TÜRK EDEBİYATI 9.SINIF 1.DÖNEM 1.YAZILI

TÜRK EDEBİYATI 10.SINIF 1.DÖNEM 2.YAZILI

TÜRK EDEBİYATI 10.SINIF 1.DÖNEM 2.YAZILI

 TÜRK EDEBİYATI 11.SINIF 1.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI

 11.SINIF TÜRK EDEBİYATI 1.DÖNEM 2.YAZILI

 TÜRK EDEBİYATI 12.SINIF 1.DÖNEM 2.YAZILI

TÜRK EDEBİYATI 12.SINIF 1.DÖNEM 2.YAZILI

 

 

 

 

9.SINIF TÜRK EDEBİYATI KONULARI YAZILI SORULARI

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız.( 5er p)

 

 1. Olay çevresinde oluşan edebi metinler …………………………………………….  metinler ve ………………………………………………  metinler olarak ikiye ayrılır.

 

 1. Anlatmaya bağlı metinler ………………  , ……………………  ,  ……………………

……………………..  ,    ………………………..  ,  ……………… ,   ………………..  yediye ayrılır.

 

 1. ……………………… göstermeye bağlı edebi metinlerden değildir.

 

 

Aşağıdaki cümlelerin karşısına doğru ise (D) , yanlış ise (Y) yazınız. ( 5er p)

 

‘’ Naim Efendiler bu yaz Kanlıca’ya taşınmadılar. Zamanlar artık eski zamanlar değil, iki sene içinde pek çok adetler değişti.Kışın konaklarda, yazın yalılarda oturan (bilgi yelpazesi.net) aileler gittikçe azalmaktadır.

 

 1. Yukarıdaki parçada yazıldığı dönemin sosyal hayatı anlatılmaktadır.           (      )

 

 1. Romanlarda tasvirlere ve ruh tahlillerine yer verilmez.                                 (      )

 

 1. Metni oluşturan olay örgüsü gerçek hayatta aynen yaşanabilir.                    (       )

 

 1. Metni oluşturan olaylardan herhangi biri gerçek hayatta aynen yaşanabilir. (      )

       

         

 1. “Her şey her gün değişiyordu. Önce harfler değişmişti, yepyeni bir yazı çıkmıştı. Eski yazı da bir çırpıda ortadan kalkmıştı tabii. Eski ve yeni, her konuda yan yana yaşıyor, karşıt anlayışlar birbirini yok etmeye çalışıyorlardı. Aydınlar, yeni harflerle basılan kitapları okuyorlar ve kitaplar üzerindeki düşüncelerini eski harflerle bir kenara yazıyorlardı. Sonra kalemler değişti.”

 

Yukarıdaki paragrafın temasını bulunuz. (10 p)

 

……………………………………………………………………..

 

   

 1. Masal, destan, hikaye, romanları göz önüne alarak bu türlerin ortak özelliklerini yazınız.(10p)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

 1. Masalın özelliklerini yazınız.(10p)

 

TÜRK EDEBİYATI 10. SINIF 1. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI (3) (CEVAP ANAHTARLI)

 

… – …  EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ………..……………..… OKULU 10/… SINIFI

TÜRK EDEBİYATI 1. DÖNEM 2. YAZILISI

 

Tarih: …/…/……

ADI SOYADI:………………………… NU:………….. PUAN:………

 

1.Aşağıdaki boşlukları uygun sözcüklerle doldurunuz. (20 p.)

 

- Vesiletü’n-Necat’ın yazarı  .............................   dir.

 

- Divan edebiyatının ilk temsilcisi  .............................   dir

 

- Bektaşi şairlerinin şiirlerine  .............................   denir.

 

- Mevlana şiirlerinde dil olarak  .............................   kullanmıştır.

 

- Gazelin ilk beytine  .............................   denir.

 

- Divan-ı Hikmet,  .............................   tarafından kaleme alınmış; eser,  .............................   şiirinin başlangıcı kabul edilmektedir.

 

 

2.Kutadgu Bilig adlı eserin yazılış amacı nedir? (10 p.)

 

 

 

 

3.

Yunus bunda gülen olmaz

Hiç kimsene murad almaz

Bu fanide kimse kalmaz

Yürü ey bivefa dünya

Yukarıdaki şiirin nazım birimi ve nazım şeklini yazınız. (10 p.)

 

 

 

 

 1. Aşağıdaki ifadelerin başına doğru ise (D) yanlış ise (Y) yazınız.(not: Bir yanlış bir doğruyu götürecektir.) (20 p.)

 

(  ) Uygur metinlerinde Arap yazısı kullanılmıştır.

 

(  ) Kutadgu Bilig adlı eserin Viyana nüshası Uygur harfleriyle yazılmıştır.

 

(  ) Divan-ı Hikmet din (bilgi yelpazesi.net) dışı konuların işlendiği bir mesnevidir.

 

(  ) Atabetü’l Hakayık’ta Hakaniye lehçesinin özellikleri görülür.

 

(  ) İslami dönem şiirlerinde Dini-tasavvufi konular işlenmiştir.

 

 

 1. Köktürk, Uygur ve Karahanlı Dönemi’nde Türk kültürünün değişmeyen ögesi nedir? (10 p.)

 

 

 

6.

Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor.

Bir hilâl uğruna ya Rab ne güneşler batıyor

Yukarıdaki mısralarındaki edebi sanatı bularak, açıklayınız. (10 p.)

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Gökyüzünde İsâ ile

Tur dağında Musâ ile

Elindeki asâ ile

Çağırayım Mevlam seni

Yunus Emre

Yukarıdaki dörtlüğün:

 

 1. a) Ölçüsünü ve duraklarını gösteriniz. (4 p.)

 

 

 1. b) Redif ve kafiyelerini bulunuz.(6p.)

 

 

 

 

 

 

 

BAŞARILAR DİLERİM...

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1.

- Vesiletü’n-Necat’ın yazarı       Süleyman Çelebi         dir.

- Divan edebiyatının ilk temsilcisi               HOCA DEHHANİ               dir

- Bektaşi şairlerinin şiirlerine              NEFES              denir.

- Mevlana şiirlerinde dil olarak                       Farsça                  kullanmıştır.

- Gazelin ilk beytine                    matla                   denir.

- Divan-ı Hikmet,      Ahmet Yesevi     tarafından kaleme alınmış; eser,       tasavvuf        şiirinin başlangıcı kabul edilmektedir.

 

 1. Kutadgu Bilig, insanlara her iki dünyada da yol göstermek için yazılmıştır.

 

 1. Şiirin nazım birimi dörtlük; Nazım şekli ise ilahidir.

 

4.

(Y) Uygur metinlerinde  Arap yazısı kullanılmıştır.

(D) Kutadgu Bilig adlı eserin Viyana nüshası Uygur harflariyle yazılmıştır.

(Y) Divan-ı Hikmet din dışı konuların işlendiği bir mesnevidir.

(D) Atabetü’l Hakayık’ta Hakaniye lehçesinin özellikleri görülür.

(Y) İslami dönem şiirlerinde  Dini-tasavvufi konular işlenmiştir.

 

 1. Türk kültürünün değişmeyen ögesi Türk Dili’dir.

 

 1. Askerlerimizle,  “güneş” arasında bir benzetme yapılmıştır. Burada benzeyen (benzetme bakımından zayıf olan öge, yani askerler) söylenmemiş, kendisine benzetilen (benzetme bakımından güçlü olan öge, yani güneş) söylendiğine göre bu (bilgi yelpazesi.net) istiare sanatıdır. Kendisine benzetilen söylenmiş benzeyen ise söylenmemiştir. Bundan dolayı“açık istiare”dir.

Gökyüzünde İsâ ile

Tur dağında Musâ ile

Elindeki asâ ile

Çağırayım Mevlam seni

Yunus Emre

 

7.

 1. a) Şiirin ölçüsü sekizli hece ölçüsüdür. Durakları 4+4= 8
 2. b) ___________  a  İsâ  ile

___________  a  Musâ ile          ile ekleri aynı yazılış ve görevli ekler olduğu için rediftir.

____________ a  asâ ile           - sa  sesleri tam kafiyedir.

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ 1.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI

2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ..........................LİSESİ 10. SINIFLAR

TÜRK EDEBİYATI 1. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI VE CEVAP ANAHTARIDIR

Adı ve Soyadı:

Nu:

1-   Yukarıdaki Atabütü'l-Hakâyık adlı eser hakkında bilgi veriniz. (10 puan)

Edip Ahmet Yüknekî tarafından yazılmıştır.

Edip Ahmet hakkında pek fazla bilgi bulunmamaktadır.

Kitabı 12. yüzyılın başlarında kaleme almıştır.

“Hakîkatlerin eşiği” anlamında gelen eser 46 beyitten 101 dörtlükten oluşmaktadır.

Eserin tamamında aruz ölçüsü kullanılmıştır.

Hâkâniye Lehçesi’yle yazılan eser hem İslâm’dan önceki Türk edebiyatının hem de İslâmî dönem Türk edebiyatının izlerini taşımaktadır. Bu yönüyle geçiş dönemi eserlerinden birisidir.

Dini, ahlâki konuları ele aldığı için didaktik bir eserdir. Eserde tevhit, naat, dört halifeye övgüden sonra bilginin faydası ve bilgisizliğin zararları anlatılmıştır. Eserdeki fikirler çoğu kez ayet ve hadislerle doğrulanmaktadır. İslam’ı yaymak amacıyla yazılan eserde lirizm ve sanatkarlıktan çok didaktik ifade tarzı hakimdir. Eserin sanat yönü biraz zayıftır.

2-   Divanü Lügati't-Türk’ün kim tarafından, kaçıncı yüzyılda niçin kaleme alındığını yazınız. (10 Puan)

Divan-ü Lügati’t-Türk, Kaşgarlı Mahmut tarafından 11. yüzyılda Araplara Türkçe’yi öğretmek amacıyla yazılmıştır.

 

3-   Kutadgu Bilig'de kullanılan semboller nelerdir? Karşıladıkları sembollerle beraber yazınız. (10 Puan)

Kün Togdı: Adalet, kanun

Ay Toldı: Saadet, mutluluk

Ögdilmiş: akıl

Odgurmuş: Akibet, hayatın sonu

 

4-   Aşağıdaki boşlukları uygun şekilde doldurunuz. (10 Puan)

* Dini-tasavvufi halk edebiyatının kurucusu Ahmet Yesevi’dir.

* Kutadgu Bilig didaktik bir eser olmakla beraber ahlak, devlet yönetimi vb. benzeri konuları işleyen bir siyasetnamedir.

* İslamiyet'ten önceki sözlü döneme destan dönemi de denir.

* Göktürk yazıtları Mogolistan sınırları içindedir.

* Doğal destanlarda tanrılar bir destan kahramanı olarak karşımıza çıkar.

5-   Aşağıdaki destanların hangi toplumlara ait olduğunu karşılarındaki boşluklara yazınız. (10 puan)

* Ramayana                    : Hint

* Şehnâme                       : İran

* Manas Destanı             : Kırgız Türkleri

* Şu Destanı                    : Saka Türkleri

* İgor                               : Rus

 

6-   Aşağıdaki dörtlüğün kafiye, redif ve kafiye düzenini yazınız.

Elimi beş yerinden, dağladı beş parmağın,

Bağrımda yanmadık bir yer bırakmadan git

Bir yarın göçtüğünü, çöktüğünü bir dağın

Görmemek istiyorsan, ardına bakmadan git!

Kafiye: “ağ"tam kafiye,

redif: ın

Kafiye: “ak” tam kafiye,

Redif:  “madan git”

Kafiye Düzeni: abab, çapraz kafiye düzeni

7-   İlk Türk yazıtlarının isimlerini maddeler halinde yazınız. (10 Puan)

a-      Kül Tigin Anıtı

b-      Bilge Kağan Anıtı

c-      Tonyukuk Anıtı

8-   İslâmiyet öncesi Türk edebiyatı sözlü ürünler nelerdir? İsimlerini yazınız. (10 Puan)

Sav, sagu, destan, koşuk

 

9-   Aşağıdaki yargılar doğru parantez içine ise D, yanlış ise Y yazınız. (10 Puan)

(  D  ) Kutadgu Bilig, karşılıklı konuşmalar biçiminde olduğu için tiyatro havasındadır.

(  Y  ) Divan-ı Hikmet Divan Edebiyatı dönemine ait bir eserdir.  

(  Y  ) Karahanlı dönemi eserlerinde saf bir dil kullanılmıştır.

(  D  ) Türklerin İslamiyet’i kabulünden sonra oluşan Türk edebiyatı, Tanzimat edebiyatına kadar varlığını devam ettirmiştir. 

(  Y  ) Doğal destanlar nazım, nesir karışık ürünlerdir. 

10-                       İslamiyet’in kabulüyle Türklerin siyasi, sosyal ve kültürel hayatındaki değişim hakkında aşağıdaki topluyu doldurunuz. (10 puan)

 

 

TÜRK EDEBİYATI 11. SINIF 1. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI (7)

 

… – …  EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ………..……………..… OKULU 11/… SINIFI

TÜRK EDEBİYATI 1. DÖNEM 2. YAZILISI

 

Tarih: …/…/……

ADI SOYADI:………………………… NU:………….. PUAN:………

 

1- Balıkesir’e bağlı Gönen’de doğdu. Milli edebiyatımızda realist hikaye türünün en büyük temsilcisi olan ………………………., Türk dilinin konuşma dili sadeliğine kavuşması için büyük çaba harcamıştır.

 

2- Milli Edebiyat Akımının başlamasına öncülük eden, Türkçülük akımının ilk şiiri diye bilinen şiir nedir ve hangi olay üzerine yazılmıştır?

 

 

 

3-Aşağıdaki yazar-eser eşleştirmesini yapınız.

 

Ziya Gökalp                                Beyaz Lale

 

Mehmet Emin Yurdakul              Gönül Hanım

 

Ömer Seyfettin                           Turan’a Doğru

 

A.Hikmet Müftüoğlu                    Türkçülüğün Esasları

 

Y.Kadri Karaosmanoğlu              Kiralık Konak

 

 

4- Milli Edebiyat Akımı nasıl başlamıştır? Açıklayınız.

 

5- Nev-Yunanilik adlı anlayışla hangi şairler eser vermiştir?

 

6- “Sanat şahsi ve muhteremdir.” Felsefesi hangi edebiyat akımına aittir?

 

7- Sarf-ı Türki, Kamus-u Türki eserleri hangi yazarlara aittir?

 

8-……………………..“Sokağı edebiyata sokan yazar” olarak bilinir. Halk için roman geleneğindendir. Romanları gözleme (bilgi yelpazesi.net) dayanır. Gulyabani, Metres, Mürebbiye bazı eserleridir.

 

9- Halit Ziya Uşaklıgil’in beş eserini yazınız.

 

10- “Erbab-ı kemali çekemez nakıs olanlar

Rencide olur dide-i huffaş ziyadan.” Beytini açıklayınız. Şairini söyleyiniz.

 

BAŞARILAR DİLERİM...

TÜRK EDEBİYATI 11. SINIF 1. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI (3)

 

… – …  EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ………..……………..… OKULU 11/… SINIFI

TÜRK EDEBİYATI 1. DÖNEM 2. YAZILISI

 

Tarih: …/…/……

ADI SOYADI:………………………… NU:………….. PUAN:………

 

1- Fahriye Abla hakkında bilgi verin?

 

2- Garipçilerin şiir hakkındaki görüşleri nelerdir?

 

3- Aşağıdaki kelimelerin anlamlarını yazın?

 

Lodos:

 

Çıngırak:

 

Itır:

 

4- “Ağaç” ve “Büyük Doğu” dergilerini yayımlamıştır. Şiirlerinde insanın evrendeki yerini madde ve ruh meselelerini insanın iç dünyasına ait çeşitli yönleri, gizli duyguları işlemiştir. “His” ve “fikir”i şiiri oluşturan iki unsur olarak kabul eder. Şiirlerinde sağlam bir dil ve üslûp ile kuvvetli lirizm, başarılı bir teknik hemen göze çarpar. Şiirleri “Çile” adlı kitapta toplanmıştır. Roman ve tiyatro türünde  de eserleri vardır.”

Yukarıda edebî kişiliği verilen edebiyatçımız kimdir?

 

 

5- Şiiri birtakım kalplardan kurtarmış, şairanelikten, yıpranmış benzetmelerden uzaklaştırarak daha kısa ve basit hale sokmuştur. Yalın bir dil kullanmış, La Fontaine’nin fabllarını Türkçeye çeviren şair, aynı zamanda Nasrettin Hoca fıkralarını da nazma çevirmiştir.

Bu parçada tanıtılan şair kimdir?

 

 

6- 1940 sonrası dönemde roman ve hikaye hakkında bilgi verin?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-Aşağıdaki eserlerin sanatçılarını karşılarına yazın?

 

Bayrak:

 

Çocuk ve Allah:

 

Ayaşlı ve Kiracıları:

 

Gurbet Hikayeleri:

 

Köşe Başı:

 

 

8-Belirtili ve belirtisiz nesneyi örnekle açıklayın?

 

 

 

 

 

9- Aşağıdaki cümleleri ögelerine ayırın.

 

Yozgat’ta Hacettepe Üniversitesi’nden 12 kişilik araştırma ekibi tarafından yapılan ön incelemelerde zengin

 

 

jeotermal su kaynaklarının (bilgi yelpazesi.net) bulunduğu belirtildi.

 

 

 

Ahmet Hamdi Tanpınar şiir, öykü, roman, deneme ve edebiyat tarihi alanlarında yapıtlar vermiş bir yazardır.

 

 

 

10-Aşağıdaki cümlelerde kelime gruplarının bularak çeşitlerini yazınız.

 

Çocuğun sarı saçları rüzgarda dalgalanıyor.

 

Küçük çocuk,  elindeki kır çiçeklerini çok sevdiği arkadaşına uzattı.

 

 

NOT: Her soru 10 puandır.

 

BAŞARILAR DİLERİM...

 

TÜRK EDEBİYATI 12. SINIF 1. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI (6)

 

… – …  EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ………..……………..… OKULU 12/… SINIFI

TÜRK EDEBİYATI 1. DÖNEM 2. YAZILISI

 

Tarih: …/…/……

ADI SOYADI:………………………… NU:………….. PUAN:………

 

 1. “Eserde, toplum hayatındaki bozuklukları düzeltecek, insanı mutlu edecek yollar vardır. Bu yolları, devrin hükümdarına öğütler halinde göstermektedir. Didaktik bir eserdir. Mesnevi şeklinde, 6645 beyit olarak yazılmıştır. Karahanlı hükümdarı Tabgaç Buğra Han’ a sunulmuştur. Hakaniye lehçesiyle yazılmıştır.”

Yukarıda bahsedilen geçiş dönemi eserinin ve yazarının adını yazınız.

 

Eser Adı:

 

Yazar Adı:

 

 

 1. Aşağıdaki boşlukları uygun sözcükle tamamlayınız

 

 1. İslamiyet öncesi, Türk toplumunda yapılan av törenlerine ……………. adı verilirdi.

 

 1. İskender ile Türkler arasındaki savaşları anlatan, Saka Türklerine ait olan destanın adı ……… destanıdır.

 

 1. Türklerin Kutsal Taşı Çinlilere vermeleri üzerine, Tanrı tarafından cezalandırılmalarını, kuraklığın başlamasıyla da göç etmelerini anlatan …………….. destanı, Uygur Türklerine aittir.

 

 1. Şehir meydanlarında ya da kendileri için hazırlanan yerlerde Pişekar, Kavuklu, Zenne gibi sabit tiplerle oynanan, güldürü amaçlı, metinsiz, suflörsüz oynanan geleneksel Türk tiyatrosu oyunun adı ………………… ‘ dur.

 

 1. Orhon Yazıtları……………  türünün özellikleri görülür.

 

 

 1. Aşağıdaki eserlerin edebiyat türlerini  karşılarına yazınız.

Türü

 1. Eşek Arıları(Aristophanes)                                                                                 …………………..

 

 1. Siyah İnciler (Mehmet Rauf)                                                                               ……….…………..

 

 1. Erenlerin Bağından (Yakup Kadri)                                                                    ……..…………….

 

 1. Kıssadan Hisse (Ahmet Mithat)                                                                        ……….…………..

 

 1. Ayaşlı ve Kiracıları (Memduh Şevket Esendal)                                               ……….…………..

 

 

 1. Aşağıdaki boşlukları uygun sözcükle tamamlayınız

 

 1. Dize sonlarındaki ses benzerliklerine ……………………… denir.

 

 1. Halk şiirinde genellikle …………….. uyak kullanılmıştır.

 

 1. Aruz ölçüsü, ……………… edebiyatının ürünüdür.

 

 1. Divan şiirinde, düzyazılarda görülen uyaklara ………………… denir.

 

 1. Halk şiirinde genellikle ……………. ölçüsü kullanılmıştır.

 

 

 1. Aşağıda bazı sanatçılar verilmiştir. Bunların hangi nazım biçimlerini ya da türlerini başarıyla kullandıklarını boşluklara yazınız

 

 1. Süleyman Çelebi                                                   ………………………

 

 1. Nef’i                                                                         ………………………

 

 1. Nedim                                                                      ……………………….

 

 1. Baki                                                                          ………………………

 

 1. Kadı Burhanettin                                                    ………………………

 

 

 1. Aşağıdaki dizelerde benzetmeleri bulunuz. Benzeyen ve kendisine benzetilen ögeleri ilgili kısma yazınız.

a.

Ne hoştur kırlarda yazın uyumak

Bulutlar ufukta beyaz bir yumak

 

Benzeyen                                                         Kendisine Benzetilen

………………..                                              ……………………..

 

b.

Fırtınalar koparken git de seyret denizi

Gökleri bir dev gibi doldurur iniltisi

 

Benzeyen                                                         Kendisine Benzetilen

………………..                                               ……………………..

 

 

 1. Aşağıdaki eserlerin sanatçılarını karşılarına yazınız

 

 1. Su Kasidesi                            ………………..……..

 

 1. Hayriyye                                   ……………….……..

 

 1. Mecalis’ün Nefais                  ………………..…….

 

 1. Siham-ı Kaza                          ………………...……

 

 1. Cihannüma                             ………………..……

 

 

 1. Aşağıda Tanzimat edebiyatına ilişkin yargılar verilmiştir. Bunlardan doğru olanı (D), yanlış olanı (Y) ile belirtiniz

 

 1. İlk dönem Tanzimat sanatçıları edebiyatı halkın eğitiminin bir aracı olarak görmüşlerdir.                  (  )

 

 1. Tanzimat döneminde sade bir dille yazmak amaçlanmış, ancak tam başarı sağlanamamıştır.       (  )

 

 1. Tanzimat edebiyatı, Divan edebiyatını her yönüyle dışlamıştır.                                                                  (  )

 

 1. Tanzimat şiirinde (bilgi yelpazesi.net) genellikle aruz ölçüsü kullanılmıştır.                                          (  )

 

 1. Roman, öykü, makale, tiyatro türleri ilk kez Tanzimat edebiyatında görülür.                                           (  )

 

 1. Tanzimat edebiyatının ikinci döneminde dil iyice sadeleşmiştir.                                                                               (  )

 

 1. Muallim Naci, Tanzimat döneminde yaşayıp Divan şiirini savunmuş bir sanatçıdır.                            (  )

 

 1. Tanzimat edebiyatının hemen her türde eser veren sanatçısı Ahmet Mithat’ tır.                                    (  )

 

ı. Tanzimat şiirinde konu bütünlüğü yoktur.                                                                                                        (  )

 

 1. Tanzimat romanında köy gerçeğine eğilen ilk roman Küçük Paşa’ dır.                                                    (  )

 

 

 1. Edebiyatımıza ait “ilk” leri aşağıdaki boşluklara sanatçılarıyla birlikte yazınız

 

Eser                                            Sanatçısı

 1. İlk roman denemesi                             …………………..                                 ………….………….

 

 1. İlk çeviri roman                                      ………………..                     ……………………..

 

 1. İlk köy romanı                                         ………………..                                    …………………….

 

 1. İlk edebi roman                                      …………………                                  ……………………..

 

 1. İlk psikolojik roman                                               …………………                                  ……………………..

 

 

 1. Aşağıdaki boşlukları uygun sözcükle tamamlayınız

 

 1. Namık Kemal, görüşlerindeki tutarsızlıklar yüzünden ……………. ………. ‘ yı eleştirmiş, bu amaçla …………………………….. adlı bir de kitap yazmıştır.

 

 1. Tanzimat edebiyatı, ilk özel gazete olan ……………………….’ ın çıkışıyla başlar.

 

 1. “Şiir ve İnşa” adlı makalesinde …..….. …………. halk şiirini yüceltir.

 

 1. Tanzimat şairlerinden ……..…. …….. ve …………...….. …………… hece ölçüsüyle de şiir yazmışlardır.

 

 1. Abdülhak Hamit, tiyatrolarını oynamak için değil, ………………….. için yazmıştır.

 

Her sorunun doğru yanıtı on (10) puan değerindedir.

 

BAŞARILAR DİLERİM...