Ortaokullar için 

zümre toplantısı

indirmek için 

aşağıdaki bağlantıyı

tıklayınız

Türkçe dersi 2.dönem zümre toplantısı kararları yeni

TÜRKÇE DERSİ 2.DÖNEM ZÜMRE TOPLANTISI KARARLARI YENİ

2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ……………ORTAOKULU II. DÖNEM TÜRKÇE DERSİ ZÜMRE ÖĞRETMENLER TOPLANTI TUTANAĞI

 

Toplantı Tarihi: 07.02.2017

Toplantı Yeri: Öğretmenler Odası

Toplantı Saati: 15.00   

Toplantı No:2

 

            GÜNDEM

 1. Açılış ve yoklama
 2. Milli Eğitim Temel Kanunu ve Türkçe dersinin amaçlarının incelenmesi.
 3. İlköğretim Kurumları Yönetmeliği ve İlköğretim Türkçe Programının okunması. Yapılan son değişikliklerin incelenmesi.
 4. Birinci kanaat dönemindeki başarı durumunun görüşülmesi, başarısızlığın sebepleri ve başarıyı yükseltmek için yapılacak çalışmalar, kitap okuma.
 5. Öğrenci ders hazırlıklarının görüşülüp konuşulması
 6. Ölçme ve değerlendirme
 • Yazılı yoklamalar
 • Proje ve performans ödevleri
 • Ders içi performansı
 1. Okul kütüphanesinden yararlanma.
 2. Öğrenci-öğretmen-veli işbirliğinin sağlanması için yapılacak çalışmalar.
 3. Güzel Türkçemizin konuşma ve yazma kurallarının iyi kavratılabilmesi için diğer zümre öğretmenleri ile işbirliği yapılmasının esaslarının belirlenmesi.
 4. Dilek ve temenniler.

 

GÜNDEM MEDDLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

 1. Türkçe öğretmenleri……….., …………, Türkçe öğretmeni………………….’ın başkanlığında belirtilen yer ve saatte bir araya gelerek gündem maddelerini görüşmeye başladılar.  

 

 1. 1739–Türk Milli Eğitimin amaçları ve ilkeleri okundu. Türkçe dersinin genel amaçları değişen son programdan Türkçe öğretmeni ……….. tarafından okundu.

 

 1. İlköğretim okulları Türkçe programı, ilköğretim kurumları yönetmeliğinin 5, 6, 7 ve 8. sınıflarla ilgili bölümler incelendi. Yapılan yeni değişikliklere dikkat çekildi.

 

 1. Türkçe öğretmeni ………..” Birinci dönem genel olarak iyi geçmiştir. Konular öğrencilerin seviyelerine uygun, yıllık planlar doğrultusunda işlenmiştir. Öğrenci seviyelerine uygun sorular çözülmüş ve öğrencilere gerek konu aralarında gerekse ünite sonlarında testler dağıtılarak konunun pekiştirilmesi sağlanmıştır. Bu dönem başarının daha da artması için gerekli çalışmalar yapılacaktır;  buna rağmen başarıyı yeterli bulmuyoruz. Başarının daha da artırılması için öncelikle başarısızlığı olan öğrencilerin başarısızlıklarının nedenlerinin doğru tespit edilerek giderilmesi gerekmektedir.  Öğrencilerin ailevi, sosyal, ekonomik, çevre şartları, kültür seviyeleri, sorumluluk bilincinin yeterli oranda kazanılamaması başarıyı olumsuz yönde etkilemektedir.  Her sınıfta isteklendirmeyi bozan, davranış bozukluğu gösteren birkaç öğrenci var. Bu öğrenciler tüm uyarı ve konuşmalarımıza rağmen davranışlarında bir tutarlılık gösterememekteler. Veliler ile iletişimimiz yetersiz kalmaktadır. İkinci dönem çeşitli önlemlerimizle başarının daha artacağı inancındayım. “dedi.

Bu arada 2016-2017 I. dönem Türkçe dersine ait sınıfların şubeler bazındaki başarı oranları incelendiğinde bütün ortaokul sınıflarında başarı yüzdesinin %60’tan yüksek olduğu görülmüştür.

 

        Öğrencilerin öncelikle verimli ders çalışma yöntemlerini öğrenmeleri ve yapılacak veli toplantısında ailelerin de verimli ders çalışma yöntemleri konusunda bilgilendirilmeleri gerekmektedir. Öğrenciler genelde Türkçe dersini seviyorlar. Öğrencilerin sosyal, ekonomik, kültürel, aile şartlarını düşündüğümüzde duygu ve düşüncelerini anlatmakta sıkıntı çektiklerini, söylenenleri anlamakta zorlandıklarını, yeterli okuma alışkanlıklarının olmadığını gözlemliyoruz. Öğrencileri bir bütün olarak değerlendiriyoruz. Planlı ve düzenli ders çalışma, okuma, öğrenciyi ilgi, yetenek, becerileri doğrultusunda yönlendirme, daha fazla test çözerek sınavlara hazırlanma, veli işbirliği vb. konularda çalışmalarımız ikinci dönemde de sürecektir.

 

       ………….: “Öğrenci başarısızlıklarının temelinde derse ilişkin hazırlıkların yeterince yapılmadığı görülmüştür. Sınıflarda program doğrultusunda araştırmaya ve sınıf içi etkinliklere ağırlık veriyoruz. Ancak öğrenciler gerekli aile desteğini alamıyorlar. Çevrenin ve ailenin sosyal, kültürel, ekonomik yetersizliği öğrencilerin de kişilik, sorumluluk ve çalışma isteklerini yeterince geliştiremiyor. Dolayısıyla okulda kazandırılmaya çalışılan davranışlar aile ve çevrede desteklenmeyince yeterli başarı ve gelişim sağlanamıyor. Öğrencilerin seviyelerini, okul, aile, çevre şartlarını göz önünde bulundurarak her olumlu davranış ve başarılarını değerlendirmeli ve desteklemeliyiz.” dedi.


 Başarının arttırılması için alınacak önlemler:

 • Öğretimden önce eğitime ağırlık verilmesi,
 • Kitap okuma alışkanlığının kazandırılması,
 • Okul-veli işbirliği,
 • Performans ve proje görevlerinin yine öğrencinin ilgi, beceri ve erişebileceği kaynaklara göre verilip değerlendirilmesi,
 • İşlenen konuları pekiştirici çalışmalara ağırlık verilmesi
 • Öğrenci merkezli eğitim-öğretim,
 • Davranış bozukluğu gösteren öğrencilerin belirlenip gerekli rehberliğin yapılması.”

         Başarısız öğrencilerin başarılarının artması için:

 • Başarısız ve pasif öğrencilerin baskı yerine uygun eğitim modelleriyle eğitilerek derse ilgilerinin sağlanmasına
 • Verilen görevlerle sorumluluk duyguları arttırılmasına
 • Daha yakından ilgilenmek için ön sıralara oturtulmasına
 • Sorunları üzerinde titizlikle durulmasına
 • Başarılı öğrencilerin yanlarına oturtularak aktif hale getirilmeye çalışılmasına
 • Tahtaya sıkça kalkmalarının sağlanmasına
 • Takdir edici sözler ve davranışlar ile kendilerine güvenleri arttırılmasına karar verildi.

 

             Ayrıca Türkçe derslerindeki genel başarıyı yükseltmek için aşağıdaki çalışmaların da yapılması gereği vurgulandı:

 

 1. Öğrenci başarısızlıklarının temelinde derse ilişkin hazırlıkların yeterince yapılmadığı görüşmüştür. Bu nedenle velilerle işbirliği yapılarak öğrencilerin ev ödevlerini tam zamanında yapmaları için işbirliği yapılması kararlaştırıldı. Öğrenci ders hazırlıklarını sıkı takip edebilmesi bu konudaki başarısızlığın engellenmesinde etkili olacağı görüşüne varıldı.

       Ancak öğrencilerin evdeki ders yükü düşünüldüğünde her dersten verilen ödevi yapma gayreti içinde olan öğrencinin yaşı gereği dinlenmeye ve oynamaya ihtiyacı varken buna vaktinin kalmayacağı bir gerçektir. Biz öğretmenler ödevlendirme yaparken öğrencilerin içinde yaşadığı sosyal çevreyi onların yaş düzeylerini bir yandan da diğer derslerden verilecek ödevleri de göz önüne almalıyız. Ödevlendirme yapılırken aynı sınıfa derse giren öğretmenlerin birbirleriyle görüş alışverişinde bulunmalarının yararlı olacağı kanaatine varıldı.

 

 1.  Türkçe derslerinde 1. dönemde olduğu gibi 2. dönemde de 3 yazılı yoklama yapılacak,  ders içi performans notu ve proje görevi notu verilecektir.
 • Yazılı yoklamalar: Yazılı sınavlar işlenilen konular paralelinde, konunun özelliğine göre test ya da klasik olarak sorulmasına, soruların açık ve herkesçe anlaşılır olmasına karar verildi. Yazılı sınav tarihlerinin öğrencilere sınavdan bir hafta önce duyurulmasına, bu tarihlerin sınıf defterine işlenmesine karar verildi. Sınavlar.5, 6, 7, 8. Sınıflarda Türkçe dersleri için 3 yazılı yapılacaktır.  Cevap anahtarının yazılıdan önce not baremiyle hazırlanmasına ve yazılı yoklamalarda değerlendirmenin açık ve anlaşılır bir şekilde yapılması hususuna dikkat çekildi.
 • Proje ödevi: Öğrencilerin bu dönem boyunca en az 1 proje görevi hazırlamalarına karar verildi. İnternetten veya değişik kaynaklardan hazır olarak getirilen ödevlerin kabul edilmemesi kararlaştırıldı.
 • Ders içi performansı: Ders içi performansı, öğrencilerin derse katılımları ve çalışmaları yaptıkları etkinlikler ve sınıf içerisindeki gayretleri göz önünde bulundurularak bütün öğrencilere üç DİP notu verilmesi uygun görüldü.

2016–2017 Eğitim öğretim Yılı 2. Döneminde 3 sınav yapılmasına bu 3 sınavın ilk ikisinin test biçiminde olmasına, testin 25 sorudan oluşmasına,    3. sınavın ise klasik- test karışık bir sınav olarak uygulanmasına, Yazılı sınavların pedagojik esaslara uygun olarak (basitten zora, az puandan çok puana doğru) yapılmasına, yazılı sınavlarda mümkün olduğu kadar çok sayıda ve farklı tarzlarda soru sorulmasına; soruların açık, anlaşılır, kısa ve tüm konuları kapsar nitelikte çok sayıda olmasına; soruların ezbere dayalı olmamasına ve öğrencilerin imgeleme gücünü geliştirecek nitelikte olmasına; not bareminin kâğıtlarda gösterilmesine; yazılı bittikten hemen sonra cevap kâğıdının bir örneğinin öğrencilerin görebileceği sınıf panolarına takılmasına; öğrencilerin yanlışlarını görebilmeleri için isteyen öğrenciye sınav kâğıdının gösterilmesine karar verildi.

 

 

1. Sınav

2. Sınav

3. Sınav

Tarihleri

Mart 4. Hafta

Nisan 4. Hafta

Mayıs 4. Hafta

 

Proje görevleri konusunda; 2. Dönem içerisinde en az bir proje görevi verilmesine, konuları dağıtılan proje görevlerinin en geç Nisan ayı sonuna kadar değerlendirilmesine karar verildi.  

 

 1. ………., okul kütüphanesinin zenginleştirilmesi için çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.  Okulda henüz kütüphanenin zengin olmadığı, kütüphanenin dar ve küçük olması sebebiyle de kullanılamaz durumda olduğunu belirtti.

 

 1. …………., öğrenci- aile – öğretmen çemberini kurmamız gerektiğini böylelikle öğrenciyi değişik yönlerden tanımanın mümkün olabileceğini; velinin öğrencisinin okul içerisindeki davranışlarını bilmesinin onlar için de artılar sağlayacağını; öğrencinin de kendini daha sağlıklı hissedeceğini belirler.

 

 1. İkinci dönemin başarılı olması dileği ile zümre toplantısına son verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALINAN KARARLAR

 

 1. 1. Okul ve sınıf kitaplıkları zenginleştirilecek; öğrenciler okumaya teşvik edilecek.
 2. 2. Başarı seviyesinin yükselmesi hususunda velilerle, sınıf ve şube öğretmenleriyle iş birliği yapılacak.         
 3. Öğrenciye güven aşılayan ve okulu tanıtıcı içeriği olan sosyal faaliyetlere ( piyes, şiir, kompozisyon, münazara vb. ) daha çok yer verilecek.
 4. Türk dilinin doğru kullanımı ile ilgili olarak bütün zümre öğretmenleriyle iş birliği yapılacak.
 5. Türkçe dersi ile ilgili her türlü çalışmalarda, Türkçe dersinin genel ve özel amaçları doğrultusunda Türkçemizi seven ve koruyan öğrenciler yetiştirilmesi, amacın öğretimden çok eğitim olması ve “ iyi insan, iyi vatandaş” yetiştirme doğrultusunda çaba harcanacak.
 6. 6. Değerlendirmelerde öğrenci bir bütün olarak ele alınacak.           
 7. 2. yarıyılda üç ( 3 ) yazılı, ÜÇ ders içi performans ve bir proje görevi notu verilecek.
 8. 8. Şiir ve kompozisyon yarışmalarının öğrencilere zamanında duyurulması, yetenekli öğrenciler bu yarışmalara teşvik edilmesi kararlaştırıldı.
 9. İmlâ, noktalama, yanlış yazılan kelimeler ve harfler konularında dokümanlar hazırlanması ve bu dokümanların diğer ders ve sınıf öğretmenlerine dağıtılması kararlaştırıldı.
 10. Derslerde , ders araç ve gereçlerinin bulundurulması konusuna ağırlık verilecek.
 11. Türkçe derslerinde başta soru-cevap ve drama olmak üzere, anlatma, sesli-sessiz okuma, tümevarım, tümdengelim, açıklama gibi tekniklerin kullanılması; derslerde öğrenci merkezli öğretime ağırlık verilmesi, öğrencilerin yerel kelimeler kullanmaması için hassas olunması, metinler üzerinde uygulamalar yapılması, yazılı ve sözlü anlatım çalışmalarında cümle-paragraf-plan terimlerinin kavratılması için çalışmalar yapılması kararlaştırıldı.
 12. Kitap okuma etkinliklerine her sınıf düzeyinde ağırlık verilmesine karar verildi.

 

 

 

     Türkçe Öğretmeni                                                                                  Türkçe Öğretmeni

 

 

 

                                                                                                                             

08.02.2017

 

Okul müdürü