Tarih dersi yazılı soruları

Tarih dersi tüm sınıfların yazılı sorularını indirmek veya buradan çözmek için faydalanabilirsiniz. 

Soruları indirmek için ilgili yazılının üzerini tıklayınız

OKUL YAZILILARI İÇİN KAYNAK

ORTAOKULLAR İÇİN YAZILI ÖRNEKLERİ SAYFAMIZDA

Sizde sayfamızda ki örnek yazılılardan indirip istifade edebilirisiniz. Sayfamızdan yazılıyı indirebilmek için aşağıdaki ilgili yazılının üzerine TIKLAYIP bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

Ardından içerikte değişiklik yapıp soruları kolayca kullanabilirsiniz.

Sayfamızı duvarınızda ve Okul Watsap grubunda paylaşmayı unutmayınız. Teşekkür ediyoruz.

 

tarih dersi 2.dönem 1.yazılı indir 9.sınıf

Tarih 9.sınıf dersi 2.dönem 1. yazılı 2.örnek için tıklayınız

10.SINIF TARİH DERSİ 2.DÖNEM 1.YAZILI İNDİR

 12.sınıf 2.dönem Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi soruları indir

2.dönem 2. yazılı çalışma soruları

TARİH SORULARI

1) Türklerin islamiyeti kabul etme nedenleri nelerdir ?
2) Talas savaşının nedeni nedir?
3) Tulunoğullarının yıkılış nedenleri?
4) İlk Türk İslam devletinin adı nedir?
5) Tarihte ilk sultan ünvanını kullanan ilk devlet hangisidir ve hangi padişah kullanmıştır?
6) İspanyada kurulan İslam devletlerinin isimlerini yazınız?
7) Abbasilerin en parlak dönemi hangi halife döneminde yaşanmıştır?
8) Abbasi devletinin zayıflaması üzerine topraklarında hangi devletler ortaya çıkmıştır?
9) İlk İslam donanması hangi halife zamanında nerede kurulmuştur?
10) Toygunoğlu devleti hakkında bilgi veriniz?
11) İhşitler devleti hakkında bilgi veriniz
12) İslamiyetin doğuşu sırasında anadoluda hangi devletler bulunmaktaydı?
13) Gazneliler devleti nerede kim tarafından nerede kuruldu? En önemli hükümdarı kimdir?
14) 1040 dandanakan savaşı kimler arasında olduğunu belirterek önemini belirtiniz?
15) Kast sistemi nedir?
16) Haram aylar neye denir?
17) Araplar niçin kabeye önem verirlerdi?
18) İlk Müslümanlar kimlerdir?
19) Muhacir ve ensar nedir?
20) Tarık bin ziyad kimdir?
21) Amr ibnül as kimdir?
22) Tebük seferini açıklayınız?
23) İspanyadaki 800 yıllık İslam tarihi neden sona erdi?
24) H.z. alinin öldürülmesinden sonra halifelik kime geçti?
25) I. Velid zamanındaki en önemli olay nedir?
26) H.z. Ömer zamanında nereler fethedildi?
27) Hendek savaşının sonucu nedir?
28) Bedir savaşının sonucu nedir?
29) İspanyadaki son Müslümanlar kimlerdir?
30) Bedir savaşının nedenleri nelerdir?
31) Hudeybiye anlaşmasının hükümleri nelerdir?
32) Dört büyük halifenin isimlerini ve halifelik dönemlerini yazınız?
33) H.z. Ebubekir dönemindeki olayları yazınız?
34) H.z. Ömer döneminde devlet örgütlenmesinde neler yapılmıştır?
35) Veda hutbesinde peygamberimizin nelerden bahsettiğini yazınız?
36) Uhud savaşının kaybediliş nedeni nedir?
37) Emevilerin yıkılış nedenleri nelerdir?
38) H.z. hasanın halifeliği kabul etmemesinin nedeni nedir?
39) Yezid zamanında nereler fethedilmiştir?
40) Endülüs devletinin yıkılmasının nedenleri nelerdir?
41) Abbasiler döneminde ne gibi olaylar olmuştur?
42) İslamiyetten önce güney Arabistan da hangi devletler kurulmuştur?
43) İslamiyetten önce Arapların çoğu neye taparlardı?
44) Allah’ın bir olduğuna inanan kişilere ne denir?
45) Mekke’den sonra hicazın en büyük kenti neresidir?
46) H.z. Muhammed kimler tarafından korundu?
47) H.z. alinin halifeliğini kimler kabul etmediler?
48) Sıffın savaşında neler olmuştur?
49) Muaviye vali olduktan sonra yaptığı değişiklikler nelerdir?
50) Araplar göçebe olduğundan dolayı Araplara ne derlerdi?
51) H.z Osman döneminde gerçekleştirilen en önemli olaylar nelerdir?
52) Şiiler Emeviler ve hariciler kimleri tutuyorlardı?
53) Hicretin sonuçları nelerdir?
54) Araplar ne ile geçinen insanlardı?
55) Halife kime denir?
56) İslamiyetin doğduğu yıllarda Çin’de siyasi durum nasıldı?
57) İslamiyetin doğduğu yıllarda Asyada ki güçlü devletler hangileridir.
58) İslamiyetin doğduğu yıllarda Asya da hangi inanç sistemleri ve nerelerde yaygındı.
59) İslamiyetin doğduğu yıllarda Avrupa da siyasi durum nasldı.
60) İslamiyetin doğduğu yıllarda Avrupa da inanç sistemin asıldı?
61) İslamiyetin doğduğu yıllarda Afrika da inanç sistemi ve dini inanış nasıldı;?
62) tarihte ilk islam donanmasını kim kurdu? C: Hz. Muaviye kurmuş ve bu donanmayla kıbrıs’ı fethetmiştir.
63) İslam devletinde hazinenin (beyt-ül mal) başlıca gelir kaynaklarını sayınız

64-Malazgirt Savasının sonuçları?

64- Anadoluda ilk beylikler-yerleri ile

65-İlk Türk İslam Edebi eserleri

65-Türkler neden Müslüman oldular?

66- Katvan- dandanakan-pasinler- Puvatya savaşlarının önemi ?

66- 4 halife isimleri?

67- Emevi Abbasi farkları?

68-Hangi Türk İslam Hükümdarları ünvan aldılar?

69- Anadoluya ilk Türk -İslam akınları hangileridir?

70- Talas Savaşının sonuçları?

71- Karahanlıların beş temel özelliği

72- Şeri ve örfi yargı farkı?

73- Vakıf nedir? Özelliklerini yazınız

74- Mısırda kurulan İlk Türk- İslam devletleri hangileri?

75- Hudeybiyenin önemi?

76- Endülüs emevi özellikleri?

 

LİSE 1.SINIF TARİH DERSİ ÖRNEK SORULAR

1-   Aşağıdaki Boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz.
Cahiliye dönemi, fetret dönemi, tarık bin ziyad, Eyyub el ensari, Harun Reşid, Ömer Bin Abdul Aziz, Kerbela Olayı, Hicret Olayı, Puvatya savaşı, Talas Savaşı, Zımmi, Mevali, Farabi, İbni Sina, Hadis, Fıkıh, Beyül Hikme, Sahnı seman,
A-   İslamiyet Öncesi arap yarım adasında yaşanan döneme ……CAHİLİYE………………….dönemi denilir.

B-   Hz. Hüzeyinin şehit edilmesi olayına ……………KERBELA…..………..olayı denilir.
C-   Emeviler tarafından arap olmayan Müslümanlara verilen ad……………MEVALİ………………………………dır.
D-   Endülüs Emevilerine ait ispanya daki tarihi eserin adı…………………EL-HAMRA SARAYI……………………………….dır.
E-    Abbasilerin ilim merkezlerine ………………………BEYTÜL HİKME……………………..………………………….denir.
F-    HZ Peygamberin Müslümanları aydınlatmak için söylediği sözlere………HADİS…….……………………denir.
G-   Kitabul Şifa ve El kanun fit Tıb adlı eserin yazarı ünlü tıb adamının adı………………İBNİ SİNA…………….dır
H-   Emeviler döneminde Müslümanların ilerleyişi ………PUVATYA……………. savaşla durmuştur.
İ-     İslam Tarihnde 5. Halife olarak adlandırılan kişi…………………ÖMER BİN ABDULAZİZ………..……………………dır
J-    İspanyanın fethi Esnasında gemileri yakarak düşmanı karşılayan ve buradaki dağa adı verilen ünlü komutan………TARIK BİN ZİYAD………………..dır

2-   Aşağıdaki soruları cevaplandırınız.
A-   İslam Öncesi arap yarımadasında bulunan dinleri yazınız.

Cevap: hristiyanlık, mecusilik, putperestlik, musevilik, haniflik

1. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet’in doğuşu sırasında bulunan devletlerden değildir?
A) Bizans
B) Sasani
C) Göktürk
D) Hindistan
E) Abbasiler

2. İslam Devleti’nin aşağıdaki olaylardan hangisinden sonra kurulmuştur.
A) Bedir Savaşı
B) Uhut Savaşı
C) Hicret Olayı 622
D) Deve Olayı
E) Sıffin Savaşı

3. Müslümanlar ile müşrikler arasında yapılan ilk savaşı hangisidir?
A) Bedir Savaşı
B) Uhut Savaşı
C) Hendek Savaşı
D) Puvatya Savaşı
E) Huneyn Savaş

4. Aşağıdakilerden hangisi Hubeydiye Antlaşmasıyla ilgili değildir?
A) Her iki taraf istedikleri kabileler ile ittifak yapabilecekler. Ancak askeri yardım yapmayacaklardı.
B) Müslümanlar o yıl Kabe’yi ziyaret etmeyecekler, ertesi yıl ziyaret yapacaklar.
C) Bu antlaşma Bedir Savaşı’sonrasında yapılmıştır.
D) Müslüman olan Mekkeli gençler ailesinin izni olmadan Medine’ye alınmayacak, Mekke’ye sığınanlar ise geri
verilmeyecekti.
E) Barış on yıl süre ile geçerli olacaktı.

5. Dört halife döneminin en önemli özelliği nedir?
A) Halifelerin seçimle iş başına gelmesi
B) Hz. Muhammed’i bizzat gören kişiler olması
C) Dördünün de Mekke’li olması
D) En güçlü halifeler olması
E) Tüm Arabistan’da İslamiyet’in yayılması

6. Aşağıdakilerden hangisi ilk dört halife arasında yer almaz?
A) Hz. Ömer
B) Hz. Ali
C) Hz. Ebubekir
D) Hz. Muaviye
E) Hz. Osman

7. Kuran-ı Kerim hangi halife zamanında kitap haline getirilmiştir?
A) Hz. Ömer
B) Hz. Ali
C) Hz. Ebubekir
D) Hz. Muaviye
E) Hz. Osman

8. Kuran-ı Kerim hangi halife zamanında çoğaltılmıştır?
A) Hz. Ömer
B) Hz. Ali
C) Hz. Ebubekir
D) Hz. Muaviye
E) Hz. Osman

9. Dinden dönme ve Yalancı peygamberler sorunu hangi halife zamanında çözülmüştür?
A) Hz. Ömer
B) Hz. Ali
C) Hz. Ebubekir
D) Hz. Muaviye
E) Hz. Osman

10. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Ömer döneminde alınan yerlerden değildir?
A) Suriye
B) Mısır
C) İran
D) Libya
E) İspanya

11. İlk İslam donanması hangi halife zamanında oluşturuldu?
A) Hz. Ömer
B) Hz. Ali
C) Hz. Ebubekir
D) Hz. Muaviye
E) Hz. Osman

12. İslam devletinde ilk divan hangi halife döneminde oluşturuldu?
A) Hz. Ömer
B) Hz. Ali
C) Hz. Ebubekir
D) Hz. Muaviye
E) Hz. Osman

13. İslam devletinde ilk düzenli ordu hangi halife döneminde oluşturuldu?
A) Hz. Ömer
B) Hz. Ali
C) Hz. Ebubekir
D) Hz. Muaviye
E) Hz. Osman

14. İslam devletinde ilk adli teşkilat hangi halife döneminde oluşturuldu?
A) Hz. Ömer
B) Hz. Ali
C) Hz. Ebubekir
D) Hz. Muaviye
E) Hz. Osman

15. Halifelik kim tarafından babadan oğula geçen bir saltanat haline getirildi?
A) Yezid
B) Velid
C) Harun Reşit
D) Muaviye
E) Abdülmelik

LİSE 1.SINIF KLASİK SORU ÖRNEKLERİ

Orhun kitabeleri hakkında bilgi veriniz?

İslam gelmeden önce Arabistan hakkında bilgi veriniz?

Hudeybiye anlaşmasının önemi hakkında bilgi veriniz?

Hz Ali döneminde neden fetihler durdu?

Emevilerle Abbasileri karşılaştırınız? (5 madde) 

Türkler neden Abbasiler döneminde Müslüman oldu?

Karahanlı ile Gaznelileri karşılaştırınız?

İlk Türk İslam edebi eserleri hangileridir?

Türklerin İslama hizmetleri nelerdir?

Tolunoğlu ve Akşitler neden erken yıkıldılar?

Onlu sistem- Ribat- Kitabe- Hicret- Fıkıh- Siyer- Gaza kelimelerini açıklayınız?

10 A TARİH 2 DERSİ 2. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI

Aşağıdaki Soruları cevaplandırınız. (13 Madde)


1-Fransız İhtilalinin Osmanlıya Olumlu ve Olumsuz manada etkilerini yazınız(2 madde)

2-17 yy Islahatlarının genel özelliklerini yazınız. 4 madde

3-Kutsal İttifak kavramının anlamanı ve amacını yazınız (1 madde)5-18 yy’da Rusya’nın Osmanlı ile ilgili amaçlarını cümleler halinde kısaca açıklayınız. (3 madde)

5- Kırımın Osmanlı devletinin Elinden çıkış sürecinin başlıcalarını yazınız. (3 madde)

Aşağıdaki Cümelelerde verilen Boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz. (10 madde)

1-İngiltere ……………………………..….. anlaşması ile Amerikan kolonilerinin bağımsızlığını tanımıştır.

2-1718-1730 yılları arasında geçen ve Osmanlıda barış çağı olarak adlandırılan döneme LALE adı verilir.3-Osmanlı devletinin Kaybettiği toprakları geri alama ümidi 1711 PRUT anlaşması ile tekrar dirilirlen 1718 PASAROFÇA Anlaşması ile bu ümid elindeki toprakları koruma çabasına dönüşmüştür.

4-Osmanlı devletinin Büyük oranda Toprak kaybettiği ve Avrupada ilerleyişini durduğu anlaşma 1699 KARLOFÇA ANLAŞMASI dır.

5-İlk Osmanlı - Rus anlaşması ÇEHRİN ANLAŞMASIDIR .

6-Osmanlı devletinin Batıda en geniş sınırlara ulaştığı anlaşma………………………………………………..dır. Doğuda en geniş sınırlar.............anlaşması iledir.

7-Bu günkü Türkiye İRAN sınırına en yakın özellikelere sahip olan ve Osmanlı ile iran arasında imzalanan anlaşma …dır. 

8– Avrupalı devletlerin amaca ulaşmak için her şey mubahtır anlayışı…………………………. İle ifade edilir.

9-Osmanlı devletinin Son kazançlı anlaşması …………………………………………………………………………dır

10-Osmanlı Devleti ilk geçici elçileri…………………………………………………………..devrinde atamıştır.

 

Aşağıdaki verilen cümleleri üstte verilen kelimelerle eşleştiriniz. (10 madde)

Kelimeler: Naima, İbni Sina, Mimar Sinan, Sedefkar Mehmet Ağa, Lagari hasan Çelebi, Hezarfen Ahmet Çelebi, Süleymaniye Camii, Sultan Ahmet Camii, Evliya Çelebi, Katip Çelebi, Tarhuncu Ahmet Paşa, Köprülü Fazıl Ahmet Paşa, II. Murat, 4. Murat, Fatih, Genç Osman

1-Osmanlı devletinin Genç yaşta idam edilen Padişahı

2-Muradi Mahlası ile şiirler yazan Osmanlı Padişahı

3-Modern Anlamda İlk Osmanlı bütçesini yapan devlet adamı-

4-Seyahatname Adlı eseri ile Ünlü bilim adamı—

5-Mavi çinilerinden dolayı Avrupalıların Blue Mosque (Mavi Camii) olarak adlandırdıkları camimiz—

6-4. Murat zamanında Barutlu füze yaparak bu denemesinde başarılı olup uçan Osmanlı bilim adamı

7-Osmanlı Tarihcilerinden birinin adı

8-Sultan Ahmet Camiinin Mimarı

9- Hindistandaki Dünyanın yedi harikası

10-Aşk şiirleri yazan halk ozanı—-

 

Aşağıda verilen tarihi terimlerin size neleri ifade ettiğini kısaca açıklayınız. (5 madde)

1-Makyevelizm:

2-Materyalizm:

3-Sömürgecilik:

4-Sanayi İnkılabı:

5-Nizam-ı Cedid:


1. Aşağıdakilerden hangisi Lale Devri ile ilgili değildir?

A) Bu dönemde Avrupa ile savaş yaşanmamış, barış içinde yaşamak fikri ortaya çıkmıştır.

B) Bu dönemde Nizam-ı Cedit Ordusunu kurularak, yeniçeri ocağı geri plana düşürüldü.

C) İstanbul'da bazı devlet büyüklerinin lüks bir yaşama ve eğlenceye düşkünlükleri huzursuzluklara sebep oldu.

D) Avrupa'yı daha iyi tanıyabilmek için ilk kez Paris, Londra gibi şehirlere elçiler gönderildi.

E) Sait Efendi ve İbrahim Müteferrika tarafından 1727'de İstanbul'da ilk Türk Matbaası kuruldu.


2. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti açısından XVIII. yy’ın genel özellikleri arasında yer almaz?

A) Osmanlı Devleti bu yüzyılın başlarında kaybettiği toprakları geri alma çabası içine girdi.

B) Osmanlı Devleti bu yüzyılda en çok RUSYA ile savaştı.

C) Kanuni'den beri dostumuz olan Fransa 1798' Mısır'a saldırınca bu ülke ile ilişkilerimiz bozuldu.

D) Osmanlı Devleti'nin toprak kaybı hızlandı. Avrupa'nın bilim ve tekniği alınmaya çalışılsa da yeterli olmadı. Sonuçta Osmanlı Devleti Avrupa'nın üstünlüğünü kabul etmek zorunda kalacak.

E) Osmanlı Devleti ilk dış borcunu bu yüzyılda İngiltere'den aldı.

SORULABİLECEK KELİMELER

MAVİ CAMİİ, KOÇİ BEY- VAKAYI VAKVAKİYE- PRUT- PATRONA HALİL- CELALİ- BUCAŞ- KUTSAL İTTİFAK

 10.sınıf 2.dönem 1.yazılı Klasik sorular:

Osmanlının duraklama sebepleri?

17.YY Islahatlarının özellikleri?

Lale devri hangi anlaşma ile son başladı?

Lale devri hangi olay ile son buldu?

Lale deri yenilikleri?

Lale devrinde getirilen matbaada neden dini eserlerin basılması yasaklandı?

2.Viyana kuşatmasının sonuçları?

Karlofça'nın önemi?

Duraklama dönemi Osmanlı - İran ilişkilerinde yapılan anlaşmalar?

İstanbul anlaşması ve Prut anlaşmasını mukayese ediniz?

Rusların tarihi emelleri nedir?

 

 

 

11. SINIFLAR SEÇMELİ TARİH DERSİ 2. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI

A)Aşağıdaki Soruları cevaplandırınız.

1-Osmanlı devletinde Ekonominin temel ilkelerini yazarak istediğiniz bir tanesini açıklayınız.2-Aşağıdaki Kelimelerin anlamlarını kısaca yazınız

Narh Sistemi:

Avarız vergisi:Cizye vergisi :

Duyunu Umumiye:

Akçe:

3- Cumhuriyet döneminde Devletçilik Politikası uygulanmasının nedenlerini yazınız.

 B)Aşağıdaki Cümleleri Doğru /Yanlış Olarak gruplandırınız.

Duyun-u Umumiye idaresi, lonca, gedik, tahrir, Balta Limanı Ticaret Anlaşması, ahi, narh, fiskalizm Türkiye İktisat Kongresi

1) Türk- İslam devletlerinde esnaflar ……………………….. geleneğine göre yetiştirilirdi

2) xıx yüzyıl sonlarında bazı Avrupa devletleri Osmanlı devletinden alacaklarını tahsil etmek için ……………………….. Kurmuşlardır.

3) Osmanlı devletinin bağımsız dış ticaret politikası uygulaması ……………………….. ile engellenmiştir.

4) Osmanlı iktisadi hayatında dükkan açma hakkına ……………………….. denilirdi.

5) Cumhuriyet döneminde mili ekonomi ile ilgili kararlar ilk olarak ……………………….. toplantısından alınmıştır.

 

C-Aşağıdaki Test Sorularını Cevaplandırınız

 

 

1-Türklerle Çinliler arasında aşağıdaki ticaret yollarından hangini kontrol etmek için uzun yıllar mücadele etmiştir.

A) Süveyş Kanal yolu

B) Baharat Ticaret yolu

C) İpek Ticaret yolu

D) Samur-Kürt ticaret yolu

E) Tuna-Nehri Ticaret yolu

 

2. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı ekonomisini olumsuz etkileyen gelişmelerden biri değildir?

A) Kapitülasyonların sürekli hale getirilmesi

B) İpek ve Baharat Yolu’nun Osmanlılara geçmesi

C) Balta Limanı Antlaşması’nın yapılması

D) Duyunuumumiye İdaresi’nin kurulması

E) İngiltere’de Sanayi İnkılabı’nın yapılması

 

3-Osmanlı Devleti’nde halkın yararına olan camii, medrese, hastane, gibi kurumlar ve vakıflar kanalı ile yapılmış ve idare edilmiştir. Vakıflar ise kendilerine ayrılan toprakların gelirleri ve hayırsever zenginlerin yardımları ile ayakta durmuşlardır.

Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi vakıfların sağladığı faydalar arasında gösterilemez?

A) Soysal yardımlaşmayı artırmıştır.

B) Halkın ihtiyaçları karşılanmıştır

C) Devlete önemli bir gelir sağlanıştır

D) Dini ve eğitim hizmetleri verilmiştir.

E) Vakıf gelirlerinin bir kısmı topraktan sağlanmıştır

 

4-Aşağıdakilerden hangisi Anadolu Selçuklu Devleti’nin ticareti geliştirmek için yaptığı faaliyetlerden değildir?

A) İkta sistemini uygulamaları

B) Kervansaraylar yapmaları

C) Sigortacılık sistemini uygulamaları

D) Gümrük vergilerini düşürmeleri

E) Ticaret anlaşmaları yapmaları

 

5-Aşağıdaki Lonca görevlilerinden hangisi bu örgütün bilirkişisi olarak kabul edilmiştir?

A) Şeyh

B) Kethüda

C) Şakirt

D) Ehli Hibre

E) Yiğitbaşı

6) Esnaf lonca örgütünün kendine ait özel bir yapısı vardır. Aşağıdakilerden hangisi lonca örgütünün özelliklerinden değildir?

A)Hata yapan esnaf, lonca tarafından cezalandırılır.

B)Esnaflar, lonca sistemi ile kendi kendini denetlemektedir.

C)Loncalar piyasa için kaliteli üretim gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır.

D)Çırak ve kalfaların iyi bir biçimde yetişmeleri sağlanmaktadır.

E)Esnafın zararı, lonca tarafından karşılanmaz.

 

7-Ahilik, Türk devletlerinin ekonomik hayatında önemli rol oynamıştır.

Gayrimüslimlere kapalı olan bu teşkilat, Müslüman tüccarlara bir tür ayrıcalık sağlamıştır.

Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A) Türklerin ekonomik hayata girmeleri kolaylaşmıştır.

B) Ekonomik hayat zayıflamıştır.

C) Gayrimüslimlerin ticarette etkisi artmıştır.

D) Merkezi otorite güçlenmiştir.

E) Ahilik teşkilatı önemini kaybetmiştir.

 

8-XVII. yüzyıldan itibaren Osmanlı ekonomisi çeşitli nedenlerden dolayı bozulmuştur.

Aşağıdakilerden hangisi bu bozulmanın nedenlerinden değildir?

A) Atlas Okyanusu ticaretinin önemini kaybetmesi

B) Coğrafi keşifler nedeniyle Avrupa’nın zenginleşmesi

C) Köylünün toprağını terk etmesi

D) Yasak yoldan Avrupa’ya mal satılması

E) Savaşların uzun sürmesi

 

9-Anadolu Selçukluları’nda;

– Tüccarların çeşitli nedenlerle uğrayacağı zararların devlet tarafından karşılanması,

– Sinop, Antalya ve Suğdak’ın fethedilmesi,

– Düşük gümrük tarifesi uygulanması

durumlarının ortak amacı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) Üretimde sürekliliği sağlama

B) Denizcilik faaliyetlerini başlatma

C) Ticareti geliştirme

D) Ülke bütünlüğünü koruma

E) Uluslararası alanda güç dengesi oluşturma

10-“Hazar ve Bulgar ülkelerinden başlayarak Altay-Sayan dağları üzerinden Çin’e ulaşıyordu. Bu yolun asıl ticari malları sincap, sansar, tilki, samur, kunduz, vaşak vb. hayvan kürkleri idi.”

Yukarıda bahsedilen yol aşağıdakilerden hangisidir?

A) Baharat Yolu

B) İpek Yolu

C) Akdeniz Yolu

D) Atlas Okyanusu Yolu

E) Kürk Yolu

 

11) Büyük Hun Devleti ile Çin arasında imzalanan bir antlaşma “Çinliler Hunlara hatırı sayılır ölçüde darı, beyaz pirinç ,simli kurmuş,ipek ,pamuklu kumaş ve değişik eşyalar gönderecekti.” Maddesi yer almıştır.

Bu maddeye göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir

A-ipek Yolu’nun Orta Asya’dan geçtiği

B-Çinliler Hunlara vergi ödemeye kabul ettiği

C-İki devlet arasında ticari ilişki olduğu

D-Hunlarda tarımsal üretimin yeterli olduğ

E-İki taraf arasında sürekli savaşta yapıldığı

 

12)Aşağıdaki ifadelemen hangisi Türk-islam devletlerinin iktisat anlayışı için geçerlidir?

A)Halkın ihtiyaçlarının karşılanmasına öncelik vermiştir.

B)Dış ticarete önem verilmiştir.

C)Dini kurallar ekonomide etkili değildir.

D)Vakıflar ekonomik hayatta etkin değildir.

E)Hayvancılığa önem verilmiştir.

 

13) Türkiye Selçukluları ticaret canlılığın artmak, Anadolu’yu bayındır hale getirmek için aşağıdakilerden hangisine başvurmamıştır?

A)İllere merkezden vali atanması

B)Avrupa tüccarlara düşük gümrük vergisi tanınması

C)Malları gasbedilen tüccarların zararlarının devletçe karşılanması

D)Antalya , Sinop gibi liman şehrinin alınması

E)Kervansaraya yapılması

 

14)Büyük Selçuklularda “ ikta toprakları” geliri komutanlara , askerlere ve devlet memurlarına maaş karşılığı olarak verilen topraklardır. İktalar kişilere görevleri sürecine verilir , görevlerinin sona ermesiyle geri alınırdır. Kendisine verilen ikta toprağının vergisi toplayan ikta sahibi bir kısmını kendisine ayırır bir kısmına da asker beslerdi.

Yukarıdaki bilgileri göre ikta ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Devletler otoritesinin artması

B) Vergi toplamanın kolaylaşması

C) Özel mülkiyete geçişinin teşvik edilmesi

D) Hazine harcamalarının azalması

E) Ülke içinde asayiş ve güvenliğin sağlanması

 

15) Uygurlar ait vasiyetname , borç alıp verme , kira ve alım satım vesikalarına rastlanmıştı. Buna göre Uygurlara ilgili aşağıdaki yargılardan hangileri ulaşılabilir?

I-özel mülkiyet gelişmiştir.

II-yazı kullanılmıştır.

III-tarımla uğraşılmıştır.

A) Yalnız II

B) Yalnız III

C) I ve II

D) II ve III

E ) I,II,III

11.sınıf klasik sorular

Duyunu Umumiye İdaresi hakkında bilgi?

Eski Türklerde askerlik nasıldı?

Lonca ve ahilik teşkilatını anlatınız?

Nizamiye medreseleri kuruluş sebepleri ve faydaları?

Medreselerde okutulan derslerden örnekler veriniz?

Türk İslam devletlerinde ekonomi?

Şeri vergiler neler? Zekatın vergiden farkı neler?

Örfi vergiler? Avarızı açıklayınız?

Osmanlıda Ekonomi de 3 temel ilke?

Kelimeleri açıklayınız? Nişancı -dirlik- müstevfi- has- defterdar- miri- lonca- gedik- Memleket sandıkları- 

11.SINIF 2.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI

 

1-) I. Çav

II. Dinar

III. Böz

Yukarıdakilerden hangisi Uygurlar döneminde ödeme aracı olarak kullanılmıştır? (4 puan)

A) Yalnız I     B) I ve III       C) Yalnız II        D) I, II ve III       E) I ve II

2-) Aşağıdakilerden hangisi dirlik topraklarının bölümlerden biridir? (4 puan)

A) Tımar        B) Malikane         C) Haraciye        D) Ocaklık           E) Vakıf

3-) Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet döneminde kurulan bankalarımızdan birisi değildir? (4 puan)

A) Etibank        B) Halkbank          C) Sümerbank            D) Merkez Bankası           E) Ziraat Bankası

4-) Aşağıdaki antlaşmalardan hangisi Osmanlı ekonomisini Avrupalı Devletlerin açık pazarı haline getirmiştir? (4 puan)

A) Paris              B) İstanbul            C) Küçük Kaynarca           D) Balta Limanı              E) Hünkar İskelesi

5-) İlk Türk Devletlerinde hayvancılık faaliyetleri aşağıdaki sanayi dallarından hangisinin ham maddesini oluşturmuştur? (4 puan)

A) Demircilik        B) Marangozculuk        C) Dokumacılık            D) Çinicilik          E) Bakırcılık

6-) Narh sistemi hakkında bilgi veriniz. (8 puan)

7-) İpek Yolu’nun İlk Türk Devletlerinin dış politikasını nasıl etkilediğini yazınız. (8 puan)

 Coğrafi Keşiflerin Osmanlı Devletine etkilerini yazınız. (8 puan)

9-) İltizam sistemi ne demektir? Kısaca anlatınız. (8 puan)

10-) Cizye -avarız vergisi nedir, kimlerden alınır, kimlerden alınmaz? Yazınız. (8 puan) 

11- Aşağıdaki kavram ve bilgileri doğru bir şekilde eşleştiriniz. (20 puan)

NU: KAVRAMLARIN AÇIKLAMASI Nu: KAVRAM
  Dükkan açma hakkı 1 KETHÜDA
  Küçükbaş hayvancılıkla uğraşan kişilerden alınan vergi 2 KABOTAJ
  Paraların kenarından kırpma yapmak ve değerini düşürmek 3 GEDİK
  Olağan üstü dönemlerde toplanan vergi 4 TUDUN
  Yolların güvenliğini sağlayan teşkilat 5 TAĞŞİŞ
  İlk Türk Devletlerinde vergileri toplayan memur 6 AĞNAM
  Hükümet ile lonca arasında ilişkileri yürüten görevli 7 DERBENT
  Tek bir malın toptan satışının yapıldığı yer 8 DUYUN-U UMUMİYE
  Türk denizlerinde Türk gemicilere taşımacılık hakkı verilen kanun 9 KAPAN HANI
  Genel Borçlar İdaresi 10 AVARIZ

12) Hazar Barış Çağı hakkında bilgi veriniz. (10 puan)

13) Aşağıdaki kavramları kısaca açıklayınız. (10 puan)

A) İaşecilik: 

B) Teşvik-i Sanayi Kanunu:

NOT: Puanlamalar soruların yanında yazmaktadır.

Süre 40 dakikadır.

BAŞARILAR DİLERİM.

 

 TC INKILAP TARİHİ SORULARI 11.SINIF 

A- Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1-“ Hat’ tı Müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. Bu satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaş kanıyla sulanmadıkça vatan terk olunamaz . . . ” (Nutuk)

2-Mustafa Kemal yukarıdaki sözü hangi savaş sırasında söylemiştir ? Yazınız. (3p)


3-Mustafa Kemal’ in bu sözü ile ne anlatmak istemiştir ? Açıklayınız. (5p)

4-Bu savaştan sonra hangi devletler ile hangi antlaşmalar imzalanmıştır ? Bilgi veriniz. (10p)


B-Boşlukları uygun ifadeler ile doldurunuz. (15p)

1-Lozan Barış Antlaşması’ nda Yunanistan savaş tazminatı karşılığı olarak Türkiye’ ye ……………………………………… vermiştir.

2-Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ekonomide …………………………………………… görüşünü benimsemişti.


3-……………………………… Kanunu ile Türk denizlerinde yolcu, yük taşıma, ticaret yapma, gemi ve liman işletme hakkı Türkiye’ ye aittir

4-1933 yılında devlet tarafından kurulan; ayakkabı, tekstil, kâğıtçılık gibi farklı alanlardaki fabrikaları da bünyesinde toplayan ve aynı zamanda bankacılık faaliyetlerinde bulunan kurum ……………………………….. tır.

5-Cumhuriyetin ilk yıllarında milli ekonominin temelini oluşturan iktisat konferansı ……………………………… de toplanmıştır.


C-Lozan Barış Konferansı ile ilgili soruları cevaplayınız.

1-Lozan konferansına katılacak heyetin başkanlığını kim üstlenmiştir ? Yazınız. (2p)

2-Bu heyetten taviz verilmemesi istenen iki konu hangisidir ? Yazınız. (5p)

3-Türkiye’ nin tam olarak egemenlik sağlayamadığı ve Misak-ı Milli’den taviz verdiği konular hangileridir ? Yazınız. (3 tanesi) (6p)

4-Boğazlar ile ilgili olarak nasıl bir statü belirlenmiştir ? Açıklayınız. (5p)

5-Devlet borçları sorunu nasıl çözümlenmiştir ? Açıklayınız. (5p)

 

D-Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1-Türkiye Cumhuriyeti’ nin ilk muhalefet partisi hangisidir ? Yazınız. (3p)

2-Bu parti hangi ayaklanmayla ilgili olduğu gerekçesiyle kapatılmıştır ? Belirtiniz. (3p)

3-Bu ayaklanmaya karşı yeni kurulan İsmet Bey hükümeti hangi tedbirleri almıştır ? Açıklayınız. (5p)

4-Ayaklanmanın Türkiye Cumhuriyeti açısından sonuçlarını açıklayınız. (5p)

 

E-Türk Medeni Kanunu ile ilgili soruları cevaplayınız.

1-Hangi ülkeden örnek alınarak hazırlanmıştır ? Yazınız. (3p)

2-Türk kadınına sağladığı haklar hakkında bilgi veriniz. (7p)

 

“ Milletimizin, memleketimizin irfan yuvaları (okulları) bir olmalıdır. Bütün memleket evladı kadın – erkek oradan çıkmalıdır. ”(İzmir – 1923)

F- Mustafa Kemal’ in yukarıdaki sözleri çerçevesinde yapılan yenilik hareketi nedir ? Açıklayınız. (5p)


G-Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1-Cumhuriyet’ in ilk yıllarında özel sektöri sanayi alanına çekmek için hangi kolaylıklar sağlanmıştır ? Açıklayınız. (5p)

2-Cumhuriyet’ in ilk yıllarında özel sektör kendisinden beklenilen sanayileşmeyi niçin gerçekleştirememiştir ? Açıklayınız. (8p)

11.SINIF INKILAP KLASİK SORULAR

Medeni Kanunla hangi haklar verildi ve hangisi verilmedi?

Kabotaj Kanunu neler içeriyor?

İzmir İktisat Kongresi'nin Türk Kurtuluş savaşında önemi?

Eşitlik ilkesi gereği hangi yenlikler yapılmıştır?

Çok partili rejim çalışmaları nelerdir? Neden başarısız oldu?

I.Beş yıllık kalkınma planı neler içeriyor?

Inkılaplar neden bir anda yapılmamıştır?

Halk ırkasının kuruluş amacı nedir?

İlk Muhalefet Partisi hakkında bilgi veriniz?

Kadına verilen siyasi haklar ne zaman ve ne şekilde verildi?

 

 

 Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi II. Dönem I. Yazılı

1. Fransa II. dünya Savaşı öncesinde ………..………………….. ve …………………………….. antlaşmalarıyla kendini korumaya çalışmıştır.
2. Almanya’nın ……………………………antlaşmasını geçersiz kılmak istemesi II. dünya Savaşı’nın çıkmasına yol açmıştır.
3. II. dünya Savaşında Müttefik Grubunu …………………,…………………….,…………………., ve ………………………devletlerinden oluşur.
4. Türkiye II. dünya Savaşı sırasında ………………………………..bir politika izlemiştir.
5. Potsdam Konferansı’nda ……………………..konusunda Türkiye’den üs talebinde bulunmuştur.
6. II. dünya Savaşı’ndan ABD ve SSCB’nin dünyanın en büyük iki devleti olarak çıkması …………………………………………. yol açmıştır.
7. İngiltere ve SSCB Yüzdeler Antlaşması ile ……………………………..ki nüfuz alanlarını kendi aralarında paylaşmıştır.
8. ABD‘nin II. dünya Savaşı’nda atom bombasının kullanması Soğuk Savaş döneminde ABD ile SSCB arasında …………………….. silahlar konusunda anlaşmazlığa yol açmıştır.
9. ABD II. dünya Savaşından sonra Monroe Doktrininden vazgeçerek ……………………….. doktrini ne göre aktif bir siyaset izlemeye başlamıştır.
1O. II. dünya Savaşı’ndan sonra İngiltere, Fransa ve Benelüx ülkeleri SSCB’ye karşı ……………………………………………………… kurmuştur.
11. Berlin Buhranı’ndan sonra ABD, Fransa ve İngiltere kendi işgal bölgelerinde …………………………………………………………… devletinin kurulmasını desteklemiştir.
12. ABD, SSCB’nin yayılmasına karşı 1949 yılında ………………………………….kurmuştur.
13. 1950’li yıllarda Sovyetlerin Ortadoğu’da uydu devlet kurma amaçları ……………………. bunalımına yol açmıştır.
14. Türkiye Soğuk Savaş döneminde Ortadoğu devletleriyle güvenliği ve işbirliğini sağla-mak amacıyla ………………………..kurulmasına öncülük etmiştir.
15. II. dünya Savaşı’ndan sonra …………………………………… devletinin kurulması Ortadoğu’da siyasi istikrarın bozulmasına yol açmıştır.
16. Batı ve Doğu Blokları Uzakdoğu’da……………………………. Savaşı’nda ilk defa sıcak çatışmaya girmiştir.
17. Hindistan ……………………………………………………. önderliğindeki bağımsızlık hareketinin başarıya ulaşmasıyla bağımsızlığını kazanmıştır.
18. İtalya’nın On İki adayı Yunanistan’a bırakması ………………………… Meselesinin ortaya çıkmasına ortam hazırlamıştır.
19. Türkiye …………………………. üye olabilmek için Kore Savaşına asker göndermiştir.
20. Bağlantısızlar hareketi nedir?
21- Muhammed Ali clay hangi savaşa gitmeyi reddetmiştir neden?
23- Keşmir Sorunu nedir?
24- Doğu ve Batı blokunun dünya daki mücadelelerinden örnekler veriniz?