MEB'den Açık Alan,Salon vb. Yerlerin  Kiralanması  hakkında bir yazı yayımladı

DAĞITIM YERLERİNE


İlgi: 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu

Bilindiği üzere, 1739 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinde; “… Okul aile birlikleri, okulların eğitim ve öğretim hizmetlerine etkinlik ve verimlilik kazandırmak, okulların ve maddi imkanlardan yoksun öğrencilerin zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak üzere; ayni ve nakdi bağışları kabul edebilir, maddi katkı sağlamak amacıyla sosyal ve kültürel etkinlikler ve kampanyalar düzenleyebilir, okulların bünyesinde bulunan açık alan, kantin, salon vb. yerleri işlettirilebilir veya işletebilir…” hükmüne yer verilmiştir.
Anılan Kanunun 16 ncı maddesine dayanılarak Bakanlığımız ile Maliye Bakanlığı arasında müştereken hazırlanan Milli Eğitim Bakanlığı Okul Aile Birliği Yönetmeliği 09/02/2012 tarihli ve 28199 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Mevcut Yönetmeliğin uygulanması esnasında ortaya çıkan okul açık alanlarının ve salonlarının okul aile birlikleri tarafından işlettirilmesi veya işletilmesine ilişkin talep ve sorunların giderilmesi için Bakanlığımız ile Maliye Bakanlığı arasında Yönetmelik çalışmaları devam etmektedir.
Yeni Yönetmelik yürürlüğe girinceye kadar mevcut Yönetmeliğin muhammen bedel tespit komisyonu ve bedel tespiti başlıklı 19 uncu maddesinin 4 üncü fıkrasında düzenlenen hüküm gereğince belirlenen bedeller dikkate alınarak okulda bulunan açık alan, spor salonu, pansiyon, çok amaçlı salon, halı saha vb. yerler saatlik, günlük veya haftalık olarak Yönetmeliğin 15 (c) maddesinde sayılan sosyal, kültürel, sportif, kurs, proje, sınav, toplantı kampanya ve benzeri faaliyetlerin yanında ayrıca okul açık alanlarının otopark olarak da kısmi zamanlı olarak okul aile birliklerince eğitim öğretimi aksatmamak şartı işlettirilmesinin ve işletilmesinin uygun olacağı mütalaa edilmektedir. Bu kiralama işlemleri yeni yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile kısmi zamanlı sürenin bitiminde son bulacak olup işleticiler için bu husus herhangi bir hak talebine sebebiyet vermeyecektir.
Bakanlığımızın 14/02/2012 tarihli ve 1007 sayılı yazısı yürürlükten kaldırılmıştır.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.


Yusuf TEKİN
Bakan a. Müsteşar