"Yola çıkmak isteyene, yol açık" temasıyla 8 ayrı kategoride düzenlenen “5. Ufka Yolculuk Kültür Yarışması”nın bu yılki konusu “Kur’an-ı Kerim meali idi.

Sınav sonuçları 14 Nisan 2017'de yayınlanacaktır.

 

Kesin Sınav Sonuçlarının açıklanması: 21 Nisan 2017

A1 Kitapçığı Puanlama Soruları CEVAPLARI

1. A 11. D 21. C 31. C 41. C 51. A 61. A 71. C 81. B 2. B 12. B 22. B 32. D 42. D 52. B 62. B 72. B 82. B 3. C 13. D 23. C 33. C 43. C 53. A 63. C 73. A 83. B 4. A 14. B 24. A 34. D 44. A 54. C 64. D 74. B 84. B 5. C 15. A 25. D 35. A 45. C 55. B 65. A 75. A 85. D 6. A 16. D 26. B 36. A 46. B 56. A 66. A 76. A 86. D 7. C 17. D 27. A 37. C 47. B 57. A 67. D 77. C 87. A 8. B 18. D 28. C 38. A 48. B 58. A 68. C 78. D 88. B 9. D 19. D 29. A 39. B 49. D 59. D 69. D 79. C 89. D 10. D 20. B 30. D 40. D 50. A 60. D 70. C 80. B 90. B

Sıralama Soruları 1. D 6. D 11. A 16. A 21. A 26. C 2. B 7. A 12. C 17. B 22. A 27. B 3. A 8. B 13. B 18. B 23. A 28. B 4. A 9. D 14. A 19. C 24. C 29. C 5. C 10. D 15. D 20. A 25. C 30. A

A2 Kitapçığı Puanlama Soruları VE CEVAPLARI

1. C 11. A 21. B 31. A 41. C 51. A 61. D 71. C 81. B 2. B 12. C 22. D 32. A 42. C 52. D 62. D 72. A 82. A 3. A 13. C 23. D 33. D 43. B 53. C 63. A 73. B 83. A 4. B 14. C 24. D 34. D 44. A 54. D 64. B 74. D 84. A 5. D 15. C 25. C 35. D 45. C 55. C 65. D 75. C 85. D 6. B 16. B 26. B 36. A 46. D 56. B 66. B 76. D 86. D 7. A 17. A 27. B 37. A 47. D 57. B 67. C 77. C 87. D 8. B 18. A 28. B 38. D 48. B 58. B 68. D 78. A 88. B 9. A 19. A 29. D 39. C 49. A 59. B 69. A 79. B 89. C 10. B 20. C 30. A 40. D 50. C 60. B 70. A 80. D 90. A Sıralama Soruları 1. D 6. D 11. A 16. A 21. A 26. C 2. B 7. A 12. C 17. B 22. A 27. B 3. A 8. B 13. B 18. B 23. A 28. B 4. A 9. D 14. A 19. C 24. C 29. C 5. C 10. D 15. D 20. A 25. C 30. A

 

B1 Kitapçığı Puanlama Soruları 1. C 11. C 21. A 31. A 41. C 51. D 61. D 71. B 81. A 91. C 2. A 12. D 22. B 32. D 42. D 52. D 62. A 72. C 82. A 92. B 3. A 13. A 23. D 33. B 43. B 53. C 63. A 73. D 83. B 93. B 4. C 14. B 24. B 34. A 44. B 54. A 64. C 74. B 84. C 94. B 5. D 15. A 25. B 35. B 45. B 55. A 65. A 75. B 85. B 95. D 6. A 16. A 26. B 36. A 46. A 56. A 66. A 76. C 86. B 96. A 7. C 17. D 27. B 37. A 47. A 57. D 67. A 77. A 87. A 97. A 8. A 18. A 28. A 38. C 48. C 58. A 68. B 78. C 88. A 98. B 9. B 19. B 29. C 39. B 49. C 59. D 69. C 79. C 89. A 99. A 10. C 20. D 30. D 40. A 50. A 60. A 70. A 80. A 90. D 100. B Sıralama Soruları 1. B 6. D 11. B 16. A 21. D 26. C 31. D 36. B 2. A 7. C 12. B 17. C 22. B 27. A 32. D 37. A 3. B 8. A 13. A 18. D 23. C 28. A 33. B 38. A 4. B 9. A 14. A 19. B 24. C 29. B 34. A 39. A 5. D 10. A 15. C 20. A 25. B 30. C 35. C 40. A

 

C1 Kitapçığı Puanlama Soruları

C1 Kitapçığı Puanlama Soruları 1. C 13. B 25. E 37. A 49. C 61. A 73. D 85. E 97. C 109. B 2. A 14. E 26. A 38. E 50. D 62. E 74. D 86. E 98. A 110. D 3. E 15. D 27. E 39. E 51. B 63. B 75. E 87. B 99. A 111. D 4. C 16. D 28. B 40. C 52. D 64. C 76. B 88. D 100. D 112. D 5. B 17. A 29. D 41. B 53. B 65. D 77. C 89. A 101. B 113. E 6. A 18. E 30. E 42. B 54. A 66. C 78. D 90. D 102. A 114. D 7. A 19. A 31. A 43. C 55. E 67. C 79. B 91. C 103. B 115. E 8. D 20. B 32. C 44. A 56. D 68. E 80. İPTAL 92. B 104. C 116. A 9. D 21. C 33. A 45. C 57. B 69. E 81. A 93. B 105. D 117. B 10. C 22. A 34. C 46. D 58. C 70. D 82. A 94. E 106. D 118. C 11. A 23. A 35. A 47. B 59. E 71. D 83. E 95. B 107. D 119. B 12. E 24. A 36. A 48. E 60. A 72. B 84. D 96. B 108. B 120. A Sıralama Soruları 1. A 6. D 11. D 16. A 21. C 26. A 31. B 36. C 2. A 7. B 12. E 17. A 22. E 27. B 32. E 37. C 3. B 8. E 13. E 18. D 23. B 28. D 33. D 38. D 4. D 9. B 14. E 19. E 24. B 29. C 34. C 39. C 5. C 10. B 15. A 20. B 25. B 30. A 35. C 40. E