TARİH 9.SINIF 2. DÖNEM 2 YAZILI SORULARI

 

S–1- Malazgirt Savaşı’ndan sonra Anadolu’da kurulan devletlerin isimlerini yazınız.(15 puan)

S–2-Aşağıdaki eserlerin hangi devlete ait olduklarını karşılarına yazınız.(10 puan)

Yağıbasan Medreseleri

Divriği Ulu Cami               

Üç Kümbet        

Malabadi Köprüsü         

S–3-Haçlı Seferlerinin dini nedenlerini yazınız. (15 puan)

  1. B.  C.

S–4- Kralların katıldığı ilk haçlı seferi hangisidir? (5 puan)

S–5- III. Haçlı Seferinin sebebi nedir? (5 puan)

S–6- Miryokefalon Savaşının sonuçları nelerdir? (15 puan)

  1. B. C.

S–7- Aşağıdaki divanların görevlerini karşılarına yazınız.(15 puan)

Divan-ı İstifa     

Divan-ı Arz         

Niyabet-i Saltanat          

Divan-ı İnşa       

Niyabet-i Saltanat          

S–8- Türkiye Selçuklu ordusunun bölümlerini yazınız. (10 puan)

  1.          B.                          C.                           D.                  E.

S–9- İlk Türk beylikleri hangileri ve ilk denizci Türk Beyliği hangisidir? (5 puan)

s.10: Nizamiye medresesi kim tarafından yaptırılmıştır? Önemli özelliği nedir?

 S.10: MALAZGİRT SAVAŞININ SONUÇLARI NELERDİR? 5 PUAN 

TARİH SORULARI

1) Türklerin islamiyeti kabul etme nedenleri nelerdir ?
2) Talas savaşının nedeni nedir?
3) Tulunoğullarının yıkılış nedenleri?
4) İlk Türk İslam devletinin adı nedir?
5) Tarihte ilk sultan ünvanını kullanan ilk devlet hangisidir ve hangi padişah kullanmıştır?
6) İspanyada kurulan İslam devletlerinin isimlerini yazınız?
7) Abbasilerin en parlak dönemi hangi halife döneminde yaşanmıştır?
8) Abbasi devletinin zayıflaması üzerine topraklarında hangi devletler ortaya çıkmıştır?
9) İlk İslam donanması hangi halife zamanında nerede kurulmuştur?
10) Toygunoğlu devleti hakkında bilgi veriniz?
11) İhşitler devleti hakkında bilgi veriniz
12) İslamiyetin doğuşu sırasında anadoluda hangi devletler bulunmaktaydı?
13) Gazneliler devleti nerede kim tarafından nerede kuruldu? En önemli hükümdarı kimdir?
14) 1040 dandanakan savaşı kimler arasında olduğunu belirterek önemini belirtiniz?
15) Kast sistemi nedir?
16) Haram aylar neye denir?
17) Araplar niçin kabeye önem verirlerdi?
18) İlk Müslümanlar kimlerdir?
19) Muhacir ve ensar nedir?
20) Tarık bin ziyad kimdir?
21) Amr ibnül as kimdir?
22) Tebük seferini açıklayınız?
23) İspanyadaki 800 yıllık İslam tarihi neden sona erdi?
24) H.z. alinin öldürülmesinden sonra halifelik kime geçti?
25) I. Velid zamanındaki en önemli olay nedir?
26) H.z. Ömer zamanında nereler fethedildi?
27) Hendek savaşının sonucu nedir?
28) Bedir savaşının sonucu nedir?
29) İspanyadaki son Müslümanlar kimlerdir?
30) Bedir savaşının nedenleri nelerdir?
31) Hudeybiye anlaşmasının hükümleri nelerdir?
32) Dört büyük halifenin isimlerini ve halifelik dönemlerini yazınız?
33) H.z. Ebubekir dönemindeki olayları yazınız?
34) H.z. Ömer döneminde devlet örgütlenmesinde neler yapılmıştır?
35) Veda hutbesinde peygamberimizin nelerden bahsettiğini yazınız?
36) Uhud savaşının kaybediliş nedeni nedir?
37) Emevilerin yıkılış nedenleri nelerdir?
38) H.z. hasanın halifeliği kabul etmemesinin nedeni nedir?
39) Yezid zamanında nereler fethedilmiştir?
40) Endülüs devletinin yıkılmasının nedenleri nelerdir?
41) Abbasiler döneminde ne gibi olaylar olmuştur?
42) İslamiyetten önce güney Arabistan da hangi devletler kurulmuştur?
43) İslamiyetten önce Arapların çoğu neye taparlardı?
44) Allah’ın bir olduğuna inanan kişilere ne denir?
45) Mekke’den sonra hicazın en büyük kenti neresidir?
46) H.z. Muhammed kimler tarafından korundu?
47) H.z. alinin halifeliğini kimler kabul etmediler?
48) Sıffın savaşında neler olmuştur?
49) Muaviye vali olduktan sonra yaptığı değişiklikler nelerdir?
50) Araplar göçebe olduğundan dolayı Araplara ne derlerdi?
51) H.z Osman döneminde gerçekleştirilen en önemli olaylar nelerdir?
52) Şiiler Emeviler ve hariciler kimleri tutuyorlardı?
53) Hicretin sonuçları nelerdir?
54) Araplar ne ile geçinen insanlardı?
55) Halife kime denir?
56) İslamiyetin doğduğu yıllarda Çin’de siyasi durum nasıldı?
57) İslamiyetin doğduğu yıllarda Asyada ki güçlü devletler hangileridir.
58) İslamiyetin doğduğu yıllarda Asya da hangi inanç sistemleri ve nerelerde yaygındı.
59) İslamiyetin doğduğu yıllarda Avrupa da siyasi durum nasldı.
60) İslamiyetin doğduğu yıllarda Avrupa da inanç sistemin asıldı?
61) İslamiyetin doğduğu yıllarda Afrika da inanç sistemi ve dini inanış nasıldı;?
62) tarihte ilk islam donanmasını kim kurdu? C: Hz. Muaviye kurmuş ve bu donanmayla kıbrıs’ı fethetmiştir.
63) İslam devletinde hazinenin (beyt-ül mal) başlıca gelir kaynaklarını sayınız

64-Malazgirt Savasının sonuçları?

64- Anadoluda ilk beylikler-yerleri ile

65-İlk Türk İslam Edebi eserleri

65-Türkler neden Müslüman oldular?

66- Katvan- dandanakan-pasinler- Puvatya savaşlarının önemi ?

66- 4 halife isimleri?

67- Emevi Abbasi farkları?

68-Hangi Türk İslam Hükümdarları ünvan aldılar?

69- Anadoluya ilk Türk -İslam akınları hangileridir?

70- Talasın sonuçları?

71- Karahanlıların beş temel özelliği

72- Şeri ve örfi yargı farkı?

73- Vakıf nedir? Özelliklerini yazınız

74: Büyük selçuklu devletini yıkılma nedenleri nelerdir?

• Taht kavgaları
• Oğuzların ayaklanmaları
• Haçlı seferleri
• Atabeylerin merkezden ayrılıp yeni devlet kurma girişimleri
• Hasan sabbah’ın batınilik propagandası
• Fatimiler’in çalışmaları
• Abbasi halifelerinin selçuklu egemenliğinden kurtulmak için yürüttüğü çalışmalar

SORULAR VE CEVAPLARI

1) Bizans imparatorluğu nerede nasıl kuruldu? En güçlü dönemi kim döneminde yaşandı?

: Kavimler göçünden dolayı roma imparatorluğu 2’ye ayrıldı. Batı roma başkenti Bizans olmak üzere Bizans imp. diye anılmaya başladı. En güçlü dönemi Jüstinyen zamanında yaşandı. Bizans’a Osmanlı devleti son verdi.

2) Sasaniler nerede kim tarafında kuruldu? En güçlü dönemi kim zamanında yaşanmıştır?
: İran da Pars İmparatorluğunun zayıflamasıyla Babek tarafında kuruldu. I. Hüsrev zamanı en güçlü dönemidir.

3) Göktürkler kim tarafından kuruldu? Nasıl dağıldı?
: 552 yılında Bumin kağan tarafından orta Asya da kuruldu. Çin’in etkilemesiyle 2’ye ayrıldılar ve zamanla önce Doğu Göktürk sonrada Batı Göktürk çinin egemenliğine girdi.

4) Hindistan da neden siyasi birlik yoktu? ve “kast sistemi” ne demektir?
: ilk çağlardan beri hep işgallere uğraması ve kast sitemi yüzünden KAST: halkın çeşitli sınıflara ayrılması; Bunlar din adamları (brahmanlar), asker ve soylular, tüccar ve çiftçiler, işçiler.

5) Orhun yazıtları kimler adına dikilmiştir? Önemli özelliği nedir?

C: II.Göktürk devletinin kurucularından Bilge kağan, Kül Tekin ve Tonyukuk adına dikilmiştir. Türk Dilinin ve edebiyatının ilk yazılı belgeleridir.

6) Tolunoğulları nerede kim tarafından kurulmuştur? Özelliği nedir?

C: mısırda kurulmuşlardır. Aslen Türk olan Tolunoğlu Ahmet tarafından kurulmuştur. Özelliği Mısırdaki ilk müslüman türk devleti olmasıdır.

7) Nizamiye medresesi kim tarafından yaptırılmıştır? Önemli özelliği nedir?

C: Büyük Selçuklu Sultanı Alparslan’ın Veziri Nizamül-mülk tarafından Bağdat ta yaptırılmıştır. Dönemin en büyük medresesidir. İslami ilimlerin yanında felsefe matematik gibi bilimlerde okutuluyordu ve çok zengin bir kütüphaneye sahipti.

8) Emeviler ile Abbasiler arasındaki fark nedir?

C: Emeviler arap olmayanları küçümsemişlerdir. Abbasiler ise fark gözetmemişlerdir. Emeviler yönetime sadece Emevi soyundan olanları geçirdi. Abbasiler ise ayrım yapmaksızın arap olmayanlar dahil herkesi yönetime getirmişlerdir. Özellikle iranlılar ve türkler askeri ve sivil görevlere getirilmişlerdir.

9) Büyük selçuklu devletini yıkılma nedenleri nelerdir?

• Taht kavgaları
• Oğuzların ayaklanmaları
• Haçlı seferleri
• Atabeylerin merkezden ayrılıp yeni devlet kurma girişimleri
• Hasan sabbah’ın batınilik propagandası
• Fatimiler’in çalışmaları
• Abbasi halifelerinin selçuklu egemenliğinden kurtulmak için yürüttüğü çalışmalar

10) Atabey kime denir?
C: selçuklular da illere yönetici olarak gönderilen şehzadelerin yanlarına verilen deneyimli devlet adamlarıdır. Devlet zayıfladığı zamanlarda bulundukları bölgelerde yönetimi ele geçirip devlet kurmuşlardır.