…………………………ORTAOKULU  

2017-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI  II.DÖNEM

MÜZİK DERSİ ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

 

 

            Toplantı Tarihi:07.02.2017

            Toplantı Saati  :14

            Toplantı Yeri   :ÖĞRETMEN ODASI

            Toplantı No:2

            Toplantıya Katılanlar:

 

GÜNDEM:

 

1- Yoklama ve açılış.

2- Sene başı zümre öğretmenler toplantısının değerlendirilmesi

3-Eğitim-öğretim,yönetim,personelin özlük hakları ve sorumlulukları ile ilgili kanunların,yönetmeliklerin,genelge ve emirlerin öğretmen ve öğrencileri ilgilendiren bölümlerin tekrar gözden geçirilmesi varsa değişikliklerin açıklanması.(T.C. Anayasası,1702,1739,3797 sayılı kanunlar, İlköğretim Kurumları Yönetmeliği, Sosyal Kulüpler Yönetmeliği, Bayrak törenleri Yönergesi.)

4- I. Dönem yapılan yıllık planların kontrolü varsa eksiklerin düzenlenmesi.

5-Öğrenci başarı durumunun değerlendirilmesi

6-Dersin işlenişi ile ilgili etkinlikler

  1. a) I. dönem plana yazılan amaç-kazanım-hedef ve hedef davranışların gerçekleşme durumunun değerlendirilmesi ve aksaklık varsa yapılacak değişikliklerin belirlenip plana eklenmesi,
  2. b) I. dönem uygulanan yöntem, teknik ve etkinliklerdeki isabet ve aksaklıkların tespiti, ilave yöntem, teknik ve etkinliklere gerek olup olmadığı, varsa neler olduğu hususlarının karara bağlanması ve yıllık plana not edilmesi,

c)Belirli gün ve haftaların ele alınması

  1. d) I. dönem diğer zümre ve ders öğretmenleri ile yapılması kararlaştırılan işbirliğinin yararlı ve uygun olup olmadığı, görülen aksaklıkların neler olduğu ve giderilmesi için gerekli önlemlerin alınması.

Ders içi ilişkilendirmeler, diğer derslerle ilişkilendirmeler, ara disiplinlerle ilişkilendirmelerin iyi yapılıp yapılamadığı, varsa bu konudaki sorunların belirlenip yazılması,

  1. e) I. dönem yararlanılan kaynak, araç-gereçlerin seçimindeki uygunluk ve aksaklıkların tespiti,

7- Ölçme ve değerlendirme çalışmaları, Performans ödevleri ve projeler ile ilgili çalışmalar.

8- Atatürkçülük ile ilgili konuların işlenmesi (2504 sayılı tebliğler dergisi).

9-Dilek, temenniler ve kapanış

 

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ ve ALINAN KARARLAR:

 

1- Müdür yardımcısı .............(zümre başkanı) ve müzik öğretmeni ...................................... tarihinde Zümre Öğretmenleri Kurulu toplantısı yapmak üzere toplanmışlardır.

 

2- I. Döneme ait zümre tutanakları incelenmiştir.

 

3- Eğitim-öğretim,yönetim,personelin özlük hakları ve sorumlulukları ile ilgili kanunların,yönetmeliklerin,genelge ve emirlerin öğretmen ve öğrencileri ilgilendiren bölümlerin tekrar gözden geçirildi.(T.C. Anayasası,1702,1739,3797 sayılı kanunlar, İlköğretim Kurumları Yönetmeliği, Sosyal Kulüpler Yönetmeliği, Bayrak törenleri Yönergesi.)

 

4- I. dönem yapılan ünitelendirilmiş yıllık planlara göre, konu-ünite-temaların zamanında işlendiği, iş takvimi ve çalışma programına uyulduğu tespit edilmiştir.Bu konuda herhangi bir aksaklık yaşanmadığı belirtilmiştir.

 

5 –  Öğrencilerin I. Dönemde başarılı oldukları e – okul raporlarından tespit edilmiştir.

 

6-

a)İlköğretim Kurumları Müzik Dersi Öğretim Programında hedefler ve davranışlar ve 1. dönem plana yazılan amaç-kazanım-hedef ve hedef davranışlar gözden geçirildi.

Tüm hedeflerin 1. dönem olduğu gibi,2. dönem de elimizden geldiğince gerçekleştirmeye çalışmamız gerektiği vurgulandı.

 

  1. b) 1. dönem uygulanan yöntem, teknik ve etkinliklerin uygun olduğu görülmüş, herhangi bir aksaklık yaşanmamıştır.2.dönemde de izlenecek yöntem ve teknikler konusunda; yapılandırmacı yaklaşımda öğrencinin bilgiyi hatırlaması değil,uygulaması,analiz etmesi ve değerlendirmesi beklendiği belirtilerek anlatım,gösterim,uygulama,canlandırma,dinleti,soru-cevap, kolaydan zora,tümevarım,kulaktan öğretim,bona,solfej,gösterip yaptırma yöntem ve tekniklerinin uygulanması kararı alındı.

Tüm bu yöntemler uygulanırken orff,kodaly,dalcroze,suzuki gibi öğretme yöntemlerine de başvurulacağı karalaştırıldı.

 

  1. c) 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü,23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı,belirli gün ve haftalarda ve yıl sonu müsameresinde okul korosu ile müzik etkinlikleri yapılmasına karar verilmiştir.

 

  1. d) Anma ve kutlama programlarında diğer zümre öğretmenleriyle işbirliği içerisinde olunmuş 2.dönemde de zümre ve diğer branş (Türkçe,Sosyal Bilgiler,Görsel Sanatlar,Beden Eğitimi vb.) öğretmenleriyle fikir alış verişinde bulunulacaktır. Konuların gereğine göre yardım alınacaktır. Başarının artırılmasında öğrenci velileri ve okul idaresi ile koordineli çalışılacak,yapılacak sosyal faaliyetlerde okul idaresinden gereken ortamın hazırlanması istenecektir.

 

  1. e) Derslerde kullanılan müzik kitabı, müzik defteri ve blokflütün öğrenciler tarafından düzenli olarak getirilmesi ve dersin bu araçlarla yapılması sağlanmıştır.Eldeki malzemelerle farklı ritm çalgıları yapılarak derslerde kullanılmıştır. Öğrencilerin derse ilgisini arttırabilmek için araç-gereçleri zenginleştirme yoluna gidileceği,org,ritm çalgıları,bağlama,teyp,cd,kaset gibi çalgı ve araçların da zaman zaman kullanılacağı vurgulanmıştır.

 

  1. ) 2. dönem isteyen öğrencilerin bir proje hazırlamaları sağlanacağı, her öğrencinin 2 uygulamalı sınav , 1 ders ve etkinliklere katılım ve 1 performans görevi notu ile değerlendirileceği kararlaştırıldı.

 

Derslerde yaptırılan hazırlık çalışmaları, alıştırmalar ve performans ödevlerinin ve değerlendirme yöntemlerinin gereği gibi yürütüldüğü belirtildi.

Projeler ve performans ödevlerinin, öğretmence belirlenen ölçütlere göre hazırlanan değerlendirme ölçeği veya dereceli puanlama anahtarına göre değerlendirileceği belirtildi.

Ders öğretmeni.................. müzik dersinin eğlenerek öğrenmek amacı çerçevesinde işlenerek, farklı materyallerle, dersin olabildiğince zevkli hale getirilerek işlenmesi gerektiğini, öğrencinin de müziğe bakış açısının bu şekilde güzelleşeceğini daha yalın hale getirileceğini, müziğin evrenselliğinin öğrenciye kazandırılabileceğini söyledi.

2.dönem başarıyı arttırmak için seviyelerine uygun şarkıların seçilip öğrenci ilgi ve isteklerinin arttırılması ,yetenekli öğrencilerin özel günlerdeki etkinliklere katılıp aktif hale gelmeleri sağlanacaktır.Ders içinde her öğrencinin etkin olması, yapılan uygulamaların hepsine katılması sağlanacaktır. Performans görevlerinin daha yoğun denetlenmesinin yararlı olacağı görüşünde birleşildi. Öğrencilerin her türlü derse ilgi katılım ve çabasının değerlendirilerek başarı notuna çevrilirken dikkate alınmasına karar verildi.Derse ilgiyi artıracak çeşitli yöntem ve tekniklerin geliştirilmesi ve öğretmenler arasında paylaşılması kararı alındı.

Tüm sınıflar için hedeflenen başarı %100 dür. Hayat ile müzik arasında bir bütünlük sağlanarak öğrencilerin daha aktif ve başarılı olmaları için çalışmalar yapılmalıdır kararına varıldı.

Başarının artırılmasında öğrenci velileri ve okul idaresi ile koordineli çalışılacak,yapılacak sosyal faaliyetlerde okul idaresinden gereken ortamın hazırlanması istenecektir.Gerekli durumlarda veli toplantısı haricinde de velilerle görüşülebileceği belirtildi. Yetenekli öğrencilerin tespit edilip sınıf öğretmenleri ile işbirliği yapılarak velileri bu konuda bilinçlendirmek ve öğrencileri yönlendirmek için bazı çalışmalar yapılmasına karar verildi.

8- Yeni müfredat programında yer alan bilgiler ve 2504 Sayılı Tebliğler Dergisi uyarınca müzik dersinde Atatürk ilke ve inkılaplarının, Atatürkçülük ile ilgili konuların gün ve haftalara göre izlendiği ve uygulandığı gözlenmiştir. Atatürkçülük konularıyla ilgili müzik dersinde İlköğretim Kurumları Müzik Dersi Öğretim Programı'nda yer alan;Atatürkçülük ile ilgili konular" hedef ve davranışları ile aynen uygulanacaktır. Atatürkçülük konularına göre; Atatürkçülük kazanımlarının yıl içerisinde tekrarlı olarak 2. dönem için 18 Mart Çanakkale Zaferi,23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik Bayramı vb. özel gün ve haftalarla ilişkilendirilerek işlenmesi kararlaştırıldı.

Çanakkale törenlerinde Çanakkale Türklüleri, 12 Mart için Erzurum Türküleri, İstanbulun Fethi için fetih marşı çalışılacaktır.

 

9- İyi bir eğitim-öğretim dönemi olması dileği ile toplantıya son verildi.

 

 

 

DERS ÖĞRETMENİ                           OKUL MÜDÜRÜ