DANIŞTAY KEYFİLİĞE DUR DEDİ

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları Yönetmeliğinin Proje okulları yönetmeliğinin bazı maddelerinin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle dava açılmıştı

Danıştay İkinci Dairesi, açılan davada yürütmenin durdurulması isteminin reddine karar verdiğinden, Danıştay İdari Dava Daireleri Kuruluna başvurulmuş, karara itiraz edilmişti.
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu itiraz kısmen kabul etmiş, Yönetmeliğin Öğretmen olarak atanacaklarda aranacak genel şartlar’ başlıklı 8. Maddesi ile “Yönetici olarak görevlendirileceklerde ve öğretmen olarak atanacaklarda aranacak özel şartlar” başlıklı 10. Maddelerinde öğretmen atamalarında duyuruya yer verilmemesine ilişkin eksik düzenleme ile yönetici olarak görevlendirileceklerde duyuruya yer verilmemesine ilişkin eksik düzenlemenin yürütmesini durdurmuştur.


Buna göre PROJE OKULLARINA DUYURU YAPILMADAN YÖNETİCİ VE ÖĞRETMEN ATANAMAYACAKTIR.