Milli Eğitim Bakanlığı MEB tarafından 500 maarif müfettiş alımı yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Bakanlık Maarif Müfettişi Mülakat ve Atama Kılavuzu yayımlandı. Son başvuru tarihi 23 Aralık 2016 olarak açıklandı.

müfettiş atama ve mülakat işlemi atama kılavuzu için tıkla

 

 

Buna göre başvurular 19 ila 23 Aralık 2016 tarihleri arasında şahsen alınacak. Sürecin Nisan yayında tamamlanması öngörülüyor.Şube müdürü ve üstü kadrolarda yer alanlar arasından başvurular için gerekli takvim daha sonra açıklanacak

.T.C.MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞITEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞIBAKANLIK MAARİF MÜFETTİŞİ MÜLAKAT VE ATAMA KILAVUZUI. AMAÇBu Kılavuz; 02/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı için ihdas edilmiş olan Bakanlık Maarif Müfettişi kadrolarına atama yapabilmek için yapılacak mülakata ve mülakatta başarılı olanların atama işlemlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemek için hazırlanmıştır.

II. KAPSAMBu Kılavuz; Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığında münhal bulunan Bakanlık Maarif Müfettişi kadrolarına yapılacak atamalar öncesinde uygulanacak mülakata başvuru, mülakatın yapılma ve değerlendirilme şekli, mülakatta başarılı olanların atama işlemleri ile diğer hususları kapsamaktadır.III. DAYANAKBu Kılavuz, 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 36, 37 ve geçici madde 12'ye dayanılarak hazırlanmıştır.

IV. MÜLAKATA BAŞVURABİLECEKLERMilli Eğitim Bakanlığı Bakanlık Maarif Müfettişi mülakatına;1. Maarif müfettişi, eğitim müfettişi, milli eğitim denetçisi ve il eğitim denetmeni unvanlarını ihraz etmiş olup Bakanlık teşkilatında görevli olanlar,2. Milli eğitim uzmanı ve milli eğitim uzman yardımcılarından yönetmelikte belirlenen yabancı dil ve tez şartını karşılayanlar,başvurabilir.3. Bakanlık teşkilatında şube müdürü ve üstü kadrolarda fiilen çalışanlar arasından Bakanlık Maarif Müfettişliğine yapılacak mülakat ve atamalara ilişkin kılavuz daha sonra duyurulacaktır.V. MÜLAKATA BAŞVURUYA ENGEL DURUMLARYukarıda

(IV.) maddede sayılan görevlilerden;1. Aylıktan kesme, benzeri ve üstü disiplin cezası almış olanlar, Bakanlık Maarif Müfettişliği mülakatına başvuramazlar.VI. MÜLAKAT YERİ VE MÜLAKATA BAŞVURU1. Mülakata başvurular, bu Kılavuz ekinde yer alan EK-2 Bakanlık Maarif Müfettişi Mülakat Başvuru, Değerlendirme ve Atama Süreci Takviminde belirtilen sürede yapılır.2. Mülakata başvuru, bu Kılavuz ekinde yer alan EK-1 Bakanlık Maarif Müfettişi Mülakat Başvuru Formu ve ekleri ile Teftiş Kurulu Başkanlığına (MEB Ek Hizmet Binası Milli Müdafaa Caddesi No: 6 Kat: 1 Kızılay/ANKARA) şahsen yapılır.

3. Başvuru formuna, aşağıda belirtilen belgeler noksansız eklenir.

a) Hizmet cetvelinin tasdikli örneği,

b) Aylıktan kesme, benzeri ve üstü disiplin cezası almadığına dair biriminden alınmış yazı,

c) Kendi el yazısıyla düzenlenmiş özgeçmiş,

ç) Görevlerini devamlı yapmaya engel olabilecek hastalıkları olmadığına ve ülkenin her tarafında ve Bakanlıkça belirlenecek çalışma merkezinde görev yapabileceğine dair yazılı beyan,

d) İlgili yönetmelikte belirlenen yabancı dil ve tez şartının karşılandığına ilişkin belgeler (Milli eğitim uzmanı ve milli eğitim uzman yardımcıları için),

e) Vesikalık iki fotoğraf.Yukarıda sayılan belgelerin noksan olduğu başvurular işleme konulmaz.

VII. MÜLAKAT BAŞVURULARININ İNCELENMESİMülakat başvuruları, bu Kılavuzda belirtilen şartlara uygunluğu yönünden Teftiş Kurulu Başkanlığınca kurulacak komisyonca incelenir. Mülakata katılma hakkı kazananlar www.meb.gov.tr internet adresinde duyurulur.VIII. MÜLAKAT KOMİSYONU OLUŞUMU VE ÇALIŞMASI1. Mülakat Komisyonu, Bakanlık Makamı Onayında belirtilen nitelik ve sayıda üyeden oluşur.

Komisyonda yeterli sayıda yedek üye görevlendirilir. Asil üyenin komisyona katılamadığı durumlarda, komisyon yedek üyenin katılımı ile çalışmalarına devam eder.

2. Bakanlık Maarif Müfettişi mülakat ve atama sürecine ilişkin sekretarya Teftiş Kurulu Başkanlığınca yürütülür.

3. Mülakat komisyonu üye tam sayısı ile toplanır.

4. Mülakat komisyonu çalışmaları, ilgi'de belirtilen mevzuat, bu Kılavuz ve Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yürütülür.

IX. MÜLAKAT KOMİSYONUNUN GÖREVLERİ1. Mülakat komisyonu aşağıdaki görevleri yürütür:

a) Mülakata ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak,

b) Mülakata katılan adayların değerlendirmesini EK-3'de yer alan "Bakanlık Maarif Müfettişi Mülakat Değerlendirme Formu"na göre yapmak,c) Mülakata ilişkin itirazları sonuçlandırmak,

ç) Mülakat başarı listesinin düzenlenmesini sağlamak.X. MÜLAKAT KONULARI VE DEĞERLENDİRME AĞIRLIKLARI1. Mülakatta adayın aşağıda belirtilen konularda 100 (yüz) puan üzerinden değerlendirmesi yapılır:

a) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü 20 (yirmi) puan,b) Temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, liyakati ile genel ve fiziki görünümü 20 (yirmi) puan,

c) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı 20 (yirmi) puan,ç) Genel yetenek ve genel kültürü 20 (yirmi) puan,d) Çağdaş, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı 20 (yirmi) puan.

XI. MÜLAKATIN YAPILACAĞI YER1. Bakanlık Maarif Müfettişliği mülakatı, Teftiş Kurulu Başkanlığında (MEB Ek Hizmet Binası Milli Müdafaa Caddesi No: 6 Kat: 1 Kızılay/ANKARA adresinde) yapılır.

XII. MÜLAKATA ALINMA1. Mülakata katılacak adaylar, Başkanlıkça belirtilen günde mülakata alınırlar. Kendilerine bildirilen günde mülakata gelmeyen adaylar herhangi bir hak iddia edemezler.

XIII. MÜLAKATIN DEĞERLENDİRİLMESİ1. Mülakatın değerlendirmesi, bu Kılavuz ekinde yer alan EK-3 "Bakanlık Maarif Müfettişi Mülakat Değerlendirme Formu" esas alınarak yapılır.

2. Mülakatta 100 (yüz) tam puan üzerinden 70 (yetmiş) puan ve üstü alanlar başarılı sayılır.

3. Mülakat başarı listesi en üst puandan başlamak suretiyle düzenlenir. Mülakat başarı listeleri Bakanlık Maarif Müfettişi alım kaynakları gözetilerek ayrı ayrı düzenlenir.

XIV. MÜLAKAT SONUÇLARININ İLANI VE İTİRAZ1. Mülakat sonuçları, mülakat değerlendirmesi tamamlandıktan sonra Bakanlığın www.meb.gov.tr internet adresinde duyurulur. 2. Mülakat sonucuna itiraz, sonuçların ilan edildiği günü takip eden beş iş günü içinde Teftiş Kurulu Başkanlığına (MEB Ek Hizmet Binası Milli Müdafaa Caddesi No: 6 Kat: 1 Kızılay/ANKARA) şahsen başvurarak yapılır.

3. İtirazlar, itiraz süresi bittikten sonra mülakat komisyonu tarafından beş iş günü içinde incelenerek karara bağlanır ve mülakat başarı listesi kesinleştirilir. İtiraz sonucu ayrıca ilgilinin iletişim (e-mail) adresine yazılı olarak bildirilir.

XV. MÜLAKAT SONUÇLARININ MAKAMA SUNULMASI VE UYGULAMA1. Başkanlıkça, kesinleştirilen mülakat başarı listesi Bakanlık Makamının Onayına sunulur.2. Başarılı aday sayısının EK-4 Bakanlık Maarif Müfettişi Atanacak Kadrolar Listesinde yer alan kadro sayısından fazla olması durumunda, atamalar en yüksek puandan başlamak suretiyle yapılır.3. Atanabilecek adayların puanlarının eşitliği halinde memuriyetteki hizmet süresi fazla olan, eşitliğin bozulmaması halinde kura yoluyla belirlenen adayın ataması yapılır.4. Kadro yetersizliği nedeniyle ataması gerçekleştirilemeyen başarılı adayların, ilgili Kanunda belirtilen süre içinde herhangi bir nedenle münhal kadro oluştuğunda, bu münhal kadrolara başarı sırası gözetilerek atamaları yapılabilir.

XVI. BAKANLIK MAARİF MÜFETTİŞLİĞİNE ATAMA1. Mülakatta başarılı olan adayların atamaları, 02/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 13 üncü maddesi hükmüne göre, EK-4 Bakanlık Maarif Müfettişi Atanacak Kadrolar Listesinde belirtilen kadrolardan durumlarına uygun olanlara yapılır.

2. Bakanlık Maarif Müfettişi olarak ataması yapılanlar, 657 sayılı Kanunda belirtilen süre içinde göreve başlarlar. Süresi içinde göreve başlamayanların ataması iptal edilir. Ataması iptal edilenlerle ilgili işlemler genel hükümlere göre yürütülür.XVII. DİĞER HUSUSLARMilli Eğitim Bakanlığının bu kılavuzda değişiklik yapma hakkı saklıdır. Yapılan değişiklikler bu kılavuzda belirtilen yöntemle duyurulur.

MÜLAKATA BAŞVURUYA ENGEL DURUMLAR Yukarıda (IV.) maddede sayılan görevlilerden; 1. Aylıktan kesme, benzeri ve üstü disiplin cezası almış olanlar, Bakanlık Maarif Müfettişliği mülakatına başvuramazlar.

MÜLAKAT SONUÇLARININ İLANI VE İTİRAZ 1. Mülakat sonuçları, mülakat değerlendirmesi tamamlandıktan sonra Bakanlığın www.meb.gov.tr internet adresinde duyurulur.

NOT: Bakanlık teşkilatında şube müdürü ve üstü kadrolarda fiilen çalışanlar arasından Bakanlık Maarif Müfettişliğine yapılacak mülakat ve atamalara ilişkin kılavuz daha sonra duyurulacaktır.