Müdür, Müdür Başyardımcılığı ve Müdür Yardımcılığı sınavı örnek soruları

Örnek konu özetleri ve sorular

Geçmiş yıllarda çıkan sorular

Son değişiklikler

MEB Yönetici Atama Sözlü Sınav Konuları merak ediliyor. İşte MEB Sözlü sınav konuları ve ağırlıkları -- Mevzuat (T.C. Anayasası, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname): %40, -- Analitik düşünme ve analiz yapabilme kabiliyeti: %10, -- Temsil kabiliyeti ve liyakat düzeyi: %10, -- Muhakeme gücü ve kavrayış düzeyi: %10, -- İletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti: %10, -- Genel kültür: %10, f) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi: %10.

BU SENE ÇIKMIŞ SORULAR 2017

SINAVLARDA SORU ÇIKACAK TEMEL KANUNLAR VE SINAVLARDA ÇIKAN SORULAR

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU


1739 SAYILI MİLLİ EĞİTİM TEMEL KANUNU İNDİRMEK İÇİN TIKLA

 

222 SAYILI İLKÖĞRETİM TEMEL KANUNU

 

5442 SAYILI İL İDARESİ KANUNU

 

5018 KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

 

2016 yılı MÜDÜR YARDIMCILIĞI SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI ÇÖZMEK İÇİN TIKLA

 

MÜDÜRLÜK MÜLAKTALARINA HAZIRLIK 1

MEVZUAT

 1. Anayasamızda "Türk Vatandaşlığı" hakkı hangi hak ve ödevler bölümünde yer alır?
  2. 1982 Anayasası hükümleri kimleri kapsar?
  3. Anayasaya göre, temel hak ve özgürlüklerin sınırlanmasında esas alınacak ölçütler nelerdir?
  4. Hangi durumlarda temel hak ve hürriyetlerin kullanılması kısmen veya tamamen durdurulabilir?
  5. 1982 Anayasasında kimler "çalışma şartları bakımından" özel olarak korunacakları hüküm altına alınmıştır?
  6. Devlet memurları hangi varlıklar için mal bildiriminde bulunur?
  7. Devlet memurları için öngörülen yasaklar nelerdir?
  8. 657'ye göre, basına bilgi veya demeci kim verir?
  9. 657'de uygulamayaı isteme hakkı ne demektir?
  10. 657'de müracaat, şikayet ve dava açma hakkını açıklayınız?
  11. MEB'de kaç bakanlık müşaviri atanabilir?
  12. Bakanlığın bilimsel danışma ve inceleme birimi hangisidir?
  13. Milli eğitim şurasını açıklayınız.
  14. MEB'in taşra teşkilatının kuruluş şeklini açıklayınız?
  15. MEB'de yetki devri nedir?
  16. Ortaöğretim kurumları yönetmeliğinin amacı nedir?
  17. Ortaöğretim kurumları yönetmeliğinin yasal dayanakları nelerdir?
  18. Ortaöğretim kurumları yönetmeliğine göre, modül nedir?
  19. Ortaöğretim kurumları yönetmeliğine göre, yaz uygulaması nedir?
 2. Otomatik alternatif metin yok.
 3. Otomatik alternatif metin yok.

DİSİPLİN KURULLARI VE DİSİPLİN AMİRLERİ:

Madde 134 - (Değişik madde: 02/02/1981 - 2381/2 md.)

Disiplin ve soruşturma işlerinde kanunlarla verilen görevleri yapmak üzere Kurum merkezinde bir Yüksek Disiplin Kurulu ile her ilde, bölge esasına göre çalışan kuruluşlarda bölge merkezinde ve kurum merkezinde ayrıca Milli Eğitim müdürlüklerinde birer Disiplin Kurulu bulunur.

(Değişik fıkra: 12/02/1982 - 2670/38 md.) Bu kurulların kuruluş, üyelerinin görev süresi, görüşme ve karar usulü, hangi memurlar hakkında karar verebilecekleri ve disiplin amirlerinin tayin ve tespitinde uygulanacak esaslar ile bunların yetki ve sorumlulukları gibi hususlar Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

İTİRAZ:

MADDE 135- (Yeniden düzenlenen madde: 25/02/2011 tarihli Mükerrer Resmi Gazete - 6111/113 md.)

Disiplin amirleri tarafından verilen uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarına karşı disiplin kuruluna, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına karşı yüksek disiplin kuruluna itiraz edilebilir.

İtirazda süre, kararın ilgiliye tebliği tarihinden itibaren yedi gündür. Süresi içinde itiraz edilmeyen disiplin cezaları kesinleşir.

İtiraz mercileri, itiraz dilekçesi ile karar ve eklerinin kendilerine intikalinden itibaren otuz gün içinde kararlarını vermek zorundadır.

İtirazın kabulü hâlinde, disiplin amirleri kararı gözden geçirerek verilen cezayı hafifletebilir veya tamamen kaldırabilirler.

Disiplin cezalarına karşı idari yargı yoluna başvurulabilir

İTİRAZ SÜRESİ VE YAPILACAK İŞLEM:

Madde 136 - (Mülga madde: 25/02/2011 tarihli Mükerrer Resmi Gazete - 6111/117 md.)

BÖLÜM 8: GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA:

Madde 137 - Görevden uzaklaştırma, Devlet kamu hizmetlerinin gerektirdiği hallerde, görevi başında kalmasında sakınca görülecek Devlet memurları hakkında alınan ihtiyati bir tedbirdir.

Görevden uzaklaştırma tedbiri, soruşturmanın herhangi bir safhasında da alınabilir.

YETKİLİLER:

Madde 138 - Görevden uzaklaştırmaya yetkililer şunlardır.

a) Atamaya yetkili amirler;

b) Bakanlık ve genel müdürlük müfettişleri;

c) İllerde valiler;

ç) İlçelerde kaymakamlar (İlçe idare şube başkanları hakkında valinin muvafakati şarttır.)

Valiler ve kaymakamlar tarafından alınan görevden uzaklaştırma tedbiri, memurun kurumuna derhal bildirilir.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRAN AMİRİN SORUMLULUĞU:

Madde 139 - (Değişik madde: 23/12/1972 - KHK 2/1 md.)

Görevinden uzaklaştırılan Devlet memurları hakkında görevden uzaklaştırmayı izleyen 10 iş günü içinde soruşturmaya başlanması şarttır.

Memuru görevden uzaklaştırdıktan sonra memur hakkında derhal soruşturmaya başlamıyan, keyfi olarak veya garaz veya kini dolayısiyle bu tasarrufu yaptığı, yaptırılan soruşturma sonunda anlaşılan amirler, hukuki, mali ve cezai sorumluluğa tabidirler.

CEZA KOVUŞTURMASI SIRASINDA GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA:

Madde 140 - Haklarında mahkemelerce cezai kovuşturma yapılan Devlet memurları da 138 inci maddedeki yetkililer tarafından görevden uzaklaştırılabilirler.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILAN VEYA GÖREVİNDEN UZAK KALAN MEMURLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜĞÜ:

Madde 141 - (Değişik madde: 30/05/1974 - KHK/12; Aynen kabul: 15/05/1975 - 1897/1 md.)

Görevden uzaklaştırılan ve görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınan memurlara bu süre içinde aylıklarının üçte ikisi ödenir. Bu gibiler bu Kanunun öngördüğü sosyal hak ve yardımlardan faydalanmaya devam ederler.

143 üncü maddede sayılan durumların gerçekleşmesi halinde, bunların aylıklarının kesilmiş olan üçte biri kendilerine ödenir ve görevden uzakta geçirdikleri süre, derecelerindeki kademe ilerlemesinde ve bu sürenin derece yükselmesi için gerekli en az bekleme süresini aşan kısmı, üst dereceye yükselmeleri halinde, bu derecede kademe ilerlemesi yapılmak suretiyle değerlendirilir.

TEDBİRİN KALDIRILMASI:

Madde 142 - Soruşturma sonunda disiplin yüzünden memurluktan çıkarma veya cezai bir işlem uygulanmasına lüzum kalmıyan Devlet memurları için alınmış olan görevden uzaklaştırma tedbiri, 138 inci maddedeki yetkililerce (Müfettişler tarafından görevden uzaklaştırılanlar hakkında atamaya yetkili amirlerce) derhal kaldırılır.

Görevden uzaklaştırma tedbirini kaldırmıyan görevli hakkında 139 uncu madde hükmü uygulanır.

MEMURUN GÖREVE TEKRAR BAŞLATILMASI ZORUNLU OLAN HALLER:

Madde 143 - Soruşturma veya yargılama sonunda yetkili mercilerce:

a) Haklarında memurluktan çıkarmadan başka bir disiplin cezası verilenler;

b) Yargılamanın men'ine veya bereatine karar verilenler;

c) Hükümden evvel haklarındaki kovuşturma genel af ile kaldırılanlar;

ç) Görevlerine ve memurluklarına ilişkin olsun veya olmasın memurluğa engel olmıyacak bir ceza ile hükümlü olup cezası ertelenenler;

Bu kararların kesinleşmesi üzerine haklarındaki görevden uzaklaştırma tedbiri kaldırılır.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA TEDBİRİNİN KALDIRILMASINDA AMİRİN TAKDİRİ:

Madde 144 - 140 ıncı ve 142 nci maddelerde 143 üncü maddenin a, b, c fıkralarında yazılı olanlar hakkındaki görevden uzaklaştırma tedbiri, Devlet memurunun soruşturmaya konu olan fiillerinin, hizmetlerini devama engel olmadığı hallerde her zaman kaldırılabilir.

SÜRE:

Madde 145 - Görevden uzaklaştırma; bir disiplin kovuşturması icabından olduğu takdirde en çok 3 ay devam edebilir. Bu süre sonunda hakkında bir karar verilmediği takdirde memur görevine başlatılır.

Bir ceza kovuşturması icabından olduğu takdirde görevinden uzaklaştırmaya yetkili amir (Müfettişlerin görevinden uzaklaştırdıkları memurlar hakkında atamaya yetkili amir) ilgilinin durumunu her iki ayda bir inceliyerek görevine dönüp dönmemesi hakkında bir karar verir ve ilgiliye de yazı ile tebliğ eder.

A. T.C. ANAYASASI

1. 1982 Anayasası hangi tarihte halk oyuna sunulmuş, hangi tarihte kabul edilmiştir?

07/11/1982'de halk oylaması yapılmış, 9/11/1982 de resmi gazetede yayınlanmıştır. 

2. 1982 Anasasası kaç kısımdan oluşur?

7 kısımdan oluşur. 

3. 1982 Anasasası ilk 4 maddesinde hangi hükümlere yer verilmiştir?

1. madde devletin şekli, 2. maddede cumhuriyetin nitelikleri, 3. maddede değiştirilmeyecek hükümler, 4. maddede bu 3 maddenin değiştirilemeceği hüküm altına alınmıştır.

4. 1982 Anasayasına göre Cumhuriyetin nitelikleri nelerdir?

Demokratik, laik, sosyal ve hukuk devleti.

5. 1982 Anayasasında güçler ayrılığına nasıl yer verimiştir?

Yasama yetkisi TBMM, yürütme yetkisi cumhurbaşkanı ve bakanlar kurulu, yargı bağımsız mahkemelerce kullanılır.

 

B. 657 SAYILI D.M.K.

1. 657 sayılı DMK kimler hakkında uygulanır?

Genel ve katma bütçeli kurumlar, il özel idareleri ve belediyeler, bunların kurdukları birlikler ve döner sermayeli kuruluşlar, kanunlarla kurulan fonlarda, kefalet sandıklarında veya beden terbiyesi bölge müdürlüklerinde çalışan memurlar

2. 657 sayılı DMK temel ilkeleri nelerdir?

Sınıflandırma, kariyer, liyakat

3. 657 sayılı DMK istihdam şekilleri nelerdir?

Memurlar, sözleşmeli personel, geçici personel, işçiler

4. 657 sayılı DMK göre devlet memurlarının ödev ve sorumlulukları nelerdir?

1-056.jpg

5. 657 sayılı DMK devlet memuru, amirinden aldığı emri, mevzuata aykırı görürse nasıl bir işlem yapar?

2-037.jpg

C. 652 SAYILI MEB KANUNU

1. Bakanlık teşkilatı oluşumu nasıldır?

Merkez, taşra, yurt dışı

2. Müsteşarın görev ve yetkileri nelerdir?

Bakandan sonra gelen en üst düzey kamu görevlisi olup bakanlık hizmetlerini, bakan adına ve onun emir veyönşendirmesi doğrultusunda, mevzuat hükümlerine, bakanlığın amaç ve politikiları ile stratejik planına uygun olarak düzenler ve yürütür. Bu amaçla, bakanlık birimlerine gereken emirleri verir, bunların uygulanmasını gözetir ve sağlar.

3. Kaç müsteşar yardımcısı görevlendirilir?

5

4. Bakanlığın hizmet birimleri nelerdir?

3-020.jpg4-005.jpg

5. Milli Eğitim şurasının sekretarya hizmetlerini hangi birim yürütür?

Talim ve terbiye kurulu

 

Memurların 657 Devlet Memurları Kanunu’na göre alacağı disiplin cezaları her bir disiplin cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır: 

A – Uyarma : Memura, görevinde ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir.

Uyarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

a) Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kayıtsızlık göstermek veya düzensiz davranmak,
b) Özürsüz veya izinsiz olarak göreve geç gelmek, erken ayrılmak, görev mahallini terketmek,
c) Kurumca belirlenen tasurruf tedbirlerine riayet etmemek,
d) Usulsüz müracaat veya şikayette bulunmak,
e) Devlet memuru vakarına yakışmayan tutum ve davranışta bulunmak,
f) Görevine veya iş sahiplerine karşı kayıtsızlık göstermek veya ilgisiz kalmak,
g) Belirlenen kılık ve kıyafet hükümlerine aykırı davranmak,
h) Görevin işbirliği içinde yapılması ilkesine aykırı davranışlarda bulunmak.
B – Kınama : Memura, görevinde ve davranışlarında kusurlu olduğunun yazı ile bildirilmesidir.

Kınama cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

a) Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımından kusurlu davranmak,
b) Eşlerinin, reşit olmayan veya mahcur olan çocuklarının kazanç getiren sürekli faaliyetlerini belirlenen sürede kurumuna bildirmemek,
c) Görev sırasında amire hal ve hareketi ile saygısız davranmak,
d) Hizmet dışında Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak,
e) Devlete ait resmi araç,gereç ve benzeri eşyayı özel işlerinde kullanmak,
f) Devlete ait resmi belge, araç, gereç ve benzeri eşyayı kaybetmek,
g) İş arkadaşlarına, maiyetindeki personele ve iş sahiplerine kötü muamelede bulunmak,
h) İş arkadaşlarına ve iş sahiplerine söz veya hareketle sataşmak,
ı) Görev mahallinde genel ahlak ve edep dışı davranışlarda bulunmak ve bu tür yazı yazmak, işaret, resim ve benzeri şekiller çizmek ve yapmak,

j) Verilen emirlere itiraz etmek,
k) Borçlarını kasten ödemeyerek hakkında yasal yollara başvurulmasına neden olmak,
l) Kurumların huzur, sükün ve çalışma düzenini bozmak.
C – Aylıktan kesme : Memurun, brüt aylığından 1/30 – 1/8 arasında kesinti yapılmasıdır.

Aylıktan kesme cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

a) Kasıtlı olarak; verilen emir ve görevleri tam ve zamanında yapmamak, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasları yerine getirmemek,görevle ilgili resmi belge,araç ve gereçleri korumamak,bakımını yapmamak,hor kullanmak,
b) Özürsüz olarak bir veya iki gün göreve gelmemek,
c) Devlete ait resmi belge, araç, gereç ve benzerlerini özel menfaat sağlamak için kullanmak,
d) Görevle ilgili konularda yükümlü olduğu kişilere yalan ve yanlış beyanda bulunmak,
e) Görev sırasında amirine sözle saygısızlık etmek,
f) Görev yeri sınırları içerisinde her hangi bir yerin toplantı, tören ve benzeri amaçlarla izinsiz olarak kullanılmasına yardımcı olmak,
g) İkamet ettiği ilin hudutlarını izinsiz terketmek,
h) Toplu müracaat veya şikayet etmek,
ı) Hizmet içinde Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak,

j) Yasaklanmış her türlü yayını görev mahallinde bulundurmak.
D – Kademe ilerlemesinin durdurulması : Fiilin ağırlık derecesine göre memurun, bulunduğu kademede ilerlemesinin 1 – 3 yıl durdurulmasıdır.

Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

a) Göreve sarhoş gelmek, görev yerinde alkollü içki içmek,
b) Özürsüz ve kesintisiz 3 – 9 gün göreve gelmemek,
c) Görevi ile ilgili olarak her ne şekilde olursa olsun çıkar sağlamak,
d) Amirine veya maiyetindekilere karşı küçük düşürücü veya aşağılayıcı fiil ve hareketler yapmak,
e) Görev yeri sınırları içinde herhangi bir yeri toplantı, tören ve benzeri amaçlarla izinsiz kullanmak veya kullandırmak,
f) Gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlemek,
g) Yetkili olmadığı halde basına,haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına bilgi veya demeç vermek,
h) Ticaret yapmak veya Devlet memurlarına yasaklanan diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunmak,
ı) Görevin yerine getirilmesinde dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce,felsefi inanç, din ve mezhep ayrımı yapmak, kişilerin yarar veya zararını hedef tutan davranışlarda bulunmak,

j) Belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmamak,
k) Açıklanması yasaklanan bilgileri açıklamak,
l) Amirine, maiyetindekilere, iş arkadaşları veya iş sahiplerine hakarette bulunmak veya bunları tehdit etmek,
m) Diplomatik statüsünden yararlanmak suretiyle yurt dışında, haklı bir sebep göstermeksizin ödeme kabiliyetinin üstünde borçlanmak ve borçlarını ödemedeki tutum ve davranışlarıyla Devlet itibarını zedelemek veya zorunlu bir sebebe dayanmaksızın borcunu ödemeden yurda dönmek,
n) Verilen görev ve emirleri kasten yapmamak,
o) Herhangi bir siyasi parti yararına veya zararına fiilen faaliyette bulunmak.
E – Devlet memurluğundan çıkarma : Bir daha Devlet memurluğuna atanmamak üzere memurluktan çıkarmaktır.

Devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

a) İdeolojik veya siyasi amaçlarla kurumların huzur, sükün ve çalışma düzenini bozmak, boykot, işgal, engelleme, işi yavaşlatma ve grev gibi eylemlere katılmak veya bu amaçlarla toplu olarak göreve gelmemek, bunları tahrik ve teşvik etmek veya yardımda bulunmak,
b) Yasaklanmış her türlü yayını veya siyasi veya ideolojik amaçlı bildiri, afiş, pankart, bant ve benzerlerini basmak, çoğaltmak, dağıtmak veya bunları kurumların herhangi bir yerine asmak veya teşhir etmek,
c) Siyasi partiye girmek,
d) (Değişik : 29/11/1984 KHK – 243/26 md.) Özürsüz olarak (1) bir yılda toplam 20 gün göreve gelmemek,
e) Savaş, olağanüstü hal veya genel afetlere ilişkin konularda amirlerin verdiği görev veya emirleri yapmamak,
f) Amirine ve maiyetindekilere fiili tecavüzde bulunmak,
g) Memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak,
h) Yetki almadan gizli bilgileri açıklamak,
ı) Siyasi ve ideolojik eylemlerden arananları görev mahallinde gizlemek,

j) Yurt dışında Devletin itibarını düşürecek veya görev haysiyetini zedeleyecek tutum ve davranışlarda bulunmak,
k) 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkındaki Kanuna aykırı fiilleri işlemek.
Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir fiil veya halin cezaların sicilden silinmesine ilişkin süre içinde tekerrüründe bir derece ağır ceza uygulanır. Aynı derecede cezayı gerektiren fakat ayrı fiil veya haller nedeniyle verilen disiplin cezalarının üçüncü uygulamasında bir derece ağır ceza verilir.

Geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmaları olumlu olan ve iyi veya çok iyi derecede sicil alan memurlar için verilecek cezalarda bir derece hafif olanı uygulanabilir.

Yukarıda sayılan ve disiplin cezası verilmesini gerektiren fiil ve hallere nitelik ve ağırlıkları itibariyle benzer eylemlerde bulunanlara da aynı neviden disiplin cezaları verilir.

Öğrenim durumları nedeniyle yükselebilecekleri kadroların son kademelerinde bulunan Devlet memurlarının, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının verilmesini gerektiren hallerde, brüt aylıklarının 1/4’ü – 1/2’si kesilir ve tekerrüründe görevlerine son verilir.

Özel kanunların disiplin suçları ve cezalarına ilişkin hükümleri saklıdır.

Yukarıda yazılı disiplin kovuşturmasının yapılmış olması, fiilin genel hükümler kapsamına girmesi halinde, sanık hakkında ayrıca ceza kovuşturması açılmasına engel teşkil etmez.

Disiplin cezası vermeye yetkili amir ve kurullar hangileridir*

Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezaları disiplin amirleri tarafından; kademe ilerlemesinin durdurulması cezası, memurun bağlı olduğu kurumdaki disiplin kurulunun kararı alındıktan sonra,atamaya yetkili amirler il disiplin kurullarının kararlarına dayanan hallerde Valiler tarafından verilir.

Devlet memurluğundan çıkarma cezası amirlerin bu yoldaki isteği üzerine, memurun bağlı bulunduğu kurumun yüksek disiplin kurulu kararı ile verilir.

Disiplin kurulu ve yüksek disiplin kurulunun ayrı bir ceza tayinine yetkisi yoktur, cezayı kabul veya reddeder. Ret halinde atamaya yetkili amirler 15 gün içinde başka bir disiplin cezası vermekte serbesttirler.

Özel kanunların disiplin cezası vermeye yetkili amir ve kurullarla ilgili hükümleri saklıdır.

 

Hangi durumlarda Disiplin cezası verme zamanaşımına uğrar?

Bu Kanunun 125 inci maddesinde sayılan fiil ve halleri işleyenler hakkında, bu fiil ve hallerin işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren;

a) Uyarma, kınama,aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarında bir ay içinde disiplin soruşturmasına,
b) Memurluktan çıkarma cezasında altı ay içinde disiplin kovuşturmasına,
Başlanmadığı takdirde disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrar.

Disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren nihayet iki yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar.

 

Verilen disiplin cezaları ne zaman karara bağlanır?

Disiplin amirleri uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarını soruşturmanın tamamlandığı günden itibaren 15 gün içinde vermek zorundadırlar.

Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren hallerde soruşturma dosyası, kararını bildirmek üzere yetkili disiplin kuruluna 15 gün içinde tevdi edilir. Disiplin kurulu, dosyayı aldığı tarihten itibaren 30 gün içinde soruşturma evrakına göre kararını bildirir.

Memurluktan çıkarma cezası için disiplin amirleri tarafından yaptırılan soruşturmaya ait dosya, memurun bağlı bulunduğu kurumun yüksek disiplin kuruluna tevdiinden itibaren azami altı ay içinde bu kurulca, karara bağlanır.

 

Ceza verilen memurun Savunma hakkı var mıdır?

Devlet memuru hakkında savunması alınmadan disiplin cezası verilemez.

Soruşturmayı yapanın veya yetkili disiplin kurulunun 7 günden az olmamak üzere verdiği süre içinde veya belirtilen bir tarihte savunmasını yapmıyan memur, savunma hakkından vazgeçmiş sayılır.

Disiplin cezalara ne zaman Uygulama başlanır?

Disiplin cezaları verildiği tarihten itibaren hüküm ifade eder ve derhal uygulanır.

Aylıktan kesme cezası, cezanın veriliş tarihini takip eden aybaşında uygulanır.

Verilen disiplin cezaları sıralı sicil amirine, Devlet memurluğundan çıkarma cezası ayrıca Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.

Kendilerine disiplin cezası olarak aylıktan kesme veya kademe ilerlemesini durdurma cezası verilenler, valilik, büyükelçilik, müsteşar, müsteşar yardımcılığı, genel müdürlük, genel müdür yardımcılığı ve daire başkanlığı görevlerine atanamazlar.

Atamaları Bakanlar Kurulu Kararı ile yapılanlar hakkında da yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.

3071 SAYILI DİLEKÇE HAKKININ KULLANILMASINA DAİR KANUN

Dilekçe Hakkı;

Sorularla cevap almak suretiyle bilgi edinmeyi, şikâyette bulunmak suretiyle denetlemeyi, dilek ve öneride bulunmak suretiyle demokratik katılımı sağlayan siyasal haklardandır.

Kapsam:

Türk Vatandaşları ve Türkiye’de ikamet eden yabancılar tarafından TBMM ile idari makamlara yapılan başvuruları kapsar.

Türk vatandaşları kendisiyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri hakkında, TBMM ve yetkili makamlara yazı ile başvurma hakkına sahiptirler.

Dilekçede Olması Gereken Şartlar:

Dilekçede dilekçe sahibinin; Adı-Soyadı, İmzası, İş veya İkametgâh Adresi ve Gönderilen Makam yer almalı.

Dilekçe, konusuyla ilgili olmayan bir idari makama verilmesi durumunda bu makam tarafından yetkili idari makama gönderilir ve dilekçe sahibine bilgi verilir.

İncelenmeyecek Dilekçeler:

 • Belli Konuyu İhtiva etmeyenler,
 • Yargı mercilerinin görevine giren konular
 • Dilekçe şartlarından birini taşımayanlar.

İncelenmez.

Dilekçe İncelenmesi ve Sonucunun Bildirilmesi:

İşlemin safahatı hakkında dilekçe sahiplerine en geç otuz gün içinde gerekçeli cevap verilir. İşlem Safahatının duyurulması halinde alınan sonuçlar ayrıca bildirilir.

TBMM’ye Yapılan Başvuruların incelenmesi:

 • Dilekçelerin Dilekçe Komisyonunda incelenmesi ve karar bağlanması altmış gün içinde sonuçlandırılır.
 • Kamu kurum ve kuruluşları TBMM dilekçe komisyonunca gönderilen dilekçeleri otuz gün içinde cevaplandırır.
 • İnceleme ve karara bağlanmasının esas ve usulleri TBMM içtüzüğünde gösterilir.

MÜDÜR YARDIMCILIĞI SINAVI SORULARI 2016

 1. Şiirin umutsuzluk çağında o şairin ortaya çıkması şiirden yeni tatlar almamız konusunda bizi umut- landırıyor.

Bu cümlede altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Şiirde karamsar konuların işlenmesi
 2. Başarılı sanatçı ve ürünlerin olmaması
 3. Şiirde konu bütünlüğüne dikkat edilmemesi
 4. Toplumu bilinçlendirecek şiirler yazılmaması
 5. Şairlerin eleştiriye kapalı bir tavır takınmaları
 1. Türk edebiyatının Tanzimat’la gelişmeye baş- ladığı - - - - Tanzimat’tan önce elle tutulur bir edebiyatımızın olmadığı düşüncesi doğru bir düşünce değildir.

Bu cümlede boş bırakılan yere düşünce bütünlüğüne göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 1. ama B) ne var ki
 2. C) gelgelelim D) hatta
 3. E) söz gelimi

 

 1. (I) “Küçük Harfli Mutluluklar”da açık ve yalın bir anlatımın insanı nasıl sarıp sarmaladığını görü- rüz. (II) Küçük küçük ilkelerle, hayatın karmaşa- sına dalmadan yaşamanın, sanıldığının aksine insanı pek mutlu edebileceği masal tadında bir anlatımla hikâyeleştirilmiştir. (III) Esere göre insan, ne geçmiş acısı ne gelecek kaygısı duy- malıdır. (IV) İçinde bulunulan an’a teslimiyettir mutluluk. (V) Sağlıklı olmak, günde iki defa dışarı çıkmak, yaz kış denize girmek, yararlı olmak ve sıcak bir ev mutluluk için

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisi hem üslup hem içerik bildirmektedir?

 1. B) II.
 2. C) III. D)
 3. E) V.
 1. Yenilerin atmak istedikleri şey değerler değil, de- ğerlere eskilerin giydirmiş oldukları

Aşağıdakilerin hangisi anlamca bu cümleye en yakındır?

 1. Yeniler, değerlerin yanlış yorumlanmasına karşı çıkmaktadır.
 2. Eskilerle yeniler arasında daima bir mücadele söz
 3. Eski anlayışları, kökten bırakmak kadar yanlış bir şey
 4. Toplumsal değerler uzun deneyimler sonunda oluşmuştur.
 5. Yeniliği savunanlar, iyi ve güzeli bulmak için eski anlayışları değiştirmek zorundadır.
 1. Mevsim kış ve hava soğuk. Şen gün ışığı, yerini yavaş yavaş akşamın hüzünlü alacasına bırakı- yor. Akşam, hep olduğu gibi, kara bir kartal gibi vahşice iniyor yeryüzüne. Hava her zamankinden soğuk. Oradan oraya durmadan koşuşturan, yüzleri toprak kadar yorgun insanlar üşüdüklerinin farkına bile varmıyor telaştan. Ağızlardan koyu

ve soğuk bir buğu tabakası yükseliyor havaya, dokunsan kırılacak kadar koyu bir buğu.

Bu parçanın anlatımı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 1. Birden fazla duyu ile algılanabilecek ayrıntılar vardır.
 2. Benzetmelerden yararlanılmıştır.
 3. Karşılaştırma söz
 4. Tanımlamaya yer verilmiştir.
 5. Kişileştirme yapılmıştır.
 1. (I) Edebî tür dediğimiz kategorilerin epey karmaşık hâle geldiği bir dönemi yaşıyoruz. (II) Artık şiir, hikâye, tiyatro gibi klasik türler ile sonradan bun- lara katılan deneme, eleştiri, makale, köşe yazısı gibi modern sayılabilecek türleri birbirinden ayırmak dahası bunları tarif etmek bile güçleşti. (III) As- lında bu türlerin çoğu neredeyse insanlık tarihi kadar eskidir. (IV) Son yıllarda ise şiir ve tiyatro dışındaki türler “anlatı” başlığı altında sınıflandırıl- maya başlandı. (V) Bu türlerin birçok eserde iç içe kullanılması son yapılan sınıflandırmayı doğrular gibi görünse de birçok tür yok sayılmaktadır.

Numaralanmış cümlelerin hangisi parçanın anlam akışını bozmaktadır?

 

 1. B) II.
 2. C) III. D)
 3. E) V.
 1. Herkesin yaşamı bir öyküler toplamıdır. Kimse ya- şamında ilginç deneyimler olmadığını, bu nedenle roman yazamayacağını öne süremez. Yazanların yazmayanlardan farkı, çevrelerinde ve kendi ya- şamlarında olan biteni fark etmeleri ve gördükle- rinin kendilerine değmeden geçip gitmelerine izin vermemeleridir. İşte bu durum onları farklı kılar. Yazar, olanları olduğu gibi kabullenmez; çevresini ve yaşanan dünyayı irdeleyerek ele alır, değiş- tirmeye çalışır ve onunla ilgili yorumunu aktarır. Dünyaya irdeleyen bir gözle bakarken kimi fikirler edinir ve bu fikirleri kanıtlamaya çalışır. Bu kanıt- lama serüveni onu yazar olmaya

Bu parçadan aşağıdakilerden hangisine ulaşı- lamaz?

 1. Yazarlık, sorgulamayı gerektiren bir uğraştır.
 2. Hayatın olağan akışına uyarak yazar olmak zordur.
 3. Kendi düşüncelerini ispatlama isteği kişiyi yazarlığa yönlendirir.
 4. Yazarlık yaşamda yazmaya değer olanları fark etmektir.
 5. Herkesin yaşamında yazmaya değer ilginçlik- lerin olacağı söylenemez.

8.     Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?

 1. İnternet sitesi, 21 Mayıs 2009’da Kars’ta dü- zenlenen toplantıyla kullanıma açıldı.
 2. Ankara Kalesi’nden baktığımda şehrin bam- başka bir yüzünün olduğunu gördüm.
 3. Az önce Tübitak’tan yapılan açıklamayla son teknolojik gelişmeleri de öğrenmiş
 4. Feride, Bursa ilinin Zeyniler köyünde de öğret- menlik yapmıştı.
 5. Mahallemizde Baba Gündüz diye tanınan bu ağabeyimizi herkes çok
 1. Avluya girdiğimde pek çok komşumuzun, akraba- mızın ( ) tanımadığım insanın orada toplandığını gördüm ( ) Kardeşim sürekli ağlıyor, annem sağa sola koşturuyordu ( ) babam ise öyle kork- muştu ki (   ) Neydi bu kargaşanın sebebi?

Bu parçada ayraçla gösterilen yerlere aşağı- daki noktalama işaretlerinden hangileri sıra- sıyla getirilmelidir?

 1. A) ( ; ) ( , ) ( … ) ( . ) B) ( , ) ( . ) ( ; ) ( … )
 2. C) ( , ) ( : ) ( , ) ( ! ) D) ( ; ) ( ; ) ( , ) ( ? ) E) ( : ) ( , ) ( ; ) ( … )

10.      Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ara söz nes- nenin açıklayıcısı durumundadır?

 1. Uzun yıllar sonra o şehre, Adıyaman’a, öğret- men olarak döndüm.
 2. Hayallerimizin peşinde koşmak, gerçekleşme- yeceğini bilsek bile, bizi hayata bağlar.
 3. İlçenin ortasından akan nehir, Kızılırmak, ilçeyi âdeta ortadan ikiye bölmüştü.
 4. İlkokul öğretmenimi, o hayran olduğum insanı, yıllar sonra arayıp
 5. Edebiyatımızın büyük ustası, bazıları öyle dü- şünmese de, şiirsel üslubuyla dikkat çekiyor.

11.      Fiyat artış hızının azalması anlamına gelen ve yüksek enflasyondan düşük enflasyona geçiş sırasında yaşanan düşen enflasyon sürecini ifade eden terim aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Devalüasyon B) Deflasyon
 2. C) Dolarizasyon D) Deflatör
 3. E) Dezenflasyon

 

 1. Makalat en önemli eseridir.
 • Anadoluda yaşamış ünlü mutasavvıflardandır.
 • Yeniçeri Ocağının piri olarak kabul

Yukarıda hakkında bilgi verilen düşünür kimdir?

 1. Mevlana B) Yunus Emre
 2. C) Hacı Bektaşi Veli D) Hacı Bayramı Veli
 3. E) Ahi Evran

13.      Osmanlı Devleti sınırları içinde yaşayan gayri Müslim tebaadan, askerlik görevi ile can ve mallarının güvenliği karşılığında erkeklerden alınan vergi aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Cizye B) Haraç
 2. C) Ağnam D) İspenç
 3. E) Avarız

14.      Aşağıdaki devletlerden hangisi Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu şimdiki adıyla Avrupa Birli- ğinin kurucularından biridir?

 1. İrlanda B) Belçika
 2. C) İngiltere D) Danimarka
 3. E) Finlandiya
 1. Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü Araş- tırma, Geliştirme ve Projeler Daire Başkanlığı tarafından, “farklı madde formatlarını kullanarak üst düzey düşünme becerilerini ölçmeye yönelik başarı testlerinin geliştirilmesi ve öğrencilerin üst düzey düşünme becerilerine sahip olma durum- larının belirlenmesi” amacıyla gerçekleştirilen proje aşağıdakilerden hangisidir?
 1. Can Dostlar Hareketi
 2. Okullar Hayat Olsun
 3. Geleceğe İlk Adım
 4. Uluslararası İlham
 5. ABİDE

 

16.      Edebiyatımızın ilk psikolojik romanı olan “Ey-

lül” aşağıdakilerden hangisine aittir?

 1. Mehmet Rauf
 2. Şemsettin Sami
 3. Sami Paşazade Sezai
 4. Abdulhak Hamit Tarhan
 5. Recaizade Mahmut Ekrem

 

17.      2015 yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü tarih alanında aşağıdakilerden hangisine verilmiştir?

 1. İsmet Bozdağ B) İlber Ortaylı
 2. C) Mehmet Genç D) Mustafa Armağan
 3. E) Halil İnalcık

 

 1. TÜRKSOY tarafından 2016’da “Türk Dünyası Kültür Başkenti” aşağıdakilerden hangisi seçil- miştir?
 1. Merv B) Şeki
 2. C) Kazan D) Astana
 3. E) Eskişehir

19.      Türkiye İstatistik Kurumunun 2015 yılı veri- lerine göre, yaşam memnuniyeti endeksi en yüksek olan ilimiz aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Aydın B) Isparta
 2. C) İzmir D) Sinop
 3. E) Ankara

20.      2015 yılında düzenlenen 22. Uluslararası Altın Koza Film Festivali’nde “En İyi Film” ödülünü aşağıdakilerden hangisi kazanmıştır?

 1. Sarmaşık B) Ana Yurdu
 2. C) Abluka D) Yarım
 3. E) Kasap Havası

21.      Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’e göre yazı tipi ve harf büyüklüğü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 1. Metin içinde yer alan alıntılar parantez içinde ve kalın (bold) olarak yazılabilir.
 2. Harf büyüklüğünün Times New Roman için 12 punto, Arial için 11 punto olması esastır.
 3. Elektronik ortamda hazırlanan belgelerde “Times New Roman” veya “Arial” yazı tipi normal yazı stilinde kullanılır.
 4. Gerekli hâllerde metinde harf büyüklüğü 9 puntoya, iletişim bilgilerinin yazımında ise 8 puntoya kadar düşürülebilir.
 5. Farklı form, format veya ebatlarda hazırlanan rapor, analiz ve benzeri metinlerde farklı yazı tipi ve harf büyüklüğü kullanılabilir.

22.      Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’e göre bağlı veya ilgili idarelerde başlık yazımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 1. İlk satıra “T.C.” kısaltması yazılır.
 2. Başlığın yazımında DETSİS’te yer alan başlık kayıtları esas alınır.
 3. İkinci satıra bağlı veya ilgili olunan bakanlığın adı büyük harflerle yazılır.
 4. Üçüncü satıra idarenin adı büyük harflerle yazılır.
 5. Dördüncü satıra birimin adı ilk harfleri büyük diğerleri küçük harflerle ortalanarak yazılır.
 1. 902: Standart Dosya Planı Kodu
 2. 00536/3678: Belge Kayıt Numarası
 • 3678: Birim Evrak Bölümü Kayıt Numarası
 1. 00536: Genel Evrak Bölümü Kayıt Numarası
 • 69471265: Türkiye Cumhuriyeti Devlet Teşkila- tı Numarası

Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’e göre 69471265

- 902 - 00536/3678 numaralı “sayı” örneğinde DETSİS’te belirtilen şekliyle verilen rakamların anlamlarından hangileri doğrudur?

 1. A) I, II ve III B) I, IV ve V
 2. C) II, III ve IV D) III, IV ve V
 3. E) I, II ve V

24.      Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’e göre “metin” kısmı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 1. Paragraflar arasında bir satır boşluk bırakılır.
 2. İlgi ile metin başlangıcı arasında bir satır boş- luk
 3. Metin içinde geçen sayılar rakamla veya harfle yazılabilir.
 4. Paragrafa 1,25 cm içeriden başlanır ve metin iki yana hizalanır.
 5. İhtiyaç duyulması hâlinde paragraflar harf veya rakam ile sıralanabilir.

 

25.      Halkla ilişkilerini geliştirmek isteyen bir okul müdürü öncelikli olarak aşağıdakilerden han- gisini göz önünde bulundurmalıdır?

 1. Duygusal olma B) Subjektif olma
 2. C) Otoriter olma D) Mesafeli olma
 3. E) Nesnel olma

 

 1. Halkın yönetime bakışını umursamamak
 2. Halkı aydınlatmak ve desteğini almak
 • Halkla yönetim arasında menfaate dayalı bir ilişki kurmak
 1. Halkın istek, dilek ve şikâyetlerini görmezden gelmek
 • Yapılan çalışmaları halka benimsetmek

Yukarıdakilerden hangileri halkla ilişkilerin temel amaçları arasında yer alır?

 1. A) II ve V B) I, II ve IV
 2. C) I, III ve IV D) II, III ve V
 3. E) I, III ve V

 

27.      Bir iş yerinde iş görenlerle sağlıklı insan ilişki- leri kurabilmek için işverenler aşağıdakilerden hangisini uygulamalıdır?

 1. İş görenlerin her dediğini yapmak
 2. Süreci başarılı iş görenlerle yürütmek
 3. Rekabete dayalı bir ortam oluşturmak
 4. İş görenlerin görüşlerini dikkate almak
 5. Gerektiğinde iş görenlere ödün vermeK

28.      Bir konuşmada, dinleyicinin kendini ilgilen- diren yerleri duyduğu ancak diğer kısımlarla genellikle ilgilenmediği dinleme türü aşağıda- kilerden hangisidir?

 1. Yüzeysel dinleme B) Seçerek dinleme
 2. C) Savunmacı dinleme D) Nezaketen dinleme
 3. E) Görünüşte dinleme

29.      Max Weber tarafından geliştirilen örgüt tipi aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Dikey örgüt B) Yatay örgüt
 2. C) Bürokratik örgüt D) Mekanik örgüt
 3. E) Organik örgüt
 1. En uygun seçeneğin belirlenmesi
 2. Probleme ait alt bilgilerin toplanması
 • Değerlendirme
 1. Seçeneklerin oluşturulması ve değerlendirilmesi
 2. Kararın uygulanması
 3. Problemin anlaşılması
 • Bilgilerin çözümlenmesi ve yorumu

Yukarıda karışık olarak verilen “yönetimde karar sürecine ait işlem basamakları” işlem sı- rasına göre sıralandığında son üç basamağını aşağıdakilerden hangisi oluşturur?