ORTAOKULLAR İÇİN

SOSYAL BİLGİLER

TC INKILAP TARİHİ

ZÜMRE KARARLARI

İNDİRMEK İÇİN 

AŞAĞIDAKİ BAĞLANTIYI TIKLAYINIZ

 SOSYAL BİLGİLER 2.DÖNEM ZÜMRE TOPLANTISI KARARLARI İNDİR

2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI  … ORTAOKULU

SOSYAL BİLGİLER, T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK, DERSLERİ II.  DÖNEM ZÜMRE TOPLANTI TUTANAĞI

 

Toplantı No                                  : 2

Toplantı Tarihi                            : 19.02.2017

Toplantı Yeri                                       : Okul Müdür Odası

Toplantıya Katılanlar            : ………..(Okul Müdürü),………. (Sosyal Bil.Öğrt.)

 

            2016-2017 Eğitim Öğretim yılı Sosyal Bilgiler Grubu 2. dönem Zümre Toplantısı, Sosyal Bilgiler Öğretmeni …………ile Okul Müdürü………….’ ın   katılımıyla 19.02.2016 tarihinde, saat 12:30’da okul müdür odasında yapılmış ve aşağıdaki gündem maddeleri tespit edilmiştir.

 

GÜNDEM MADDELERİ
 

 1. Bir önceki zümre kararlarının gözden geçirilerek değerlendirilmesi
 2. Uygulamalarda karşılaşılan güçlükler üzerinde durulup çözüm yollarının aranması
 3. 1.Dönem öğrenci başarılarının karşılaştırılması.
 4. Öğrencilerin çalışma ve eğitim durumları ile çevrenin özellikleri incelenerek alınacak önlemlerin karşılaştırılması
 5. Yıllık planların uygulanması ve uygulamada karşılaşılan sorunlar
 6. Konuların işlenişinde kullanılacak yöntem ve teknikler
 7. Proje görevleri
 8. Yazılı Sınavlar/Değerlendirme ve tarihleri
 9. Ders araç gereçlerinin kullanımı
 10. Diğer zümre öğretmenleriyle işbirliği
 11. Mesleki eserler ve eğitim alanındaki yeni gelişmelerin incelenmesi
 12. Dilek ve temenniler.


GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

 


1- Sene başı zümresi Sosyal Bilgiler Öğretmeni ………..tarafından okundu. Sosyal Bilgiler Öğretmeni ……….I.Dönem Zümre Toplantısında alınan kararlara büyük ölçüde uyulduğunu ancak yeni müfredattaki etkinliklerin çok zaman aldığını ve ders saatinin yeterli olmadığını, ayrıca T.C.İnkılap Tarihi dersinin ders saatinin azaltılması, ancak konuların aynı kalmış olması yüzünden özellikle 8. sınıflarda yıllık planı uygulamakta güçlük çekildiğini belirtti.

 

2- Sosyal Bilgiler Öğretmeni……………., öğretimde karşılaşılan başlıca sorunların, bazı öğrencilerin seviyelerinin düşük olması, günlük çalışmalarının olmaması, ödevlerin yapılmaması, performans görevlerine yeterli özenin gösterilmemesi, temizlik problemleri, derslere karşı ilgisizlik olarak belirtti.

     Bu durum için ailelerle daha fazla iletişim sağlanması, öğrencilere uzun ödevler yerine kısa ve sıkıcı olmayan, ilgi çekici ödevler verilmesi, verilen ödevlerin kontrol edilmesi, performans görevlerinin yapımında rehberlik edilmesi ve derslerde daha fazla görsel materyaller (vcd, bilgisayar, Projeksiyon, harita, fotoğraf, poster ) kullanılması gerektiği kararlaştırıldı.

 

3- Öğrencilerin ders başarı durumlarının orta düzeyde olduğunu, her sınıfta ortalama 3-4 öğrencinin 1.dönemde derslerinin zayıf  olduğu, fakat il milli eğitimin yaptığı başarı tespit sınavında 5 ve 6.sınıflarda ortalama sonucun normal olduğunu;fakat 7.ve 8.sınıflarda istenilen düzeyin biraz altında kaldığı gözlendi.2.dönem veli,şube öğretmenler kurulunda alınacak tedbirlerle başarının yükseltilmesi için çalışmalar yapılması kararlaştırıldı.

 

 4- Okulumuzun öğrenci kapasitesinin maddi durumu normal olan öğrencilerden oluştuğu, anne ve babaların çocuklarıyla yeterince ilgilenmediği, bir çoğunun veli toplantılarına bile katılmadığı, bazı ailelerde aile içi huzursuzluklar olduğu, bazı öğrencilerin okul zamanı dışında çalıştığı gözlemlenmiştir. 

İkinci dönem arzu edilen başarıya ulaşılması için özellikle öğrencilerin derslere ilgilerinin daha fazla çekilmeye çalışılması gerektiği ve aile ile işbirliğine gidilmesi Okul Müdürü ………tarafından belirtildi.

             Bu amaçla bilgisayar ve projeksiyon gibi araç-gereçlerden daha fazla yararlanılmasının zorunluluğu Sosyal Bilgiler Öğretmeni ………..tarafından ifade edildi. Soru-cevap tekniğinin daha etkin olarak kullanılması gerektiği vurgulandı. Ayrıca Sosyal Bilgiler Öğretmeni……….., belirli aralıklarla genel tekrar yapmak için ders bitiminde testler çözülebileceğini belirtti.

 

5- Sosyal Bilgiler Öğretmeni……….., T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinin haftada 2 saate indirildiği halde, kitabın içeriğinde herhangi bir değişikliğe gidilmediğini, bu durumun ders konularının yetiştirilmesinde sorun olabildiğini belirtti.

            Ayrıca ders müfredat programlarının yoğun olması sebebiyle derslerde etkinliklerin birçoğunun yapılamadığı, bulmaca,boşluk doldurma ve test etkinliklerine zaman kalmadığı                                  Sosyal Bilgiler   Öğretmeni …………..tarafından belirtildi.


6- Sosyal Bilgiler Öğretmeni………..,  II. Dönem için başarıyı arttırıcı yöntem ve teknik olarak:

 1. a) Ders içi çalışmalarda konu ile ilgili çeşitli kaynak kitap, dergi, resim ve fotoğraf gibi gereçlerin sınıfa getirilmesi ve mümkün olduğunca sınıftaki bilgisayar ve projeksiyon cihazının etkin olarak kullanılması.
 2. b) Öğrencilere dersi daha ilginç hale getirecek, soyuttan somuta çevirebilecek ve anlamalarını kolaylaştıracak teknikler kullanılması.

 Bunun içinde siyasi olayların seyrinden çok, neden –sonuç ilişkisi üzerinde durulacak ayrıntı sayılabilecek tarihlerle, yer ve kişi adları ezberletilmemesi, ancak Türk tarihinde önemli olayların tarihleri ve neden- sonuçları özellikle öğretilmesi.

 1. c) Öğrencilerin derse ön hazırlıklı gelmesi için ödev verilmesi ve ödevlerin kontrol edilmesi.
 2. d) Öğrenci velileri ile işbirliği sağlanması.
 3. e) Derse tüm öğrencilerin katılımının sağlanması.
 4. f) Okuldaki diğer öğretmenlerle işbirliğinin sağlanmasının faydalı olacağını söyledi.

                                   Öğretmen kılavuz kitaplarının öğretmenler için yeterli olduğunu, öğretmenlerin kılavuz kitabı inceleyerek derslere hazırlıklı girmelerini bunun daha sonraki derse öğrencileri hazırlamaları açısından da çok faydalı olacağı Sosyal Bilgiler Öğretmeni ………..tarafından vurgulandı.

                        Derslerin ve konuların özelliklerine göre ders işlenirken mümkün olduğunca öğrencilerin merkeze alınması kararlaştırıldı. Yöntem ve teknik olarak öğrencilerin derse hazır olarak girmeleri sağlandıktan sonra, öğrencilerle konu karşılıklı işlenmesinin ve konu sonlarında mümkün olduğunca tekrarların yapılmasının faydalı olacağı ve bu doğrultuda konuların işlenmesine karar verildi. Derslerde öğretmenin toparlayıcı, eksiklikleri giderici ve bilgi tamamlayıcı fonksiyonu olacağı okul müdürü …………ve Sosyal Bilgiler Öğretmeni …………….tarafından kararlaştırıldı.

                        Ders işlenirken; anlatım, soru-cevap, açıklama, tartışma, gösterme yapma, ipucu verme, örneklendirme, beyin fırtınası, karşılaştırma, harita kullanma, not alma, bireysel etkinlik, not tutturma, çözümleme, grup çalışması gibi metotların konuların özelliğine göre kullanılması karara bağlandı.

 

 7- İlköğretim Kurumları Yönetmeliği ve yapılan değişikliklerdeki proje görevleri bölümü  Sosyal Bilgiler Öğretmeni …………tarafından okundu. Buna göre “ Öğrencilerin başarıları sınavlarla birlikte proje, ders içi performanslarına dayalı olarak değerlendirilir. Öğrenciler, bir ders yılında istedikleri ders veya derslerden bireysel ya da grup çalışması şeklinde en az bir proje, görevi hazırlar. Projeler ve performans görevleri, öğretmence belirlenen ölçütlere göre hazırlanan değerlendirme ölçeği veya dereceli puanlama anahtarına göre değerlendirilir. Öğretmenler, değerlendirme ölçütlerini belirlerken öğrencilerin görüşlerinden de yararlanabilir”

      Proje konuları, bu görevlerin derecelendirme ölçeği zümre öğretmenler tarafından belirlendi. proje görevi verilmesi kararlaştırıldı. Ayrıca ders içi performans durumları için de öğrencilere iki not verileceği belirtildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJE DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ

Projenin Adı    :

Adı ve Soyadı :

Sınıfı                :

No                   :

 

GÖZLENECEK

ÖĞRENCİ KAZANIMLARI

DERECELER

Zayıf

Kabul Edilebilir

Orta

İyi

Çok İyi

1

2

3

4

5

I. PROJE HAZIRLAMA SÜRECİ

 

Projenin amacını belirleme

 

 

 

 

 

Projeye uygun çalışma planı yapma

 

 

 

 

 

Grup içinde görev dağılımı yapma (Grup çalışması ise)

 

 

 

 

 

Belirlenen konunun önemini ortaya koyma

 

 

 

 

 

Hazırlanan proje sonunda ne tür sonuçlara ulaşılmak istendiğini ortaya koyma

 

 

 

 

 

TOPLAM

 

 

 

 

 

II. PROJENİN İÇERİĞİ

Proje konusunda bilimsel açıdan doğru bilgiler aktarma

 

 

 

 

 

Toplanan bilgileri analiz etme

 

 

 

 

 

Elde edilen bilgilerden çıkarımda bulunma

 

 

 

 

 

Yapılan çalışmanın orijinal olmasına özen gösterme

 

 

 

 

 

Yapılan çıkarımların nedenlerini ortaya koyma

 

 

 

 

 

Yapılan çalışmada eleştirel düşünme becerisini gösterme

 

 

 

 

 

Hazırlanan raporun, resimler, gazete haberleri, çizimler, tablo, grafik ve istatistiklerle destekleme

 

 

 

 

 

Metne aktarılan tüm bilgilerde Türkçeyi doğru biçimde kullanma

 

 

 

 

 

Yararlanılan kaynakları rapora yansıtma

 

 

 

 

 

TOPLAM

 

 

 

 

 

III. SUNU YAPMA

Konuyu dinleyicilerin ilgisini çekecek şekilde sunma

 

 

 

 

 

Sunuyu hedefe yönelik materyalle destekleme

 

 

 

 

 

Sunuda akıcı bir dil ve beden dilini kullanma

 

 

 

 

 

Sorulara cevap verme

 

 

 

 

 

Verilen sürede sunuyu yapma

 

 

 

 

 

Sunum sırasında Türkçeyi doğru biçimde kullanma

 

 

 

 

 

TOPLAM

 

 

 

 

 

GENEL TOPLAM

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJE KONULARI

                                   Sosyal Bilgiler 5. Sınıf Konuları

 • Bir bilim adamı veya buluş seçerek araştırma yapma
 • Teknolojinin yararları ve zararları
 • Toplumsal yardımlaşma için kurulan vakıfları tanıtma
 • Sözlü ve yazılı kurallar
 • İthal ve ihraç ettiğimiz ürünler
 • Dünya üzerindeki ortak miraslarımız
 • Ortak ilgi alanlarımız

 

                     Sosyal Bilgiler 6. Sınıf Konuları

 • İklimin İnsan Yaşantısına Etkileri Nelerdir?
 • Ülkemizde Turizmi tanıtan kitapçık hazırlama
 • Ormanlarımız Yok Olmasın
 • Çevre kirliliği sorunlarından biri seçilerek sorunun çözüm yollarını içeren bir proje hazırlanması
 • Denizli’nin iklimi(sıcaklık ,yağış, karlı gün sayısı vb. grafikleri)
 • Küresel ısınma: etkileri ve alınabilecek önlemler
 • Şehrimizin Sorunlarını çözelim
 • Yatırım ve pazarlama projesi hazırlamak(ilimizin coğrafi ve ekonomik özelliklerini dikkate alarak)

               

 Sosyal Bilgiler 7. Sınıf Konuları

 • Balkanlarda Osmanlı Mührü
 • İletişimsizlik Sorunu ve önleme yolları
 • İletişim de Olumlu ve Olumsuz Drama Yapma
 • Hacivat karagöz Canlandırma
 • Sokağımızda Nüfus Sayımı
 • Hemşerim Memleket Neresi etkinliğinden yararlanarak ülkemizin göç sorunu ve çözüm yollarının araştırılması
 • İstanbul’un Fethi sergisi
 • İlimizde Türkiye Selçukluları ve Anadolu Beylikleri  döneminden kalan izler
 • Türkiye’deki Dünya miraslarının tanıtımı
 • Beyin Göçü Sorunu ve Beyin göçünü  engelleme
 •  

              T.C.İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konuları

 • Atatürk’ün hayatı ile ilgili fotoğraf albümü oluşturma
 • Atatürk’ün Sözleriyle İlkelerini anlatma
 • Atatürk İlkeleri ve Yapılan İnkılaplar Tablosu
 • Atatürk İlkelerinin Öncesi ve Sonrasının karşılaştırılması
 • Ata’m izindeyiz(ders kitabı)
 • Şimdi bak neredeyiz?(ders kitabı)
 • Atatürk’ün Hayatı Tarih Şeridi

 

8- Yazılı sınavların 5. 6. ve 7. sınıflar  Sosyal Bilgiler dersleri için 3 sınav, 8.sınıf T.C.İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi ve Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi dersleri için 2 sınav yapılmasına karar verildi. Sosyal 3.sınavlar ile T.C İnkılap Tarihi ve Vatandaşlık Demokrasi Eğitimi dersleri 2.sınavlarının test olarak yapılmasına karar verildi.

 

Yazılı Sayısı

Yazılı Şekli

Yazılı Tarihleri

 

I. Yazılı

 

Klasik, Boşluk Doldurma, Doğru Yanlış Çoktan Seçmeli, Eşleştirme

Mart Ayının 3. Haftası(18-23 Mart)

 

II. Yazılı

Klasik, Boşluk Doldurma, Doğru Yanlış Çoktan Seçmeli, Eşleştirme

Nisan Ayının 4. Haftası(22-26 Nisan)

III. Yazılı

Test (20 Soru)

Mayıs Ayının  Son Haftası(27-31 Mayıs)

 

 

9- Sosyal Bilgiler Öğretmeni ………….derslerde konulara göre uygun araç ve gereçlerin kullanıldığını, sınıflarda projeksiyon cihazlarının olmasının çok yararlı olduğunu, ne kadar çok araç-gereçle derse katılım olursa dersin anlaşılmasının kolay olacağını belirtti.

 

10-  Derslerde geçen kavramlar ve dil bilgisi kuralları konularında, ve öğrencilerin anlaşılır şekilde okuma ve okuduğunu anlama konusunda Türkçe öğretmenleriyle işbirliğine gidilmesinin faydalı olacağı

belirtildi. 6 ve 7. sınıf müfredatında istatistiksel bilgilerin ve oran ile ilgili konuların yer aldığını bu konuda Matematik öğretmenleri ile iş birliğine gidilmesi gerektiği …………..tarafından belirtildi.

 

11- Konuların hazırlanmasında gerekli kaynaklardan ve  eserlerden yararlanılması, akademik eserlerin takip edilmesi, Sosyal Bilgiler 5, 6 ve 7 Öğrenci Çalışma Kitabının etkin şekilde kullanılması ve diğer alanlarla ilgili ihtiyaç duyulduğunda bilimsel eserlerden yararlanılması kararlaştırıldı.
   Tebliğler Dergilerinin www.meb.gov.tr ve Talim ve Terbiye Kurulundaki değişiklerin http://ttkb.meb.gov.tr/ogretmen/ adresinden takip edilmesi yapılan değişikliklerin uygulanması kararlaştırıldı.

 

12- 2016-2017 Öğretim yılı II. Döneminin başarılı geçmesi dilek ve temennileriyle toplantı sona erdi.

 

 

 

ALINAN KARARLAR

.

1-Yıl içinde yapılacak çalışmaların planlanmasında çalışma takvimine uygun olması kararı alındı.

2- Atatürkçülükle ilgili konuların yıllık plandaki dağıtımlarına uygun olarak işlenmesine karar verildi.

3- Kılavuz kitap olduğu için ayrı bir günlük plan yapmaya gerek olmadığı kararı alındı

4- Gerektiğinde konu ile ilgili ek olarak ekinliklerin uygulanmasına karar verildi

5- Derslerde Soru – Cevap, Tartışma, Düz anlatım, karşılaştırma, örnekleme, tahlil, çözümleme, açıklayıcı anlatım, çizim,   haritada gösterme münazara, örnek olay incelemesi, problem çözme gibi öğrenciyi aktif kılan yöntemlerin kullanılmasına karar verildi.

6- Konuların işlenişinde “yakından uzağa, somuttan soyuta, basitten karmaşığa” ilkelerine uyulması kararı alındı.

7- Ders sonu değerlendirmelerinde test sorularına yer verilmesi kararı alındı.

8- Ölçme değerlendirme olarak her dönem sosyal bilgiler dersinden üç yazılı,T.C.İnkılap Tarihi ve iki tane ders içi performans notu verilmesine karar verildi.

9- Sınavların klasik soru, çoktan seçmeli, doğru yanlış ve boşluk doldurmalı şeklinde düzenlenmesine, karar verildi.

10-Proje konularının yıl içinde uygun ve eksiklikleri görülen konulardan seçilmesine karar verildi. Değerlendirme ölçeklerinin öğretmen tarafından ödevin içeriğine göre hazırlanmasına karar verildi.

 

 

 

 

       

           Sosyal Bil. Öğrt.                                                                                                                                                                                                                                    Okul Müdürü

 

 

 

      

                                                                    UYGUNDUR

                                                                     

                                                                     

                                                                      19.02.2017                                                          

                                                                  

                                                                     Okul Müdürü