9.SINIF TARİH DERSİ 1.DÖNEM 2.YAZILI

9.SINIFLAR TARİH DERSİ 1.DÖNEM 2.YAZILI

9.SINIF TARİH DERSİ 1.DÖNEM 2.YAZILI

9.SINIF 1.DÖNEM 2.YAZILI SORU VE CEVAP

10.sınıf 1.dönem 2.yazılı soruları

10.sınıf 1.dönem 2.yazılı soru

SEÇMELİ TARİH 11.SINIF 1.DÖNEM 2.YAZILI

11.SINIF TARİH DERSİ SEÇMELİ 1.DÖNEM 2.YAZILI

11.SINIF INKILAP 1.DÖNEM 2.YAZILI

11.SINIF İNKILAP TARİHİ DERSİ 1.DÖNEM 2.YAZILI

ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ 1.DÖNEM 2.YAZILI AÇIK UÇLU SORULAR YENİ

 

 

 

TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ 11. SINIF 1. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI (7) (CEVAP ANAHTARLI)

 

… – …  EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ………..……………..… OKULU 11/… SINIFI

TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ 1. DÖNEM 2. YAZILISI

 

Tarih: …/…/……

ADI SOYADI:………………………… NU:………….. PUAN:………

1914 yılında başlayan Birinci Dünya Savaşı, Osmanlı Devleti açısından, 30 Ekim 1918’de, yenilgiyi kabul ettiğinin tescili niteliğinde olan Mondros Ateşkes Anlaşması’yla sona erdi. Ancak anlaşmanın, sömürgeci devletlerin, emellerini kolaylaştıracak hükümler içermesi ve bu hükümlere dayanarak Anadolu’nun işgal edilmesi, ülkenin bağımsızlığının tehdit altında olması, Osmanlı yönetiminin işgallere tepkisiz kalması, işgalcilere karşı halkın milis güçler oluşturarak direniş göstermesine ve Millî Mücadele’nin başlamasına neden oldu. Buna göre Millî Mücadele’nin başlamasında hangi durumlar etkili olmuştur? Yazınız.

 

1- Birinci Dünya Savaşı öncesi Avrupa’nın nasıl zenginleştiğini maddeler halinde yazınız.

 

2- Pusulanın Avrupalılar tarafından bulunmasıyla Avrupa’da ne gibi değişiklikler meydana gelmiştir?

 

3- “Sanayi İnkılabı” sözünden ne anlıyorsunuz? Sanayi inkılabını gerçekleştiren ilk ülkenin adını yazınız.

 

4- Fransız İhtilali’nin getirmiş olduğu en önemli fikir nedir?

 

5- Trablusgarp Savaşı

a- Kimler arasında yapılmıştır?

b- Sonucu nedir?

 

6- II. Balkan savaşının çıkış sebebini açıklayınız.

 

7- Üçlü İttifak (bilgi yelpazesi.net) devletlerinin isimlerini yazınız.

 

8- Üçlü İtilaf devletlerinin isimlerini yazınız.

 

9- Birinci Dünya savaşı öncesi Fransa – Almanya arasındaki sorunu açıklayınız.

 

10- Birinci Dünya savaşı öncesi İngiltere – Almanya arasındaki sorunu açıklayınız.

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1- a- Pusulanın Doğudan alınması b- Coğrafi Keşiflerin başlaması c- Sanayi İnkılabı  d- Sömürgecilik

 

2- Pusulanın Haçlı seferleri ile Doğudan alınması sonucunda Avrupa’da ki denizciler uzak denizlere daha güvenli bir şekilde açılabilmişler ve denizcilik gelişmiştir. Bu şekilde yeni yerler keşfedilmiştir.

 

3- Sanayi İnkılabı: İnsan gücünün yerini makinelerin alması, küçük imalathanelerin yerini fabrikalara bırakması – Sanayi İnkılabı ilk İngiltere’de başladı.

 

4- Milliyetçilik akımıdır. Bu fikir ile tüm imparatorluklar zaman içinde bir bir yıkılacak ve yeni devletler kurulacaktır.

 

5- Trablusgarp Savaşı: Osmanlı – İtalya arasında yapıldı. Sonucunda Osmanlı devleti Trablusgarp’a yardım yapabilecek bir durumda (bilgi yelpazesi.net) olmadığı ve yardım yapılacak yolların da kapalı olması nedeniyle Trablusgarp İtalyanlara terk edildi. Ege adalarını geri verdiler ancak Yunan tehlikesi nedeniyle İtalyanlarda kalması uygun görüldü.

 

6- Balkan devletlerinin, Osmanlı Devleti’nden aldıkları toprakları paylaşamamalarıdır. Bulgaristan’ın büyük pay alması.

 

7- İttifak: Almanya – Avst.-Mac. – İtalya

 

8- İtilaf: İngiltere –Fransa – Rusya

 

9- Fransa-Almanya: Almanya 1870 yılında bağımsızlığını kazanmış 1871 yılında Fransızlarla savaş yapmıştı. Fransızların maden yatakları olan Alsace-Lorena bölgelerini ele geçirmişti.

 

10- İngiltere-Almanya: Almanya birliğini geç sağladığı için sömürgecilikte de geç kalmıştı. İngiltere pazarlarında Alman mallarının rağbet görmesi sonucu İngiltere ile Almanya arası açılmaya başladı. (Ekonomik rekabet)

 

BAŞARILAR DİLERİM..

                                              INKILAP TARİHİ AÇIK UÇLU SORULAR

1-Fransız İhtilali, insan hakları, eşitlik, özgürlük ve hukukun üstünlüğü gibi düşünceleri yayması yönüyle tüm insanlığı; yaydığı milliyetçilik (ulusçuluk) düşüncesiyle, daha çok imparatorlukları etkiledi. Osmanlı Devleti de bu olaydan hem olumlu hem olumsuz yönde etkilendi. Osmanlı Devleti çok uluslu yapıda olduğu için azınlıklar bağımsızlık düşüncesiyle ayaklandılar. Bu ayaklanmalar sonucunda Osmanlı Devleti toprak kaybına uğradı. Fransız İhtilali’nin yaygınlaştırdığı insan hakları, eşitlik, özgürlük ve hukukun üstünlüğü gibi düşünceler, Osmanlı aydınlarını etkileyerek Tanzimat ve Islahat Fermanı’nın ve Meşrutiyet’in ilanına zemin oluşturdu. Buna göre Fransız İhtilali Osmanlı Devleti’ni daha çok hangi açıdan etkilemiştir? Neden?

 

2- Fransız İhtilali’yle ortaya çıkan Millîyetçilik düşüncesinin Balkan uluslarını etkilemesi,  18. yüzyılda yaşanan savaşların, Balkanları savaş alanı haline getirmesi,  Batılı devletlerin, azınlık haklarını bahane ederek Balkan uluslarını kışkırtmaları ve desteklemeleri,  Osmanlı Devleti’nin, giderek adalet ve hoşgörüye dayalı yönetim anlayışından uzaklaşması,  Balkanlara görevlendirilen memurların ve yeniçerilerin keyfi davranışları gibi durumların, Osmanlı Devleti’nde hangi sonuçları ortaya çıkarmış olabileceği söylenebilir?

 

3-Makyavelizm: Avrupa devletlerinin, 18. yüzyılda “amaca ulaşmak için her türlü araca başvurmanın doğru olduğu” anlayışıyla hareket etmeleri politikasıdır. Sosyalizm: Sosyalizm veya toplumculuk, iktidar ve üretim araçlarının halk tarafından kontrol edildiği, bir ve eşit toplum fikrine dayanan düşünce sistemidir. - Eski dilde iştirakiye(katılımcılık) Liberalizm: Bireylerin ifade özgürlüğüne sahip olduğu, din, devlet ve kimi zaman kurumların gücünün sınırlandırıldığı, düşüncenin serbest bir şekilde dolaştığı, özel teşebbüse olanak sağlayan bir serbest piyasa ekonomisinin olduğu, toplumsal hayat düzenini hedefleyen sistemdir. Emperyalizm: Yayılmacı siyaset, bir devletin başka millet veya devletler üzerine ekonomik, siyasî, sosyal, kültürel alanda hâkimiyet kurmasıdır. -Sömürgecilik. Yukarıdaki düşüncelerden hangilerinin, toplumsal barışa zarar verebileceği düşünülebilir? Neden?

 

9.SINIF TARİH DERSİ SORULARI KLASİK

1- Tarihi olaylar arasında ki neden-sonuç ilişkisini açıklayarak,örnek veriniz.

2- Cilalı Taş devri ile ilgili bilgi veriniz.

3- Frigyalılarda Kibele (bereket tanrıçası) niçin önemlidir?açıklayınız.

4- Mısır medeniyetinde astronomi ve geometrinin gelişmesini etkileyen faktörler neler olmuştur?açıklayınız.

5- Kast sisteminin özelliklerinden üç tanesini yazınız.

6- On İki Levha Kanunları’nın hangi medeniyete ait olduğunu ve önemini açıklayınız.

7- Aşağıdaki cümlelerin başına verilen uygarlıklardan uygun olanı eşleştirerek yazınız.

A.Hititler,  B.Çin Uygarlığı,   C.Lidyalılar,   D.Fenikeliler,   E. İyonyalılar,   F.Sümerler,   G.İskender İmp. 

 1. Mısır Uygarlığı

(    )Parayı bulan uygarlıktır.

(    )İlk yazılı kanunları yapan uygarlıktır.

(    )Batı Anadolu’da şehir devletleri halinde yaşadılar.

(    )Hiyeroglif yazısını geliştiren uygarlıktır.

(    )Anal, denilen yıllıklar hazırlamışlardır.

9-A SINIFI TARİH-I DERSİ I.DÖNEM II.YAZILI SINAV SORULARI CEVAP ANAHTARIDIR.

1- Tarihi olaylar devamlıdır.Bu nedenle bir zincirin halkaları gibi birbiri takip ederek birbirlerine neden –sonuç ilişkisi ile bağlıdırlar.Bir olay kendisinden sonraki diğer bir olayın nedeni,önceki olayında sonucudur.Örnek olarak Mondros Ateşkes Antlaşması Kurtuluş Savaşı’nın nedeni I.Dünya Savaşı’nın sonucudur

2- Cilalı taş devrinde insanlar taşlara şekil vererek kullanmışlardır.Bu devrin en önemli olayı tarımın başlamasıdır.Böylece insanlar üretici konuma geçmişlerdir.Yerleşik hayata geçerek ilk köy yerleşmelerini kurmuşlardır.Bu dönemde ilk kez hayvanları evcilleştirmişlerdir.

    Dokumacılık yapmışlar,taş ve kerpiçten yaptıkları evlerde oturmuşlardır.Seramik yapmışlardır.

3- Frigyalılar’da temel geçim kaynağı tarımdır. Bu nedenle tarım yaşamlarının en önemli unsurudur.En büyük tanrıları da bereket tanrıçası Kibele’dir.Kibele’ye dua ederek,adaklar adayarak bereket dilerlerdi.

4- Mısır’da Nil nehrinin taşma zamanının hesaplanması astronominin,taşma sonucunda bozulan tarla sınırlarının yeniden çizilmesi geometrinin gelişmesini sağlamıştır.

5- Kast sisteminin özellikleri:

  *Kast dışı sosyal ilişkiler kurmak yasaktır.

  *Bir Hindu kendi kastı dışındaki bir kast üyesi ile yemek yiyemez.

  *Her kastın kendine özgü törenleri vardır.

6- Roma Medeniyeti’ne ait olan bu kanunlar plepler ile particiler arasında ki sınıfsal farklılıkları ortadan kaldırmak için yapılmış olan hukuki düzenlemelerdir.Pleplere de memur ve asker olabilme hakkı verilmiştir.Bu kanunlar aynı zamanda bugünkü modern Avrupa hukukunun temelini oluşturmuştur.

7-

(  C  )Parayı bulan uygarlıktır.

(  F  )İlk yazılı kanunları yapan uygarlıktır.

(  E  )Batı Anadolu’da şehir devletleri halinde yaşadılar.

(  H  )Hiyeroglif yazısını geliştiren uygarlıktır.

(  A  )Anal, denilen yıllıklar hazırlamışlardır.

 

 

 

 

…………………..LİSESİ 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12-B SINIFI ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ DERSİ I.DÖNEM II.YAZILI YOKLAMA SINAVI SORULARIDIR.

SORULAR

1- Türkiye 2. Dünya Savaşından nasıl etkilenmiştir?

2- İngiltere’nin I.Dünya Savaşı sonrasında Ortadoğu üzerinde uyguladığı politikaları açıklayınız.

3-BM Hakkında bilgi vererek, BM’ye bağlı İMF-Unesco- UNİCEF- ILO hakkında bilgi veriniz

4- Doğu ve Batı Blokları neden kurulmuştur? açıklayınız.

5- Türkiye’nin,1923-1939 yılları arasında dış politikada karşılaştığı sorunların neler olduğunu kısaca açıklayınız.

6-Türkiye’nin Doğu ve Batı sınırlarını iki savaş arasında ki dönemde nasıl güvenceye aldığını açıklayınız.

7- II.Dünya Savaşı’nın ortaya çıkmasında, Mihver devletlerinin politikalarının nasıl etkili olduğunu açıklayınız.

8- II.Dünya Savaşı’na ABD nasıl katılmıştır ve bu durum savaşın gidişatını ne şekilde etkilemiştir?

 

9- Aşağıda ki ifadelerin doğru mu yanlış mı olduğunu belirtiniz.(D veya Y)

(       )Irak,I.Dünya Savaşı’ndan sonra Fransız mandası olmuştur.

(       )İspanya’da Faşist politikaları Mussolini uygulamıştır.

(       )II.Dünya Savaşı’nın başında SSCB ve Almanya saldırmazlık antlaşması imzalamışlardır.

(       )Fransa, Barbarossa Harekatı ile işgalden kurtarılmıştır.

(       )II.Dünya Savaşı Almanya’nın Çekoslovakya topraklarına saldırmasıyla başlamıştır.

(       )Stalingrad Savunması,II.Dünya Savaşı’nın gidişatını değiştirmiştir.

(       )ABD, II.Dünya Savaşı’na girmeden önce İngiltere ile Atlantik Sözleşmesi’ni imzalamıştır .

(       )Potsdam Konferansı’nda alınan kararla Almanya’da Nazi partisinin varlığı sona erdirilecekti.

(       )Atom bombaları Tokyo ve Berlin’e atılmıştır.

(       )Yalta Konferansı sonrasında dünyada iki blok oluşmuştur.

10- II.Dünya Savaşı’nın sonuçlarını kısaca değerlendiriniz.(5 madde)

 

NOT:Her soru 10 puan ve sınav süresi 40 dakikadır.                                                            Başarılar Dilerim

                                                                                                                                             

CEVAPLAR

 

 

 

                                                                       ………..LİSESİ                        

10.SINIFLAR TARİH DERSİ 1. DÖNEM 2. YAZILI YOKLAMA(ORTAK)SINAVI SORULARI

Adı      :                                        Sınıf    :                                                                           Doğru    :                          NOT:                                    

Soyadı :                                        No         :                                                                                             Yanlış    :

 

 

***Aşağıki soruların doğru cevaplarını daire içine alınız.Her soru 4’er puandır.***

 

 1. “Anadolu Hisarı” hangi padişah döneminde yapılmıştır?
 • Murat                                   (b)  2. Mehmet (Fatih)                                (c)  1. Murat(Hüdavendigar)

                               (d)1. Bayezid (Yıldırım)                                        (e)1. Süleyman(Kanuni)

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi Divan-ı Hümayun’un asli üyelerinden biri değildir?
 • Vezir-i Azam                (b)Nişancı                                                (c)Defterdar

                                   (d)Kazasker                                                      (e)Şeyhülislam

 

 1. Osmanlı tarihinde 1402-1413 yılları arasında 11 yıl süren “Fetret Devri” hangi olay ile başlamıştır?
 • İstanbul’un fethi (b)   Kosova Savaşı                 (c)Ankara Savaşı’nın kaybedilmesi

                          (d)Cem Sultan’ın Papalığın eline geçmesi              (e)1. Murat’ın şehit edilmesi

 

 1. “Öşri Toprak” nedir?
 • Devletin malı olan topraklardır
 • Müslüman halka ait olan topraklardır
 • Müslüman olmayan halka ait olan topraklardır
 • Vakıfların masrafları için ayrılan topraklardır
 • Gelirleri padişah eşlerine, annelerine ve kızlarına ayrılan topraklardır.

 

 1. Dulkadiroğlu Beyliği hangi savaşla ortadan kaldırılıp Osmanlı topraklarına katılmıştır?

(a)  Çaldıran                                           (b)  Otlukbeli                                                  (c)  Turnadağ

                             (d)  Ridaniye                                                  (e)  Mercidabık

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi Yavuz Sultan Selim’in Mısır seferinin sonuçlarından biri değildir?

(a)  Süveyş kanalı açılmıştır.                                   

       (b)  Memlûk Devleti yıkıldı

(c)  Venedikliler, Kıbrıs için Memluklara ödediği vergiyi Osmanlı Devleti'ne ödemeye başladılar

(d)  İslam halifeliği Osmanlı hanedanına geçmiştir

(e)  Kıbrıs, Girit ve Rodos adaları dışında Doğu Akdeniz Osmanlı egemenliğine alındı

 

 1. 1337 ile 1453 yılları arasında “Yüzyıl Savaşları” olarak adlandırılan savaşlar hangi devletler arasında olmuştur?

(a) Portekiz - Osmanlı Devleti                (b)  Venedik- Ceneviz                           (c)Fransa – Osmanlı Devleti

                                                  (d)   İngiltere-Fransa                         (e)   İngiltere- İspanya

 

 1. Aşağıdaki olaylardan hangisi Kanuni Sultan Süleyman döneminde olmamıştır?

(a)   Mora’nın Fethi                      (b) Mohaç Meydan Savaşı                                           (c)  Belgrat’ın fethi

                                        (d) Preveze Deniz Savaşı                                 (e)  1.,2. ve 3. İran Seferleri

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi Avrupada Reform Hareketlerinin doğmasının sebeplerinden biri değildir?

(a)  Kilisenin halk üzerindeki baskısı                     (b)  Rönesans’ın etkisi                      (c)  Endüljans  Sorunu

          (d)   Hümanizm sayesinde Hristiyanlığın kaynaklarına inilmesi          (e)   Osmanlı Devleti’nin baskısı

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa’da doğan Reform hareketlerinin sonuçlarından değildir?

       (a)  Avrupa'da mezhep birliği bozuldu                            

       (b)  Katolik Kilisesi daha çok güçlendi

       (c)  Eğitim-öğretim faaliyetleri kiliseden alınarak laik bir eğitim sistemi kuruldu

       (d)  Katolik Kilisesi'nden ayrılan ülkelerde kilisenin mallarına ve topraklarına el konuldu

       (e)  Din adamları ve kilise eski itibarını kaybetti

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi Tımar sisteminin yararlarından değildir?

       (a)  Devlet, merkezden toplanması son derece zor vergileri böylece toplamış oluyordu

       (b)  Tımarlı sipahiler bulundukları yerlerde güvenliği sağlıyordu

       (c)  Devlet asker yetiştirmekten kurtuluyordu

       (d)  Topraklar boş kalmadığından üretim artıyor ve  devamlılık sağlanıyordu

       (e)  Özellikle Hristiyan ailelerden erkek çocuklar devşiriliyordu

 

 

 

 

 

 

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi Coğrafi Keşifleri kolaylaştıran etkenlerden biri değildir?

     (a)  Avrupalıların pusulayı öğrenmeleri, gemicilik ve coğrafya bilgilerinin artması
     (b)  Avrupalıların, doğu ülkelerinin zenginliklerine ulaşabilmek amacıyla yeni ticaret yolları aramaları
     (c)  Buhar gücüyle çalışan gemilerin geliştirilmesi
     (d)  Avrupalı kralların (özellikle İspanyol ve Portekiz) gemicileri desteklemesi
     (e)  Avrupalıların, Hristiyanlık dinini yaymak istemeleri

 

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi Kanuni döneminde Fransa’ya verilen Kapitülasyonların sebeplerinden değildir?
  (a)  Avrupa siyasal ve dinsel birliğinin oluşumunu engellemek
      (b)  Fransa'nın Osmanlı devleti için batı'da bir denge unsuru olması
      (c)  Avrupa’da mezhep birliğini sağlamak
      (d)  Batı Akdeniz'deki Fransız limanlarından yararlanmak
      (e)  Coğrafi keşifler nedeniyle önemi azalan Akdeniz Ticaretini canlandırmak

 

 1. Aşağıdaki olaylardan hangisi Yavuz Sultan Selim döneminde gerçekleşen olaylardandır?

    (a)  İlk kez Viyana kuşatıldı

    (b)  Kili ve Akkerman limanları fethedildi

    (c)  Bizans İmparatorluğu ile mücadele edildi

    (d)  Safevi Devleti’ne son verildi

    (e)  İlk kez Halifelik ünvanı kullanıldı

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi İstanbul’un fethinin sonuçlarından biri değildir?

    (a) Avrupa’da Reform Hareketleri başladı
    (b)  Başkent, Edirne'den İstanbul'a taşınmıştır.
    (c)  Osmanlı toprak bütünlüğü sağlanmıştır. Osmanlı'nın Anadolu-Rumeli geçişi kolaylaşmıştır.
    (d)  Karadeniz-Akdeniz deniz ticaret yolunun denetimi Osmanlılar'a geçmiştir.
    (e)  Ortaçağ kapanmış, Yeniçağ başlamıştır

 

*** Cümlelerdeki boşluklara uygun olan kelimeleri yerleştiriniz. .Her soru 4’er puandır.***

 

*** Kansu Gavri *** Pargalı İbrahim Paşa *** Amasya ***  Şah İsmail *** Coğrafi keşifler *** Amasya ***

** Trabzon *** Çandarlı Halil Paşa *** Safevi Devleti *** Fatih Sultan Mehmet *** Reform *** Rönesans ***

**Mercidabık ***  Preveze *** Cezayir  *** Fransa  ***  Ridaniye  ***  Vezir-i Azam *** Nişancı*** Kefe **

*** Otlukbeli *** Çaldıran *** Karıştıran ***  Rusya   ***  Kutsal Roma Germen İmp. *** Portekiz *** Azak

*** Kanuni Sultan Süleyman *** Yavuz Sultan Selim *** Çelebi Mehmet *** 2. Murat *** Yıldırım Bayezid *

 

 1. Şehzade Selim taht mücadelesine girişmeden önce..................................sancağında vali olarak görev yapıyordu.
 2. Padişah fermanıyla öldürülen ilk sadrazam .................................................................................’dır.
 3. Akdeniz Limanları........................................................................sonucu önemini kaybetti.
 4. Karadeniz, ilk kez ................................................................... döneminde bir Türk gölü haline gelmiştir
 5. Memlüklü sultanı Kansu Gavri ile yapılan............................................... savaşı sonunda Suriye ele geçirildi.
 6. Fatih döneminde ilk defa .............................................. Divan-ı Hümayun’a başkanlık etmeye başladılar.
 7. Yavuz, Çaldıran savaşında safevi devleti hükümdarı .....................................................’i yenilgiye uğrattı.
 8. Akkoyunlu Hükümdarı Uzun Hasan ile yapılan ...................................... savaşını Osmanlı Devleti kazandı.
 9. Fransa kralı I.Fransuva, Şarlken'e esir düşmesi üzerine ........................................................’dan yardım istedi.
 10. Fetret dönemi sonunda kardeşlerini bertaraf ederek 1413’de tahta tek başına oturan ........................................, Osmanlı Devletinin ikinci kurucusu olarak kabul edilir.

9.SINIF TARİH SORULARI 

1.Aşağıdakilerden hangisi başlıca Anadolu uygarlıklarından (M.Ö. 2000-M.Ö. 600 yılları arasındaki) değildir?
A)  Hititler      
B)  Frigler
C)   Fenikeliler
D)  Lidyalılar
E)  İyonlar 

2.Mısırlılada Devlet yöneticilerine verilen ad aşağıdakilerden hangisidir.
A)Polis
B) Ensi
C) Patesi
D)Firavun  
E) Nom 

3.Tarihte “Anal” adı verilen yıllıklarlayahyagungor.net tarih yazıcılığını başlatan uygarlık hangisidir?
A)  Lidyalılar
B)  Frigler
C) Hititler
D)  Urartular
E)  İonlar 

4.Tarihte bilinen ilk yazılı antlaşma hangisidir?
A)  Kadeş    
B)  Kuzey Şansi
C)  Truva
D)   Uruk
E)  Lagaş 

5.“Pankuş” adı verilen danışma meclisi hangi uygarlığa aittir?
A)  Asurlular
B) Hititler       
C) Sümerler
D)  Mısırlılar
E)  İbraniler 

6.Hititlerde kraldan sonra en yetkili kişi olan kraliçeye ne ad verilirdi?
A) Pankuş
B) Anal
C) Tavananna
D) Kibele
E) Ahuramazda

 

 

7. Mezopotamya   Mısır ve Anadolunun Coğrafi Özelliklerini karşılaştırınız 

8.Başkenti Sardes (Sard) olmak üzere Gediz ve Menderes ırmakları arasındaki bölgede kurulan uygarlık hangisidir?
A) Frigler
B)  Urartular
C) Akadlar
D) İyonlar
E)  Lidyalılar 

9.Tarihte parayı ilk kez kullanan uygarlık hangisidir?
A) Frigler
B)  Fenikeliler
C) Sümerler
D) İyonlar
E)  Lidyalılar 

10.Tarihte Fırat ile Dicle nehirleri arasında kalan bölgeye ne ad verilir?
A) Mezopotamya   
B) Maveraünnehir
C) Orta Asya
D) Kafkasya
E) Kürk Yolu 

11.Aşağıdakilerden hangisi Mezopotamya uygarlıklarından değildir?
A)  Asurlular
B) Elamlar
C) Sümerler
D)  Babilliler
E) İbraniler 

12.“Site” adı verilen şehir devletleri halinde yaşayan, “ENSİ” veya “PATESİ” denilen Rahip-Krallar tarafından yönetilen ve en önemli şehirleri Ur, Uruk, Lagaş olan uygarlık hangisidir?
A)  Asurlular
B) Elamlar
C) Sümerler
D)  Babilliler
E) İbraniler 

13.Günümüz uygarlığının temeli olan yazıyı (ÇİVİ YAZISI) ilk kez hangi uygarlık bulmuştur?
A)  Asurlular
B) Fenikeliler
C) Sümerler
D)  Babilliler
E) Mısırlılar 

14.Büyük İskender’in Asya Seferi sonucunda, Yunan Medeniyeti ile Doğu Medeniyeti’nin karışımından ortaya çıkan uygarlığa ne denir?
A) Roma
B) Helenizm        
C) Fenike
D) Hümanizm
E) İyon 

15.Bozdoğan Kemeri ve Çemberlitaş (İstanbul), Ogüst Mabedi (Ankara) ve Aspendos Tiyatrosu (Antalya) hangi devletten günümüze kalan eserlerdir?
A) İyon
B) Mısır
C) Fenike
D) Persler
E) Roma 

16.Günümüz Avrupa hukukunun temelini oluşturan 12 Levha  Kanunları hangi uygarlığa aittir?
A) Babiller
B) Sümerler
C) Fenike
D) Roma      
E) Mısırlılar 

17.Tarihte bilinen ilk sürekli ve düzenli orduyu kurarak tarihin ilk büyük imparatorluğunu kuran Mezopotamya uygarlığı hangisidir?
A) Babiller
B) Sümerler
C) Elamlar
D) Akadlar   
E) Asurlar 

18.Babillilerin dünyanın yedi harikasından biri kabul edilen eseri hangisidir?
A)  Babil’in Asma Bahçeleri
B) Zeus Tapınağı
C)  Aspendos Tiyatrosu
D)  Ogüst Mabedi
E)  İskenderiye Feneri

 

19.Anadolu’da ticari koloniler kurarak, çivi yazısını Anadolu’ya getiren uygarlık hangisidir?
A) Babiller
B) Sümerler
C) Elamlar
D) Akadlar
E) Asurlar 

20.Tüm çivi yazılı eserleri başkentleri NİNOVA’da toplayarak, tarihte bilinen ilk KÜTÜPHANECİLİK ve ARŞİVCİLİK faaliyetlerini başlatan uygarlık hangisidir?
A) Babiller
B) Sümerler
C) Elamlar
D) Akadlar
E) Asurlar 

21.Mısırlıların kendilerine özgü kutsal resim yazısına ne ad verilir?
A) Sfenks
B) Hiyeroglif
C) Firavun
D) Ra
E) Papirüs 

22.Tarihte tek tanrılı dine inanan ilk uygarlık hangisidir?
A)  Asurlular
B) Fenikeliler
C) Sümerler
D)  Babilliler
E) İbraniler 

23.Türklerin ana yurdu neresidir?
A) Sibirya
B) Anadolu
C) Orta Asya
D) Çin
E) İran

24.Tarihte bilinen ilk Türk devleti hangisidir?
A)  Büyük Hun Devleti
B) Göktürk Devleti
C) Uygurlar
D)  Kutluk Devleti
E) Peçenekler 

25.Asya Hun (Büyük Hun) Devleti’nin bilinen ilk hükümdarı hangisidir?
A)  Mete
B)  Teoman
C)  Atilla
D)  Uldız
E)  Bumin 

26.Asya Hun (Büyük Hun) Devleti’nin en önemli hükümdarı hangisidir?
A)  Mete
B)  Teoman
C)  Atilla
D)  Uldız
E)  Bumin 

27.Tarihte orduyu 10’luk sistem şeklinde teşkilatlandıran ilk hükümdar hangisidir?
A)  Mete
B)  Teoman
C)  Atilla
D)  Uldız
E)  Bumin 

28.Avrupa Hun Devleti’nin en ünlü hükümdarı kimdir?
A)  Mete
B)  Teoman
C)  Atilla   
D)  Uldız
E)  Bumin 

29.Tarihte yerleşik hayata geçen ilk Türk devleti hangisidir?
A)  Büyük Hun Devleti
B) Göktürk Devleti
C) Uygurlar
D)  Kutluk Devleti
E) Peçenekler 

30.   Tarihte İstanbul’u kuşatan ilk Türk devleti hangisidir?
A)  Kıpçaklar
B) İskitler
C) Avarlar
D)  Hazarlar
E) Oğuzlar 

31.   Türklerde devlet yönetme yetkisinin hükümdarlara tanrı tarafından verildiğine olan inanca ne denir?
A) Kut
B) Toy
C) Kengeş
D) Budun
E) Oguş

32.   İslamiyet öncesi Türk devletlerinde devlet işlerinin görüşüldüğü meclise ne denirdi?
A) Kut
B) Kurultay
C) Aygucı
D) Budun
E) Şad

33.   Türklerde yazılı olmayan hukuk kurallarına ne ad verilirdi?
A) Kut
B) Töre
C) Aygucı
D) Yargan
E) Yargu

CEVAPLAR
1.C
2.D
3.C
4.A
5. B
6.C
7. Mezopotamya   Mısır ve Anadolunun Coğrafi Özelliklerini karşılaştırınız
8.E
9.E
10.A
11.E
12.C
13.C
14.B
15.E
16.D
17.D
18.A
19.E
20.E
21.B
22.E
23.C
24.A
25.B
26.A
27.A
28.C
29.C
30.C
31.A
32.B
33.B