşmasında televizyon, Basın, Gazete, Dergi en etkili kitle iletişim
araçlarıdır.
175) Devletin temel amaçları Nelerdir?
a) Bağımsızlığı korumak c) Ülke bütünlüğünü sağlamak d) Halkın refah ve huzurunu
sağlamak
176) Yürütme yetkisi kimlere aittir?
Cumhurbaşkanı ve bakanlar kurulu
177) Vatandaşların sahip olduğu hak ve özgürlükler Nelerdir?
a)Eğitim hakkı b)Konut Dokunulmazlığı c))Sağlık hakkı d) Seçme ve Seçilme hakkı.
178) Hangisi hem bir vatandaşlık hakkı hem de bir vatandaşın devlete karşı görevlerinden
biridir?
Seçme ve Seçilme Hakkı
179) Vatandaşların devlete karşı görevleri Nelerdir?
a) Oy Kullanma b) Askerlik Yapma c)Vergi vermek
180) Ülkemizde belediye ve muhtarlık seçimlerine katılmak için en az kaç yaşında olmak
gerekir?
30
181) Demokratik ülkelerde oy verme ve oy sayımı işlemi nasıl yapılır?
Oy verme gizli yapılır, oy sayımı ise açık yapılır.
182) Anayasamızın değiştirilemez maddeleri nelerdir?
İlk üç madde Anayasamızın değiştirilemez maddeleridir. Bunlar a) Yönetim şekli
Cumhuriyettir
b) Laik, sosyal bir hukuk devletidir c) Resmi dili Türkçe, başkenti Ankara’ dır
183) Kimler seçimlerde oy kullanamaz?
a) Askeri öğrenciler b) Er ve erbaşlar c) Ceza evindeki hükümlüler
184) Milleti meydana getiren öğeler nelerdir?
a) Dil birliği b) Din birliği c) Tarih birliği
185) Atatürk’ün Temel ilkeleri Nelerdir?
a)Cumhuriyetçilik b) Halkçılık c)Laiklik d)Devletçilik e)İnkılapçılık f)Milliyetçilik
186) T.C. vatandaşı olan her erkek kaç yaşında askerlik yapmak zorundadır ?
20
187) İş verenin iş yerindeki faaliyeti durdurarak işçileri topluca iş yerinden uzaklaştırmasına
ne ad verilir?
Lokavt
188) Demokrasinin tanımları?
a)Başkalarının haklarına saygılı kendi haklarına sahip çıkabilen insanların yaşama şeklidir.
b)İyi olgun, saygılı ve gönlü sevgi dolu insanların yaşama şeklidir.c)Halkın kendi kendini
yönetmesidir.
189) Demokrasinin ilkeleri nelerdir?
a)Milli egemenlik c)Hürriyet ve eşitlik d)Siyasi partiler
190) İşçilerin beraberce işi bırakarak iş yerindeki faaliyeti durdurmasına ne ad verilir?
Grev
191) Devletin yargı görevini hangi kurum yerine getirir?
Mahkemeler
192) “Toplumu ilgilendiren bir sorun üzerinde halkın benimsediği ortak düşünce kanaattir. ”
Bu tanım neyi anlatmaktadır?
Kamuoyu’nu
193) Cumhurbaşkanını kim seçer?
TBMM
194) Kamuoyu nedir?
Herhangi bir konu hakkında toplumun benimsediği genel düşüncedir.
195) Devleti meydana getiren öğeler nelerdir?
Vatan, ulus, egemenlik
196) Sosyal devlet nedir?
Vatandaşları arasında aşırı gelir farkını ortadan kaldıran devlete denir.
197) Temel haklar ve özgürlükler ilk kez nerede yer almıştır?
İnsan hakları Evrensel Beyannamesinde.
198) Temel haklar ve özgürlükler anayasamızda kaç grupta ve hangi isimlerde yer alırlar?
a)Kişiye bağlı haklar, b)sosyal ekonomik haklar , c) siyasal haklar
199) Çocuk hakları beyannamesi ne zaman kabul edildi?
Birleşmiş Milletler tarafından 1959’da
200) Ulaştırma nedir?
İnsanların ,malların ,haberlerin bir yerden başka bir yere ulaştırılması etkiliğidir.
201) Atatürk; “Her birey istediğini düşünmek, istediğine inanmak, kendine mahsus siyasi bir
fikre sahip olmak, istediği dinin gereğini yapmak ya da yapmamak hak ve hürriyetine sahiptir.
Kimsenin fikrine ve vicdanına hakim olunamaz.” Sözü ile aşağıdakilerden hangisinin önemini
belirtmiştir?
İnsan hak ve hürriyetlerinin
202) Askere gitmek için gerekli şartlar nelerdir?
a) Erkek olmak b) 20 Yaşını doldurmuş olmak C) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
203) 1982 yılında neden yeni bir anayasaya ihtiyaç hissedilmiştir?
Mevcut anayasanın günün ihtiyaçlarına tam olarak cevap verememesi
204) “Maddi yönden yardımlaşma” her türlü para ve mal yardımına denir.Hangileri Maddi
yardımlaşmadır?
a-Depremzedelere çadır yardımı b-Fakirlere erzak yardımı c-Zekat
205) Dış ticaret yaptığımız ülkeler arasında ilk sırayı hangi ülke alır?
Almanya
206) Anayasa ile ilgili kavramlar nelerdir?
a-)Anayasa devletin temel kanunudur bYasama, yürütme,yargı ile ilgili düzenlemeler yer alır
c-)Vatandaşların devlete ve birbirlerine karşı hak ve ödevlerini gösterir
207) Hangisi devletin mali kaynaklarının başında gelir?
Vergi
208) Yurdumuzu iç ve dış tehlikelere karşı savunma görevini hangi kuruluş üstlenmiştir?
Türk Silahlı Kuvvetleri
209) köy yönetimi kimlerdin oluşur?
a) Köy derneği b) Muhtar c) İhtiyar heyeti
210) Cumhurbaşkanın yurt dışına v.b. nedenlerden dolayı geçici olarak görevinin başında
bulunmaması durumunda yerine kim vekalet eder?
TBMM Başkanı
211) Cumhurbaşkanı en fazla kaç kez seçilebilir?
2 kez, Cumhurbaşkanı anayasamıza göre 2 kez secilebilir
212) T.C. Devleti hangi anayasaları kullanmıştır?
a) 1921 b)1924 c) 1961 d) 1982
213) Atatürk’ün “Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir.” sözü demokrasinin hangi temel
ilkesini açıklamaktadır?
Milli egemenlik
214) 7 Kasım 1982 Anayasa’sı Türk tarihindeki kaçıncı anayasadır?(Osmanlı dahil)
5. Anayasadır.
215) Belediyenin görevleri nelerdir?
a)Fiyat tespit eder b)Asayişi sağlar c)Denetlemeler yapar
Genel Kültür ve Genel Yetenek...
1) “Sinekli Bakkal” Romanının Yazarı Aşağıdakilerden Hangisidir?
A) Reşat Nuri Güntekin
B) Halide Edip Adıvar
C) Ziya Gökalp
D) Ömer Seyfettin
Cevap : ( B )
2) Aşağıda Verilen İlk Çağ Uygarlıklarından Hangisi Yazıyı İcat Etmiştir?
A) Hititler
B) Elamlar
C) Sümerler
D) Urartular
Cevap : ( C )
3) Tsunami Felaketinde En Fazla Zarar Gören Güney Asya Ülkesi Aşağıdakilerden
Hangisidir?
A) Endonezya B) Srilanka C) Tayland D) Hindistan
Cevap : ( A )
4) 2003 Yılında Euro Vizyon Şarkı Yarışmasında Ülkemizi Temsil Eden Ve Yarışmada
Birinci Gelen Sanatçımız Kimdir?
A) Grup Athena B) Sertap Erener C) Şebnem Paker D) Ajda Pekkan
Cevap : ( B )
5) Mustafa Kemal Atatürk’ün Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl Hangisidir?
A) Bursa B) Ankara C) İstanbul D) Gaziantep
Cevap : ( D )
6)Aşağıdakilerden Hangisi Dünya Sağlık Örgütünün Kısaltılmış İsmidir?
A) Uhw B) Unıcef C) Who D) Nato
Cevap : ( C )
7)Romen Rakamında Hangi Sayı Yoktur?
A) 0 B) 50 C) 100 D) 1000
Cevap : ( A )
8)Bir Gün Kaç Saniyedir?
A) 86000 B) 88600 C) 86400 D) 84800
Cevap : ( C )
9)Üç Büyük Dince Kutsal Sayılan Şehir Hangisidir?
A) Mekke B) Kudüs C) Roma D) İstanbul
Cevap : ( B )
10)Hangi İlimizde Demiryolu Yoktur?
A) Batman B) Kütahya C) Aydın D) Muğla
Cevap : ( D )
1. Türkiye’de Erozyonla mücadele amacıyla kurulan vakfın kısa adı nedir? (Tema)
2. Gece gündüz eşitliği (ekinoks) bir yılda kaç kez gerçekleşir? (2)
3. Nobel ödülleri hangi ülkede verilmektedir? (İsveç)
4. Mimar Sinan'ın Ustalık Dönemi eseri sayılan Edirne'deki eserinin adı nedir?(Selimiye)
5. Türkiye’nin uluslararası otomatik telefon kod numarası kaçtır?(90)
6. Tarihte Türk adıyla kurulan ilk devlet hangisidir?(Göktürk)
7. Altın Palmiye Ödülleri hangi şehrimizde verilmektedir?(Antalya)
8. Amerika kıtasını 2’ye ayıran önemli su geçitinin adı nedir?(Panama)
9. Dünyanın ilk haritasını çizen ünlü Türk denizcisi kimdir?(Piri Reis)
10. UEFA Kupasını alan ilk Türk takımı hangisidir?(Galatasaray)
11)Hangi Ülkenin İki Tane Başkenti Vardır?
A-Güney Afrika
B-Senegal
C-El Salvador
D-Venezuela
E-Kamboçya
Cevap : ( A )
12)Cevdet Bey Ve Oğulları Eseri Kime Aittir?
A-Orhan Pamuk
B-Yahya Kemal Bayatlı
C-Atilla İlhan
D-Samipaşazade Sezai
E-Ahmet Haşim
Cevap : ( A )
13)Bir Sebepten Dolayı Tek Kulağına Küpe Takan Osmanlı Padişahı Kimdir?
A-Kanuni Sultan Süleyman
B-Yavuz Sultan Selim
C-Orhan Bey
D-Fatih Sultan Selim
E-Iı.Abdülhamit
Cevap : ( B )
14)Aşağıdaki Ülkelerden Hangisinin Nüfusu Daha Fazladır
A-İspanya
B-Fransa
C-İngiltere
D-Almanya
E-Türkiye
Cevap : ( D )
15) Aspirinin Hammaddesi Nedir?
A-Söğüt
B-Köknar,
C-Kavak
D-Meşe
E-Gürgen
Cevap : ( A )
Genel Kültür Soruları 2
Genel Kültür Soruları
Soru 1 : Cumhurbaşkanı kaç yılda bir seçilir?
Cevap : 5
Soru 2 : ‘ Türk Devleti bir Cumhuriyettir.’ ifadesi anayasamızın kaçıncı maddesidir?
Cevap : 1
Soru 3 : Cumhurbaşkanı kim tarafından seçilir ?
Cevap : TBMM
Soru 4 : İlk Türkçe sözlük hangisidir?
Cevap : Divan-ı Lugat-it Türk
Soru 5 : Maddi ve manevi açılardan ulus ve ülke çıkarlarını herşeyin üstünde tutma
alışkanlığına ne ad verilir?
Cevap : Milliyetçilik
Soru 6 : Bir akarsuyun belirli bir sürede taşıdığı su miktarına ne ad verilir ?
Cevap : Debi
Soru 7 :Ülkemiz Avrupa Birliğine tam üyelik müzakerelerine hangi yılda başlamıştır ?
Cevap : 2005
Soru 8 : Ticari yada sanayi bir kuruluşu tanıtmak veya herhangi bir malın satışını arttırmak
amacıyla kullanılan çeşitli yolların genel adına ne denir ?
Cevap : Reklam
Soru 9 : Pusulada ( N ) harfi hangi yönü ifade eder ?
Cevap : Kuzey
Soru 10 : Maddenin ölçülemeyen özelliği hangisidir ?
Cevap : Koku
Soru 11 : Çocuk hakları günü hangi tarihte kutlanmaktadır ?
Cevap : 20 Kasim
Soru 12 : 2007 yılında Avrupa Birliğine giren ülkeler hangileridir ?
Cevap : Bulgaristan – Romanya
Soru 13 : Notada durak işareti hangisidir ?
Cevap : Es
Soru 14 : Türkçe hangi dil grubuna girmektedir ?
Cevap : Ural – Altay
Soru 15 : Müzik ezgileri yazılırken sesleri gösteren işaretlere ne ad verilir ?
Cevap : Nota
Soru 16 : Avrupa Birliğini iki kez halk oylamasiyla reddeden ülke hangisidir ?
Cevap : Norveç
Soru 17 : UNICEF nedir ?
Cevap : Birleşmiş Milletler Çocukları Koruma Vakfı
Soru 18 : Kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanıyan ilk ülke hangisidir ?
Cevap : Türkiye
Soru 19 : Daha önce aynı şartlar altında yapılmış olan aynı türden bir spor başarısının
sonucunu aşan ve bununla ilgili resmi makamlar tarafından da kabul edilmiş spor derecesine
ne ad verilir ?
Cevap : Rekor
Soru 20 : Avrupa Birliğinin başkenti neresidir?
Cevap : Brüksel
Soru 21: Hayvanlari koruma günü hangi gündür ?
Cevap : 4 Eylül
Soru 22 : İstiklal Marşımızın bestecisi kimdir?
Cevap : Osman Zeki Üngör
Soru 23 : Telefonu kim icat etmiştir ?
Cevap : Alexander Graham Bell
Soru 24 : İnternet üzerinde en fazla kullanılan arama motoru hangisidir ?
Cevap : Google
Soru 25 : Türkiye’nin en yüksek dağı hangisidir ?
Cevap : Ağrı dağı
Soru 26 : Eurovision ‘da Türkiyeye birincilik getiren sanatçımız kimdir ?
Cevap : Sertab Erener
Soru 27 : Türkiyenin en büyük gölünün adı nedir ?
Cevap : Van Gölü
Soru 28 : Türkiye erozyonla mücadele,ağaçlandirma ve doğal varlıkları koruma vakfının kısa
adı nedir ?
Cevap : TEMA
Soru 29 : Pisagor teoremi hangi bilim dalıyla ilgilidir ?
Cevap : Matematik
Soru 30 : Nötron sayısı farklı proton sayısı aynı olan atomlara ne denir ?
Cevap : İzotop
Soru 31 : ‘İnce Memed’ adli eserin sahibi kimdir ?
Cevap : Yaşar Kemal
Soru 32 : Gayda nedir ?
Cevap : Müzik aleti
Soru 33 : Türkiye sınırları içindeki en uzun nehir hangisidir ?
Cevap : Kızılırmak
Soru 34 : Osmanlı imparatorluğunda ilk halife kimdir ?
Cevap : Yavuz Sultan Selim
Soru 35 : En geniş ormanlık alana sahip bölgemiz hangisidir ?
Cevap : Karadeniz Bölgesi
Soru 36 : Telgrafta hangi alfabe kullanılır ?
Cevap : Mors Alfabesi
Soru 37 : NBA ‘ de oynayan ve All Star’a seçilen türk basketbolcumuz kimdir ?
Cevap : Mehmet Okur
Soru 38 : Mimar Sinanın ‘ustalık eserim’ diye nitelendirdiği cami hangisidir ?
Cevap : Selimiye Cami
Soru 39 : Mimar Sinanın ‘kalfalık eserim ‘ diye nitelendirdiği cami hangisidir ?
Cevap : Süleymaniye Cami
Soru 40 : FIFA Dünya kupasını hangi ülke almıştır ?
Cevap : İtalya
Soru 41 : Birleşik Arap Emirliklerinin başkenti neresidir ?
Cevap : Abu Dabi
Soru 42 : En genç bilim adamı ünvanını elinde tutan türk bilim adamı kimdir ?
Cevap : Oktay Sinanoğlu
Soru 43 : Dünyanın en büyük adasının adı nedir ?
Cevap : Grönland
Soru 44 : Türkiyede bir tek Erzurumda çıkarılan madenin adı nedir ?
Cevap : Oltu Taşı
Soru 45 : Bugün bile adına tıp yemini edilen İspanyol tıp bilgini kimdir ?
Cevap : Hipokrat
Soru 46 : Türkiyenin sınırları dışında türk bayrağının dalgalandığı ve Türk askerlerinin nöbet
tuttuğu yer neresidir ?
Cevap : Caber Kalesi
Soru 47 : Din kurallarına göre idare edilen yönetim biçimi hangisidir ?
Cevap : Teokrasi
Soru 48 : İlk Türk denizci kimdir ?
Cevap : Çaka Bey
Soru 49 : İlk kez hangi türk şair şiirlerinde sevgililerinin adını kullanmıştır ?
Cevap : Karacaoğlan
Soru 50 : Azerbeycan’ın başkenti neresidir?
Cevap : Bakü
Soru 51 : Peygamberler, din büyükleri ve devlet adamları gibi önemli şahsiyetlerin hayatlarını
anlatan kitaplara verilen genel ad nedir?
Cevap : Siyer
Soru 52 : İlk yerli tiyatro eseri kime aittir?
Cevap : Şinasi
Soru 53 : Edebiyatımızda ilk çocuk şiirleri yazan ve bu şiirleri “ Şermin “ adlı şiir kitabında
bir araya getiren şairimiz kimdir?
Cevap : Tevfik Fikret
Soru 54 : Türk sinemasında “sultan” lakabıyla anılan aktris kimdir?
Cevap : Türkan Şoray
Soru 55 : Elektrik akımı ölçü birimi?
Cevap : Amper
Soru 56 : Anayasanın ilk maddesi içeriği neyle ilgili
Cevap : Devletin şekli
Soru 57 : Fransa’da siyasal taşlama oyunu olarak bilinen oyunun adı nedir?
Cevap : Soti
Soru 58 : Sisler Bulvarı, Ben Sana Mecburum adlı şiirlerin şairi kimdir?
Cevap : Atilla İlhan
Soru 59 : Cennet-cehennem mağaraları hangi ilimizdedir?
Cevap : Mersin
Soru 60 : Manisa’nın Spil dağında bulunan “ağlayan kaya “anlamına gelen kayanın mitolojik
adı nedir?
Cevap : Niobe
Soru 61 : Ege’nin incisi İzmir’imizin eski adı nedir?
Cevap : Smyrna ( Simirna)
Soru 62 : Tarihi Aspendos Tiyatrosu hangi ilimizdedir?
Cevap : Antalya
Soru 63 : Türk futbol tarihinin en çok gol atan futbolcusu kimdir?
Cevap : Hakan Şükür
Soru 64 : Hangi sporcumuz futbol dalında altın ayakkabı almıştır?
Cevap : Tanju Çolak
Soru 65 : 2011 Dünya Üniversitelerarası Kış Olimpiyatları hangi ilimizde yapılacaktır?
Cevap : Erzurum
Soru 66 : Fransa cumhurbaşkanı kimdir?
Cevap : Nikolas Sarkozy
Soru 67 : Avrupa Birliği üyesi olmasına rağmen ortak birimi olan Euro’yu kabul etmeyen ve
kendi para birimini kullanan ülke hangisidir?
Cevap : İngiltere
Soru 68 : Yaprak Dökümü adlı romanın yazarı kimdir?
Cevap : Reşat Nuri Güntekin
Soru 69 : Nobel edebiyat ödülünü kazanan ilk Türk yazarımız kimdir?
Cevap : Orhan Pamuk
Soru 70 : Yakın zamanda filmi yapılan Karagöz-Hacivat adlı filmde “Karagöz” rolünü
başarıyla oynayan dünyaca ünlü aktörümüz kimdir?
Cevap : Haluk Bilginer
Soru 71 : Türklerin bilinen ilk alfabesi nedir?
Cevap : Göktürk alfabesi
Soru 72 : Uygurlara ait Türk destanının adı nedir?
Cevap : Türeyiş destanı
Soru 73 : Onuncu cumhurbaşkanımızın adı nedir?
Cevap : Ahmet Necdet Sezer
Soru 74 : İnce Memed adlı eserin yazarı kimdir?
Cevap : Yaşar Kemal
Soru 75 : Kurtuluş Savaşımızı doğrudan işleyen ilk roman nedir?
Cevap : Ateşten Gömlek
Soru 76 : GAP Projesi'nin en önemli barajlarından olan Birecik Barajı, 2000 yılında su
toplamaya basladi ve 2500 yıllık antik kentin beste biri sulara gömüldü. Bu antik kentin adı
nedir?
Cevap : Zeugma ( Belkıs Köyü )
Soru 77 : Divan-ı Lügat’it Türk adlı eserin yazarı kimdir?
Cevap : Kaşgarlı Mahmud
Soru 78 : Cannes Film Festivali'nde "Yaşamın Kıyısında" filmiyle 27 Mayıs 2007'de en iyi
senaryo ödülünü kazanan senarist-yönetmenimiz kimdir?
Cevap : Fatih AKIN
Soru 79 : Çok partili rejim hangi tarihten itibaren gerçekleşmiştir?
Cevap : 1945
Soru 80 : Kendi çocukları olmasına rağmen farklı ırklardan 3 çocuğu evlatlık edinen dünyaca
ünlü sinema sanatçısı çift kimdir?
Cevap : Bradd Pitt-Angelina julie
Soru 81 : Çokeşli evliliğin sosyolojideki adı nedir?
Cevap : Poligami
Soru 82 : İstiklal Marşı’nın bestecisi kimdir?
Cevap : Osman Zeki Üngör
Soru 83 : Kitab-ı Bahriye adlı eseri ve yaptığı haritalarla ünlü denizci kimdir?
Cevap : Piri Reis
Soru 84 : Himalayarda bulunan ve dünyanın en yüksek noktasını oluşturan doruğun adı nedir?
Cevap : Everest
Soru 85 : Dünyanın en derin gölü hangi göldür?
Cevap : Baykal Gölü (Asya’da)
Soru 86 : Daha çok “Monalisa “ tablosuyla tanınan ressam fakat aynı zamanda mucit,
mühendis, heykeltıraş olan ve resim alanındaki çalışmalarını “insan vücudunun oranları”
hakkındaki sağlık çalışmalarına da ışık tutması için kullanan dünyaca ünlü sanatçı-bilim
adamı kimdir?
Cevap : Leonardo da vinci
Soru 87 : Hacı Bektaş Şenlikleri hangi ilimizde yapılmaktadır?
Cevap : Nevşehir
Soru 88 : UNESCO 2007 yılını O’nun yılı ilan etti. Mesnevileriyle tanınan bu ünlü
tasavvufçumuz kimdir?
Cevap : Mevlana
Soru 89 : Uzaydan bakıldığında görülebilen dünyadaki tek yapının adı nedir?
Cevap : Çin Seddi
Soru 90 : 2007 yılında 4 dalda birden “Oscar ödülü” kazanan filmin adı nedir*
Cevap : Köstebek( departed)
Soru 91 : Türkiye’de yaşanan her ekonomik krizin ardından olduğu gibi 21 Şubat 2001
ekonomik krizinde de belli koşullarla Türkiye’ye orta ve uzun vadede kredi sağlayan uluslar
arası kuruluşun adı nedir?
Cevap : IMF
Soru 92 : Osmanlı mimarisi XV. ve XVI. Yüzyıllarda zirveye ulaşır. Bu dönemde Kanuni
adına Süleymaniye Camii, Mostar Köprüsü ve Şehzade Camii gibi önemli eserler veren
Osmanlı mimarı kimdir?
Cevap : Mimar Sinan
Soru 93 : Futbolda büyük başarı göstererek 2000 yılında UEFA ve Süper Kupayı alan futbol
takımımızın adı nedir?
Cevap : Galatasaray
Soru 94 : Şair, roman ve öykü yazarıdır. Özellikle “Hababam Sınıfı” romanıyla tanınan bu
yazarımız kimdir?
Cevap : Rıfat Ilgaz
Soru 95 : “ Dostlar Beni Hatırlasın, Kara Toprak, Uzun İnce Bir Yoldayım “ gibi daha birçok
şiiriyle tanınan ünlü halk ozanımız kimdir?
Cevap : Âşık Veysel
Soru 96 : Atatürk’ü 1919 yılında İstanbul’dan Samsun’a götüren geminin adı nedir?
Cevap : Bandırma Vapuru ( Bandırma Gemisi )
Soru 97 : 2007 yılında yapılan 11. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda, bayanlar 10 bin metrede
gümüş madalya kazanan milli atletimizin adı nedir?
Cevap : Elvan Abeylegesse
Soru 98 : Bu yıl 726'ncısı düzenlenen Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Söğüt Şenlikleri hangi
ilimizde yapılmaktadır?
Cevap : Bilecik
Soru 99 : Şu zamana kadar gelmiş geçmiş şüphesiz en önemli tenor olarak nitelendirilen 2007
yılında ölen, ünlü İtalyan tenorun adı nedir?
Cevap : Luciano Pavarotti
Genel Kültür Soruları 3
Soru 100 : 2003 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye'yi temsil etti ve Eurovision birincisi
oldu. Bu sanatçımız kimdir?
Cevap : Sertab Erener
Soru 101)Dünyamızda iklimlerin değişmesiyle kendi gösteren sorunun genel adı nedir?
Cevap 101:Küresel ısınma
Soru 102)Dünyada özellikle felçli hastalar başta olmak üzere birçok rahatsızlığa umut ışığı
olan, organların kendini yenileyebileceği yolunda önemli adımlar atılan, bilimsel çalışmaları
halen devam eden bilimsel çalışma nedir?
Cevap 102: Kök hücre çalışmaları
Soru 103)2006 yılında gösterime girerek Oskar aday adayı olarak gösterilen Türk Filminin adı
nedir?
Cevap 103: Dondurmam Gaymak
Soru 104)Her hangi bir spor karşılaşmasında spor ahlakına uygun davranan kişilere verilen
ödülün adı nedir?
Cevap 104: Fair play
Soru 105)Türkiye Cumhuriyeti’nin şu ana kadar kaç cumhurbaşkanı olmuştur?
Cevap 105:11 (On bir)
Soru 106)Türkiye Birinci Futbol Ligi’nde en fazla gol atan oyuncu kimdir?
Cevap 106: Hakan Şükür
Soru 107)2007 Avrupa Basketbol Şampiyonası hangi ülkede yapılmıştır?
Cevap 107:İspanya
Soru 108)Piri Reis’in eserinin adı nedir?
Cevap:Kitab-ı Bahriye
Soru 109)Osmanlı Devleti’nde devlet memurlarının pantolon ve fes giyme zorunluluğunu
hangi padişah getirmiştir?
Cevap: II.Mahmut
Soru 110)Ülkemizde kadınlara milletvekili olabilme hakkı hangi yılda verilmiştir?
Cevap:1934
Soru 111) Musul hangi antlaşmayla Irak’a bırakılmıştır?
Cevap: Ankara Antlaşması (1926)
Soru 112)Avrupa üyesi olduğu halde Avro yerine kendi para birimini kullanmaya devam eden
ülke hangisidir?
Cevap: İngiltere
Soru 113)Selçuklularda toprakların gelirlerine göre ayrılmasına ne ad verilir?
Cevap:İkta
Soru 114)TBMM kararıyla 1 Ocak 2005 tarihinde Türk Lirasından kaç sıfır atılmıştır?
Cevap:6
Soru 115)Avusturalya Kıtası’nın en tanınmış hayvanı nedir?
Cevap: Kanguru
Soru 116)Ankara’da bulunan uluslar arası hava limanımızın adı nedir?
Cevap: Esenboğa
Soru 117)Hollanda’nın başkenti neresidir?
Cevap: Amsterdam
Soru 118)İspanya’da geçmişte kurulmuş İslam Devleti’nin adı nedir?
Cevap: Endülüs Emevi
Soru 119)Ay’a ilk defa kaç yılında ayak basılmıştır?
Cevap:1969
Soru 120)Türkiye ile Yunanistan’ı birbirine bağlayan sınır kapısının adı nedir?
Cevap:İpsala
Soru 121)Uluslar arası Adalet Divanı’nı bulunduğu şehrin adı nedir?
Cevap: Lahey (Den Haog)
Soru 122)Kırgızıstan’ın başkenti neresidir?
Cevap:Bişkek
Soru 123)Rumeli Hisarını hangi padişah yapmıştır?
Cevap:Fatih Sultan Mehmet
Soru 124)İpeği ve şeftalisi ile meşhur ilimiz hangisidir?
Cevap:Bursa
Soru 125)Türkiye’nin kuzeyden geçen en uç şehri hangisidir?
Cevap:Sinop
Soru 126)Vücuduna orantılı en küçük kafalı kuş hangisidir?
Cevap:Devekuşu
Soru 127)Güneşe en yakın gezegen hangisidir?
Cevap:Merkür
Soru 128)Amerika ve Asya kıtaları arasındaki okyanus’un adı nedir?
Cevap:Büyük Okyanus
Soru 129)Büyük Okyanus ile Atlas Okyanusu’nu birbirine bağlayan kanalın adı nedir?
Cevap:Panama
Soru 131)Dünyanın en büyük hayvanı nedir?
Cevap:Mavi balina
Soru 132)Türkiye’nin en uzun nehri hangisidir?
Cevap:Kızılırmak
Soru 133)Hangi kan grubu herkesten kan alabilir?
Cevap:AB
Soru 134)Hangi kan grubu herkese kan verir?
Cevap:0
135)Kazakistan’ın başkenti hangisidir?
Cevap:Alma ata
Soru 136)Kuzey Kıbrıs’ın bağımsızlığını tanıyan ikinci ülke hangisidir?
Cevap:Çeçen Cumhuriyeti
Soru 137)Dünya’nın en yüksek tepesi hangisidir?
Cevap:Everest
Soru 138)Türkiye NATO’ya kaç yılında girmiştir?
Cevap:1951
Soru 139)Battaniyeleri ile dünyaca meşhur ilimiz hangisidir?
Cevap:Siirt
Soru 140)Ülkemizde şeker pancarı üretiminin en fazla yapıldığı bölgemiz hangisidir?
Cevap:İç Anadolu bölgesi
Soru 141)Osmanlı Devleti’nin ünlü sanatçılarından Levni sanat dallarından hangisiyle yaptığı
çalışmalarla tanınmıştır?
Cevap:Minyatür
Soru 142)Yurdumuzda en fazla elektrik enerjisi hangi barajdan elde edilir?
Cevap:Keban
Soru 143)’’Sanat Güneşi’’ olarak adlandırdığımız ünlü sanatçımız kimdir?
Cevap:Zeki Müren
Soru 144)Horozları ile meşhur olan ilimiz hangisidir?
Cevap:Denizli
Soru 145)Dünyada insanları cimri olarak adlandırılan ülke hangisidir?
Cevap:İskoçya
Soru 146)Sırbıstan, Karadağ, Hırvatıstan, Bosna Hersek gibi ülkelerin dağılmadan önce
kurdukları devletin adı nedir?
Cevap:Yugoslavya
Soru 147)Cumhurbaşkanı görev yapmadığı durumlarda yerine kim vekalet eder?
Cevap:TBMM Başkanı
Soru 148)Kuduz aşısını kim bulmuştur?
Cevap:Luis Pastör
Soru 149)Ülkemizin yüzölçümü en büyük ikinci gölü hangisidir?
Cevap:Tuz Gölü
Soru 150)Atmosfer’in en alt tabakasına ne ad verilir?
Cevap:Troposfer
Soru 1: Atatürk tarafından 4 Eylül 1919 tarihinde Sivas Kongresi'ndekurulmuş olan
gazetenin adını söyleyiniz?
Cevap 1: İrade-i Milliye
Soru 2: Osmanlı Devletin'de ilk nüfus sayımı hangi padişah zamanında yapılmıştır?
Cevap : ll. Mahmut
Soru 3: Altın Palmiye sinema ödülü hangi film festivalinde verilmektedir
Cevap: Cannes
Soru 4: Dinamiti icadeden ve her yıl adına çeşitli dallarda ödüller verilen ünlü bilim adamı
kimdir?
Cevap: Alfred NOBEL
Soru 5: Everest Tepesine tırmanan ilk Türk dağcı kimdir?
Cevap: Nasuh MAHRUKİ
Soru 6: 22 Temmuz 2007 seçimlerinde milletvekili seçilen milli güreşçimiz kimdir?
Cevap: Hamza YERLİKAYA
Genel Kültür Soruları 4
S1-Voleybol takımında aynı takımda olmalarına rağmen farklı renkte forma giyen oyuncuya
ne denir?
C1- LİBERO

S2-Basketbol takımında oyuncuların forma numarası hangi sayıyla başlar?
C2- DÖRT ( 4 )

S3-Futbol müsabakalarında sahada toplam kaç oyuncu vardır?
C3- 22

S4- 2010 yılında ülkemizde düzenlenecek olan kış olimpiyatları hangi şehirde olacaktır?
C4- ERZURUM

S5-Atletizmde ülkemize dünya 3.lüğü getiren sporcu kimdir?
C5-EŞREF APAK
S6-Asrın güreşçisi lakaplı sporcu kimdir?
C6- HAMZA YERLİKAYA

S7-Bir basketbol maçında bir oyuncu kaç faul alırsa oyun dışında kalır?
C7- 5

S8-Uzun ince raketi olup kaz tüyünden yapılan tüylü topla oynanan oyunun adı nedir?
C8-BADMİNTON

S9-Atletizmde mesafe olarak en uzun koşuya verilen isim nedir?
C9-MARATON

S10-Olimpiyatlarda ilk birinciliğimiz hangi olimpiyattadır?
C10- 1936 BERLİN OLİMPİYAT OYUNLARI'NDA (Güreş- grekoromen 61 kg -Yaşar
Erkan )

S11-Voleybol nerde icat edildi?
C11- 1885 yılında Amerika'da icat edildi.

S12-İki takım arasında, top ve sopalar yardımıyla at üzerinde oynanan oyunun adı nedir?
C12-POLO

S13-İlk mili golümüzü kim atmıştı?
C13-ZEKİ RIZA SPOREL

S14-Avrupa şampiyonu ilk Türk boksör kimdir?
C14-CEMAL KAMACI

S15-Dünya kupasında en fazla şampiyonluk yaşayan futbolcu kimdir?
C15-PELE

S16-Dünya kupasını ilk kez kim kazanmıştır?
C16-