KURAN ÖĞRETİMİNDE ÇOK FAYDALI HİZMETLER YÜRÜTEN SÜLEYMANLI CEMAATİ YENİ ÖNDERİ İLE HİZMET EDİYOR

Cemaatin eski abisi Ahmet Denizolgun hoca merhum olunca yerine "yeni abi" hemen seçildi.

Kamuoyunda Süleymancılar denilen, Türkiye'de ve birçok dış ülkede Kur'an hizmeti yapan, Türkiye genelinde açılan yüzlerce kursta Kuran ilimleri okutan Süleymanlılar cemaatinin yeni lideri belli oldu. Bizde sayfa olarak hayırlı olsun diyoruz.

 İnşallah yeni lider, toplumla ve diğer cemaatlerle içli dışlı olur. 

Hayırlı hizmetleri daim olsun. Türkiye'de çok sayıda bağlısı olan bu grup Kuran hizmeti yapıyor. Ahlaklı bir neslin yetişmesinde faydalı çalışmalar yapıyor. 

Alihan Kuriş ile ilgili görsel sonucu

Vefat eden Süleymanlılar Cemaati'nin kanaat önderi ve eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un yerine, merhum Denizolgun'un ablasının oğlu olan (Kız kardeşinin oğlu) 37 yaşındaki Mimar Alihan Kuriş geçti. Süleymanlılar Cemaati'ne yakınlığıyla bilinen bir dergi, dün sosyal medya hesabı Facebook'tan bu konuda şu açıklamayı yaptı:
"Kamuoyunda yanlış bir şekilde Süleymancılar denilen, Süleymanlılar cemaatinin yeni lideri belli oldu.

Alihan Kuriş ile ilgili görsel sonucu

"Cemaatimizin yeni idarecisi, yeni büyüğü, yeni ağabeyi 37 yaşındaki mimar, iş adamı ve aynı zamanda çok iyi bir eğitim ve öğretim ile din ilimlerinde söz sahibi ve tasavvuf ehli olan sayın Alihan Kuriş beyefendi olmuştur.

Cemaatimizin bütün büyükleri kendisine tabi olmuştur. Cemaatimizin bütün müesseselerine bu bilgi, dün merkezimizden yazılı olarak geçilmiş ve bütün kardeşlerimize de duyurulmuştur. " denildi

 SÜLEYMAN HİLMİ TUNAHAN KİMDİR

Anadolu topraklarında İslam dininin en büyük yaralarını aldığı dönemde bütün ilim adamları Allah lafzını söylemekten korkarken, Süleyman Hilmi Tunahan Efendi Hazretleri Kur'an-ı Kerim'in unutulmaması için tek başına mücadele etmiştir. 

1888'de dünyaya gelen Süleyman Hilmi Tunahan Efendi Hazretleri, 1959 yılında vefat etmişti. 72 yıllık hayatında hep Kuran-ı Kerim öğretecek talebe arayan ve bu yolda eserler veren büyük alim Bulgaristan’ın Silistre şehrinin bir köyü olan Ferhatlar’da doğdu. 

TAHSİL HAYATI

Süleyman Efendi Hazretleri (k.s.) ilk tahsilini 1902 (Rûmî 1318) yılında Silistre Rüşdiye Mektebi’nde tamamlar. Aynı sene Silistre’de bulunan Satırlı Medresesi’nde okumaya başlayarak burada temel Arabî ilimleri tahsil eder. Daha sonra tahsilini tamamlamak üzere babası tarafından 1907 yılında İstanbul’a gönderilir. Babası onu İstanbul’a gönderirken şu tavsiyede bulunur:,

“Oğlum, Usûl-i Fıkıh ilmine iyi çalışırsan, dininde kuvvetli olursun. Mantık ilmine iyi çalışırsan, ilminde kuvvetli olursun.”

Süleyman Efendi Hazretleri İstanbul’da, Fâtih dersiâmlarından ve devrin meşhûr âlimlerinden Bafralı Ahmed Hamdi Efendi’nin ders halkasına devam eder. Bu yıllarda, yine Fatih’te bulunan Hâfız Ahmed Paşa Medresesi’nde ikamet eder. Dersleri ise Fâtih Medreseleri’nden (Sahn-ı Semân) Bahr-i Sefîd Çifte Baş Kurşunlu’da okur. Ahmed Hamdi Efendi’den bütün dersleri ikmal edip 1913 senesinde birincilikle icazet alır.

Ekim 1914’te eğitime başlayan Dârü’l-Hilâfeti’l-Aliyye Medresesi Kısm-ı Âli’ye kaydolup birinci ve ikinci sınıfları imtihanla geçerek Üçüncü Sınıf’tan okumaya başlar. Buradan 1916 yılında (Eylül 1332) mezun olur. (Üçüncü ve dördüncü sınıfları Fâtih Medreseleri’nde faaliyet gösteren dört senelik Kısm-ı Âlî’nin ismi 1917’de Sahn olarak değiştirilmiştir.)

Eylül 1916’da ihtisâsını (doktora) yapmak üzere, tedrisatı üç sene olan Medresetü’l-Mütehassısîn’in Tefsir ve Hadis şubesine kaydolur. (Fatih’te Yavuz Sultan Selim Câmii yanında Abdülhamîd-i Evvel Medresesi’nde faaliyet gösteren Mütehassısîn Medresesi’nin ismi 1917’de “Süleymaniye Medresesi” olarak değiştirilmiştir.)

İlk iki seneyi başarıyla tamamlayınca 1918 (1334) senesinde yirmi arkadaşıyla birlikte kendilerine Şeyhülislamlık makamının teklifi ve Padişah Mehmed Vahidüddin Han tarafından İstanbul Müderrisliği Ruûsu verilir ve dersiâm olur. Süleyman Efendi Hazretleri, 27 Mayıs 1919’da Süleymaniye Medresesi Tefsir ve Hadis şubesinden birinci derece ile mezun olur.

Süleyman Efendi Hazretleri, Medrese-i Süleymaniye’nin Tefsir ve Hadis kısmından diplomasını alıp Dersiâm olduğu gibi, eğitimi 4 yıl olan Medresetü’l-Kuzât’tan mezun olup kadılık rütbesini de alır. Böylelikle devrinin aklî ve naklî ilimlerinde en yüksek dereceyi almış olur.

Süleyman Hilmi Tunahan Efendi Hazretleri, Nakşibendiye Silsile-i Saadat büyüklerinden olup otuz üçüncü ve son halkası olarak sevenleri tarafından kabul edilir. Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun ardından bazı dersiamlar, “Artık hocalıkta bize ekmek kalmadı. Bize tevdi edilecek yeni mesleklere gidelim” derler ve çeşitli memuriyetlere tayin edilirler. Fakat, Süleyman Hilmi Efendi, “Efendiler, hocalık bir meslek, bir ekmek teknesi değildir. Hocalık Allah’ın, Resûlullah’ın, Kitâbullah’ın ve Din-i Mübin-i İslam’ın tebliğ memurluğudur” diyerek tek başına din eğitimi vermeye devam eder.

1924 ile 1959 arası Kur’an-ı Kerîm okutmak için kurduğu medreseler mevcut Cumhuriyet dönemi yasalarına aykırı olduğu için eğitim faaliyetleri gizlilik içinde yürütüldü. 

Kur’an-ı Kerîm derslerini gizlilik içinde, izbe ve soğuk mekânlarda şehir içi taksi yolculuklarında, tren kompartımanlarında yürütmüştür. Süleyman Hilmi Tunahan Hazretleri, bu çalışmaları çerçevesinde defalarca tutuklanıp, zindanlarda işkenceler gördü. Buna rağmen çok sayıda Kur’an kursu hocası, vaiz ve müftü yetiştirmiş ve “Yaşlılardan başladık, gençler daha sonra geldi. Ve şimdi yürüyor... Bütün bunlar, Cenaba-ı Hakk’ın bize lütfudur” diye şükretmiştir. 

İlimde en ileri noktaya gelerek, müderris, dersiam, hukukçu, hadis ve tefsirde devrin en önemli İslam âlimlerinden biri olan Süleyman Hilmi Tunahan Hazretlerinin en önemli eseri, Kur’an-ı Kerim öğrenme süresini kısaltıp pratik hale getiren Elif Cüzü’dür. Kendisi kitap yazmaktan çok kitapları yaşayacak ve yaşatacak ayaklı kitap yetiştirmeyi uygun görmüştür. 16 Eylül 1959 Çarşamba günü, İstanbul Kısıklı’daki evinde ahirete intikal eden Süleyman Hilmi Tunahan Hazretleri'nin kabri Karacaahmet Mezarlığı’ndadır. İstanbul'un en çok ziyaret edilen manevi yerlerinin başında gelir.

Kaynak: Yedikıta

SÜLEYMAN EFENDİ CEMAATİ ÜZERİNE YENİ BİR YAZI OKU