Memursenin Hükümetle yaptığı pazarlıkta hükümet tekliflerini kabul etmedi.

Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna iş kaldı. Heyette kimler var ve ne zaman sonuçlanacak?

Bundan sonra Toplu sözleşme görüşmelerinin ve Hakem Kuruluna başvurunun nasıl olacağına dair detaylar, 2012 yılında çıkarılan bir yönetmelikle düzenlenmiştir. Bu yönetmeliğin ismi "Toplu Sözleşme Görüşmelerinin Yapılma Usul ve Esasları ile Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, Kamu Personeli Danışma Kurulu ve Kurum İdari Kurullarının Teşkili, Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik"tir.

Yönetmeliğin 9. maddesine göre 3 işgünü içinde, Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvurulması gerekmektedir.

Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, bu 3 günlük sürenin 1 güne düşürülmesi, artan 2 günlük sürenin toplu sözleşme müzakerelerine ayrılmasını talep etmiş olmasına rağmen, bu talebi kabul edilmemiştir.

Yine yönetmeliğin 11. maddesinde yer alan hüküm gereğince, "Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, Kurula son başvuru tarihini takip eden gün, Başkanın çağrısı üzerine Başkanın belirleyeceği yerde çalışmalarına" başlayacaktır. Bu belirlemeye göre Kurul, 24 Ağustos Cumartesi günü çalışmalarına başlayacaktır.

Yine yönetmeliğin 11. maddesinde Kurulun 5 işgünü içinde kararını vermesi öngörülmüştür. Yani Hakem Kurulun, tarafları dinledikten sonra,

28 Ağustos'ta kararını açıklaması gerekmektedir.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş'ın başkanlığında 11 kişiden oluşuyor.

4688 sayılı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu ve Toplu Sözleşme Kanunu,  Hakem Kurulunu oluşturacak üyelerin 11 kişiden oluşmasını öngörmektedir.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu her toplu sözleşme dönemi için;

1) Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay Başkan, Başkanvekili, Başkan Yardımcısı veya Daire Başkanları arasından Bakanlar Kurulunca Başkan olarak seçilecek bir üye,

2) Kamu İşveren Heyeti Başkanınca(Hükümet) Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı ve Devlet Personel Başkanlığından görevlendirilecek birer üye,

3) Bağlı sendikaların üye sayısı itibarıyla en fazla üyeye sahip konfederasyon tarafından belirlenecek iki, bağlı sendikaların üye sayısı açısından ikinci ve üçüncü sırada bulunan konfederasyonlardan birer üye,

4) Üniversitelerin kamu yönetimi, iş hukuku, kamu maliyesi, çalışma ekonomisi, iktisat ve işletme bilim dallarından en az Doçent unvanını taşıyanlar arasından Bakanlar Kurulunca seçilecek bir üye,

5) Bağlı sendikaların üye sayısı itibarıyla en fazla üyeye sahip konfederasyon tarafından üç, bağlı sendikaların üye sayısı açısından ikinci ve üçüncü sırada bulunan konfederasyonlar tarafından ikişer olmak üzere (d) bendinde belirtilen bilim dallarından en az Doçent unvanını taşımak kaydıyla, önerilecek toplam yedi öğretim üyesi arasından Bakanlar Kurulunca seçilecek bir üye,

olmak üzere 11 üyeden oluşur.

Kurulda kimin ağırlığı var?

Görüldüğü üzere, Kurul üyesi 11 kişiden 6 üye Hükümet tarafından seçilirken, 5 üye sendikalar tarafından seçilmektedir. Ayrıca oyların eşit olması durumunda verdiği oy, iki oy yerine geçen Kurulun Başkanı da yine Hükümet tarafından seçilmektedir. Dolayısıyla Kurulda Hükumetin ağırlığı olduğu söylenebilir.

Hakem Kurulunun Başkan ve diğer üyeleri, toplu sözleşme görüşmeleri başlamadan önce belirlenmektedir. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Başkanı ve her bir üyesi için aynı usul ve esaslar çerçevesinde birer yedek üye görevlendirilir.

Toplantı usulü

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, Başkanın çağrısı üzerine Başkan dahil en az sekiz üyenin katılımı ile toplanır.

Mazereti nedeniyle toplantıya katılamayacak üyelerin yerine yedekleri çağrılır.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, tarafların başvuru tarihinden itibaren beş gün içinde kararını verir.

Karar alma sayısı

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, toplantıya katılanların çoğunluğu ile karar alır. Kurul üyeleri çekimser oy kullanamazlar. Oyların eşitliği halinde Başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır.

Kurul kararlarının mahiyeti

Kurul kararları kesindir ve toplu sözleşme hükmündedir.

Kurul kararları taraflara üç gün içerisinde yazılı olarak bildirilir ve Resmî Gazetede yayımlanır.

Heyette kimler var?

Seyit Mehmet Baş Sayıştay Başkanı (Kamu Hakem Kurulu Başkanı)

Fikri Özkök Sayıştay Başkan Yardımcısı

Prof Dr Şakir Görmüş Sendikaların önerisi

Doç Dr Fatih Yardımcıoğlu Sendikalar Önermiş

Prof Dr Mehmet Barca Doğrudan Belirlenen Üye

Prof Dr Fatih Uşan Doğrudan belirlenen Üye

Ve Bakanlıkların temsilcileri