Türk edebiyatı dersi 2.dönem zümre toplantı tutanağı 2016-2017 İNDİR

 

 

EDEBİ METİNLER, DİLBİLİM, KÜTÜPHANECİLİK, HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ DERSLERİ ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM TOPLANTI TUTANAĞI

 

GÜNDEM MADDELERİ:

 1. Açılış ve yoklama, yazmanın seçilmesi,
 2. Milli Eğitim Temel Kanunu, edebiyat dersi programları, sınıf geçme yönetmeliğinin

okunması, incelenmesi,

 1. dönemin değerlendirilmesi, geçen öğretim yılındaki zümre toplantılarının gözden

geçirilmesi,  

 1. Atatürk ilke ve inkılâplarının (Atatürkçülük konuları) derslere yansıtılması,
 2. Yazılı sınavların zamanları, soruların niteliği, sözlü notlarının verilişi; kompozisyon

kâğıtlarının değerlendirilme esaslarının belirlenmesi,

 1. Belirlenen hedef ve davranışlara ulaşmak için:
 2. Derslerde kullanılacak yöntem ve tekniklerin belirlenmesi,
 3. Okulda-çevrede bulunan araç-gereçler ve bunlardan nasıl yararlanılacağının

tespiti.

 1. Ödevlerin takibi (yıllık ödevler, proje ödevleri, ev ödevleri)
 2. İkinci dönemde yapılması tasarlanan sosyal ve kültürel çalışmaların kararlaştırılması,
 3. Eğitim ve öğretimde başarısızlık nedenleri, başarının artırılması için yapılacak

çalışmalar,

 1. Öğretim programlarının uygulanmasında karşılaşılan güçlükler ve çözüm yolları.
 2. Dilek ve temenniler, kapanış.

 

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ:

 1. Lisesi Edebiyat zümresi, zümre başkanı başkanlığında toplandı. Yapılan yoklama sonucunda herkesin toplantıda hazır olduğu görüldü. Yazman olarak görev aldı.

 

 1. 1739 sayılı “Türk Milli Eğitim Temel Kanunu” tarafından okundu. Müfredat Programları (eski ve yeni) değerlendirildi.

 

 1. Geçen dönem zümre toplantısı raporu .......... tarafından okundu.

.............., geçen dönem, iyi bir eğitim öğretim yılı geçirildiğini, müfredatın işlenmesinde sıkıntı olmadığını, derslerin planlanan sürede bitirildiğini alınan kararların aynen uygulandığını, sosyal ve kültürel alanlarda birçok etkinliklerde bulunulduğunu söyledi.

Ayrıca bir önceki hafta yapılan edebiyat dersi il zümresinde görüşülen konularla ilgili bilgi verildi.

 

 1. Derslerde Atatürkçülük konularının işlenirken: YDAL -2 ve lise -3 için 2488 sayılı Tebliğler Dergisinden; yeni müfredat programının geçerli olduğu lise 1 – lise 2 için ise Talim Terbiye Kurulu’nun 14.07.2005 tarih ve 197 sayılı kararı ile hazırlanan müfredat programından yararlanılması gerektiği belirtildi.

 

 1. yazılı ve sözlü sınavlarla ilgili genel açıklamalar yaptı: Yazılı sınavlarının tarihleri yıllık planlarda belirtildiği gibi olacaktır. Bu konuda zümre öğretmenleri arasında eşgüdüm mutlaka korunmalıdır. Yazılı sınavları birer ay arayla yapılacaktır. Ayrıca kompozisyon sınavları da yıllık planlarda belirtilecektir. Sorular hazırlanırken sınıf bilgi düzeyi, konuların aktarımı, öğrencilerin kavrayış düzeyi göz önünde bulundurulacaktır. Yazılı sınavları çok sorulu ve kısa cevaplı olmalıdır. Kimi sorular dersin niteliğinden dolayı yorumlayıcı da olabilir. Soruların cevapları genel kabul görmelidir. Cevaplar objektif olmalıdır. İhtilafa yol açabilecek sorulara yer verilmemelidir.

Yazılı kâğıtları okunurken cevap anahtarı düzenlenmelidir. Yazılı sınavları okunurken tarafsız, dikkatli ve zamanında okunmalıdır. Cevap anahtarını öğrenci de görmelidir. İsteyen öğrencinin kâğıdı birlikte okunabilmelidir. Bunların yanı sıra yazılı sınavlarının sonuçları en geç 15 gün içinde öğrenciye duyurulacaktır.

Öğrenciler sözlüye kaldırılmayacaktır.

 

KARAR: a. Önceki dönemde olduğu gibi yapılacak sınavlar yıllık plandaki takvime uyularak yapılacaktır.

 1. Yazılı sınavların sayısı haftada iki saat olan dersler için 2 yazılı; haftalık ders saati 3 ve daha fazla olan dersler için ise 3 yazılı olarak belirlendi.

c.Dil ve Anlatım I- II, Türk Edebiyatı 9–10, Türk Dili ve Edebiyatı, Edebi Metinler, Edebiyat Tarihi dersleri için 2 sözlü; Kompozisyon, Hızlı Okuma Teknikleri ve Kütüphanecilik dersleri için ise 1 sözlü verilmesi kabul edildi.

 1. Öğrencilerin devamsızlık yapabilecekleri göz önünde bulundurularak son haftalara sınav konulmaması kararı alındı.
 2. Yönetmelik gereği bir dönemde en az bir sınav ortak yapılması gerektiğinden yapılacak ikinci sınavlar ortak olarak yapılacak.
 3. Ortak sınavlar klasik olarak yapılacak.
 4. Test yapılan sınavlarda mutlaka A ve B grubu olacak.
 5. Aynı dersi okutan öğretmenler sınav sorularını beraber hazırlayacaklar.

 

 1. a. Derslerde kullanılacak yöntem ve teknikler:

Derslerde konunun türü ve özelliğine göre, öğrenciyi aktif kılacak biçimde, anlatım, soru-cevap, tartışma, dramatizasyon, analiz, sentez, gözlem, okuma, yazma, örnekleme, tekrar, karşılaştırma, tümdengelim, çözümleme, açıklayıcı anlatım, tahlil, tümevarım slâyt gösterimi gibi yöntemlerin kullanılmasına karar verilmiştir. 

 

 1. Okulda-çevrede bulunan araç-gereçler ve bunlardan nasıl yararlanılacağı maddesine geçildi.

.............söz alarak, kütüphane binasının ana binadan ayrı olmasının ve buraya üç ayrı kilitli kapıdan geçilerek ulaşılmasının kütüphane kullanımını engellediğini söyledi.

..............., kütüphanenin eğitim kurumlarında çok önemli bir birim olduğunu ve burasının mutlaka bir sorumlusu olması gerektiğini söyledi. Ancak sorumlu memurun olmaması sebebiyle bu görevin edebiyat öğretmenlerine yüklendiğini söyledi.

....................sene başında okul idaresinin kütüphaneyi boş sınıflardan birisine taşıma sözü verdiğini ancak henüz bu konuda bir girişim yapılmadığını söyledi.

Ayrıca kütüphanenin güncel kitaplarla zenginleştirilmesinin kütüphaneye olan ilgiyi artıracağı söylendi.

................, her öğrenciden 1 YTL toplanarak kütüphanenin zenginleştirilmesi gerektiğini teklif etti.

KARAR: a. Kütüphane salonunun ana binadaki boş sınıflardan birine taşınması için gerekli girişimlerde bulunulmasına karar verildi.

 1. Kütüphaneyi zenginleştirmek için okul idaresinin desteğine başvurulmasına ve öğrencilerden bir lira gibi cüz’i bir bağış toplanmasına karar verildi.
 2. Öğrencilere kütüphane alışkanlığı kazandırmak amacıyla okul kütüphanesinin öğretmenlerin rehberliğinde açık tutulmaya çalışılması veya öğrencileri çevrede bulunan kütüphanelere yönlendirilmesi gerektiği kararı alındı.

 

 1. ..............., geçen zümrede belirtildiği gibi öğrencilere verilen ödevlerin yapılış aşamalarının her ay takip edilmesi ve bu takibin ödev takip formuna işlenmesi gerektiği belirtti.

................., isteyen öğrenci olursa proje ödevi verilmesi ve bunun programda belirtildiği gibi takip edilip değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Hazırlanan ödevlerin nisan ayının 3. haftasında toplanacağı hatırlatıldı.

 

 1. İkinci dönemde yapılması tasarlanan sosyal ve kültürel çalışmaların kararlaştırılması:

Bilginer, edebiyat dersinin sadece edebiyat tarihini öğretmekten ibaret olmadığını öğrencilere aynı zamanda edebiyat zevkini tattırmamız gerektiğini bunun için de okulda yapılacak sosyal çalışmaların çok önemli olduğunu söyledi.

................., duvar gazetelerinde her yıl aynı konuların işlendiğini bu sene edebiyat dersinin içeriğine uygun olarak bu panoları kullanmayı teklif etti.

MKlasik edebiyat, Tanzimat edebiyatı, Cumhuriyet dönemi edebiyatı dönemlerini işleyecek şekilde hazırlanacak duvar gazetelerinin güzel olacağını söyledi.

 

KARAR: Kurulumuzca sosyal ve kültürel alanda yapılabilecek faaliyetler:

 1. a) Öğrencilerimizin kompozisyon, şiir, hikâye gibi çalışmalarını geliştirmek ve teşvik etmek amacıyla bunlar kültür edebiyat panosunda teşhir edilecek.
 2. b) Kompozisyon, şiir ve benzeri alanlarda düzenlenen yarışmalara katılımı arttırılacak, öğrencileri bu tür etkinliklere teşvik ederek yeteneklerini geliştirilecek.
 3. c) Nisan ayının ikinci haftasında okul içinde bir şiir okuma yarışması düzenlenecek. Bu yarışmaya her sınıftan bir öğrenci katılacak. Konu sınırlaması olmayacak. Öğrencilere duyuruyu son sınıflarda ............. ve ........., YDA lisede ..........., Lise-2’lerde .............. ve .........., Lise-1’lerde ise ............. yapacak. Jüri üyesi olarak da ..........., ............., .......... belirlendi.
 4. c) Martın ayında yapılacak okul içi bilgi yarışmasına öğrenciler edebiyat alanıyla ilgili hazırlanacak,
 5. d) Çevrede düzenlenecek tiyatro gösterilerinden öğrenciler haberdar edilecek, katılım teşvik edilecek,
 6. e) Duvar gazetelerinde Klasik edebiyatı ve işleyecek. Tanzimat edebiyatını, işleyecek. Milli edebiyatı ise ile işleyecek.
 7. f) 19 Mayıs haftası edebiyat zümresi öğretmenlerince ortak olarak kutlanacak.

 

 1. Eğitim ve öğretimde başarısızlık nedenleri, başarının artırılması için yapılacak çalışmalar:

.............., bazı sınıflarda edebiyat dersinin son derse konulduğunu ve bu saatte yapılacak edebiyat dersinden haliyle yeterince verim alınamadığını belirtti.

 

....................ders programı hazırlanırken ilgili öğretmenlerin de görüşünün alınmasını teklif etti.

Sene başında öğrencilere test alışkanlığını kazandırmak amacıyla yaprak testleri alındığını ancak mevcut testlerin yeni programa çok fazla uygun olmadığı belirtildi. Önümüzdeki sene yaprak test seçiminde daha titiz olunması istendi.

KARAR: a. Kitap okuma alışkanlığı kazandırılacak. Bazı derslerde dersin ilk 10-15 dakikası okuma saati olarak ayrılabilecek.

 1. Konu özetleri ve konu testlerinin dağıtılmasına devam edilecek
 2. Seviyesi düşük olan öğrencilerle birebir görüşülerek, öğrencilerin velileri okula çağırılacak
 3. Rehberlik servisiyle iletişim kurulacak
 4. Haftalık ders programı hazırlanırken edebiyat dersinin son saatlere konulmaması için ilgili idareciyle görüşülecek.

 

 1. Öğretim programlarının uygulanmasında karşılaşılan güçlükler ve çözüm yolları:

................., Lise-1 Dil ve Anlatım dersi müfredat programının çok yoğun olduğunu, belirlenen süre içerisinde işlenmesinin çok zor olduğunu dile getirdi.

..................yeni edebiyat programının çok güzel olduğunu, hazırlanan kitapların amaca uygun olduğunu ancak Fen sınıflarında Dil ve Anlatım dersinin iki saat olmasının yetersiz olduğunu ders saatinin artırılmasının gerekli olduğunu söyledi.

geçtiğimiz dönem iki günlük kar tatili olduğunu, bugünlerde aksayan derslerin daha sonraki derslerde hızlandırılarak telafi edildiğini söyledi.

 

 1. .............dilek ve temenniler bölümünde söz alarak; okul idaresinin kütüphaneye 50 kitap hediye etme sözü verdiğini ve bu sözün henüz yerine getirilmediğini söyledi.

    Tüm zümre öğretmenleri birbirlerine iyi dileklerde bulundular; toplantıda başka gündem maddesi olmadığından toplantıya son verildi.

 

 

 Zümre Öğretmenleri:

 

 

26 / 02 / 2017

                  

                                                                                           Uygundur

 

                                                                                      

                                                                                Okul Müdürü