Nesibe Aydın Okulları Zümre Başkanları, Eğitim Uzmanları ile PDR Uzmanlarının Değişen Üniversite Sınav Sistemi ile İlgili Olarak Netleşmeyen, Merak Edilen Konulara İlişkin Tespitleri Aşağıda Maddeler Halinde Belirtilmiştir:

1. oturumun (TYT) cumartesi günü sabah, 2. oturumun (YKS) ise cumartesi günü öğleden sonra, Yabancı Dil Sınavının da pazar günü sabah yapılacağı açıklandı. Ancak, öğrenciler için daha önemli olan ve % 60’lık katkısı olan 2. oturumun cumartesi öğleden sonra değil de, pazar sabah yapılması öğrencilerin başarısı açısından daha uygun olacaktır.


Çünkü:
Öğrenciler, cumartesi sabah, sınav öncesinde ve sınav anında çok gergin ve heyecanlı olacaklar, dolayısıyla, sınavdan çıktıktan sonra çok yorgun ve bitkin durumda olacaklardır.

Akılları sabahki sınavda kalan öğrencilerin, öğleden sonraki sınava odaklanmaları güçleşecektir.

Uzmanlar da önemli sınavların, sabah saatlerinde yapılmasını uygun görmektedirler.

Yukarıdaki nedenlerden dolayı, ikinci oturumun, cumartesi öğleden sonra değil, pazar sabah yapılması çok daha uygun olacaktır.
Yabancı Dil Sınavı, öğleden sonra yapılabilir.

Yeni Sınav Sistemindeki ikinci oturumda, TM öğrencilerinin Eşit Ağırlık Puanının oluşması için Türk Dili ve Edebiyatı ileCoğrafya-1 derslerinden sorumlu tutulacağı açıklanmıştır. Bu durumda TM öğrencileri, hem birinci hem de ikinci oturumdaSosyal derslerinden muaf tutulmuştur. TM öğrencilerinin Fen testlerinden muaf tutulması uygundur, ancak, TM öğrencilerine ikinci oturumda Tarih, Felsefe, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden de soru sorulması gerekir.

Yeni Sınav Sistemi’nde Fen Bilimleri testinde, Fizik, Kimya ve Biyoloji derslerinden toplam 40 soru sorulacağı belirtilmiştir. Oysa ki, sadece Fizik dersini dikkate aldığımızda bile ortaöğretim müfredatında yaklaşık 40 konu bulunuyor. Biyoloji ve Kimya derslerini de dahil ettiğimizde Fen Bilimleri Testi’ndeki 40 soru, bu kadar yüklü bir müfredatı ölçücü nitelikte olmayacaktır.Dolayısıyla öğrencilerin kaçıracağı her bir soru, önemli derecede puan ve sıralama kaybına neden olacaktır. Bu durum seçkin üniversitelere yerleşmeyi isteyen yüksek hedefli öğrencilere zarar verecektir.
İyi bir ölçme ve değerlendirmenin temel kurallarından biri, fazla ve farklı soru tarzlarıyla öğrencinin bilgisinin ölçülmesidir.Değişen sınav sistemiyle birlikte müfredatın daha az sayıda soru ile ölçülmesi sağlıklı ölçme yapılmasını engelleyecektir.


Yukarıdaki ikinci ve üçüncü maddeler dolayısıyla, aşağıdaki iki şıkkın netleşmesi gerekmektedir.
MF (Sayısal) öğrencisi, Sosyal Bilimler Testinden tamamen muaf tutulmuş mudur? MF öğrencisi 2. oturumda kendisi için zorunlu olan Matematik ve Fen Bilimleri testlerini yaptıktan sonra, zamanı kalması durumunda, Sosyal Bilimler ya da Edebiyat - Coğrafya-1 testlerinden de soru yapması durumunda, bu netlerin MF puanına bir katkısı olacak mıdır?
Aynı durum TM (Eşit Ağırlık) öğrencisi için de geçerlidir. TM öğrencisi, Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri’nden tamamen muaf tutulmuş mudur? TM öğrencisi 2. oturumda kendisi için zorunlu olan Matematik ve Türk Dili ve Edebiyatı ile Coğrafya-1testlerini yaptıktan sonra, zamanı kalması durumunda, Sosyal Bilimler ya da Fen Bilimleri testlerinden de soru yapması durumunda, bu netlerin Eşit Ağırlık puanına bir katkısı olacak mıdır?

Eski sistemde, üniversitelerde Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji gibi bölümler TM (Eşit Ağırlık) puan türü ile öğrenci alıyordu.Ancak, yeni sistemde Sosyal Bilimler Testi, TS (Sözel) öğrencilerinin yapacağı testler olarak açıklandı. Bu durumda, adı geçen bu bölümler, bu yıl TS (Sözel) puan türü ile mi öğrenci alacaktır?

Türk Dili ve Edebiyatı testinde, Edebiyat sorularının yanısıra, Dil Anlatım soruları da sorulacak mıdır?

1. ve 2. oturumda AÇIK UÇLU SORU sorulacak mı? Sorulacaksa her test için soru sayısı ne olacaktır?

Her iki oturumda da her bir soru için verilecek cevap süresi ne olacaktır? Sürenin eski sistemdekinden daha fazla verilecek olması öğrenciyi rahatlatır. Ancak, gereğinden fazla süre verilmesi durumunda, sınavda soruların tamamını yapan öğrenci sayısı fazla olacağından, bu durum geçmişte TEOG’da yaşanan yığılmalara neden olacaktır. Yüzlerce Türkiye birincisi söz konusu olacak ve başarılı öğrencilerin ayırt ediciliğinde zorlanılacaktır.
Bu konuda aşağıdaki soruların da netleşmesi beklenmektedir.
2. oturumda yer alan testlerde, derslere göre soru dağılımı ne olacaktır?
Örneğin: Türk Dili ve Edebiyatı – Coğrafya-1 testinde, Edebiyat soru sayısı ve Coğrafya soru sayısı ne olacaktır? Fen Bilimleri testinde, Fizik, Kimya ve Biyoloji’de kaçar soru sorulacaktır? Matematik testlerinde ise geometriden kaçar soru sorulacaktır?
İkinci oturumdaki testler tek kitapçık halinde, alan ayrımı yapılmadan, tüm öğrencilere mi verilecektir?
İkinci oturumda, testlerin tek kitapçık olması durumunda, verilecek toplam süre ne olacaktır? Verilecek süre sadece alan testlerini mi kapsayacak, yoksa, tüm testler için toplam bir süre mi verilecektir?

Yeni Sınav Sisteminde, bazı dersler bir kısım öğrencilere hıç sorulmayacak. Örneğin, Sayısal öğrencileri, sosyal derslerinden;TM (Eşit Ağırlık) öğrencileri de Fen ve Sosyal derslerinden sorumlu olamayacaklar. Ancak, bu dersler müfredat doğrultusunda okullarımızda okutulmaya devam edecek. Üniversite Giriş Sınavında öğrencilerin sorumlu olmadıkları derslerinokullarımızda okutulmaya devam etmesi, öğrencilerin bu dersleri önemsememesine, derslerin verimsiz geçmesine ve dolayısıyla bu derslerin öğretmenlerinin de öğrenciler karşısında işlevsiz ve zor durumda kalmalarına neden olacaktır.
Yeni Sınav Sisteminde, TM, MF ve TS öğrencilerine sorulacak soruların dersleri, açıklandığı şekliyle gerçekleşecek ise bu durumda 9, 10, 11 ve 12. sınıf MEB müfredatları, bu doğrultuda yeniden düzenlenmeli ve öğrencilerin alan seçimleri de 9. Sınıftan itibaren yapılmalıdır.

Temel Yeterlilik Sınavında, 200’ün üzerinde puan alan öğrencilerin, istedikleri takdirde, aynı puanı bir sonraki yıl kullanabilecekleri ve öğrencinin bir sonraki yıl tekrar sınava girmesi durumunda, hangi puanı yüksekse o puanın geçerli olacağı ifade edildi. YÖK Başkanı Yekta SARAÇ’ın 12 Ekim Perşembe günü yaptığı basın açıklamasında, bu konuyla ilgili olarak kendisinesorulan “Bu uygulama, 2. oturum sonrası oluşan MF, TM, TS puanları için de geçerli midir?” sorusuna, Sayın Başkanımızınverdikleri cevapta; uygulamanın 2. Oturum sonrası oluşacak puanlar için de geçerli olduğu iki kez vurgulandı.

Bu konu ile ilgili olarak, iki ayrı açıklama yapıldığından, “bu uygulama sadece 1. Oturum Puanı (Temel Yeterlilik Testi Puanı) için mi geçerlidir,yoksa 2. Oturum sonrası oluşacak MF, TM, TS puanları da bir sonraki yıl için geçerli olacak mıdır?” sorusunun netleştirilmesi gerekiyor.

Şayet, ikinci oturum sonrası oluşacak olan MF, TM ve TS puanları, bir sonraki yıl da geçerli olursa, aşağıda belirtilen olumsuzlukların oluşmasına neden olacaktır:

Öğrenciler, ilk sene tercih yapmayarak ya da tercih yaparak mezuna kalmak isteyebileceğinden, bir sonraki yıl, mezun öğrenci sayısı çok fazla olacaktır.
Tercih hakkını kullanmayan veya yerleştiği bölüme devam etmek istemeyen öğrencilerden kaynaklı olarak, üniversitelerdekiboş kontenjanların sayısı artacaktır.
Ertesi yıl mezuna kalan hedefi yüksek olan öğrenciler, bir önceki yılın puanlarının geçerli olması nedeniyle, sınava daha rahat girecekleri için başarıları artacak ve dolayısıyla puanlar da yükselecektir. Bu durum, sınava ilk kez girecek olan 12. sınıflar için dezavantaj olacaktır.
1. ve 2. Oturum sınav puanları, 2 yıl geçerli olacaksa, puanlar Standart Sapma dikkate alınmadan hesaplanmalıdır.

ÖSYM tarafından uygulanan sınavlardaki testlerin zorluk derecesi, her yıl farklı olduğundan, Standart Sapma’lar da yıllara göredeğişkenlik göstermektedir. Bu nedenle, aynı puanın 2 yıl geçerli olması durumunda, bir önceki yılın sıralaması ile bir sonraki yılın sıralaması aynı olmayacak ve bu durum öğrenciler arasında puansal haksızlıklara neden olacaktır.

Eski sistemde olduğu gibi, tercih yaparak yerleşen öğrenciler, bir sonraki yıl tekrar sınava girmeleri ve yeniden tercih yapmaları durumunda, ertesi yıl alacakları puanlarında düşüş olacak mıdır?

SONUÇ OLARAK YENİ SINAV SİSTEMİNİ DEĞERLENDİRDİĞİMİZDE;

Öğrencilerin kendi dilinin ve matematiğin esas alınarak “Temel Yeterlilik Sınavı”nın “Türkçe” ve “Matematik” testlerinden oluşması yeni sınav sisteminin olumlu yanlarından birisidir.

 

Ayrıca, Mart ayında yapılan YGS sınavının kaldırılarak Haziran ayındaki bir hafta sonunda tüm sınavların yapılacak olmasıyla, sınavı iyi geçmeyen öğrencilerin dersleri bırakmaması, müfredatın tamamlanabilmesi ve öğrencilerin okula devamının sağlanması, yeni sınav sisteminin bir diğer artısıdır.
Ancak, Yeni Sınav Sistemiyle ilgili hem netleşmeyen hem de önem arz eden yukarıda açıkladığımız konuların en kısa süre içerisinde öğrenci, öğretmen ve velilerimize açıklanmasını YÖK Başkanımız Sayın Yekta Saraç’tan önemle rica ediyoruz. Saygılarımızla

NESİBE AYDIN OKULLARI