SINAVA GİRECEKLER İÇİN AİLELERİN
 SINAV DUASI 
Euzü billahi mine'ş-şeytani'r-racim
Bismillahirrahmanirrahim
“El-hamdü lillâhi Rabbil-‘âlemîn. “El-hamdü lillâhi Rabbil-‘âlemîn. “El-hamdü lillâhi Rabbil-‘âlemîn.
Hasbiyallahu la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbül arşil azıym
Allahümme salli alâ Muhammedin, abdike ve Resûlike ve salli alel-müminîne vel-müminât. Vel-müslimîne vel-müslimât.
Ey Hayy ve Kayyum olan Allah’ım Senin rahmetine sığınırım.
Allah’ım, hamd sana mahsustur. Senden başka hamd olmaya layık yoktur.
Rabbim, çocuklarımıza indireceğin hayra muhtacız okulda desrlerinde ve sınavlarında başarılı bir şekilde geçmeyi nasip eyle. Emeklerinin boşa gitmesinden sana sığınırız. Önlerindeki engelleri kaldır Ya Evvel celle celalühü.
İnnâ fetahnâ leke fethan mubînâ
Senden kendimiz ve çocuklarımız için doğru söyleyen bir dil, sağlıklı ve sana teslim olan bir kalp istiyoruz. Bildiğin her zararlı şeyin şerrinden sana sığınıyoruz. Bildiğin her hayırlı şeyi istiyoruz. Hakkımızda hükmettiğin işlerin sonucunu hayır yapmanı istiyoruz.
Ya Hayyü ya Kayyümü birahmetike esteğisü
“Bismillahirrahmanirrahim”
“Subhane rabbiyel aliyyil alel Vehhab”
Ya Mâlikü yevmiddîn
Ya Rabbü külli şey’in
Ya Zâhir
Ya Vehhâb
Ya Semî
Ya Râfi
Ya Müteveffî
Ya Mâhid
Ya Kavî
Ya Karîb
“Hasbinallah ve nimel vekil.”
Ya Hayru’l-fâtihîn
Ya Nâfi
Ya Vedûd
Ya Tevvâb
Ya Rahîm
Ya Nâsır
Ya Münzil
Ya Mecîd
Ya Habîr
Ya Kâim
“Allahumme inni es'eluke ilmen nafian rızkan tayyiben”
Ya Zü’l-Arş
Ya İlâhü’n-nâs
Ya Velî
Ya Rahmân
Ya Hakîm
Ya Mâlik
Ya Kayyûm
Ya İlâh
Ya Ekrem
Ya Hafîz
“La havle vela kuvvete illa billahil aliyyul azim”
Ya Hayrun hâfizan
Ya Eşeddü kuvveten
Ya Şekûr
Ya Selâm
Ya Nesîr
Ya Mütekebbir
Ya Müntekım
Ya Münşi
Ya Kerîm
Ya Kâşif
(Amin)
Allah'ım! Beni ve çocuklarımı yaşattığın sürece bize günahları terk ettir ve bize merhamet eyle. Bizi ilgilendirmeyen işleri bize yükleme. Seni razı edecek şeylere güzel bakmayı bize nasip eyle.
Yavrularımı her türlü kötülükten, kötülerden, kötü anlayışlardan muhafaza buyur. Onlara İslâmi şuur nasip et. Kendine kul, Resulüne ümmet eyle…
Zihinlerini her türlü boş şeylerden arındır. Akıllı ve ferasetli davranmalarını inayet buyur.
Nefislerinin ve arzularının azgın isteklerine uyduklarında, onların ellerinden tut.
Kaldırıp götüremeyecekleri imtihanlarla sınama. Son nefeslerine kadar dinin üzere yaşamalarını nasip buyur.
Derslerinde, okullarında,girecekleri sınavda, ilimle meşguliyetlerinde, dostlarıyla diyaloglarında, dava arkadaşlarıyla ilişkilerinde, her türlü sosyal ve kültürel meşgalelerinde muvaffak eyle…
Yarı yolda bırakma…
Hasbunallahu ve ni'mel vekil nimel Mevla ve ni'me'n nasîr
Kuran’ında anlattığın irade kahramanı kullarının zümresine ilhak buyur…
Sürçmeden, düşmeden, kumardan, zinadan, yalandan, haram rızık yemeden, kötülerle beraber olmadan, boş zaman geçirmeden, sorumsuzca yaşamadan, israftan, savurganlıktan… Muhafaza eyle…
Ey Rabbim; sadece Sana emanet ettiklerimizi,gözümüzden sakınıp sevgiyle büyüttüklerimizi ve dualarımız da her zaman iyiliğini istediklerimizi Sen koru ve kolla.
Bizim gücümüz sadece dua etmeye yetiyor,Senin kudretin ise herşeye kadir.
Dertlerin sahibi ve çözücüsü Sensin. Çocuklarımla ilgili sıkıntıyı ve derdi kapına getirdim. Çözecek te Sensin.
Ya hâkim ya âzim, senden daha yüce olan başka bir varlık yoktur. Sen yücelerin yücesisin. Hamd yalnız sanadır. Sen hak gününün sahibisin, biz ise hakka teslim olanlarız. Çocuğumun Emeğini boşa çıkarma Ya Rabbim, bu imtihanda zihnini açık kıl. Hakkında hayırlı olanı şüphesiz sen bilirsin.Her meselede mutlak muktedir olan sensin. Sen gücü her şeye yetensin. Sen büyüksün sen azimsin. İmtihanda /oğlumu/kızımı muvaffak eyle Ya Rabbim.
Allah’ım Dinim,Dünyam,ailem ve malım hakkında af ve afiyet istiyorum.
ALLAH'ım ! Senin kolaylaştırdığından başka hiç bir kolay yoktur.
Sen, dilediğin zaman, zor olan şeyi kolay kılarsın.”
Zorlarımızı kolay eyle
Nefsimi ve dinimi Allah'ın adına teslim ederim,Ehlimi ve malımı,çocuğumu (çocuklarımı) Allah adına teslim ederim.Rabbimin bana verdiği tüm şeyleri Allah adına teslim ederim.
Allahım! Çocuklarımıza bilmediklerini öğret, unuttuklarını hatırlat, onlara göğün ve yerin bereketlerini aç , sen duyan ve duaları kabul edensin! Onları; iyiler, takvalılar, görenler, işitenler, sana itaat edenler, dostlarını sevenler, onların iyiliğini isteyenler, tüm düşmanlarına karşı çıkan ve onlara buğzedenler kıl.
Ya Erhamerrahimin sınava girecekler için Sence malum okunmuş Hatimler,binlerce fetihler,yasinler zikir ve sureleri kabul et.
Okuyan kardeşlerimizin cümlesinin hayırlı duasını kabul et,çocuklarına başarılar ihsan eyle,okuyan sınava girecek kardeşlerimizin,sayfa ve grubumuzda sınav için dua isteyen,isimleri yazılı kardeşlerimizin başarılarına vesile eyle..Amin
Ya-Vâlî,Ya-Müteâlî,Ya Berr! Ya Rabb okunanlardan hasıl olan sevabı Peygamberimiz Hz.Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi Vessellem efendimizin,mübarek aziz latif ruh-ı tayyibelerine hediye eyledik kabul eyle,Ashabı ve ehlibeytinin, peygamberlerin,şehitlerin,Enbiyanin,evliyanın, tüm geçmişlerimizin ruhları için El Fatiha.