* Bu Müslüman memlekette, halkın sadece yüzde 10’u (belki daha azı) beş vakit namaz kılıyorsa…

* İtikat konusunda büyük sapıklıklar ve bid’atlar zuhur etmişse…

* Fazlurrahmancılığın ve daha nice dalalet fırkasının küfre götüren görüşleri yayılıyorsa…

* İslamın yerine Deizm felsefesi benimseniyorsa…

* Mü’minler birbirlerini sevmiyorsa…

* Ramazan ayında on milyonlarca Müslüman gündüz vakti açıkta açıkça yiyip içiyorsa…

* İslamın beş temelinden biri olan zekat, Kur’ana Sünnet Şeriata fıkha uygun şekilde hak sahiplerine verilmiyorsa…

* Cuma ezanı okununca işyerleri dükkanlar kapatılmıyor, sokaklar caddeler meydanlar boşalıp halk camilere gitmiyorsa…

* Ayasofya hala müze ise…

* Halkı aydınlatacak, uyaracak, bilgilendirecek, irşad edecek icazetli ulema ve fukaha yetiştiren İslam medreseleri hala kapalı ise…

* Olgun ârif zarif doğru ve dürüst Müslüman yetiştiren tasavvuf ocakları, tarikatlar, tekkeler hala kapalı ve yasak ise…

* İslam hanımlarının en az yarısı tesettüre riayet etmiyorsa…

* Tesettüre riayet ettiklerini sanan hanımların çoğu Şer’î tesettüre değil, şeytanî tesettüre bürünmüş ise.

* Okullarda çocuklara genç nesillere Kur’an Sünnet Cemaat İslamlığı okutulup öğretilmiyorsa…

* Halk ilmihalini bilmiyorsa…

* Uluslararası ahlak, fazilet, temizlik, şeffaflık notumuz çok düşükse…

* İstisnalar dışında, komşuluk ve insanlık öldüyse…

* Kadınlar ve kızlar tacize ve tecavüze uğruyorsa…

* İsraf, lüks, saçıp savurma, beyinsizlik yaygın hale gelmişse…

* Zina suç olmaktan çıkartılıp serbest hale getirilmişse…

* Para ana değer olmuşsa…

* Müslümanlar tek Ümmet birliğini yitirip, birbirlerinden kopuk bin parçalı bir mozaik haline gelmişse…

* Müslümanların başında, kendisine biat ve itaat edilen râşid âdil zâhid âbid muhlis muttaqi muktedir bir İmam veya Emîr yoksa…

* Din sömürücüsü sahtekarlar saf Müslüman halkı soyuyorsa…* İmam-Hatip okullarında beş vakit namaz bütün talebelerin iştiraki ile okulun camiinde, ehliyetli bir imamın ardında cemaatle kılınmıyorsa…

* Allahın en büyük nimeti olan ekmeğin, her gün dört beş milyon adedi vicdansızca çöpe atılıyorsa.

* İslamın, Kur’anın, Sünnetin, Şeriatın, hikmetin; azgınlık olarak vasıflandırdığı bütün büyük günahlar, çirkinlikler pervasızca, küstahça açıkça işleniyorsa…

* Şeriat çoktan elden gitmişse…

* Din, hızla elimizden kayıp gidiyorsa…

* Gençliğin ve halkın bir kısmının imanı tehlikedeyse…

* Bir kısım Müslümanlar aç gecelerken, bir kısmı tok sabahlıyorsa…

* Riba toplumu, ülkeyi, devleti istila etmişse…

* Dinin temeli olan NASİHAT yeteri kadar edilmiyorsa…

* Farz olan emr-i mâruf ve nehy-i münker yapılmıyorsa…

* Bid’atçiler, sapıklar, mudil (saptırıcı) olanlar meydanı boş bulup cirit atıyorsa…

* Birtakım kadınlar camiye gidip ciyak ciyak bağırarak, eşitlik istiyoruz deyip imamın arkasında ilk safta namaz kılmak istiyorlarsa…

* İş, ticaret, üretim hayatında fütüvvet prensipleri uygulanmıyorsa…

* Her devirde sadece bir tane olan gavs çoğalarak bin olmuşsa…

* Dine hizmet perdesi altında din ve mukaddesat istihdam ve istismar ediliyorsa…

* Açlık, perhiz, nefs terbiyesi, ibadet, ahlak ayı olan mübarek Ramazan; bazıları tarafından tıkınma, lüks iftarlar verme, gaflet ayı haline getirilmişse…

* Dönme medya cıvık din ve Ramazan programları yapıyor ve cahiller bunları zevkle seyrediyorsa…

* Naylon sümüklü mücahidler dinî konuları cahilce mıncıklayıp tartışıyorsa…

* Resulullah Efendimizin (Salat ve selam olsun ona) Sünneti ve hadisleri inkar ve reddediliyorsa…

* Müslümanların büyüklerine hürmet edilmiyor, küçüklerine merhamet ve şefkatle muamele edilmiyorsa…

* İslamî kesimde nice ayaklar baş, nice başlar ayak olmuşsa…

* Kur’an-ı Kerim re’y ve heva ile cahiller tarafından cahilce yorumlanıyorsa…

* Fırka-i Nâciye olan Ehl-i Sünnet ve Cemaat, içinden yıkılmak isteniyorsa…

* Kendilerini iyi Müslüman sanan bir kısım okumuşlar, büyük dedelerinin kabir kitabelerini okuyamayacak kadar cahilleşmişlerse…Vah böyle Müslümanlara!..

Yazıklar olsun onlara!..

Efsus efsus!..

***

BAĞIŞLAYINIZ EFENDİM
Yükseklerde uçan çok faziletli sayın Zümrüdüanka beyefendiye:

Arz-ı selam ve hürmetten sonra… Zat-ı aliniz çok yükseksiniz, bendeniz sizin gibi ihtişamlı bir kuşun yanında serçe kalırım. Siz semanın yedinci katında uçuyorsunuz, bu fakir o kadar yükselemem. Binaenaleyh lütufkâr davetinizi kabul edemeyeceğim. Bağışlamanızı istirham ediyorum efendim.

***

Gençlere: Okuyan, okumuş adamın cebinde veya çantasında güzel bir defter ile iyi bir dolmakalem olması gerekir. Kültürlü kişinin el yazısı düzgün olur. Okuyan veya okumuş kişinin eciş bücüş kargacık burgacık çirkin yazısı olması onun için büyük noksanlık ve ayıptır. Lütfen, internetten kaligrafi/güzel yazı siteleri bulup yazınızı ıslah ediniz. Gelirim, param çok az, dolmakalem alamam diyene: Paran yok iken, o en az bin lira eden akrep cep telefonunu nasıl aldıysan, dolmakalemi de öyle al emi.

***

R A M A Z A N
Müslümanların Ramazanı mübarek olsun!.. Oruç tutanlar sırf Allah rızası için, ihlasla, şartlarını riayet ederek doğru dürüst tutsun… Tutmayan Müslümanlara Yüce Rabbimiz tutmayı nasip etsin… Oruç tutmayanlar Ramazana ve oruçlulara hürmet etsin… Ramazanın ve orucun feyzinden ve fevzinden nasip alalım inşaallah… İftarlarda lükse, gösterişe, gurur ve kibre, şatafata kaçmayalım… İçkili ve fuhuşlu mekanlarda iftar ziyafetleri vermeyelim… Beş vakit namaz kılanlar dosdoğru kılsınlar… Kılmayanlar hemen başlasınlar… Farz namazları cemaatle kılınsın… Ramazanı fırsat bilelim, ilmihalimizi öğrenelim… Ramazanda namaza başlayanlar bayramdan sonra terk etmesinler… Ahlaklı, faziletli, iyi, vasıflı Müslüman olalım… Dilimizi gıybet, yalan ve iftiradan koruyalım… Aman aman aman, oruçlu iken ve diğer hallerde öfkelenmeyelim, öfke ile kötü işler yapmayalım… Kanaatli olalım… Kötü Müslüman değil, iyi Müslüman olalım… Çocuklarımızı iyi ve vasıflı Müslümanlar olarak yetiştirelim… Hiçbir konuda, bilhassa cemaat tarikat meşreb konusunda holiganlık yapmayalım… Muhterem veya gayr-i muhterem zevatı uçurmayalım… Mütevazı olalım… Dengeli Müslüman olalım… Mü’min kardeşlerimizi ötekileştirmeyelim… Görgülü medenî nazik kibar olalım… İyilik yapılması gereken herkese iyilik yapalım… Hayırlar feth olsun!.. Şerler def’ olsun… Mah-ı gufran mübarek olsun!..

13.05.2018

KAYNAK:MİLLİ GAZETE

MEHMED ŞEVKET EYGİ