Müdür, Müdür Başyardımcılığı ve Müdür Yardımcılığı sınavı örnek soruları - TC Inkılap ve Anayasa notları ve örnek sorular

 

Atatürk'ün yazdığı Tarihi hatıra Kitabı: Nutuk. "1919 yılı Mayısı”nın 19”uncu günü Samsun”a çıktım." sözü ile başlar. 1919-1927 yılları arasını anlatır. İlk olarak Türk Tayyare Cemiyeti tarafından iki cilt halinde basılır. “Nutuk“un bu ilk baskısı, henüz Harf Devrimi gerçekleştirilmediği için Arap harfleriyle yapılır. Kitabı 15 Ekim 1927-23 Ekim 1927 tarihleri arasında yapılan Cumhuriyet Halk Partisi Büyük Kongresinde 6 günde okunmuş ve bu okuma günde 6 saatten 36 saat 31 dakikaya sığdırılmıştır.

Mustafa Kemal çanakkale savaşında hangi cephelerde savaşmıştır? ARIBURNU CONKBAYIRI

Mondros Ateşkes antaşması nerede imzalanamıştır? LİMNİ ADASININ MONDROS LİMANINDA

Yararlı cemiyetlerin tümü nerede birleştirilecektir? SİVAS KONGRESİNDE

I.Dünya savaşında gizli antlaşmaları savaştan çıkıp kim dünyaya duyurdu? RUSYA

Siyasi alandaki devrimler

Saltanatın Kaldırılması (1 Kasım 1922)
Ankara’nın Başkent Olması (13 Ekim 1923)
Cumhuriyetin İlanı (29 Ekim 1923)
Halifeliğin Kaldırılması (3 Mart 1924)
Çok Partili Rejim Denemeleri ( Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, 1924, Serbest Cumhuriyet Fırkası, 1930)
Kadınlara siyasi hakların verilmesi (1930 Belediye – 1933 Muhtarlık – 1934 Milletvekili)
Toplumsal ve Sosyal alanda yapılan devrimler___________________

Kadınların Erkeklerle Eşit Haklara Sahip Olması(1934)
Şapka ve Kıyafet Devrimi (Şapka Kanunu), (25 Kasım 1925)
Lakap ve Unvanların Kaldırılması (26 Kasım 1934)
Soyadı Kanunu (21 Haziran 1934)
Laiklik (1928)
Milletlerarası Takvim ve Saatin, Yeni Rakamların Kabulü ve Ölçülerde Değişiklik (26 Aralık 1925 – 26 Mart 1931)
Tekke ve zaviyelerin kapatılması (30 Kasım 1925)
Eğitim ve kültür alanındaki devrimler____________________________

Millet Mekteplerinin Açılması (1928)
Öğretimin Birleştirilmesi (3 Mart 1924)
Medreselerin Kapatılması (1924)
Maarif Teşkilatı Hakkında Kanun (1926)
Harf Devrimi (1 Kasım 1928)
Güzel Sanatlarda Yenilikler(1928)
Türk Tarih ve Dil Kurumlarının Kurulması (12 Nisan 1931, 12 Temmuz 1932)
Dil Devrimi (1932)
Üniversite Reformu (1933)
Üniversite Öğreniminin Düzenlenmesi (31 Mayıs 1933)
Hukuk alanındaki devrimler_____________________________________

Mecellenin Kaldırılması (1924 – 1937)
Türk Medeni Kanunu (1924 – 1937)
Türk Ceza Kanunu (1926).
Yeni Anayasanın Kabulü (1924)
Teşkilat-ı esasiye Kanunu (1921)
Şer’iyye Mahkemelerinin Kapatılması (1924)
________ Ekonomi alanındaki devrimler__________________________

İzmir İktisat Kongresi (1923)
Aşar(Öşür) Vergisinin Kaldırılması (17 Şubat 1925)
Çiftçinin Özendirilmesi(1925)
Örnek Çiftliklerin Kurulması (1925)
Tarım Kredi Kooperatifleri’nin Kurulması (1925)
Kabotaj Kanunu (1 Temmuz 1926)
Sanayi Teşvik Kanunu (28 Mayıs 1927)
Toprak Reformu (1929)
ve II. Kalkınma Planları(1933, 1937)
Yüksek Ziraat Enstitüsü’nün Kurulması (1933)
Ticaret ve Sanayi Odalarının Kurulması (1935)

KISA SORU VE CEVAPLAR

1-Mustafa Kemal’in Manastır Askeri İdadisinde tanıştığı arkadaşlarından hangisi O’nda hitabet ve edebiyat sevgisinin gelişmesine neden olmuştur?

CEVAP: Ömer Naci

 2- Mustafa Kemal’in Manastır Askeri İdadisinde tarihe ilgi duymasını sağlayan öğretmeni kimdir?

CEVAP: Kolağası Mehmet Tevfik Bey

3- Mustafa Kemal’in değişim ve gelişime açık bir kişilik kazanmasında, çağdaş yaşamı benimsemesinde en fazla etkili olan şehir hangisidir?

CEVAP: Selanik

4-Mehmet Emin Yurdakul Mustafa Kemal’i hangi alandaki düşünceleriyle etkilemiştir?

CEVAP: Milliyetçilik, milli kültür,milli birlik ve beraberliği temel alan düşünceleriyle Atatürk’ü etkilemiştir.

5-Atatürk’ü  vatanseverlik, özgürlük,ulusal irade gibi düşünceleriyle etkileyen yazarımız hangisidir?

CEVAP:Namık Kemal

6- Mustafa Kemal’i etkileyen yabancı düşünür ve yazarlar kimlerdir?

CEVAP:Jean Jacques Rousseau, Montesquieu

7-Mustafa Kemal ilk görevine hangi rütbeyle nerede başlamıştır?

CEVAP: Kurmay Yüzbaşı rütbesiyle Suriye’de bulunan Şam şehrinde başlamıştır.

8-Mustafa Kemal’in Şam’da kurduğu gizli cemiyetin ismi nedir?

CEVAP: Vatan ve Hürriyet Cemiyeti

9-Trablusgarp Savaşı’nın temel sebebi nedir?

CEVAP: Sanayileşme sürecine giren İtalya’nın hammadde ihtiyacını karşılamak için Trablugarp’a saldırması.

10-Osmanlı Devleti’nin Trablugarp’ı savunmasını zorlaştıran sebepler nelerdir?

CEVAP: Mısır İngiliz işgalinde olduğu için kara bağlantısı kopmuştu.Donanma çürümeye terk edildiği için denizden de yardım gönderilemiyordu.

11-Osmanlı Devleti’nin Trablusgarp’ı savunma yöntemi nasıl olmuştur?

CEVAP: Gizlice gönderilen Osmanlı subayları Trablusgarp halkını örgütleyerek başarılı olmuşlardır.

12-İtalya Osmanlı Devleti’ne gözdağı vermek için nereyi de işgal etmiştir?

CEVAP: Oniki Ada

13-Osmanlı Devleti’nin Afrika Kıtasındaki varlığını sona erdiren anlaşma hangisidir?

CEVAP: Uşi Anlaşması

Mustafa Kemal'in okuduğu okulları şöyle sıralayabiliriz :
1) Mahalle Mektebine başladı sonra
2) Şemsi Efendi Okulu‘na geçti ve ilkokulu burada bitirdi.
3) Selanik Mülkiye Rüştiyesi‘nde ortaokula başladı ancak mahalledeki komşusundan da etkilenerek ortaokul 3. sınıfta okulunu değiştirdi ve,
4) Selanik Askeri Rüştiyesi‘ne geçti ve burada ilk askeri eğitimini alarak ortaokuldan mezun oldu.
5) Manastır Askeri İdadisi‘nde lise eğitimine başladı ve tamamladı. Buradan sonra,
6) Harp Okulu‘nu bitirdi. En son olarak da,
7) Harp Akademisi‘nden mezun olarak askerlik görevine başladı.

slide_2

MÜDÜR VE MÜDÜR YARDIMCILIĞI İÇİN GENEL KÜLTÜR SORULARINI GÖRMEK İÇİN TIKLA

-Milli Mücadelenin haklı olduğunu savunan ilk uluslar arası belge aşağıdakilerden hangisidir? Amiral Bristol Raporu

-Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin çöküşünü önlemek üzere ilan edilmiş olan meşruti yönetimi; yıkma amacına yönelik İsyan? 31 Mart Vakası

Trablugarp, Bingazi, Rodos ve Oniki Ada’nın Osmanlı’nın elinden çıkmasına neden olan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir? UŞİ -İtalya Osmanlı arası

I.Balkan Savaşı’na katılmayıp II. Balkan Savaşına katılan devlet aşağıdakilerden hangisidir? Romanya

I.Balkan Savaşı’ndan en karlı çıkan devlet aşağıdakilerden hangisidir? Bulgaristan

Sivas’ta ulusal hale getirilen Temsil Kurulu’nun görevi aşağıdaki hangi olayla sona ermiştir? TBMM Açılınca

Gizli Antlaşmalarla İtalya’ya verilen “İzmir ve çevresi” hangi gelişme sonucunda Yunanlılara verilmiştir?  Paris Konferansı 

Ulusal Mücadeleyi ateşleyen ve halk tarafından benimsenmesine sebebiyet veren ilk olay aşağıdakilerden hangisidir? İZMİRİN İŞGALİ 

TBMM’nin Misak-ı Milli’den verdiği ilk ve ikinci taviz aşağıdaki hangi bölgelerdir? Batum Hatay

İlk TBMM öncelikli hedefi aşağıdakilerden hangisidir? Vatanı kurtarmak

Sevr Antlaşmasının geçersizliğini kabul eden ve TBMM’yi tanıyan ilk devlet aşağıdakilerden hangisidir? Ermenistan Gümrü anlaşması

Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra Osmanlı topraklarını 7. maddeye dayanarak işgal eden ilk devlet ve işgal ettiği yer aşağıdakilerden hangisidir? İngiltere- Musul

Osmanlı Devleti’nde rejimi değiştirmeye yönelik ilk isyan olan, 31 Mart isyanı’nı bastıran grup aşağıdakilerden hangisidir? İttihat ve terakki

I.Dünya Savaşı’nın süresinin uzamasına sebep veren gelişme aşağıdakilerden hangisidir? ÇANAKKALE

I. Kafkas Cephesi II. Kanal Cephesi Osmanlının I.Dünya Savaşında savaştığı yukarıdaki cephelerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir? TAARRUZ CEPHELERİ

Kurtuluş Savaşı örgütlenme döneminde aşağıdaki olaylardan hangisinde ilk defa “ Milli Sınırlardan ” bahsedilmiştir? ERZURUM KONGRESİ

İtilaf Devletleri I.Dünya Savaşı’ndan sonra yapılacak antlaşmaların şartlarını saptamak için aşağıdakilerden hangisinde toplanmışlardır? PARİS KONFERANSI

I.Balkan Savaşı sırasında bağımsızlığını ilan etmiştir? ARNAVUTLUK

M.Kemal 9.Ordu Müfettişi olarak aşağıdaki hangi bölgedeki karışıklıkları ve isyanları önlemekle görevlendirilmiştir? SAMSUN

Milletler Cemiyeti’nin kurulması ve Sömürgeciliğin yerini manda-himayeciliğin alması aşağıdaki hangi olay sırasında gerçekleştirilmiştir? PARİSKONFERANSI

Manda ve Himaye düşüncesi ilk kez aşağıdakilerden hangisinde reddedilmiş ve bağımsızlığa ters olduğu vurgulanmıştır? ERZURUM. son kez ise SİVAS

Paris Barış Konferansı’nda İzmir’in işgal hakkını elde eden Yunanistan’ın İzmir’i haksız yere işgal ettiğini ileri süren ve Türk Milli Mücadelesinin haklı olduğunu savunan ilk uluslar arası belge aşağıdakilerden hangisi ya da hangileridir? Bristol raporu

Aşağıdakilerden hangisi ile M.Kemal ilk kez resmi görevine ters düşmüştür? HAVZA GENELGESİ

Mustafa Kemal Havza Genelgesi’ni yayınladıktan hemen sonra aşağıdakilerden hangisini yayınlamış ve milli mücadelenin PLAN VE programını açıklama fırsatı bulabilmiştir? AMASYA GENELGESİ

Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri Doğu Anadolu’da bir Ermeni Devleti’nin kurulmasını önlemek ve tedbirler almak amacıyla bölgesel amaçlı toplanmıştır? ERZURUM KONGRESİ

İlk kez ulusal egemenlik düşüncesine dayalı bir devlet kurma fikri aşağıdaki hangi gelişme ile yaşanmıştır? AMASYA GENELGESİ. Açık olarak yazılması ise Erzurum Kongresi

Sivas Kongre’si sonrasında milli bilinci uyandırmak ve Kuva-i Milliye’yi halka tanıtmak amacıyla hafta da 2 gün yayınlanan ve milli mücadelenin ilk basın-yayın organı olan gazete aşağıdakilerden hangisidir? İRADE-İ MİLLİYE

M.Kemal Erzurum Kongresi’ne katılmadan önce aşağıdaki hangi görevde bulunuyordu? 9.ORDU MÜFETTİŞİ

Kuva-i Milliye’yi etkin, İrade-i Milliyeyi egemen kılmak esastır. ” KARARI NEREDE ALINDI ERZURUM KONGRESİ

Mustafa Kemal işgallere karşı mitingler düzenleyip, halkı uyarmak ve direniş örgütleri kurmak için ilk çağrıyı aşağıdakilerden hangisinde yapmıştır? HAVZA GENELGESİ

Aşağıdakilerden hangisi İstanbul Hükümetini temsilen Amasya Görüşmelerine katılmıştır? SALİH PAŞA

Milli Mücadele hazırlık ve örgütlenme döneminde “ Ya İstiklal Ya Ölüm ” kararı aşağıdakilerden hangisinde alınmıştır? SİVAS KONGRESİ

Mustafa Kemal Son Osmanlı Mebusan Meclisi Seçimlerinde aşağıdaki hangi şehirden mebus seçilmiştir? ERZURUM

Mustafa Kemal’in Son Osmanlı Mebusan Meclisi’nde Mebuslardan kurulmasını istediği oluşumdur? MÜDAFAAİ HUKUK fakat FELAHI VATAN grubu kurulmuştur. Misaki Milliyi bu grup ilan etti.

“Bu grubu kurmayı vicdan borcu, ulus borcu bilmek durumunda bulunan baylar inançsız idiler, korkak idiler,…bilgisiz idiler.” Mustafa Kemal’in Nutuk’ta geçen bu sözünde kastedilen grup aşağıdakilerden hangisidir? MÜDAFAAİ HUKUK

“Osmanlı sınırları içerisinde yaşayan azınlıklara, komşu ülkelerde yaşayan Türk azınlıklara tanınan haklar oranında haklar tanınacaktır.” Yukarıdaki karar aşağıdaki hangi gelişme sırasında alınmıştır? MİSAKİ MİLLİ

Londra konferansına Ankara hüküeti adına kim katılmıştır? BEKİR SAMİ BEY- Osmanlı'yı Temsilen Tevfik Paşa. Söz hakkını Tevfik Paşa burada TBMM'ye bırakmış. İtilafın planları suya düşmüş.

Atatürk'ün ölümünden sonra çözülen Misak-ı Milli sınırımız: Hatay

HATAYIN iLK CUMHURBAŞKANI: TAYFUR SÖKMEN- İLK BAŞBAKAN ABDURRAHMAN MELEK

CUMHURBAŞKANLARIMIZ:

1. Mustafa Kemal Atatürk
Görevde kaldığı süre: 29 Ekim 1923 - 10 Kasım 1938
2. İsmet İnönü
Görevde kaldığı süre: 11 Kasım 1938 - 22 Mayıs 1950
3. Celal Bayar
Görevde kaldığı süre: 22 Mayıs 1950 - 27 Mayıs 1960
4. Cemal Gürsel
Görevde kaldığı süre: 27 Mayıs 1960 - 28 Mart 1966
5. Cevdet Sunay
Görevde kaldığı süre: 28 Mart 1966 - 28 Mart 1973
6. Fahri Korutürk
Görevde kaldığı süre: 6 Nisan 1973 - 6 Nisan 1980
7. Kenan Evren
Görevde kaldığı süre: 12 Eylül 1980 - 8 Kasım 1982 (Devlet Başkanı), 9 Kasım 1982 - 9 Kasım 1989
8. Turgut Özal
Görevde kaldığı süre: 9 Kasım 1989 - 17 Nisan 1993
9. Süleyman Demirel
Görevde kaldığı süre: 16 Mayıs 1993 - 16 Mayıs 2000
10. Ahmet Necdet Sezer
Görevde kaldığı süre: 16 Mayıs 2000 - 28 Ağustos 2007
11. Abdullah Gül
Görevde kaldığı süre: 28 Ağustos 2007 - 28 Ağustos 2014
12. Recep Tayyip ERDOĞAN
Görevde kaldığı süre: 28 Ağustos 2014 - ........


1921'DEN GÜNÜMÜZE ANAYASALARIMIZ:

1921 ANAYASASI ( TEŞKİLAT-I ESASİYE'Sİ)
Cumhuriyetin ilanından önce Kurtuluş Savaşı devam ederken kabul edilen bir anayasadır.
Ayrıntılı olmayan kısa bir anayasa olup hak ve özgürlüklere yer vermemiştir.
Yasama, yürütme ve yargı güçleri TBMM'de toplanmıştır. (Güçler birliği)
Milli egemenlik ilkesinin kabul edildiği ilk anayasadır.
Türk tarihinin en kısa süreli anayasasıdır.
TBMM Başkanı aynı zamanda Devlet Başkanı'dır.
İlk ve tek yumuşak (kolay değiştirilebilir) anayasadır.
Kuvvetler birliği ilkesini benimsemiştir.
Hükümet, seçtiği vekiller tarafından yönetilir.
Seçimler iki yılda bir yapılır.
Hangi ilin başkent olacağına karar verilmemiştir.

1924 ANAYASASI:

Cumhuriyet döneminin ilk anayasasıdır.
36 yıl yürürlükte kaldığı için en uzun süreli anayasamızdır.
1937 yılında Atatürk ilkeleri bu anayasaya girmiştir.
En uzun süreli anayasadır.
En çok değişiklik yapılan anayasadır.
Kişi hak ve özgürlükler tanınır.
Sosyal haklara yer verilmez
Devletin yönetim şekli cumhuriyettir.
Devletin dini İslam, başkenti Ankara ve dili Türkçe'dir.
Devletin başkenti, rejimi ve bayrağı değiştirilemez.
Yasama ve Yürütme yetkileri meclise aittir.
Yargı, bağımsız mahkemelerce yürütülür.
Seçimler dört yılda bir yapılır.
Not: Devletin dini İslam'dır maddesi 1928 yılında anayasadan çıkarıldı.

1961 ANAYASASI:
Temel insan hak ve özgürlüklerine en fazla yer veren anayasamızdır. Bu nedenle en özgürlükçü anayasamızdır.
Yasama, yürütme ve yargı organları (güçleri) birbirinden tamamen ayrılmıştır. Böylece "Güçler Ayrılığı" kesinleşmiştir.
Devletin "sosyal devlet" özelliği öne çıkartılmıştır.

1982 ANAYASASI:
Bugün kullandığımız anayasamızdır.
1961 Anayasası'nın getirmiş olduğu özgürlüklerde kısıtlamaya gitmiştir.
İnsanların demokrasi bilinci geliştikçe, toplumsal ihtiyaçlara göre günümüze kadar birçok değişiklikler yapılmıştır. 1982'de kısıtlanan hak ve özgürlüklerin kapsamı giderek genişletilmiştir.
En sert anayasadır.

DÜNDEN BUGÜNE REFERANDUMLAR

 referandum-orta

Aşağıdakilerden hangisi Misak-ı Milli’de halkoylaması yapılması istenen bölgeler A)Kars B) İzmir  C) Ardahan D) Batı Trakya

 

1.           Türkiye’nin ilk anayasal belgesi nedir?

1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu - Osmanlının ilk Anayasası 1876 Anayasası

2.            Türkiye’nin en uzun süre yürürlükte kalan anayasası hangisidir?

1924 Anayasası En Kısa olanı: 1921 Anayasası

3.            Çağdaş anlamda dünyanın ilk yazılı anayasası nedir?

1787 ABD anayasası

4.            Yaygın kanaate göre, Osmanlı’da ilk anayasal belge nedir?

1808 Sened-i ittifak

5.            Türkiye’nin en katı anayasası hangisidir?

1982 Anayasası

6.            Yönetmeliklerin nizamnamelere, nizamnamelerin kanunlara, kanunların da anayasaya uygun olması gerektiğini bildiren sisteme ne ad verilir?

Normlar Hiyerarşisi

7.            1982 Anayasasına gö’re, kanun yapma yetkisi kime aiddir?

Türkiye Büyük Millet Meclisi

8.            TBMM seçimleri kaç yılda bir yenilenir?

5 yıl

9.            Kanunlar cumhurbaşkanınca kaç gün içinde yayımlanır?

15 gün

10.         Hangi kanunu cumhurbaşkanı veto edemez?

Bütçe Kanunu

11.         Kanunlar nerede yayınlanır?

Resmi Gazete

12.         1982 Anayasasına göre, kanun teklif etmeye kim yetkilidir?

Bakanlar kurulu ve milletvekilleri

13.         Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve ö’zgürlüklere ilişkin milletlerarası antlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi durumunda ne yapılır?

Milletlerarası antlaşma hükümlerinin uygulanacağı ön görülmüştür.

14.         TBMM tarafından verilen yetkiye dayanılarak hükümetçe çıkarılan düzenleyici işlemlere ne denir?

Olağan Kanun Hükmünde Kararnameler

15.         1982 Anayasasına göre nizamname (tüzük) çıkarma yetkisi kime aiddir?

Bakanlar Kurulu

16.         Kanunların ve tüzüklerin uygulamanmasına ilişkin ayrıntıları gösteren düzenleyici işlemlere ne ad verilir?

Yönetmelik

17.         1839 Tanzimat Fermanı hangi padişah döneminde çıkarılmıştır?

Abdülmecid Sultan

18.         Osmanlı’da halkın askerlik hizmeti yönünden eşitliği hangi belgeyle ortaya çıkarılmıştır?

1839 Tanzimat Fermanı

19.         Tanzimat döneminde etkin olan mahkeme türü hangisidir?

Nizamiye Mahkemeleri

20.         Gayrimüslimlerden alınan cizye vergisinin uygulanmayacağı taahhüdü hangi fermanda ortaya çıkmıştır?

1856 Islahat Fermanı

21.         Türk tarihinin tek yumuşak yazılı anayasası hangisidir?

1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu

22.         Devletin dini İslam’dır, hükmü ne zaman anayasadan çıkarılmıştır?

1928

23.         Devletin vasıfları arasına laiklik ve ilkeler ne zaman eklenmiştir?

1937

24.         Çok partili siyasi hayata ne zaman geçilmiştir?

1946)

25.         27 Mayıs 1960 darbesinden sonra siyasi iktidarın başına gelen kurul hangisidir?

Milli Birlik Komitesi

26.         Kanun hükmünde kararnameler hangi dönemde kabul edilmiştir?

971 – 1973 ara rejimi

27.         Yasama yorumu hangi anayasada kabul edilmiştir?

1924 Anayasası

28.         Kanunların anayasaya uygunluk denetimini gerçekleştirmek için kurulan mahkeme hangisidir?

Anayasa Mahkemesi

29.         Kanunların anayasaya uygunluğunu denetlemek anlamına gelen anayasa yargısı hangi anayasayla getirilmiştir?

1961 Anayasası

31.         1982 Anayasasına gö’re, hangi hallerde temel hak ve hürriyetlerin kullanılması durdurulabilir?

Savaş, seferberlik, sıkıyönetim ve olağanüstü haller

32.         1982 Anayasasına gö’re anayasanın değiştirilmesi teklifi verebilmek için gereken sayı nedir?

Meclis üye tamsayısının 1/3’ü

33.         1982 Anayasasına gö’re, anayasa değişikliği getiren kanun cumhurbaşkanınca hangi halde tasdik edilebilir?

TBMM üye tamsayısının 2/3’ünün kabul etmesi

34.         TBMM üyelerinin meclis çalışmalarındaki oy ve sö’zlerinden sorumlu tutulamamalarına ne denir?

Yasama sorumsuzluğu

35.         TBMM her yıl hangi ayda kendiliğinden toplanır ve TBMM’nin çalıştığı bir dö’neme ne ad verilir?

Ekim ayı – Yasama yılı

36.         TBMM’nin toplantı yetersayısı nedir?

TBMM üye tamsayısının (550) 1/3’üdür.

37.         TBMM’nin karar yetersayısı nedir?

TBMM üye tamsayısının i’ünün 1 fazlasıdır.

38.         Bakanlar Kurulu üyeleri kurula katılamadıkları zaman kime vekalet verebilir?

Diğer bir bakana

39.         TBMM’nin çalışmasını düzenleyen ve maddi anlamda anayasa sayılan düzenleyici işleme ne ad verilir?

TBMM içtüzüğü

40.         TBMM dışında çalışmalarını kendi yaptığı düzenleyici işlemlerle belirleyen kurum hangisidir?

Anayasa Mahkemesi

41.         Bakanlar Kurulunu ve bakanları denetlemek yetkisi kime aiddir?

TBMM

42.         1982 Anayasasına göre, meclisin ara verme veya tatil sırasında olağanüstü toplantıya çağırılması yetkisi kime aiddir?

Cumhurbaşkanı ve Meclis Başkanı

43.         Cumhurbaşkanı makamında bulunmadığı zaman bu makama kim vekalet eder?

Meclis Başkanı

44.         Meclisin bilgi alma ve denetim yolları nelerdir?

1.   Soru 2. Meclis araştırması 3. Meclis soruşturması 4. Genel görüşme 5. Gensoru

45.         1982 Anayasasına gö’re, siyasi partilere kimler üye olamaz?

1.   Yüksek öğrenim öncesi öğrenciler 2. Yüksek yargı memurları 3. Devlet memurları 4. Askeri öğrenciler 5. TSK mensubları

46.         Seçimlerin ve halkoylarının genel idaresi ve denetimi hangi kurumun yetkisindedir?

Yüksek Seçim Kurulu

47.         Bir milletvekili cumhurbaşkanı olursa milletvekilliğinin durumu ne olur?

Milletvekilliği kendiliğinden sona erer.

48.         1982 Anayasasına gö’re, cumhurbaşkanını kim seçer?

TBMM

49.         TBMM cumhurbaşkanını seçemezse ne olur?

TBMM seçimleri yeniler

50.         Cumhurbaşkanlığı genel sekreterliğinin kuruluşu, teşkilat ve çalışma esasları, çalışan atama işlemleri hangi düzenleyici işlemle yapılır.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi

51.         Türkiye Büyük Millet Meclisinin başkanlık divanı kimlerden oluşur?

–              Meclis Başkanı – Başkanvekilleri – Katib üyeler – İdare amirleri

52.         Cumhurbaşkanı seçilme yeterlilikleri nelerdir?

–              Türkiye vatandaşı olmak – 40 yaşını doldurmuş olmak – Yüksek öğrenim yapmış olmak – Önceden cumhurbaşkanlığı yapmamış olmak – Milletvekili olabilme şartlarını haiz olmak

53.         Milletvekili seçilebilme şartları nelerdir?

–              Türkiye vatandaşı olmak – 25 yaşını doldurmuş olmak – İlköğretim mezunu olmak – Mahcur olmamak – Mükellef olduğu askerlik hizmetini yapmış olmak – Kamu hizmetinden yasaklı olmamak – Taksirli suçlar hariç bir yıldan çok hapis veya ağır hapis cezası almamış olmak – Yüz kızartıcı suç işlememiş olmak – Kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesad karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma, terör eylemlerine katılma ve bu gibi eylemleri tahrik ve teşvik suçlarından biriyle hüküm giymiş olmamak

54.         1982 TC Anayasasına göre başbakanı atamak yetkisi kime aiddir?

Cumhurbaşkanı

55.         Bir bakanın Yüce Divan sıfatı verilen Anayasa Mahkemesi’ne sevk edilmesi durumunda ne olur?

Bakanlığı düşer.

56.         TBMM seçimlerinin ertelenmesi hangi halde mümkündür?

Savaş sebebiyle seçimler ertelenebilir.

57.         Cumhurbaşkanının tek başına yapabiceği belirtilen işlemler dışındaki kararların başbakan ve ilgili bakanlarca imzalanması ilkesine ne ad verilir?

Karşı imza ilkesi

58.         Cumhurbaşkanınca kabul edilen Bakanlar Kurulu TBMM’den güvenoyu alamazsa ne olur?

Bakanlar Kurulu işgüder hükümet halini alır. İşgüder hükümetin gündelik devlet işlerini yürütebileceği kabul edilir.

59.         1982 TC Anayasasına gö’re, cumhurbaşkanı TBMM seçimlerinin yenilenmesine hangi hallerde karar verebilir?

1) Bakanlar Kurulu’nun kuruluşta güvenoyu alamaması 2) 99. madde uyarınca Bakanlar Kurulu’nun güvensizlik oyuyla düşürülmesi

3) 111. maddeye göre Bakanlar Kurulu’nun vazife sırasında güvenoyu alamaması 4) Başbakanın istifa etmesi

5) Yeni seçilen TBMM’de başkanlık divanının kuruluşunun tamamlanması üzerine 45 gün içinde yeni Bakanlar Kurulu’nun kurulamaması hallerinde Cumhurbaşkanı TBMM Başkanına danışarak seçimlerin yenilenmesine karar verebilir.

60.         Gensoru teklifi verebilmek için en az kaç milletvekilinin imzası gerekir?

20 milletvekilinin imzası gerekir.

61.         Yargıtay başkanını seçme yetkisi kimdedir?

Yargıtay Genel Kurulu

62.         Anayasa Mahkemesi kararlarının anayasada sayılan ö’zellikleri nelerdir?

–              Kesin hüküm sayılır. – Temyize gidilemez. – İbtal kararları gerekçesi yazılmadan açıklanamaz. – İbtal kararıyla yeni bir uygulamaya yol açacak şekilde hüküm kurulamaz.

–              Kararlar Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. Anayasa Mahkemesi yürürlük tarihini 1 (bir) yılı geçmemek üzere ayrıca kararlaştırılabilir.

–              İbtal kararları geriye yürümez. Yani açık veya zımni şekilde mülga edilen kanunlar, ilga eden kanunun Anayasa Mahkemesi’nce ibtaliyle tekrar yürürlüğe giremez.

– Anayasa Mahkemesi kararları kanun gücündedir.

63.         Hangi düzenleyici işlemlere karşı Anayasa Mahkemesi’nde ibtal davası açılabilir?

–              Kanun

–              Kanun Hükmünde Kararname

–              TBMM içtüzüğü

64.         Hangi işlemler yargı denetimi dışında tutulmuştur?

–              Yüksek Askeri Şura kararları – Cumhurbaşkanının tek başına yaptığı işlemler. – Sıkıyönetim komutanının kararları – Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu kararları

–              Memura verilen uyarma ve kınama cezaları

65.         Cumhurbaşkanının seçilebilmesi için kaç kişinin kabul oyu vermesi gerekir?

Cumhurbaşkanının ilk turda seçilebilmesi için 367 milletvekilinin kabul oyu gereki

66.        Para basılmasına kim karar verir?

TBMM

67.         Başbakanın Yüce Divan’a sevki halinde hükümetin durumu ne olur?

Hükümet kendiliğinden düşer.

68.         Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimlerinden ö’nce hangi bakanların çekilmesi gerekir?

–              Adalet Bakanı – İçişleri Bakanı – Ulaştırma Bakanı

69.         Bakanlar Kurulu milli emniyetin sağlanmasından kime karşı sorumludur?

TBMM’ye karşı

70.         Genel Kurmay Başkanı nasıl atanır?

Genel Kurmay Başkanı, Bakanlar Kurulunun teklifi üzerine cumhurbaşkanınca atanır.

71.         Cumhurbaşkanı katılamadığı zamanlar Milli Güvenlik Kurulu kimin başkanlığında toplanır?

Başbakan

72.         Olağanüstü hal ilan etme yetkisi kime verilmiştir?

Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kuruluna

73.         Cumhurbaşkanı hangi yargı mercilerine atamalarda bulunabilir?

–              Anayasa Mahkemesi – Danıştay – Yargıtay – Askeri Yargıtay – Askeri Yüksek İdare Mahkemesi – Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu

74.         1982 TC Anayasasına gö’re, devletin iktisadi ve sosyal vazifelerinin sınırı nedir?

Mali kaynakların yeterliliği

75.         1982 TC Anayasasına gö’re, seçim kanunlarında hangi ilkeler gö’z önüne alınmalıdır?

–              Temsilde adalet – İdarede istikrar

76.         1982 TC Anayasasına göre, siyasi partiye üye olabilmek için kaç yaşını doldurmuş olmak gereklidir?

18 yaş

77.         Yüksek öğretim elemanlarının siyasi partide vazife olmaları ne şekilde olabilir? Bu elemanlar ancak siyasi fırkanın merkez organlarında çalışabilirler.

78.         İdari mahkemelerce verilen ve kanunun başka bir idari yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme mercii neresi kabul edilir?

Danıştay

79.         Adli, idari ve askeri yargı mercileri arasındaki vazife ve hüküm uyuşmazlıklarını çözümleyen merci neresidir?

Uyuşmazlık Mahkemesi

80.         Hakimler ve Savcılar Kurulunun başkanı kimdir?

Adalet Bakanı

81.         Hangi kanunun anayasaya aykırılığının ileri sürülemeyeceği öngörülmüştür?

İnkılab kanunları

82.         1982 TC Anayasasına göre inkılap kanunları nelerdir?

1.            430 sayılı Tevhidi Tedrisad Kanunu

2.            671 sayılı Şapka İktisası Kanunu

3.            677 sayılı Tekke ve Zaviyelerle Türbelerin Seddine ve Türbedarlıklar ile bir takım ünvanların men ve ilgasına dair kanun

4.            473 sayılı kanunun 110. maddesi ile evlenme akdinin evlendirme memuru önünde yapılacağına dair hüküm.

5.            1288 sayılı Beynelmilel Erkamının Kabulü Hakkında Kanun

6.            1353 sayılı Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanun

7.            2590 sayılı efendi, bey, paşa gibi lakab ve ünvanların kaldırılmasına dair kanun

8.            2596 sayılı Bazı Kisvelerin Giyilemeyeceğine Dair Kanun

83.         Süreli veya süresiz yayın çıkarmak için nereden izin alınmalıdır?

Süreli veya süresiz yayın önceden izin almaksızın ve mali teminat yatırmaksızın çıkarılabilir.

84.         1982 TC Anayasasının başlangıç kısmının anayasal değeri nedir?

176. maddeye göre başlangıç kısmı anayasaya dahildir.

85.         Madde kenar başlıklarının hükmü nedir?

Anayasaya dahil değildir.

86.         Cumhurbaşkanı seçilirken meclisin toplantı yetersayısı nedir?

Üye tamsayısının en az üçte biri ile meclis toplanır.

87.         Bakanlar Kurulu adına, sö’zlü veya yazılı olarak cevaplandırılmak üzere başbakan veya bakanlardan bilgi istemeye ne denir?

Soru

88.        İlk devrede cumhurbaşkanı seçilebilmesi için kaç oy gerekir?

367

89.         1982 TC Anayasasına gö’re fakülte dekanları kim tarafından seçilir?

YÖK

90.         Temel hak ve özgürlüklerin vatandaş olmayanlar için sınırlanma şartları nasıl

• • •• •• * •• öngörülmüştür?

Milletlerarası hukuka uygun olarak kanunla sınırlanması öngörülmüştür.

91.         Anyasaya aykırılığın diğer mahkemelerde ileri sürülüp Anayasa Mahkemesine gelebilmesi için hangi şartlar ö’ngö’rülmüştür?

–              Aykırılık iddiasının bir mahkemede ileri sürülmesi – Aykırılık iddiasının görülmekte olan bir davada ileri sürülmesi.

–              Aykırılık iddiasının davada uygulanacak düzenleme hakkında olması – Aykırılık iddiasının mahkemece ciddi görülmesi veya doğrudan doğruya mahkemenin aykırılık kanısına varması

92.         Anayasa Mahkemesi, anayasaya aykırılık iddiasının diğer mahkemelerde ileri sürülmesi ile ö’nüne gelen işi beş ay içinde çö’zmezse davaya bakan mahkeme kararını neye göre verir?

1982 TC Anayasasının 152/3. maddesine göre davaya bakan mahkeme düzenlemenin anayasaya aykırılığı kanısında olsa da mevcud düzenlemeyi uygular.

93.         Anayasa mahkemesinde doğrudan doğruya ibtal davası açabilmek için esas olarak kaç gün tanınmıştır?

60 gün

94.         Kanunların şekil bakımından anayasaya aykırılığı iddiasında bulunabilmek için

I                                         ••                      ••                   ••                                       ••                  *       ••

kaç gün öngörülmüştür?

10 gün

95.         Anayasa değişikliklerinde denetimin sınırı nedir?

Teklif ve oylama çoğunluğuna ve ivedilikle görüşülememe şartına uyulup uyulmadığı hususu ile sınırlı bir denetim söz konusudur.

96.         Kanun hükmünde kararnamelerin şekil bakımından denetimi kaç gün içinde ibtal davasına konu edilebilir?

60 gün

97.         Anayasa mahkemesinde, anayasa değişikliklerinde ibtale ve siyasi parti davalarında kapatmaya karar verilebilmesi için kaç kişinin kabul oyu gerekir?

7 (3/5 çoğunluk)

98.         Anayasa mahkemesinin çalışma esasları ve üyeleri arasındaki işbö’lümü nasıl düzenlenir?

Anayasa mahkemesi içtüzüğü ile.

99.         Vergi ve benzeri mali yükler hakkında Danıştay ile Sayıştay kararları arasında uyuşmazlık çıkarsa nasıl bir çö’züme gidilir?

Danıştay kararının üstün tutulacağı söylenmiştir.

100.     Milli Güvenlik Konseyi dö’neminde çıkarılmış bir kanunun anayasaya aykırı olduğu kanısına varılırsa hangi yol izlenebilir?

Bu kanunu uygulayacak mahkeme aracılığıyla Anayasa Mahkemesine başvurulabilir.

101-     Üniversite rektörleri kim tarafından atanır?

Cumhurbaşkanı

102-     Anayasa mahkemesi başkanı kaç yıl gö’rev yapar?

4 yıl

103-     Bakanlar kurulu kararlarına karşı açılacak iptal davalarına neresi bakar ?

Danıştay

104-     Danıştay üyeleri kimler tarafından seçilir?

3/4’ü HSYK tarafından, 1/4’ü Cumhurbaşkanı tarafından seçilir.

105-     Milletvekilinin düşürülmesine karşı açılan iptal davalarına hangi mahkeme bakar?

Anayasa mahkemesi

106-      Anayasa mahkemesi kimleri yüce divan sıfatıyla yargılar?

*Cumhurbaşkanını

*             Başbakan ve diğer bakanları

*             Yargıtay, danıştay, askeri yargıtay ve askeri yüksek idare mahkemesi başkan ve üyelerini, başsavcılarını

*             Cumhuriyet başsavcı vekilini

*             HSYK ve Sayıştay başkan ve üyelerini Yüce divanın kararları kesindir.

107-     Parlamenter Sistem Özellikleri?

Devlet başkanını meclis seçer. (Son düzenlemeyle Türkiye’de Cumhurbaşkanını halk seçer. Parlementer sistemden farkımız budur.)

*Devlet başkanı siyasi değildir. Yani hiçbir partiyle bağlantısı yoktur.

*Yumuşak bir kuvvetler ayrılığı vardır.

*             Türkiye bir parlementer sistem örneğidir.

108-      Meşruti Monarşi Nedir?

Meşruti monarşi, meclis ve bir krallığın bulunduğu yönetim şeklidir.

İngiltere, Belçika, Japonya gibi devletler örnek gösterilebilir. Bu devletlerde krallık artık önemini yitirmekle beraber temsili bir özellik kazanmıştır.

109-     Mutlak Monarşi Nedir?

Mutlak monarşi, sadece bir kişinin yönettiği devlet rejimidir.

Oligarşik Devlet Nedir? Bir sınıfın yönettiği devletlerdir.

110-     HABİTAT hangi uluslararası kuruma bağlıdır?

Birleşmiş Milletler’e bağlıdır.

111-     Teokratik Devlet Nedir?

Teokratik Devlet, dini olarak bir kişi yada zümre tarafından yönetilen devlettir.

112-     Cumhurbaşkanı vefat ederse yenisi seçilene kadar yerine kim vekalet eder?

TBMM başkanı